Lifestyle Macierzyństwo

Regulamin konkursu „Chcę być mamą i obiecuję sobie, że…”

Redakcja
Redakcja
28 września 2016
Fot. iStock / Mixmike
 

Regulamin konkursu „Chcę być mamą i obiecuję sobie, że…”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Chcę być mamą i obiecuję sobie, że…”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Chcę być mamą i obiecuję sobie, że…” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 28.09.2016 do 11.10.2016 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 18.10.2016 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest firma Hydrex Diagnostics właściciel marki Domowe Laboratorium – zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do artykułu KONKURS odpowiedź na pytanie: „Napisz, co sobie obiecujesz. Czego nigdy w tych staraniach nie zrobisz przeciwko sobie. Złóż sobie obietnicę tego, że nie zapomnisz o swoim szczęściu, nie zabraknie ci czasu na bycie dla siebie dobrą, czułą, wyrozumiałą”.
 1. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania Organizatora.
 2. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 5 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 18.10.2016 roku na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest firma Hydrex Diagnostics właściciel marki Domowe Laboratorium.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 5 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  5 x Zestaw „Chcę być mamą”, składający się z: Owulacyjny LH Test,  Pink Test Super Czuły,  Pink Test Express.
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub kurierską w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle Macierzyństwo

Konkurs „Chcę być mamą i obiecuję sobie, że…”

Redakcja
Redakcja
28 września 2016
Fot. iStock / Mixmike
 

Pamiętasz ten moment, kiedy po raz pierwszy poczułaś, że pragniesz dziecka? Te wszystkie obrazy, które przewinęły się w twojej głowie? Chwile, których jeszcze nie było – a jednak tak dobrze je widziałaś. To był niesamowity moment, wiem coś o tym. Spraw, by to się nigdy nie zmieniło, by nigdy nie zabrakło w twojej głowie i sercu miejsca właśnie na te wszystkie dobre chwile.

Gdy po raz pierwszy pomyślałaś o sobie w ciąży, może nawet stałaś wtedy przed lustrem „mierząc” do brzucha poduszkę, nie widziałaś siebie smutnej, zagubionej. Nie widziałaś też kobiety, która w tym wszystkim zgubiła siebie – swoją moc, uśmiech, wiarę, swoją spontaniczność i ciepło. Widziałaś rodzinę – prawda? Więc dziś, gdy wiesz, że pragniesz starać się o dziecko – obiecaj sobie coś bardzo ważnego. Obiecaj sobie, że nigdy nie będziesz:
– siebie krzywdzić,
– winić,
– narzucać sobie wartości, w które nigdy nie wierzyłaś „bo tak trzeba”,
– ani nie pozowlisz na to, żeby zgubić siebie w pędzie, stresie, presji otoczenia,
– ani, że sama dla siebie – dla was nie będziesz tej presji budować.

Obiecaj sobie dziś coś ważnego, dla siebie – od takiej obietnicy warto zacząć zupełnie nowy rozdział swojego życia.

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do tego artykułu: „Napisz, co sobie obiecujesz. Czego nigdy w staraniach o dziecko nie zrobisz przeciwko sobie. Złóż sobie obietnicę, że nie zapomnisz o swoim szczęściu, nie zabraknie ci czasu na bycie dla siebie dobrą, czułą, wyrozumiałą”.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

Zadanie konkursowe:

„Napisz, co sobie obiecujesz. Czego nigdy w staraniach o dziecko nie zrobisz przeciwko sobie. Złóż sobie obietnicę, że nie zapomnisz o swoim szczęściu, nie zabraknie ci czasu na bycie dla siebie dobrą, czułą, wyrozumiałą”.

Nagrody:

5 x Zestaw „Chcę być mamą”, składający się z:
 Owulacyjny LH Test

LH Test jest szybkim testem paskowym służącym do wykrywania ludzkiego hormonu LH o stężeniu równym lub wyższym niż 30 mIU/ml. Wykorzystuje zjawisko nagłego wzrostu poziomu hormonu LH w moczu kobiety. W opakowaniu LH Testu znajduje się aż 7 testów pasków, przy pomocy których można wyznaczyć najbardziej płodne dni w cyklu miesięcznym.

 Pink Test Super Czuły

Pink Test Super Czuły to Nowość w ofercie Domowego Laboaratorium. Dzięki podwyższonej czułość 10 mlU/ml test wykrywa nawet niewielkie ilości hormonu ciążowego hCG w moczu. Test wykrywa wczesną ciążę i można go stosować nawet na kilka dni przed spodziewanym terminem  miesiączki.

 Pink Test Express

Strumieniowy test ciążowy jest najwygodniejszym i najprostszym testem w użyciu. Sama możesz wybrać sposób jego aplikacji – końcówkę testu można skierować bezpośrednio pod strumień moczu, albo też, jak w przypadku testu paskowego, zanurzyć ją na około 10 sekund w moczu zebranym uprzednio do suchego i czystego naczynia.

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Konkurs trwa od 28.09.2016 do 11.10.2016 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 18.10.2016 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj


Lifestyle Macierzyństwo

8 prawd, do których nie chcemy się przyznawać, choć mogłoby nam to pomóc

Agnieszka Sierotnik
Agnieszka Sierotnik
28 września 2016
fot. iStock/knape

Ponoć wszyscy dobrze wiemy, że lepiej uczyć się na cudzych błędach. To przecież logiczne! Niestety często i tak brniemy w utarte zachowania czy niedobre dla nas relacje z innych ludźmi. Trochę jak dzieci, które dopiero kiedy się sparzą, przestaną bawić się ogniem. Jest jednak kilka brutalnych, ważnych prawd, które każdy z nas chciałby znać wcześniej. Jednak dopiero kiedy z tej wiedzy zaczniemy korzystać, zaczną przynosić efekty.


1. Rzeczy materialne nie uczynią cię lepszą osobą. Szczęścia także ci nie dadzą.

2. Jeżeli będziesz stawiała sobie za cel uszczęśliwienie wszystkich dookoła, ostatecznie sama będziesz nieszczęśliwa. Jak mówi nasze rodzime przysłowie: „jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził”.

3. Bycie perfekcjonistą jest oderwane od rzeczywistości. Zamiast dążyć do perfekcji, staraj się być lepszą wersją siebie każdego dnia.

4. Na łożu śmierci twoje osiągnięcia, pieniądze i cały dobytek nie będą miały żadnego znaczenia. Najważniejsze będą wspomnienia, które pozwolą ci powiedzieć „cholera, miałam piękne życie!”

5. Im bardziej będziesz chciała znaleźć szczęście w świecie, który cię otacza tym większe prawdopodobieństwo, że nic z tego nie wyjdzie. Powód? Szczęście nie wywodzi się z naszego otoczenia, ale z nas i naszej codziennej pracy nad sobą.

6. Czyny są ważniejsze od słów. Przestań imponować ludziom tym, co mówisz. Zacznij działać!

7. Nie zabrzmi to zbyt optymistycznie – choć każda z nas zdaje sobie z tego sprawę, odrzucamy to od siebie – wszyscy pewnego dnia umrzemy. Dlatego zamiast zastanawiać się nad sensem życia, trzeba po prostu żyć – spełniać marzenia i wykorzystywać każdy możliwy moment, na branie od życia tego, czego chcemy.

8. Twój talent nie został zesłany przez Boga w mistyczny sposób. Tym bardziej więc nie da ci on milionowych dochodów i wymarzonej pracy. Talent to tylko 10% sukcesu, reszta to ciężka praca, poświęcenie i praktyka.


źródło: LifeHack.org


Zobacz także

Zaskakujące zaręczyny z podwójnym happy endem. Akcja „Napisz nam swoją historię”

5 cech, które mężczyźni uwielbiają w kobietach

Risk made in Warsaw

Gorąca czekolada czy seksowna czerwień? Walentynki z RISK made in Warsaw