Lifestyle

Regulamin konkursu „Kocham swoje zdrowe stópki”

Redakcja
Redakcja
22 marca 2016
Konkurs "Kocham swoje zdrowe stópki"
Fot. Pixabay / Rainer_Maiores / CC0 Public Domain
 

Regulamin konkursu „Kocham swoje zdrowe stópki”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Kocham swoje zdrowe stópki”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Kocham swoje zdrowe stópki” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 22.03.2016 do 04.04.2016 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest firma Bartek – zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  Zadanie konkursowe: Pokażcie nam jak kochacie i dbacie o zdrowe stópki waszych pociech. Wysyłajcie nam zdjęcia pierwszych kroków i  bosych wojaży waszych maluchów.  Zdjęcia* w formie elektronicznej przesyłajcie na adres [email protected] w temacie wiadomości wpisując Konkurs „Kocham swoje zdrowe stópki”.

  Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  *Dopuszczalny jest kolaż składający się maksymalnie z 3 zdjęć.

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi lub przesłania większej ilości zdjęć, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwsze zdjęcie z pierwszej  nadesłanej wiadomości.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 4 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 11.04.2016 na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest  Bartek
 2. Laureatami Konkursu zostanie 4 osoby, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  Nagrody:
  4 x bon zakupowy o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepach Bartek
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

Dzieci rodzą się ze zdrowymi stopami. Można to popsuć nieodpowiednim obuwiem

Żaklina Kańczucka
Żaklina Kańczucka
22 marca 2016
Fot. Pixabay / FeeLoona / CC0 Public Domain
 

Rodzice z troską obserwują rozwój swoich pociech, porównują nowo zdobywane umiejętności do postępów innych maluchów czy odpowiednich tabelek. Starają się zapobiegać chorobom, ale bywa że nieświadomie w negatywny sposób wpływają na coś, co dziecko dostaje w naturze – zdrowe stopy.

Małe stópki są szczególnie delikatne, ale perfekcyjne w swoim wyglądzie i budowie. To w dużej mierze się zmienia, podczas procesu kształtowania ich funkcji i budowy. Od początku istnienia ludzkości, stopy rozwijały się swobodnie, zgodnie z zamysłem natury, nie krępowane sztywnym, twardym obuwiem. To był proces naturalny, który bywa zniekształcany przez nadmierne i nieprawidłowe krępowanie ruchomości stóp nieodpowiednimi butami. 

Gdzie popełniane są największe błędy? 

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Rodzice większość błędów odnośnie rozwoju stóp swoich pociech, popełniają nieświadomie. W ich skutku, dziecko mogą dotknąć konsekwencje takie jak płaskostopie, zaburzenia ruchu,  negatywne oddziaływanie na stawy kolanowy czy biodrowe. W efekcie może dojść do zmiany ustawienia sylwetki ciała.

Zakup butów dyktowany ich ceną i wyglądem

W przypadku butów – nie tylko dla dzieci!- tanie jest zaprzeczeniem dobrego. Przede wszystkim tanie buty stworzone są z syntetycznych materiałów, nie pozwalają stopie na prawidłowe ułożenie, nóżka może się w nich pocić, a materiał nie odprowadza ze środka wilgoci. Innym skutkiem poza wadami stopy może być nie tylko przykry zapach butów i stóp dziecka, ale nawet odparzenia lub grzybica, otarcia spowodowane złym wyprofilowaniem butów. Oszczędzając tak pieniądze należy mieć świadomość, że to co teraz zostanie w portfelu, uleci z niego o wiele większą sumą, gdy dziecku ze względu na wadę stóp czy kolan potrzebne będzie specjalistyczne obuwie lub rehabilitacja.

Przechodzone buty po starszym rodzeństwie

W czasach, gdy nie mówiło się jeszcze szeroko na temat profilaktyki wad postawy, nikomu nie przeszkadzało noszenie obuwia po kimś. Było taniej, a w sklepach wyboru wielkiego nie było. Obecnie jest inaczej, nie ma więc powodu, by dzieciom wkładać na nogi buty noszone przez inną osobę. Środek buta dopasowuje się do kształtu stopy pierwszego właściciela. Musimy pamiętać, że dzieci mają inne stopy, więc odkształcenia powstające  na wkładce może wpływać na układanie stopy tak, wygodnie, a nieprawidłowo. Należy również pamiętać, że jeśli poprzednik miał kłopoty skórne typu grzybica, istnieje ryzyko zarażenia młodszego dziecka.

Buty z wkładkami ortopedycznymi

Wyprofilowane wkładki powinny nosić tylko dzieci, u których stwierdzono wady stóp. W takim przypadku wkładek nie dobiera się samodzielnie, ale zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeśli koniecznie chcesz wzmocnić stopy dziecka, pozwalaj mu chodzić boso.

Zakładanie niemowlęciu butów

Być może niemowlę wyglądające niczym miniatura dorosłego człowieka wygląda słodko, ale zakładanie bucików jest najmłodszym dzieciom zupełnie niepotrzebne. Dziecko, które czas spędza w wózku i na rękach nie potrzebuje butów ani kapci w domu. Zamiast tego, należy wkładać na stopy nieuciskające skarpetki, a pierwsze buty można podarować dziecku, gdy zaczyna już stawiać pierwsze kroki.

Drobnych grzeszków jest jeszcze więcej!

Można zaliczyć do nich przedwczesne próby zmuszania dziecka do utrzymania pozycji pionowej, gdy ono jest jeszcze na to nie gotowe. Podobnie rzecz wygląda z chodzikami, które mimo przestróg ortopedów, nadal cieszą się powodzeniem. W konsekwencji dziecko utrwala złe nawyki, nie uczy się prawidłowego utrzymywania równowagi, chodząc na palcach zamiast na całych stopach. To obciąża kręgosłup co może prowadzić do powstania poważnych wad postawy. Kupowanie butów na “zaś” lub przy pomocy patyczka czy miarki, również nie przyniesie niczego dobrego, jeśli nie trafimy z zakupem, dziecku buty będą albo spadały ze stopy, albo ją krępowały.

Jak kupić dobre buty, by wspierały prawidłowy rozwój stopy dziecka? 

Przede wszystkim należy wybrać buty o cechach fizjologicznych, zabezpieczających  prawidłowy rozwój i funkcjonowanie stóp: 

Odpowiednia długość i szerokość buta. Dziecko powinno mieć obuwie dłuższe od stopy o ok. 06-08 mm, ponieważ stopa pracuje podczas ruchu i przesuwa się w bucie. Noga nie może się ślizgać ale nie może być ocierana, co zagraża zniechęceniem dziecka do chodzenia z powodu niewygody czy upadków. Szeroki i wysoki czubek buta umożliwi swobodę ułożenia palców i nie ograniczy ruchomości stawów. 

Podeszwa powinna być elastyczna. Nie może ograniczać ruchomości stawów i czynności mięśni, zginając się na około 1/3 długości  podeszwy licząc od czubka buta. Odpowiednie urzeźbienie podeszwy dodatkowo zabezpiecza przed poślizgiem.

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Zapiętek nie może być sztywny. Powinien wspomagać prawidłowe ustawienie pięty w stosunku do osi goleni, dzięki sprężystej zakładce usztywniającej jego tylną część. Zarówno zakładka w krytych butach, jak i łoże w sandałach zapobiegają koślawemu lub szpotawemu ustawianiu się pięty. 

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Materiał powinien być miękki i higieniczny. Taki dopasuje się do kształtu i wymiarów stopy oraz pochłonie pot.  Sztywny materiał może ściskać stopę zaburzając krążenie, ocierając, a nawet deformując ją. Syntetyczny materiał, który nie pochłania potu może wpływać na nadmierny rozwój  mikroflory skóry stopy i drobnoustrojów. Najlepsze są buty ze skóry, tkanin naturalnych, lub  materiałów z membraną, odprowadzającą ze środka pot.

Elementy odblaskowe. Zwiększają bezpieczeństwo dziecka, które dzięki nim jest bardziej widoczne na drodze po zmierzchu.

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Mając na względzie powyższe fakty, warto zainwestować w prawidłową postawę dziecka, kupując mu buty BARTEK. Spełniają one najwyższe kryteria, są bezpieczne, stabilne i pozytywnie wpływają na rozwój stopy dziecka. Co ważne, posiadają pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka. Troska i wiedza projektantów obuwia BARTEK wynika z efektu badań stóp, przeprowadzonych wraz z Instytutem Przemysłu Skórzanego u ponad 11000 dzieci. To jedyna na świecie tak duża próba badawcza dotycząca stanu zdrowotnego stóp i kolan. Dzięki temu BARTEK wie jak produkować buty idealnie odpowiadające na wyjątkowe wymagania anatomiczne dziecięcych stóp. Dobre buty to inwestycja, która zawsze się zwraca.

 


Wpis powstał we współpracy z firmą BARTEK

 


Lifestyle

Konkurs „Kocham swoje zdrowe stópki”

Redakcja
Redakcja
22 marca 2016
Konkurs "Kocham swoje zdrowe stópki"
Fot. Pixabay / Rainer_Maiores / CC0 Public Domain

Rodzice z troską obserwują rozwój swoich pociech, porównują nowo zdobywane umiejętności do postępów innych maluchów czy odpowiednich tabelek. Starają się zapobiegać chorobom, ale bywa że nieświadomie w negatywny sposób wpływają na coś, co dziecko dostaje w naturze – zdrowe stopy. Kochajmy małe stópki mądrze, żeby z łatwością niosły nasze dzieci przez świat.

Zasady:

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe, czyli przesłać zdjęcie ilustrujące, jak kochacie i dbacie o zdrowe stópki waszych pociech.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi lub przesłania większej ilości zdjęć, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwsze zdjęcie z pierwszej  nadesłanej wiadomości.

81812_ 189,90Zadanie konkursowe:

Pokażcie nam jak kochacie i dbacie o zdrowe stópki waszych pociech. Wysyłajcie nam zdjęcia pierwszych kroków i  bosych wojaży waszych maluchów.  Zdjęcia* w formie elektronicznej przesyłajcie na adres [email protected] w temacie wiadomości wpisując Konkurs „Kocham swoje zdrowe stópki”.

Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

*Dopuszczalny jest kolaż składający się maksymalnie z 3 zdjęć.

Nagrody

4 x bon zakupowy o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepach Bartek

200 zł 1

Konkurs trwa od 22.03.2016 do 04.04.2016 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 11.04.2016 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.

GALERIA KONKURSOWA

Józefa Pietruczuk

Józefa Pietruczuk

Katarzyna Jakuszko

Katarzyna Jakuszko

Agnieszka Król

Agnieszka Król

Paula Karczewska

Paula Karczewska

Katarzyna Remisz

Katarzyna Remisz

Alicja Burska

Alicja Burska

Natalia Kotyza

Natalia Kotyza

Agnieszka Hausmann

Agnieszka Hausmann

Agnieszka Burek

Agnieszka Burek

Mania Golombowska

Mania Golombowska

Krzysztof Woźniak

Krzysztof Woźniak

mamusinyswiat

mamusinyswiat

Katarzyna Ruthe

Katarzyna Ruthe

Magdalena Glet

Magdalena Glet

Wojciech Burski

Wojciech Burski

Dorota Jaroszewska

Dorota Jaroszewska

STEC ANNA

STEC ANNA


Zobacz także

Jak wytrzymać z własnym mężem? No cóż, odpuścić mu i kochać go. Jeśli tylko wart jest miłości

Nowy rok, nowa ty. Poradnik coacha

Która mogłaby być twoja? Wybierz miotłę i sprawdź, którym typem wiedźmy jesteś! 😉