Lifestyle

Jak to u ciebie jest z tą perfekcją? Akcja „Oh!Mamo – jestem kobietą”

Ewa Raczyńska
Ewa Raczyńska
8 maja 2017
 

Kochane, Dzień Mamy zbliża się wielkimi krokami. Wielkimi krokami zbliża się też nasza konferencja, podczas której chcemy z wami porozmawiać o wszystkim, co nas nurtuje. O relacjach, o związkach, miłości i oczywiście macierzyństwie.

A że chcemy, żeby każda z was miała możliwość w naszej konferencji wziąć udział, mamy dla was zabawę. Otóż każdego dnia około godziny 19:00 zamieszczać będziemy dla was pytanie, wyzwanie, z prośbą o komentarz pod artykułem. Do wygrania będzie 10 podwójnych zaproszeń na „Oh!Mamo – jestem kobietą!”.

To jak? Zaczynamy?

Jedną z naszych prelegentek będzie Agata Komorowska, bo kto inni, jak nie ona opowie nam, jak z mamy opętanej manią perfekcjonizm, stać się szczęśliwą, choć daleką od ideału mamą czwórki dzieci.

AGATA KOMOROWSKA

A ty? Jesteś mamą perfekcyjną? Mamą, która wymaga od siebie więcej niż wszyscy inni razem wzięci? Mamą, która nie daje sobie prawa do odpoczynku nie chcąc stracić ani jednej cennej minuty z życia swojego dziecka, kosztem własnego życia? Przyjrzyj się sobie? Ile jest w tobie perfekcjonizmu, a ile realnego macierzyństwa? Realnego, czyli takiego, kiedy masz prawo być zmęczona, czy znudzona układaniem po raz setny tych samych puzzli. Realnego, czyli takiego, kiedy pomyślisz o sobie i o przyjemnościach, które sobie fundujesz. Realnego, czy w końcu takiego, które pozwala ci wyjść z roli matki i pobyć też kobietą, żoną, kochanką.

Spójrz na siebie i zastanów się, czy jesteś szczęśliwa? Czy jesteś szczęśliwa będąc mamą – abstrahując od szczęścia oczywistego i miłości, ale czy czasami macierzyństwo i stawiana przez samą ciebie poprzeczka nie wisi zbyt wysoko, nie przytłacza cię?

Akcja „Oh!Mamo – jestem kobietą”

Wyzwanie #1

Nasze pierwsze wyzwanie to:

Pomyślcie przez chwilę o sobie, zróbcie szybki rachunek sumienia i napiszcie, jak to u was jest z tą perfekcją. Czy bliżej wam do perfekcyjnej Matki Polki, czy może dajecie sobie przyzwolenie do bycia nieidealną? Swoje refleksje napiszcie w komentarzu do tego artykułu

Co trzeba zrobić?

Być z nami! Przez najbliższe dni będziemy zachęcać was pochylenia się nad sobą, do zrozumienia, że powinniśmy być dla siebie ważne, powinniśmy mierzyć się z własnymi lękami i ograniczeniami. Będziemy pytać, co dla was znaczy być kobietą, czym jest dla was kobiecość.  Bądźcie w tym czasie z nami i pod artykułami piszcie swoje komentarze.

Najfajniejsze komentarze, zwłaszcza tych najbardziej aktywnych uczestniczek akcji nagrodzimy podwójnymi zaproszeniami na naszą konferencję „Oh!Mamo – jestem kobietą”, która odbędzie się 27. maja w Warszawie, w Fortach Mokotów, a dokładnie w Studio 99. .

Akcja trwa od 08.05.2017 do 22.05.2017 roku. Wyniki akcji zostaną opublikowane do dnia 24.05.2017 roku na stronie ohme.pl.

cp_przeskalowane_bold

Regulamin akcji znajdziecie TUTAJ.


Lifestyle

Regulamin akcji „Oh!Mamo – jestem kobietą”

Redakcja
Redakcja
8 maja 2017
 

Regulamin akcji „Oh!Mamo – jestem kobietą”

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE „Oh!Mamo – jestem kobietą”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą Konkurs „Oh!Mamo – jestem kobietą” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie Czas trwania akcji: 08.05.2017 – 22.05.2017 roku. Wyniki zostaną opublikowane na www.ohme.pl do dnia 24 maja 2017.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Blum Media Sp. z o.o.  – zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

  1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
   ZADANIE KONKURSOWE

   Co trzeba zrobić?

   Być z nami! Przez najbliższe dni będziemy zachęcać was pochylenia się nad sobą, do zrozumienia, że powinniśmy być dla siebie ważne, powinniśmy mierzyć się z własnymi lękami i ograniczeniami. Będziemy pytać, co dla was znaczy być kobietą, czym jest dla was kobiecość.  Bądźcie w tym czasie z nami i pod artykułami piszcie swoje komentarze.

   Najfajniejsze komentarze, zwłaszcza tych najbardziej aktywnych uczestniczek akcji nagrodzimy podwójnymi zaproszeniami na naszą konferencję „Oh!Mamo – jestem kobietą”, która odbędzie się 27. maja w Warszawie, w Fortach Mokotów, a dokładnie w Studio 99. .

   Akcja trwa od 08.05.2017 do 22.05.2017 roku. Wyniki akcji zostaną opublikowane do dnia 24.05.2017 roku na stronie ohme.pl.

  2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania.
  3. W czasie trwania konkursu można dodawać wiele komentarzy. Organizator weźmie również pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu aktywność uczestników podczas wszystkich wyzwań.

   §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

  1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
  2. 10 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
  3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 25.05.2017 na stronie internetowej www.ohme.pl.

   §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

   1. Sponsorem nagród w Konkursie Blum Media Sp. z o.o.-  – zwana dalej Sponsorem.
   2. Laureatami Konkursu zostanie 10 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.

 §6. Nagrody:

  1. 10 podwójnych zaproszeń a konferencję „Oh!Mamo – jestem kobietą” organizowaną przez portal www.ohme.pl

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.

Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.

Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

Czasami budzisz się i czujesz w sobie ogromną pustkę… Wszyscy czasem ją czujemy, nie zawsze jest zła

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
8 maja 2017
Fot. iStock / martin-dm

Nie wiemy skąd się bierze. Po prostu pewnego dnia, nagle okazuje się, że już jest, a my czujemy, jakbyśmy nigdy nie mogli się pozbyć tego okropnego uczucia. Pustka…

Każda emocja, której doświadczamy w życiu – nawet ta najgorsza, może nam coś dać lub coś odebrać. Ważne jest to, że naprawdę zawsze bardzo wiele możemy dla siebie zrobić. Według dr Margaret Paul bolesne uczucie pustki jest spowodowane brakiem miłości… miłości do siebie samego. Bo gdy niedostatecznie kochasz samego siebie, nie akceptujesz swoich uczuć, czy próbujesz zamiast się z nimi zmierzyć, zwrócić emocjami uwagę innych – prędzej czy później przyjdzie ci się zmierzyć z poczuciem wewnętrznej pustki. Z   żalem, który trudno zrozumieć.

Myślimy, że czujemy pustkę, ponieważ:

 • Mój partner nie daje mi tyle miłości i uwagi, ile oczekuję.
 • Nie mam partnera.
 • Jestem znudzony. Życie jest nudne.
 • Moja praca jest okropna/nudna/frustrująca.
 • Nie jestem „dość dobry”.
 • Nie mam wystarczająco dużo pieniędzy.
 • Nie mam nikogo do towarzystwa.
 • Brakuje mi miłości, uwagi i aprobaty ze strony przyjaciół i krewnych.

Żadna z tych sytuacji, nie jest prawdziwą przyczyną odczuwanej pustki.

Pustka może niszczyć

Uczucie pustki, któremu w pełni ulegamy, które zaczyna przejmować kontrolę nad tym, co robimy, może prowadzić do depresji. Gdy pustka nas zaczyna zjadać, a nie motywować, warto poszukać pomocy i wsparcia.

Najczęściej dzieje się tak, gdy nie wiemy, dlaczego czujemy pustkę.

Pustka może pomagać

Wtedy, gdy mimo wszystko, to okropne uczucie staje się najsilniejszą motywacją do tego, by je pokonać. By zrobić naprawdę wiele w swoim życiu, by odeszła, zniknęła. By nie była naszą bezradnością.

Dlaczego uczucie pustki może być dla nas dobre?

Bo to właśnie ona zmusza nas do spojrzenia w głąb siebie. Jest jak emocjonalna niestrawność, nie zabije nas, ale nie sposób jej ignorować w nieskończoność. Zaczyna nas uwierać, a wtedy możemy, jak zawsze w życiu albo poddać się albo uciec albo stanąć do walki.

Jak pokonać pustkę?

Lubimy mówić, że są takie „pustki” w życiu, których nie da się już nigdy zapełnić. Pięknie, romantycznie to brzmi – i można w to wierzyć, pod warunkiem, że chcemy zrezygnować ze szczęścia, z życia, ze zmian, które zawsze się dzieją – jeśli nie w nas, to wokół naszego życia. Nie da się zastąpić ludzi, którzy odeszli, a nadal są dla nas ważni – to prawda, ale z czasem każdy z nas ciut inaczej te pustkę zaczyna akceptować, wypełnia – chociażby swoją zgodą na czyjąś śmierć albo wspomnieniami, które z nami zostały i nie da się ich nikomu odebrać.

Czym jest pustka?

Wbrew pozorom „pustkę” przepełnia bardzo wiele pytań. Pytamy siebie:

 • Kim jestem?
 • Jaki jest mój cel w życiu?
 • Czy to co robię/jak żyję ma sens?
 • Dlaczego tak się czuję?
 • Czy tak będzie już zawsze?

Nic tak nie pomaga pustce wzrastać jak:

 • nieustanne poszukiwania akceptacji bliskich nam osób,
 • negatywne emocje,
 • trudność w zrozumieniu i zaakceptowaniu swoich emocji.

Aby pokonać pustkę, czyli „brak” jest tylko jeden sposób: zrozumieć, czego naprawdę nam brakuje.  Jak się tego dowiedzieć?

☔ Poznaj na nowo siebie i zrównoważ swoje emocje

Kaitlyn Slight, terapeutka par, uważa, że to pierwszy krok do pokonania pustki. Żeby z nią wygrać, najlepiej dać sobie czas na skupienie. Jeśli myślisz, że ten krok wymaga niesamowitych nakładów finansowych czy emocjonalnych – STOP 🙂 – równowagi możesz poszukać podczas gorącej kąpieli. Ciepła kąpiel pomaga uspokoić i ciało i umysł.

☔ Odkryj, czego potrzebujesz

Każdy z nas ma swoje potrzeby, ale gdy nie możemy ich zaspokoić, stają się dla nas źródłem problemów. Zdarza się, że sami nie potrafimy ich zaspokoić, ale jesteśmy związani przekonaniem, że musimy sobie sami „poradzić”. Jeśli tak jest, poszukaj pomocy drugiej osoby.

☔ Doceń to, co masz

Kolejnym sposobem na pokonanie uczucia wewnętrznej pustki, jest wdzięczność. Według badań, doceniając to, co mamy, będąc wdzięcznym za to, co osiągnęliśmy lub otrzymaliśmy w życiu pomaga w pozytywnym myśleniu. Pozytywne emocje pozwalają poprawić relacje z innymi osobami i budują lepsze umiejętności w interakcjach społecznych.

☔ Nigdy nie przestawaj szukać

Według neurobiologów, uczenie się czegoś nowego, ma skutki podobne do działania dopaminy. Czasem nawet drobne zmiany w rutynowych czynnościach bywają pomocne.

☔ Proś pomoc

Nie bój się fachowej pomocy, wyjdź ze stereotypu „no ta, to nie ma chyba prawdziwych problemów”. Jeżeli trudno ci odnaleźć równowagę i przyczyny swojego stanu, spotkaj się z terapeutą i pozwól sobie pomóc. Czasami po prostu nie potrafimy zadać sobie właściwego pytania.

Znalezienie prawdziwej przyczyny poczucia pustki jest bardzo trudne, a poszukiwania trwają długo. Ale naprawdę warto to dla siebie zrobić. Szybkie zapychanie pustki jedzeniem, alkoholem lub udawanie, że wcale nic nas nie uwiera, nigdy nie działa. Bo przecież nalewać wodę do dziurawego naczynia, możemy bez końca…

Każda pustka może zamienić się w początek ważnej podróży.


Na podstawie: huffingtonpost.compsychcentral.com


Zobacz także

Więzi mają wielką moc. Jak cieszyć się spotkaniami z bliskimi? Akcja: Szybki kurs czerpania przyjemności z życia #6

Zgadnijcie, ile mają lat i jaki jest sekret ich tak młodego wyglądu!

4 outfity, które musisz wypróbować jesienią

Koty, paski i babcine odblaski. 4 outfity, które musisz wypróbować jesienią