Lifestyle

Konkurs „Kocham swoje zdrowe stópki”

Redakcja
Redakcja
22 marca 2016
Konkurs "Kocham swoje zdrowe stópki"
Fot. Pixabay / Rainer_Maiores / CC0 Public Domain
 

Rodzice z troską obserwują rozwój swoich pociech, porównują nowo zdobywane umiejętności do postępów innych maluchów czy odpowiednich tabelek. Starają się zapobiegać chorobom, ale bywa że nieświadomie w negatywny sposób wpływają na coś, co dziecko dostaje w naturze – zdrowe stopy. Kochajmy małe stópki mądrze, żeby z łatwością niosły nasze dzieci przez świat.

Zasady:

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe, czyli przesłać zdjęcie ilustrujące, jak kochacie i dbacie o zdrowe stópki waszych pociech.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi lub przesłania większej ilości zdjęć, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwsze zdjęcie z pierwszej  nadesłanej wiadomości.

81812_ 189,90Zadanie konkursowe:

Pokażcie nam jak kochacie i dbacie o zdrowe stópki waszych pociech. Wysyłajcie nam zdjęcia pierwszych kroków i  bosych wojaży waszych maluchów.  Zdjęcia* w formie elektronicznej przesyłajcie na adres [email protected] w temacie wiadomości wpisując Konkurs „Kocham swoje zdrowe stópki”.

Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

*Dopuszczalny jest kolaż składający się maksymalnie z 3 zdjęć.

Nagrody

4 x bon zakupowy o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepach Bartek

200 zł 1

Konkurs trwa od 22.03.2016 do 04.04.2016 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 11.04.2016 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.

GALERIA KONKURSOWA

Józefa Pietruczuk

Józefa Pietruczuk

Katarzyna Jakuszko

Katarzyna Jakuszko

Agnieszka Król

Agnieszka Król

Paula Karczewska

Paula Karczewska

Katarzyna Remisz

Katarzyna Remisz

Alicja Burska

Alicja Burska

Natalia Kotyza

Natalia Kotyza

Agnieszka Hausmann

Agnieszka Hausmann

Agnieszka Burek

Agnieszka Burek

Mania Golombowska

Mania Golombowska

Krzysztof Woźniak

Krzysztof Woźniak

mamusinyswiat

mamusinyswiat

Katarzyna Ruthe

Katarzyna Ruthe

Magdalena Glet

Magdalena Glet

Wojciech Burski

Wojciech Burski

Dorota Jaroszewska

Dorota Jaroszewska

STEC ANNA

STEC ANNA


Lifestyle

Regulamin konkursu „Kocham swoje zdrowe stópki”

Redakcja
Redakcja
22 marca 2016
Konkurs "Kocham swoje zdrowe stópki"
Fot. Pixabay / Rainer_Maiores / CC0 Public Domain
 

Regulamin konkursu „Kocham swoje zdrowe stópki”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Kocham swoje zdrowe stópki”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Kocham swoje zdrowe stópki” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 22.03.2016 do 04.04.2016 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest firma Bartek – zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  Zadanie konkursowe: Pokażcie nam jak kochacie i dbacie o zdrowe stópki waszych pociech. Wysyłajcie nam zdjęcia pierwszych kroków i  bosych wojaży waszych maluchów.  Zdjęcia* w formie elektronicznej przesyłajcie na adres [email protected] w temacie wiadomości wpisując Konkurs „Kocham swoje zdrowe stópki”.

  Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  *Dopuszczalny jest kolaż składający się maksymalnie z 3 zdjęć.

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi lub przesłania większej ilości zdjęć, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwsze zdjęcie z pierwszej  nadesłanej wiadomości.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 4 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 11.04.2016 na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest  Bartek
 2. Laureatami Konkursu zostanie 4 osoby, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  Nagrody:
  4 x bon zakupowy o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepach Bartek
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

Wiosenna regenarcja w czterech krokach. Jak zadbać o skórę twarzy po zimie?

Joanna Fizia
Joanna Fizia
22 marca 2016
Jak zadbać o skórę twarzy po zimie?
Fot. iStock / gremlin

Wiosna to bardzo dobry czas, by przyjrzeć się swojemu odbiciu w lustrze, które niekoniecznie po zimie zachwyca. Co możemy dostrzec poza dodatkowymi kilogramami i kolejnymi siwymi włosami? Niestety wiele niedobrego, bo zima wbrew pozorom, jest gorsza dla naszej urody niż osławione już lato.

Brak odpowiedniej ilości słońca, mróz, wiatr oraz ogrzewane pomieszczenia, niewątpliwie wpływają na pogorszenie się stanu naszej skóry, która traci swój zdrowy koloryt, blask i witalność. W zamian staje się szara, matowa, zarumieniona – co jest efektem naruszenia jej naturalnej bariery ochronnej, szorstka i przesuszona – co z kolei wpływa na pogłębienie i pojawienie się nowych zmarszczek. Ponadto na skórze wrażliwej i naczynkowej pojawiają się teleangiektazje (potocznie zwane pajączkami).

Dlatego najlepiej już teraz rozpocząć akcję WIOSNA. Nasza skóra niewątpliwie potrzebuje odpowiednich działań, by odzyskać utracone piękno. Co więc można jej zaoferować?

Krok pierwszy – Oczyszczanie i złuszczanie 

Każdą pielęgnację zawsze zaczynamy od oczyszczania i złuszczania. Po pierwsze dlatego, żeby zrzucić „starą”, zrogowaciałą część naskórka i odsłonić nową, młodszą. A po drugie po to, aby wszelkie substancje aktywne zawarte w kosmetykach mogły łatwiej i głębiej penetrować naszą skórę.

W domowym zaciszu do złuszczania, możesz używać ogólnodostępnych peelingów drobnoziarnistych lub enzymatycznych (przeznaczonych głównie do skór wrażliwych), a także co raz popularniejszych aparatów do brushingu, posiadających specjalnie przystosowane szczoteczki. Pamiętaj jednak, iż peelingów nie wykonuje się częściej niż raz w tygodniu, a preparaty przeznaczone do użytku domowego działają dosyć delikatnie, a więc nie przynoszą spektakularnych efektów. By zadziałać mocniej i głębiej, należy udać się do gabinetu kosmetycznego lub lekarza medycyny estetycznej, gdzie wykwalifikowana osoba może wykonać takie zabiegi jak: eksfoliacja kwasami owocowymi, mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, peeling ziołowy, czy zabiegi z użyciem lasera.

Odpowiednio dobrane peelingi i regularnie stosowane sprawiają, że skóra staje się gładsza, lśniąca, bardziej elastyczna, poprawia się jej koloryt, rozjaśniają przebarwienia, spłycają blizny i zmarszczki.

Krok drugi – Nawilżanie 

Skóra po zimie zazwyczaj jest mocno przesuszona. Przez co wyraźnie się łuszczy, a zmarszczki stają się bardziej widoczne. Bezwględnie trzeba ją więc nawilżyć preparatami wiążącymi i zatrzymującymi wodę w naskórku. W tym celu wybieraj kosmetyki zawierające między innymi: kwas hialuronowy, kolagen, mocznik, glicerynę, olej jojoba, olej z orzecha macadamii, olej z awokado, olej arganowy, ceramidy, fosfolipidy, NNKT (niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe), chitozan oraz witaminy A, E i C.

Pamiętaj przy tym, iż nawilżanie zaczyna się od środka, tak więc koniecznie dostarczaj swemu organizmowi wodę, pijąc ją każdego dnia!

Krok trzeci – Regeneracja i odżywianie

 Skórę, która przez kilka miesięcy była narażona na niekorzystne działanie czynników zewnętrznych, koniecznie trzeba zregenerować i porządnie odżywić, wybierając do tego celu produkty bogate między innymi w: witaminy z grupy B, A, E, C, kwasy tłuszczowe oraz mikroelementy (wapń, magnez, potas, sód, krzem, cynk, miedź ,selen, jod, żelazo).

Krok czwarty – Ochrona

Ponieważ skóra każdego dnia wystawiana jest na niekorzystne działanie czynników zewnętrznych (słońce, wiatr, zanieczyszczenie środowiska, itp.), a świeżo złuszczona jest delikatniejsza i bardziej narażona, ważne jest aby ją chronić odpowiednio dobranym do typu cery kremem. Pamiętaj również, by przez cały rok, a zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim, stosować filtry przeciwsłoneczne!

Domową pielęgnację możesz oczywiście wspomóc profesjonalnymi zabiegami wykonywanymi w gabinetach kosmetycznych, takimi jak:

mezoterapia bezigłowa lub mikroigłowa   polega na wprowadzeniu w głąb skóry substancji aktywnych, wykorzystując fale prądu elektrycznego bądź poprzez wstrzykiwanie. Poprawia owal twarzy i koloryt skóry, spłyca zmarszczki, odżywia i regeneruje.

sonoforeza – służy do wprowadzania w głąb skóry składników aktywnych za pomocą fali ultradźwiękowej. Poprawia krążenie krwi i limfy, pomaga w redukcji zmarszczek, stymuluje tkanki do odnowy.

peeling kawitacyjny – zabieg polegający na oczyszczeniu skóry za pomocą fali ultradźwiękowej. Pozwala na dokładne usunięcie nadmiaru sebum z porów i mieszków włosowych, pozbycie się zrogowaciałego naskórka, zaskórników, wągrów oraz bakterii.

mikrodermabrazjamikropeeling kontrolowany, stosowany przy leczeniu blizn (potrądzikowych), spłycaniu i/lub usuwaniu plam pigmentacyjnych oraz zmarszczek.

galwanizacjazabieg elektroleczniczy z wykorzystaniem prądu stałego, stosowany między innymi w leczeniu trądziku różowatego czy w walce z rozszerzonymi naczynkami.

eksfoliacja kwasami owocowymi – złuszcza suchy i zrogowaciały naskórek, usuwa przebarwienia, głęboko oczyszcza, odblokowuje pory, rewitalizuje.

Niezależnie od tego, jaką metodę walki z niedoskonałościami wybierzesz, czy udasz się do specjalisty bądź nie, miej świadomość, iż wpływ na wygląd skóry ma nie tylko pielęgnacja jej powierzchni, lecz (przede wszystkim) dbałość o to co wewnątrz, a więc kondycja całego organizmu. Dlatego istotne jest aby na co dzień dbać o odpowiednio zbilansowaną dietę, bogatą w warzywa i owoce, aktywność fizyczną oraz spędzanie czasu na świeżym powietrzu.


Zobacz także

Chcesz mieć więcej czasu? Zacznij się zachwycać

Wszystko musi mieć swój czas i swoją emocję, ale życie do przeżycia jest jedno. O tym jak nie stracić gruntu pod nogami

Magiczna zima w Norwegii

Magiczna zima w Norwegii