Lifestyle

Regulamin akcji „Oh!Mamo – jestem kobietą”

Redakcja
Redakcja
8 maja 2017
 

Regulamin akcji „Oh!Mamo – jestem kobietą”

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE „Oh!Mamo – jestem kobietą”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą Konkurs „Oh!Mamo – jestem kobietą” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie Czas trwania akcji: 08.05.2017 – 22.05.2017 roku. Wyniki zostaną opublikowane na www.ohme.pl do dnia 24 maja 2017.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Blum Media Sp. z o.o.  – zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

  1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
   ZADANIE KONKURSOWE

   Co trzeba zrobić?

   Być z nami! Przez najbliższe dni będziemy zachęcać was pochylenia się nad sobą, do zrozumienia, że powinniśmy być dla siebie ważne, powinniśmy mierzyć się z własnymi lękami i ograniczeniami. Będziemy pytać, co dla was znaczy być kobietą, czym jest dla was kobiecość.  Bądźcie w tym czasie z nami i pod artykułami piszcie swoje komentarze.

   Najfajniejsze komentarze, zwłaszcza tych najbardziej aktywnych uczestniczek akcji nagrodzimy podwójnymi zaproszeniami na naszą konferencję „Oh!Mamo – jestem kobietą”, która odbędzie się 27. maja w Warszawie, w Fortach Mokotów, a dokładnie w Studio 99. .

   Akcja trwa od 08.05.2017 do 22.05.2017 roku. Wyniki akcji zostaną opublikowane do dnia 24.05.2017 roku na stronie ohme.pl.

  2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania.
  3. W czasie trwania konkursu można dodawać wiele komentarzy. Organizator weźmie również pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu aktywność uczestników podczas wszystkich wyzwań.

   §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

  1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
  2. 10 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
  3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 25.05.2017 na stronie internetowej www.ohme.pl.

   §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

   1. Sponsorem nagród w Konkursie Blum Media Sp. z o.o.-  – zwana dalej Sponsorem.
   2. Laureatami Konkursu zostanie 10 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.

 §6. Nagrody:

  1. 10 podwójnych zaproszeń a konferencję „Oh!Mamo – jestem kobietą” organizowaną przez portal www.ohme.pl

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.

Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.

Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

6 finansowych rozmów, przez które musi przejść każdy związek

Agnieszka Dyniakowska
Agnieszka Dyniakowska
8 maja 2017
Fot. iStock
Następny

Pieniądze i wydatki to bardzo drażliwa kwestia dla wielu związków – niejedna kłótnia wybuchła powodu zbyt lekkiej ręki lub braku ekonomicznego rozsądku jednej ze stron. Zdarza się też, że finansowe nieporozumienia urastają do tak wielkich rozmiarów, że stają się nawet przyczyną rozpadu związku. Choć mówi się, że damom i gentlemanom o pieniądzach rozmawiać nie wypada, to w przypadku partnerów planujących wspólne życie można zrobić wyjątek. Skoro zamierzają razem budować swoją przyszłość, muszą wiedzieć jak solidne są fundamenty i poznać wszystkie możliwe rysy i pęknięcia – oto sześć finansowych rozmów, przez które, dla własnego dobra i szczęścia, powinien przejść każdy związek.

Lifestyle

Jak to u ciebie jest z tą perfekcją? Akcja „Oh!Mamo – jestem kobietą”

Ewa Raczyńska
Ewa Raczyńska
8 maja 2017

Kochane, Dzień Mamy zbliża się wielkimi krokami. Wielkimi krokami zbliża się też nasza konferencja, podczas której chcemy z wami porozmawiać o wszystkim, co nas nurtuje. O relacjach, o związkach, miłości i oczywiście macierzyństwie.

A że chcemy, żeby każda z was miała możliwość w naszej konferencji wziąć udział, mamy dla was zabawę. Otóż każdego dnia około godziny 19:00 zamieszczać będziemy dla was pytanie, wyzwanie, z prośbą o komentarz pod artykułem. Do wygrania będzie 10 podwójnych zaproszeń na „Oh!Mamo – jestem kobietą!”.

To jak? Zaczynamy?

Jedną z naszych prelegentek będzie Agata Komorowska, bo kto inni, jak nie ona opowie nam, jak z mamy opętanej manią perfekcjonizm, stać się szczęśliwą, choć daleką od ideału mamą czwórki dzieci.

AGATA KOMOROWSKA

A ty? Jesteś mamą perfekcyjną? Mamą, która wymaga od siebie więcej niż wszyscy inni razem wzięci? Mamą, która nie daje sobie prawa do odpoczynku nie chcąc stracić ani jednej cennej minuty z życia swojego dziecka, kosztem własnego życia? Przyjrzyj się sobie? Ile jest w tobie perfekcjonizmu, a ile realnego macierzyństwa? Realnego, czyli takiego, kiedy masz prawo być zmęczona, czy znudzona układaniem po raz setny tych samych puzzli. Realnego, czyli takiego, kiedy pomyślisz o sobie i o przyjemnościach, które sobie fundujesz. Realnego, czy w końcu takiego, które pozwala ci wyjść z roli matki i pobyć też kobietą, żoną, kochanką.

Spójrz na siebie i zastanów się, czy jesteś szczęśliwa? Czy jesteś szczęśliwa będąc mamą – abstrahując od szczęścia oczywistego i miłości, ale czy czasami macierzyństwo i stawiana przez samą ciebie poprzeczka nie wisi zbyt wysoko, nie przytłacza cię?

Akcja „Oh!Mamo – jestem kobietą”

Wyzwanie #1

Nasze pierwsze wyzwanie to:

Pomyślcie przez chwilę o sobie, zróbcie szybki rachunek sumienia i napiszcie, jak to u was jest z tą perfekcją. Czy bliżej wam do perfekcyjnej Matki Polki, czy może dajecie sobie przyzwolenie do bycia nieidealną? Swoje refleksje napiszcie w komentarzu do tego artykułu

Co trzeba zrobić?

Być z nami! Przez najbliższe dni będziemy zachęcać was pochylenia się nad sobą, do zrozumienia, że powinniśmy być dla siebie ważne, powinniśmy mierzyć się z własnymi lękami i ograniczeniami. Będziemy pytać, co dla was znaczy być kobietą, czym jest dla was kobiecość.  Bądźcie w tym czasie z nami i pod artykułami piszcie swoje komentarze.

Najfajniejsze komentarze, zwłaszcza tych najbardziej aktywnych uczestniczek akcji nagrodzimy podwójnymi zaproszeniami na naszą konferencję „Oh!Mamo – jestem kobietą”, która odbędzie się 27. maja w Warszawie, w Fortach Mokotów, a dokładnie w Studio 99. .

Akcja trwa od 08.05.2017 do 22.05.2017 roku. Wyniki akcji zostaną opublikowane do dnia 24.05.2017 roku na stronie ohme.pl.

cp_przeskalowane_bold

Regulamin akcji znajdziecie TUTAJ.


Zobacz także

Kran kuchenny: jak wybrać praktyczny, a jednocześnie estetyczny?

„Naszym obowiązkiem jest publiczne wyrażanie sprzeciwu”. Deklaracja w sprawie ochrony praw kobiet w Polsce – informacja prasowa koalicji #MamPrawo

Letnie smaki miodów z Pasiek Rodziny Sadowskich