Macierzyństwo

Regulamin akcji #BeMumSelf

Redakcja
Redakcja
26 maja 2020
Fot. iStock
 

Regulamin Konkursu #BeMumSelf

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE: #BeMumSelf

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą Konkurs „#BeMumSelf” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.

  1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora, w okresie Akcja trwa od 26.05 do 26.06.2020 roku. Wyniki zostaną opublikowane do 02.07.2020 roku.*
 2. Sponsorami nagród w Konkursie są: Dr Irena Eris, Eyesy 69, Dekoria.pl, Vippi Design – zwani dalej Sponsorami.
 3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  ZADANIE KONKURSOWE
  Wyobraź sobie, że ty jesteś za siebie odpowiedzialna, co byś dla siebie zrobiła, jak zaopiekowałaby się tą małą dziewczynką, która jest w tobie. Co byś jej chciała powiedzieć, co dla niej zrobić? Poczujmy się mamami, spójrzmy na nasze macierzyństwo całkowicie od środka i dajmy sobie przestrzeń na to, by nazwać tego, czego w głębi duszy pragniemy, o jakiej mamie marzymy i w efekcie – jaką same byśmy chciały być.A gdy już o tym pomyślisz – napisz do nas!Piszcie do nas, anonimowo jeśli chcecie. Wybrane listy opublikujemy, a niektóre z nich nagrodzimy.Prace przesyłajcie na adres [email protected] wpisując w temacie wiadomości „#BeMumSelf ” oraz z informacją, jak chcecie zostać podpisane (w przypadku braku informacji, list podpiszemy pierwszą literą imienia lub nicku).

  Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora oraz Sponsorów konkursu, swoich danych osobowych, uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i RODO.

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu, pierwszy nadesłany e-mail.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 33. laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do 02.07.2020 roku.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

  1. Sponsorami nagród w Konkursie są: Dr Irena Eris, Eyesy 69, Dekoria.pl, Vippi Design – zwani dalej Sponsorami.
  2. Laureatami Konkursu zostaną 33 osoby, które jury wybierze na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  3. Nagrody:

   10 x zestaw kosmetyków Lumissima Dr Irena Eris składający się z:

   – 1 x Brightening & Anti-Aging Day Cream SPF 20

   – 1 x Whitening & Regenerating Night Cream

   – 1 x Luminizing Age Correcting Day Serum

   3 x zestaw nagród ze sklepu eyes69.com, składający się z:

   – 1 x voucher na zakup okularów sklepie online eyes69.com  o wartości 500 zł

   – 1 x przyłbica ochronna Mask69

   1 x Komplet dwóch sztuk poszewek pikowanych z welwetu 

   1 x Obraz na płótnie Peacock Eye

   1 x komplet zasłon na taśmie marszczącej (2 szt.)

   2 x Etui na tablet / kosmetyczka Velvet Green

   5 x bon podarunkowy na zakupy w sklepie vippidesign.com o wartości 200 zł

   10 x zestaw 4 maseczek (do wyboru ze strony) 

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i RODO. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.

Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.

Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

* Ze względu na ogromne zainteresowanie akcją i mnóstwo listów, które do nas przysyłacie – przedłużamy akcję do 26.06.2020 🙂


Macierzyństwo

10 rzeczy które powinnaś odrzucić w swoim życiu, kiedy wciąż masz 30 lat

Anna Frydrychewicz
Anna Frydrychewicz
25 maja 2020
Mężczyzno, nie będziemy "ogarniać" za ciebie twojego życia. 7 rzeczy, których silne, niezależne kobiety oczekują w związku
Fot. iStock/Martin Dimitrov

Niedługo skończysz 40 lat. Nie wiesz, jak to się dzieje, że czas zleciał tak szybko. Przecież w głębi duszy wciąż czujesz się bardzo młoda. Patrzysz na swoje ciało i nie widzisz żadnych „niepokojących” zmian. Pierwsze zmarszczki, cóż w tym złego? Wydajesz się sobie piękniejsza niż 10 lat temu, a z całą pewnością łatwiej akceptujesz siebie, swój wygląd. Problem pojawia się zupełnie gdzie indziej.

Lata płyną, a ty nie możesz pozyskać jednej, ważnej rzeczy: wewnętrznej harmonii. Słowa ranią cię tak jak dawniej, tak samo mocno rozczarowują cię ludzie, którym zaufałaś. Ciągle nie możesz zrozumieć, jak to się dzieje, że stale znajdujesz się w takich samych sytuacjach, toksycznych układach. A przecież jest na to prosta recepta. Są rzeczy, których musisz się pozbyć, bo one ci szkodzą. Jeśli to sobie uświadomisz i wcielisz w życie plan pozbycia się tego, co szkodliwe, osiągniesz upragniony spokój.

10 rzeczy które powinnaś odrzucić w swoim życiu, kiedy wciąż jeszcze masz 30 lat

Liczby

Wiek to tylko liczba, prawda? Dopóki w pełni tego nie zrozumiesz i nie zaakceptujesz, dopóty będziesz czuła wszelkie ograniczenia i nie będziesz do końca dobrze czuła się sama ze sobą. To samo dotyczy cyferek na wadze (o ile rzeczywiście nie wskazują one na poważną chorobę). Najważniejsze to skupić się na tym, jak się naprawdę czujemy.

Negatywni ludzie

Niezależnie od tego, czy masz z nimi styczność w mediach społecznościowych, czy w realnym życiu, może nawet w twoim domu. Jesteś na takim etapie, w którym powinnaś zrobić wokół siebie „porządki” i pożegnać się z osobami, które nie wnoszą nic pozytywnego do twojej codzienności, ale na które wciąż tracisz mnóstwo energii.

Rzeczy, które nosiłaś w wieku 20 lat

To samo dotyczy nawyków. Pora na coś nowego, coś w czym poczujesz się lepiej i w czym lepiej będziesz wyglądać. Ubrania to także wspomnienia, przeszłość, dobra lub zła energia. A ty powinnaś patrzeć do przodu, szukać tego, co cię buduje pozytywnie.

Nieprzespane noce

Żaden serial, żaden facet, żaden dramat nie jest tego wart (może jedynie dobra książka). Nie rób tego swojej psychice – potrzebujesz snu, żeby nabrać sił, zregenerować się, wstać z jasnym umysłem, umieć rozwiązać życiowy problem. Poza tym, bezsenność mści się okrutnie na twoim organizmie.

Jedzenie „byle jak i byle gdzie”

Nawet jeśli nie przepadasz za warzywami, jest tak wiele pysznych sposobów na które można je przyrządzić. A dobrej jakości mięso czy ryba nie muszą być najdroższe. Suplementy to nie wszystko. Zadbaj o siebie naprawdę. Na sto procent.

Rozpaczliwe pragnienie akceptacji

Po co ci to? Od dawna wiemy, że nie da się zadowolić wszystkich. Że zawsze znajdą się tacy, którzy będą chcieli cię zmienić, kontrolować, dawać „dobre rady” podszyte hipokryzją. Że są ludzie zawistni, którzy nigdy nie przyznają, że coś ci się udało, że jesteś w czymś dobra. I że trzeba dbać przede wszystkim o to, żeby żyć w zgodzie ze sobą, nie rezygnować z tego, co może przynieść nam osobiste szczęście.

Kariera, która sprawia, że ​​jesteś nieszczęśliwa

Jeśli nie znosisz swojej pracy, zacznij szukać nowej. Nie chcesz obudzić się 30 lat z poczuciem, że nie robiłaś w życiu tego, o czym marzyłaś. Jeśli kariera sprawia, że nie możesz ułożyć sobie sfery osobistej tak, jakbyś tego chciała, pokieruj nią inaczej. Relacje z innymi to prawdziwa wartość.

Negatywna samoocena

I ciągłe śrubowanie oczekiwań wobec samej siebie. Zamiast tego, powinnaś praktykować zrozumienie dla siebie i wyrozumiałość wobec błędów, które popełniasz. Czas mija szybko, powinniśmy być dla siebie dobrzy.

Dążenie do tego, by być w związku za wszelką cenę

Czujesz społeczną presję, boisz się, że już zawsze będziesz sama? Uwierz mi, lepsza dobra samotność, wypełniona spotkaniami z wartościowymi osobami i dbaniem o samorozwój niż związek byle tylko być w z kimś relacji. Toksyczne związki mają długotrwały, negatywny wpływ na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne oraz na relacje z bliskimi.

Niezdrowe nawyki

Szkoda życia na to, co niszczące. Szkoda zdrowia na to, by stale wystawiać je na próbę. Nadużywanie alkoholu, brak odpowiedniej ilości snu, brak wysiłku fizycznego, niezdrowe jedzenie… Nie rób sobie tego. Zasługujesz na o wiele więcej i lepiej.

Zadbaj o siebie, nie ma lepszego momentu niż ten teraz. Nie odkładaj na pózniej miłości własnej i troski o siebie samą.

 

 

 

 

 

 


Zobacz także

„Nie kocham kobiety, dlaczego nie mogę widzieć dziecka?”. Nie chciałeś związku, to nie zobaczysz za karę

Zamiast mówić o tym, co złe, powiedz… Dobro wraca do ciebie. Dlaczego nie uczymy tego naszych dzieci?

Niezależność w związku? Akurat! Czy w ogóle jest możliwa? Czy da się ją osiągnąć?