Lifestyle

Regulamin konkursu „Piękno jest kobietą”

Redakcja
Redakcja
17 listopada 2015
Fot. Flickr / Tenderness / CC BY
 

Regulamin konkursu „Piękno jest kobietą”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Piękno jest kobietą” TUTAJ

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Sposób na jesień”zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 17.11.2015 do 02.12.2015 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest firma Holbex – zwany dalej Sponsorem
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do wpisu konkursowego, znajdującego się pod adresem:  umieść odpowiedź
  „Napisz, co jest w tobie – dla ciebie najpiękniejsze. Co w sobie lubisz najbardziej i dlaczego?”
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 10 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 09.12.2015 na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest firma Holbex.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 10 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi. Każdy z laureatów otrzyma nagrodę rzeczową – 1 zestaw nagród, składający się z:
  Nagroda I stopnia5 x zestaw nagród, składający się z:Kuracji VITAPIL®: VITAPIL® Profesjonalny Lotion oraz VITAPIL® tabletki (60 tabl.)Bestsellerowej książki Krzysztofa Gojdzia „Zatrzymać czas. Sekrety medycyny estetycznej”Nagroda II stopnia5 x zestaw nagród, składający się z: Kuracji VITAPIL®: VITAPIL® Profesjonalny Lotion oraz VITAPIL® tabletki (60 tabl.)
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

„Pacjentka, która poroniła, nie powinna przebywać w sali z tymi, które urodziły”. Nowe standardy opieki okołoporodowej w Polsce

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
17 listopada 2015
Fot. Flickr/ Quinn Dombrowski / CC BY-SA
 

Aż chce się krzyczeć BRAWO! Gdyby nie fakt, że tak oczywiste sprawy powinny od dawna w Polsce funkcjonować.

Od trzech lat w Polsce obowiązują standardy opieki okołoporodowej (na mocy rozporządzenia MZ). Jednak od papieru do prawdziwego życia na oddziale daleka droga – nie raz przekonały się o tym pacjentki. Nowe regulacje mają prawo uczłowieczyć. Dotychczas nagminnie dochodziło do sytuacji, w których kobiety po poronieniu lub urodzeniu martwego dziecka – lądowały łóżko w łóżko z świeżo upieczonymi mamami i ich pociechami. Teraz ma to się zmienić.

Kobieta, która straciła dziecko, nie powinna przebywać w sali razem z innymi ciężarnymi lub kobietami, które urodziły zdrowe dzieci. Należy też zadbać o to, aby pacjentka nie miała z nimi kontaktu podczas pobytu na oddziale. Z kolei personel powinien ją traktować z szacunkiem, a badania i zabiegi powinny być wykonywane w intymnej atmosferze.*

Wiele organizacji kobiecych walczących o respektowanie prawa i odrobinę ludzkiej empatii na polskich blokach porodowych od lat walczy w imię sprawy „Ronić po ludzku”. Kobiety, które utraciły wczesną ciąże, są często traktowane po macoszemu, zdane same na siebie. Ze swoimi nienarodzonymi dziećmi żegnają się w szpitalnych toaletach.

Jak donosi portal RynekZdrowia, nowe standardy mają uwzględniać również sytuacje ekstremalne, czyli te trudne i bolesne dla kobiet i ich rodzin:

Standardy uwzględniają także tzw. niepowodzenia położnicze, czyli sytuacje, gdy dochodzi do poronienia, urodzenia dziecka martwego, niezdolnego do życia lub obarczonego letalnymi schorzeniami. Są to także sytuacje, gdy kobieta spodziewa się urodzenia chorego dziecka.

W standardach zapisano także, że po przekazaniu kobiecie informacji o śmierci lub ciężkiej chorobie dziecka lekarz powinien dać jej czas na możliwość oswojenia się z tą sytuacją, zanim wyjaśni jej szczegółowo przyczyny tego niepowodzenia i zanim podejmą decyzję o dalszym postępowaniu. Na życzenie pacjentki należy jej też umożliwić wsparcie psychologiczne i wsparcie bliskich.*

Miejmy nadzieję, że zapis nie będzie tylko papierową i niespełnioną obietnicą. Bo do prawdziwych wielkich zmian potrzeba tylko – i aż, zmian nie przepisów a ludzi.


Źródło: RynekZdrowia


Lifestyle

Konkurs „Piękno jest kobietą”

Redakcja
Redakcja
17 listopada 2015
Fot. Flickr / Tenderness / CC BY

Czego nie lubisz w swoim wyglądzie? Czy zaczynasz tworzyć właśnie w swojej głowie dłuuugą listę? A co w sobie lubisz najbardziej? Zastanawiasz się, hmm trwa to już dosyć długo… i? Większość z nas wiecznie goni za ideałem piękna, gubiąc po drodze to, co w nas naprawdę piękne i cudowne. TO nie musi pasować do najnowszej okładki Sports Illustrated, nie musi być dość wysokie czy chude, płaskie czy gładkie. Nasze piękno nie jest definicją z encyklopedii. „Piękno jest kobietą”. Nigdy o tym nie zapominajcie. Razem z firmą Holbex serdecznie zapraszamy Was do odkrycia swojej pięknej kobiecości na nowo.

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do tego artykułu napisz, co jest w tobie – dla ciebie najpiękniejsze. Co w sobie lubisz najbardziej i dlaczego?
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

Zadanie konkursowe:

W komentarzu, pod tym artykułem napisz, co jest w tobie – dla ciebie najpiękniejsze. Co w sobie lubisz najbardziej i dlaczego?

Nagrody

Nagroda I stopnia

5 x zestaw nagród, składający się z:

Kuracji VITAPIL®: VITAPIL® Profesjonalny Lotion oraz VITAPIL® tabletki (60 tabl.)

image001Bestsellerowej książki Krzysztofa Gojdzia „Zatrzymać czas. Sekrety medycyny estetycznej”

 

Nagroda II stopnia

5 x zestaw nagród, składający się z: Kuracji VITAPIL®: VITAPIL® Profesjonalny Lotion oraz VITAPIL® tabletki (60 tabl.)

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Konkurs trwa od 17.11.2015 do 02.12.2015 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 09.12.2015 roku.

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj czy Kuracja VITAPIL® jest skuteczna: Jakie działanie mają suplementy na poprawę stanu włosów? Chcesz wiedzieć, zapytaj kobietę

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj


Zobacz także

Bądź dobra dla siebie, w niedzielę też! Tydzień pierwszy, dzień #6

Zaufanie w związku

Zaufanie w związku to podstawa udanej relacji. Jak rozpoznać, że go brakuje?

13 sprawdzonych sposobów na budowanie pewności siebie i wzmocnienie poczucia własnej wartości