Lifestyle Uroda

Konkurs „Piękno jest kobietą”

Redakcja
Redakcja
17 listopada 2015
Fot. Flickr / Tenderness / CC BY
 

Czego nie lubisz w swoim wyglądzie? Czy zaczynasz tworzyć właśnie w swojej głowie dłuuugą listę? A co w sobie lubisz najbardziej? Zastanawiasz się, hmm trwa to już dosyć długo… i? Większość z nas wiecznie goni za ideałem piękna, gubiąc po drodze to, co w nas naprawdę piękne i cudowne. TO nie musi pasować do najnowszej okładki Sports Illustrated, nie musi być dość wysokie czy chude, płaskie czy gładkie. Nasze piękno nie jest definicją z encyklopedii. „Piękno jest kobietą”. Nigdy o tym nie zapominajcie. Razem z firmą Holbex serdecznie zapraszamy Was do odkrycia swojej pięknej kobiecości na nowo.

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do tego artykułu napisz, co jest w tobie – dla ciebie najpiękniejsze. Co w sobie lubisz najbardziej i dlaczego?
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

Zadanie konkursowe:

W komentarzu, pod tym artykułem napisz, co jest w tobie – dla ciebie najpiękniejsze. Co w sobie lubisz najbardziej i dlaczego?

Nagrody

Nagroda I stopnia

5 x zestaw nagród, składający się z:

Kuracji VITAPIL®: VITAPIL® Profesjonalny Lotion oraz VITAPIL® tabletki (60 tabl.)

image001Bestsellerowej książki Krzysztofa Gojdzia „Zatrzymać czas. Sekrety medycyny estetycznej”

 

Nagroda II stopnia

5 x zestaw nagród, składający się z: Kuracji VITAPIL®: VITAPIL® Profesjonalny Lotion oraz VITAPIL® tabletki (60 tabl.)

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Konkurs trwa od 17.11.2015 do 02.12.2015 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 09.12.2015 roku.

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj czy Kuracja VITAPIL® jest skuteczna: Jakie działanie mają suplementy na poprawę stanu włosów? Chcesz wiedzieć, zapytaj kobietę

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj


Lifestyle Uroda

Regulamin konkursu „Piękno jest kobietą”

Redakcja
Redakcja
17 listopada 2015
Fot. Flickr / Tenderness / CC BY
 

Regulamin konkursu „Piękno jest kobietą”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Piękno jest kobietą” TUTAJ

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Sposób na jesień”zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 17.11.2015 do 02.12.2015 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest firma Holbex – zwany dalej Sponsorem
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do wpisu konkursowego, znajdującego się pod adresem:  umieść odpowiedź
  „Napisz, co jest w tobie – dla ciebie najpiękniejsze. Co w sobie lubisz najbardziej i dlaczego?”
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 10 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 09.12.2015 na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest firma Holbex.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 10 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi. Każdy z laureatów otrzyma nagrodę rzeczową – 1 zestaw nagród, składający się z:
  Nagroda I stopnia5 x zestaw nagród, składający się z:Kuracji VITAPIL®: VITAPIL® Profesjonalny Lotion oraz VITAPIL® tabletki (60 tabl.)Bestsellerowej książki Krzysztofa Gojdzia „Zatrzymać czas. Sekrety medycyny estetycznej”Nagroda II stopnia5 x zestaw nagród, składający się z: Kuracji VITAPIL®: VITAPIL® Profesjonalny Lotion oraz VITAPIL® tabletki (60 tabl.)
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle Uroda

Marzy ci się być idealną matką? Oto kilka praktycznych porad. Spróbuj, może ci się uda!

Ewa Raczyńska
Ewa Raczyńska
17 listopada 2015
Fot. iStock / AleksandarNakic

Cały czas piszemy, że idealnych matek nie ma. Że każda z nas ma prawo do zmęczenia, do zniecierpliwienia i pomarudzenia na swój los. Ale może dajemy fałszywą nadzieję, może za punkt honoru warto wziąć sobie jednak bycie Matką Idealną. Podpowiadamy, jak nią zostać.

Ciąża

Idealną mamą zostaje się już w ciąży, kiedy cieszysz się z wyniku testu ciążowego, nie towarzyszą ci żadne obawy, wątpliwości. Nie, mama idealna od początku do końca musi być radosna. Puchną ci nogi – oj to przecież nic takiego. Masz zgagę – ach napiję się mleka, pewnie przejdzie. Nie możesz spać – to cudowne, wyśpię się kiedy indziej. Żylaki, hemoroidy, nawet jak dotykają Perfekcyjną, to są dla niej błogosławieństwem wynikającym z błogosławionego stanu.

Poród

Chcesz być mamą idealną? Zapomnij o cesarce, znieczuleniu. Musisz poczuć ten spływający na ciebie ból porodu, który nie wiedzieć czemu ma czynić z ciebie bardziej wartościową matkę. I pamiętaj, aby później opowiadać o tym, jak było cudownie, jakie to mistyczne przeżycie i że w pełni rozumiesz słowa mówiące o tym, że kobiety są naprawdę stworzone do tego, by rodzić dzieci. Perfekcyjna rodzi bez nacięcia. Szybko wraca do formy. Bez rozstępów. A i obcy jej baby blues – oczywiście.

Początki macierzyństwa

Dziecko matki idealnej nie może mieć kolek. „Z pewnością bolał go brzuszek, ale poradziliśmy sobie z tym kłopocikiem masażami”. Matka idealna przeszła szybki kurs nauki rodzajów płaczu dziecka. Wie, kiedy płacze z głodu, kiedy ciśnie je metka, kiedy jest zmęczone. Nie siada i nie płacze razem z niemowlakiem. Co to, to nie. Nigdy nie jest zmęczona (jej dziecko przesypia szybko całe noce, albo jej nie przeszkadza zupełnie nocne wstawanie), zawsze jest uśmiechnięta. Do tego Perfekcyjna ma wysprzątane mieszkanie i obiad codziennie gotowy dla męża. I oczywiście znajduje jeszcze czas, by poćwiczyć w domu. Z Ewą Chodakowską czy Anią Lewandowską. Przechodzi na dietę idealną do karmienia piersią i utraty zbędnych kilogramów. Po maksymalnie miesiącu od porodu wchodzi w jeansy sprzed ciąży, ba – sprzed matury.

Trudy macierzyństwa

Umówmy się, w słowniku Perfekcyjnej takie słowo jak „trudy” nie istnieje. Dziecko zabiera ze sobą zawsze i wszędzie. Nie odczuwa potrzeby poprzebywania samej, bez uwieszonego na niej niemowlaka czy malucha. Jeśli już musi wrócić do pracy, to przygotowuje na to dziecko. Zostawia na godzinę z babcią czy nianią (żłobek oczywiście nie wchodzi w grę), później na półtorej. Kiedy już wychodzi na dłużej przygotowuje a rozpiskę osobie, która dzieckiem się zajmuje, pisze minuta po minucie co robić z dzieckiem. Jak się bawić, kiedy wyjść na spacer i na jak długo. Jakie ćwiczenia z dzieckiem wykonać. Tak, perfekcyjna wie, że nikt nie zajmie się jej dzieckiem tak dobrze, jak ona. Wybiera przedszkole, kiedy jeszcze jest w ciąży. Świetnie radzi sobie z buntem dwulatka, właściwie: „Ach nawet nie zauważyłam, kiedy moje dziecko ten bunt przeszło”, bo że przeszło to oczywiste. W tym układzie nie tylko idealna jest matka, ale i dziecko. Ono przechodzi wszystkie fazy rozwojowe zapisane w najmądrzejszych podręcznikach, natomiast matka perfekcyjna wie doskonale, jak radzić sobie z lękiem separacyjnym, z buntem dwulatka, z pójściem do przedszkola.

Fot. Pixabay/LisaLiza / CCO

Fot. Pixabay/LisaLiza / CCO

Bez pouczeń

Pamiętaj. To, że jesteś Perfekcyjna nie upoważnia się do pouczania innych matek. Nie możesz mówić: „No co ty, nie wiesz, że ono płacze ze zmęczenia?” albo: „Tak boisz się histerii, że kupujesz mu w sklepie to, co zechce?? Zwariowałaś?”. Nie. Twoja perfekcja musi być milcząca, ale na tyle znacząca, żeby wszyscy wokół zdawali sobie z niej sprawę. Idealna mówi: „Tak, rozumiem. To trudne. Wiesz, ja w takiej sytuacji zrobiłabym to i to” . Swoją wiedzą i pewnością musisz wzbudzać poczucie winy i wyrzuty sumienia u innych matek.

Społeczna aktywność

Perfekcyjna matka angażuje się w życie przedszkola, a później w szkoły. Jest we wszystkich grupach organizacyjnych, zaczynając od wyboru koloru firanek do sali, a kończąc na organizacji pikników rodzinnych. Ma zawsze czas być opiekunką na szkolnej czy przedszkolnej wyciecze. Zaprasza dzieci do swojego miejsca pracy. Nie wzywają jej do szkoły z powodu dziecka, nie – jej dziecko jest wzorowym uczniem. Wzywają, kiedy potrzebują pomocy w załatwieniu sponsorów na szkolną imprezę. Dziecko Perfekcyjnej odnosi sukcesy w nauce, w tenisie i w szkole muzycznej. I podobnie jak mama, nigdy nie narzeka i nigdy nie ma dość.

Partner bez zarzutu

Ten zawsze jest idealny. Perfekcyjna, tak jak na dziecko, tak nie może też narzekać na męża. Seksu nigdy nie jest za dużo czy za mało. Nigdy też nie brakuje jego uwagi i pomocy z jego strony. Pierze, sprząta, gotuje, a do tego wszystkiego ma jeszcze czas wyjść na siłownię i zabrać perfekcyjną do restauracji na romantyczną kolację, przy czym nie zapomina na ten czas zorganizować opieki do dziecka.

Dodatkowe umiejętności

Pamiętaj, że perfekcyjna musi znać imiona wszystkich kolegów i koleżanek swoich dzieci. Nie używa słów: „zaraz”, „za chwilę”, „moment”, „poczekaj”. Ma zawsze czas usmażyć dziecku naleśniki czy ulubione placuszki z jabłkiem. Planuje posiłki z wyprzedzeniem, nie dopuszcza do sytuacji, że przygotowuje coś na szybko, albo co gorsze zamawia pizzę do domu. Co więcej zna daty premier kinowych najlepszych bajek. Zna też modowe trendy dla dzieci, które ubiera w oryginalny sposób. U jej dziecka nic nie jest założone przypadkowo nawet szalik i rękawiczki. Wierzy, że dzieci od najmłodszych lat trzeba uczyć dobrego smaku. Perfekcyjna zawsze słucha swojego dziecka i reaguje na jego potrzeby. „Kochanie, boli cię brzuszek, już oczywiście wezmę wolne w pracy i posiedzę z tobą w domku, nie musisz iść do szkoły”. Pamiętaj – Perfekcyjna nigdy się nie skarży. Nigdy nie narzeka. Nawet, gdy wygląda na zmęczoną, zrzuca to na z pewnością niskie ciśnienie pogodowe.

I jak? Nadal chcesz być idealną matką. Taką na 100%, czy może wystarczy ci Perfekcyjną bywać… od czasu do czasu 🙂


Zobacz także

Jakie to ma zresztą znaczenie czym zamartwiam się na codzień? Nawet na rajskiej wyspie można wszystko nagle stracić

Życzę wam obu szczęścia, ale nie chcę go stracić. Zróbmy to dla niego: spróbujmy wszystko poukładać

‘Wierzę, że niebo istnieje naprawdę. Mamo, tato, wiem, że patrzycie na mnie z góry’. List do nieżyjących rodziców