Lifestyle Zdrowie

6 obszarów odkładania się tłuszczu na ciele. Sprawdź, jak możesz z nim walczyć, każdy typ wymaga innych metod

Redakcja
Redakcja
22 listopada 2017
Fot. iStock / Kazzakova
Następny

Walka z nadmiarem kilogramów zazwyczaj wygląda tak samo u większości z nas. Znajdujemy nową dietę, po czym wprowadzamy jej zasady do codziennego żywienia i zaczynamy uprawiać dyscyplinę sportu, która akurat w danej chwili święci triumfy. Często okazuje się jednak, że mimo zaangażowania, dieta działa mniej skutecznie, niż u koleżanki, a czasem nawet nie przynosi żadnych rezultatów.

Niestety nie ma jednej uniwersalnej diety, która pozwoliłaby wszystkim schudnąć jednakowo skutecznie. Przede wszystkim należy mieć świadomość, jaki typ otyłości nas dotyczy.

Otyłość dzielimy na otyłość pierwotną, powodowaną przez nadmierne spożywanie pokarmów, których organizm nie jest w stanie spożytkować na potrzeby energetyczne, oraz wtórną. Otyłość wtórna często występuje w przebiegu wielu chorób, takich jak niedoczynność przysadki mózgowej, niedoczynność tarczyc, zespół policystycznych jajników (PCOS), zespół Cushinga, uszkodzenie podwzgórza, zespół Turnera oraz niektóre choroby dziedziczne. Wiedząc gdzie tkwi problem i co jest jego przyczyną, łatwiej jest walczyć z nadmiarem tkanki tłuszczowej.

6 typów odkładania się tłuszczu na ciele:


źródło: gurbacka.plbonavita.plpolki.pl, portalaktywni.com

Lifestyle Zdrowie

Regulamin konkursu „Mądre prezenty kupuje się sercem”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
23 listopada 2017
Fot. Materiały prasowe
 

Regulamin konkursu „Mądre prezenty kupuje się sercem”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Mądre prezenty kupuje się sercem”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Mądre prezenty kupuje się sercem” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Oh!me, Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 23.11.2017 do 06.12.2017 . Wyniki zostaną opublikowane do dnia 16.12.2017 roku na www.ohme.pl.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest marka 5. 10. 15. zwany dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do artykułu KONKURS wykonaj zadanie konkursowe:

  Napiszcie, co kryje się za słowami „Mądre prezenty”, co  to oznacza dla was? I co najbardziej chcielibyście podarować swoim dzieciom, gdyby pod choinkę można było zapakować dosłownie wszystko – nawet niematerialne rzeczy, przeżycia, atmosferę czy emocje. Dajcie się ponieść wyobraźni i otwórzcie szeroko serca.

 1. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania Organizatora.
 2. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 10 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 16.12.2017 roku  na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorem nagród w Konkursie jest 5. 10. 15..
 2. Laureatami Konkursu zostanie 10 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
 3. Nagrody:

  10 x bon na zakupy w sklepie 51015kids.eu o wartości 100 zł każdy

 4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub kurierską w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle Zdrowie

20 życiowych wskazówek, które pozwalają uniknąć wielu rozczarowań

Redakcja
Redakcja
22 listopada 2017
Fot. iStock/oatawa

W codziennym pędzie rzadko znajdujemy czas na chwilę refleksji nad życiem i najczęściej trudna prawda dociera do nas wtedy, gdy spotykamy na swojej drodze problemy. Szczęście i poczucie bezpieczeństwa najczęściej doceniamy dopiero w momencie, gdy je tracimy. Wtedy jesteśmy skłonni zrobić wiele, by wrócić do tego, co dla nas dobre.

Konfrontacja marzeń i pragnień z rzeczywistością bywa bolesna. Gdy coś w nas uderza z całą mocą, od razu do głowy przychodzi myśl, że gdyby wysłuchać dobrych rad lub własnej intuicji, nie zostałoby zmarnowane tak wiele czasu na rzeczy, które nie mają znaczenia. Chcąc żyć bardziej świadomie, warto przyglądać się temu, co zostawiają nam inni. Przyjęcie do wiadomości trudnych lekcji od życia, pozwala pełniej przeżyć własne i mądrze budować szczęście.

20 życiowych wskazówek, o których każdy powinien pamiętać 

1. Otwórz uszy na prawdę

Z wygody zamykasz się na czasem bolesną prawdę i wolisz żyć w komfortowej, choć nie do końca prawdziwiej bajce. Warto dosłyszeć rzeczy autentyczne, choć nie zawsze wygodne, bo tylko prawda daje siłę.

2. Liczy się tu i teraz

Nie zakopuj się w przeszłości, nawet jeśli kiedyś było ci o wiele lepiej. Nie uciekaj w przyszłość, oddając się marzeniom, ale nie robiąc nic, by je zrealizować. Bądź tu i teraz, zanim ucieknie twój czas.

3. Nie czekaj na idealną chwilę

Ona może nie nadejść, a podczas oczekiwania może cię ominąć wiele dobrego. Idź do przodu, bo ścieżki życia są stworzone do stawiania po nich kolejnych kroków, a nie czekania. Nigdy nie poczujesz się bardziej pewna siebie i gotowa do działania, niż teraz.

4. Poczuj różnicę między pustym zmęczeniem, a satysfakcjonującym wyczerpaniem 

Zainwestuj w działania na których ci zależy, a nie w te, które akurat masz pod ręką. Nadaj kierunek swojej energii, skoncentruj się na tym, co ważne i odpuść to, co nic nie wnosi do twojego życia.

5. Nie ignoruj własnych potrzeb

Zrozumiałe jest, że najczęściej działasz z myślą o najbliższych. Ale nie możesz ignorować własnych potrzeb, bo sama będąc wyczerpaną, nie będziesz w stanie zaopiekować się innymi. Nie ma nic złego w uszanowaniu własnych potrzeb.

6. Doceń to, co masz

Mimo że wiele osób ma znacznie więcej, pomyśl, że inni mają jeszcze mniej, niż ty. Los zawsze daje coś za coś, więc doceniaj swój wysiłek w wykorzystaniu tego najlepiej jak potrafisz. Życie nie zawsze daje ci to, czego oczekujesz, ale daje ci wiele, byś mogła kochać, uczyć się i cieszyć nim każdego dnia.

7. Cierpliwość nie polega na czekaniu

Cierpliwość to nie czekanie, ale pozytywna, skoncentrowana postawa przy ciężkiej pracy nad dalszym rozwojem. Czekanie na szczęście nie sprawi, że ono nadejdzie. Wyjście jemu naprzeciw zdecydowanie przyspieszy spotkanie.

8. Życie powinno być twoim wyborem

Nie osób najbliższych, znajomych czy wróżki. Decyduj za siebie i żyj zgodnie z własnymi przekonaniami. Spędzaj czas z ludźmi, którzy cię inspirują, a nie pouczają, czytaj, ucz się i rozwijaj.

9. Wyjdź z utartego schematu 

Im dłużej tkwisz w ramie, tym trudniej będzie ci z niej wyjść. Toksyczne nawyki zawsze starają się wkraść do życia z powrotem, więc nie pozwól, by bierność trzymała cię w miejscu.

10. Czasem trzeba cofnąć się o krok, by wygrać

Nie idź bezmyślnie do przodu, gdy czujesz, że coś po drodze zadziało się nie tak, jak powinno. Nikt nie wygrywa w szachach, poruszając się tylko do przodu, czasami trzeba się cofnąć, aby wygrać. To doskonała metafora życia.

11.  Najtrudniejsze wyzwania są najlepszymi lekcjami

Takie momenty nie są łatwe i często wymagają heroizmu, by podnieść się z kolan. Jednak trudne sytuacje umożliwiają głębsze zrozumienie siebie i wykorzystanie tej wiedzy do poprawy swojego życia. Tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono.

12. Nie chodzi o to, by raz na zawsze pozbyć się złych myśli

Na ich miejsce mogą przyjść nowe, czasem nieokiełznane, o wiele gorsze. Prawdziwą sztuką jest nauczyć się zarządzać nimi tak, by nie czyniły krzywdy. Najsilniejszą oznaką wewnętrznego rozwoju jest umiejętność kontroli.

13. Siła spokoju jest nie do przecenienia

Zbyt gwałtowne lub „osobiste wycieczki” podczas konfliktów, powoduje niepotrzebne nerwy i stres. Kiedy przedłożysz swój wewnętrzny spokój nad swoją potrzebą zareagowania i racji, utrzymasz więcej wewnętrznego spokoju i szczęścia. Nie zawsze jest sens walczyć o rzeczy mało istotne.

14. Nie ignoruj intuicji

Kierowanie się logiką i wytycznymi pozwala na unikanie pomyłek, jednak ignorowanie intuicji powoduje przytępienie zmysłów. W konsekwencji zbyt wiele osób słucha zgiełku świata i gubi się w tłumie.

15. Sama buduj poczucie własnej wartości

Nie czekaj na to, aż inni powiedzą ci, jaka fajna jesteś. Prawdziwą wartość znajdziesz nie w uznaniu otoczenia, ale w sobie. Gdy to zrozumiesz, przyciągniesz tych, którzy są godni twojej energii, a nie tych, którzy mają jakiś interes sącząc pochwały i dobre słowa.

16. Działaj z pokorą

Lepsza jest cicha satysfakcja, niż próżny poklask. Działaj z pasją, pokorą i uczciwością. Rób to, co robisz, nie dla aplauzu, ale dlatego, że jest to właściwe i zgodne z twoimi przekonaniami.

17. Oczekuj więcej od siebie, nie od innych

Największe rozczarowania są wynikiem niesłusznych lub zbyt wielkich oczekiwań. Mniejsze oczekiwania względem otoczenia wpłyną na zmniejszenie twojej frustracji oraz oczyszczoną relacje. Oczekuj więcej od siebie, by móc się rozwijać.

18. Życie jest zbyt krótkie na kłótnie i walki 

Nawet jeśli wydaje ci się, że na odpuszczeniu walki o swoje ucierpi twoja duma, wcale nie musi tak się stać. Szanuj swój czas i emocje, nie angażuj się w kłótnie, które wcale ciebie nie dotyczą. W czasie pokoju osiągniesz więcej, niż marnując siły na wojowaniu.

19.  Szanuj to, z czym się nie zgadzasz

Nie masz monopolu na wiedzę i mądrość, nie wciskaj na siłę innym własnych przekonań, szanuj ich odmienność. To w jaki sposób traktujesz innych, świadczy o twojej wrażliwości.

20. Przebacz, by osiągać spokój ducha

Ciągłe rozpamiętywanie ran i dawnych dramatów nikogo nie zaprowadziło do szczęścia. Pozwól ranom się zabliźnić, a ich winowajcom odpuść. Czas uśmierzy ból, a spokój serca z tobą zostanie.


 

źródło: www.marcandangel.com


Zobacz także

Co mówi o tobie twoja kawa?

Co twój ulubiony kolor mówi tak naprawdę o tobie

5 rzeczy, które osoby wychodzące z depresji robią inaczej