Lifestyle

Czy zdajesz sobie sprawę z tego, jak łatwo jest porwać twoje dziecko? Zobacz ten film!

Ewa Raczyńska
Ewa Raczyńska
13 grudnia 2015
 

Znacie filmiki, które w sieci udostępnia Joey Salads? Przeprowadza on eksperymenty społeczne z udziałem dzieci, nastolatków. Wcześniej uzyskuje zgodę ich rodziców, którzy często są bardzo zaskoczeni wynikiem eksperymentu.

Joey pokazuje jak w prosty sposób może namówić dziecko, by wpuściło do domu obcego, by z nim poszło, czy umówiło się na randkę z chłopakiem poznanym w sieci, którego wcześniej nie poznało.

Każdy z jego filmików zmusza rodzica do refleksji. Jak choćby ten, kiedy Joey pyta się matek na placu zabaw, czy może podejść do dziecka, każda bez chwili namysłu się zgadza twierdząc, że jej dziecko z obcym nigdzie nie pójdzie.

Mężczyzna zaczepia dzieci, pokazuje im swojego psa, z którym przyszedł. Pyta dziecko, czy lubi psy. Mówi, jak jego pupil ma na imię i proponuje, że może pokazać więcej takich piesków, ma je u siebie.

Jak zachowują się dzieci? Zobaczcie.

Joey Salads pisze pod swoimi filmami, że jedno udostępnienie, może ocalić jedno życie… Masz pewność, jakby twoje dziecko w takiej sytuacji się zachowało? Pokaż synowi czy córce ten film.

 


Lifestyle

Regulamin konkursu „O czym marzą kobiety?”

Redakcja
Redakcja
14 grudnia 2015
Fot. iStock / vicnt
 

Regulamin konkursu „O czym marzą kobiety?”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „„O czym marzą kobiety?” TUTAJ

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Sposób na jesień”zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 14.12.2015 do 27.12.2015 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Werner & Mertz Delta Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Londyńska 4/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 000186649, reprezentująca markę Dr. Beckmann – zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do wpisu konkursowego, znajdującego się pod artykułem konkursowym:  umieść odpowiedź
  „Napisz, co jest twoim marzeniem. Co ułatwiło by ci życie, tak abyś miała jeszcze więcej czasu np. na myślenie o niebieskich migdałach? Daj się ponieść wyobraźni, jak zawsze będziemy doceniać waszą kreatywność :).”
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 6 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 03.01.2016 na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest marka Dr Beckmann.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 6 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi. Każdy z laureatów otrzyma nagrodę rzeczową – 1 zestaw nagród, składający się z:
  – Dr Beckmann Odplamiacz Precyzyjny Tłuszcz i sosy 50 ml
  – Dr Beckmann Odplamiacz precyzyjny Owoce i napoje 50g
  – Dr Beckmann Odplamiacz precyzyjny Makijaż i trawa 50ml
  – Dr Beckmann Odplamiacz precyzyjny Rdza i dezodorant 50ml
  – Dr Beckmann Odplamiacz precyzyjny Krew i mleko 50 ml
  – Dr Beckmann Odplamiacz precyzyjny Długopis i tusz 50 ml
  – Dr Beckmann Maskotka – sowa maskotka
  – Dr Beckmann Chusteczka wyłapująca kolor i wspomagająca usuwanie brudu – 12 sztuk
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Organizatora za pośrednictwem poczty przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

„Naszym obowiązkiem jest opiekowanie starszymi”. Na pewno? A może oddajemy to, co sami dostaliśmy

Katarzyna Troszczyńska
Katarzyna Troszczyńska
13 grudnia 2015
iStock/ debibishop

Pamiętam, jak w internecie trochę zawrzało z powodu wpisu na jednym portali. Dotyczył on Wojciecha Młynarskiego. A ściślej tego, że rzekomo córki oddały go do domu opieki. Agata i Paulina Młynarskie oburzyły się, że ktoś po pierwsze pisze bzdury ( zapewniły, że ich Tata jest w domu), po drugie bezceremonialnie włazi butami w ich życie. Siostry zostały publicznie wsparte przez znane dziennikarki.

Temat zamknięty. Dlaczego zajmuję się bzdurami publikowanymi przez brukowy portal? Bo dotyczy bardzo ważnego społecznego problemu. A mianowicie opieki nad starszymi ludźmi. Tematu tabu, rzadko poruszanego. Albo poruszanego w klimacie: „wyrodni ci, którzy oddają rodziców do domu opieki”.

„Potwór, egoistka”

Pewna starsza kobieta w kręgu innych bliskich mi kobiet przeżywa dramat. Ma ponad 85 lat, choruje. Jej córka (dziś przed sześćdziesiątką) od lat mieszka za granicą. Kiedyś relacje z matką utrzymywała, po długiej terapii (żyje w kraju, gdzie terapia stała się modna dużo wcześniej, bardzo popularny jest też nurt psychoanalityczny, gdzie źródeł problemu szuka się przede wszystkim w dalekiej przeszłości i analiza dzieciństwa, relacji z rodzicami zajmuje najwięcej czasu) kontakty zerwała.Znające historie znajome twierdzą, że matka nic nie zrobiła, jedynie tuż po urodzeniu córki wyjechała na kilka lat do innego miasta zostawiając córkę pod opieką dziadków (nie miała wyjścia, w mieście gdzie mieszkała nie było pracy, a ona musiała je obie utrzymać). Córka była nieugięta, niedawno przyjechała do Polski tylko po to, żeby załatwić formalności. Mamo jest w ciężkim stanie psychicznym i fizycznym, potrzebuje całodobowej opieki, nie może mieszkać już sama – córka oddaje ją więc do domu opieki.

„Potwór, egoistka” mówią o tej córce bliskie mi kobiety.A ja zawsze odpowiadam: być może. Ale jeśli nie ma więzi (trudno nawiązać naprawdę bliską więź, gdy rodzica nie ma przez kilka najważniejszych lat twojego życia), nie ma też odpowiedzialności.

„Starość rodziców mnie nie obchodzi”

Bliskie kobiety patrzą potępiająco. Dla nich oczywiste jest to, że każdym rodzicem należy się opiekować. Nawet tym co bił, pił i niszczył. Kiedyś robiłam wywiad z facetem, który wyraźnie powiedział: „Starość rodziców mnie nie obchodzi”. Mężczyzną, który odciął od siebie ojca i nawet, gdy tamten chorował, w końcu umierał– nie złamał się, nie pojechał do szpitala. „ On mnie zostawił kiedyś, ja go teraz” powtarzał. Miałam aż ciary z tego lodu i braku emocji.

Wróćmy jednak na chwilę do Pani Starszej (grubo ponad 85 plus).  Jej przyjaciółki (w wieku córki) szukały dla niej prywatnego domu opieki. Były w szoku. Stan budynków doskonały, opieka cudowna, nieduże pokoje. W jednym z nich poznały niejaką  panią Krysię. Uroczą starszą panią, która opowiadała, że córka ją bardzo kocha, niestety nie może jej zapewnić całodobowej opieki. Zresztą nawet pani Krysia by nie chciała, bo tu ma cudownie, przyjaciół, poczucie bezpieczeństwa. Córka, jedynaczka pracuje w korporacji, codziennie do 20.00. Na dom opieki musi zarabiać jeszcze zleceniami ( emerytura p. Krysi nie starcza). Każdą niedzielę spędza jednak u mamy. Od rana do wieczora.

Czy ta córka jest zła (nie trzyma mamy u siebie) czy dobra (zapewnia jej dom, odwiedza ją)?

Oczywiście, w domach opieki bywają też inni, którzy odwiedzani są rzadko – cierpią, czekają. Według badań starsi ludzie mają emocjonalność i potrzeby dziecka – potrzebują czuć się ważni, kochani, potrzebują to słyszeć. Smutno patrzeć na tych pozostawionych, nawet we wspaniałym domu opieki, gdy oni całymi dniami oglądają zdjęcia bliskich, wspominają i to miła pielęgniarka czy współmieszkaniec są jedynymi odbiorcami tych historii

Wczoraj dyskusja była gorąca. „Domy Opieki są, jak sama nazwa wskazuje, do opiekowania się ludźmi chorymi i starszymi. Tylko w chorej Polsce uważa się je za zbrodnię”, „W UK takich domów jest pełno, ludzie starsi sami chcą w nich mieszkać” pisali jedni. Drudzy, że to nic innego tylko pozbywanie się bliskich.

Pluje i klnie. To też jest część starości

Każdy ma prawo mieć swój punkt widzenia

Jak to wygląda technicznie? Rację mają ci, którzy piszą, że osoba starsza chorująca często jest jak małe dziecko, męcząca, dręcząca. Pani Starsza rzuca w młodsze przyjaciółki talerzami, plotkuje niemiłosiernie (gdy była młodsza nigdy tego nie robiła), intryguje („Ty się mną zajmujesz wspaniale, tamta nie”). Poza tym całe dnie leży w pidżamie i zaraża złą energią (świat jest zły, ludzie podli, chcę umrzeć). Nie śpi po nocach, awantury robi, bo źle ugotowana herbata i zupa. Pluje i klnie. To też jest część starości. Trudno mi sobie wyobrazić, że w czteroosobowej rodzinie (z małymi dziećmi) jest miejsce na taką starość. Każdy kto powie: „To obowiązek”, niech teraz sobie wyobrazi pięciolatkę, która widzi babcię w takim stanie, gdzie babcia straszy wojną, opowiada o duchach, które krążą po domu, wyzywa, oddaje mocz na podłogę (przyszli za późno, niech zobaczą) albo naga kładzie się na podłogę (bo chce zamarznąć).

I to naprawdę nie są skrajne przypadki.

Naprawdę łatwo jest zrozumieć rodziny, które się w takich przypadkach decydują na fachową pomoc. Bo to jest praca 24 godziny na dobę, załamująca psychicznie i fizycznie. To jest umieranie za życia– i wie to każdy kto to przeżył. Trzeba czuć ogromną miłość, wdzięczność do chorej osoby, by dać sobie z tym radę. Omijając aspekt psychologiczny– co z bardziej przyziemnymi rzeczami. Pracą? Obowiązkami?

Z drugiej strony nigdy nie zapomnę mojej mamy, która opiekowała się chorą babcią. Nieprzespane noce, podawania leków, kąpania, dźwigania starszej osoby. W końcu towarzyszenie jej w umieraniu. „Oddaję miłość, którą dostałam” mówiła. Ale też miała na opiekę czas, bo już nie pracowała. Wszyscy ją doceniali, mówili, że jest wspaniała. Na inną koleżankę, która pracowała, oddała mamę do domu opieki, patrzyli z potępieniem. Trudny to ostracyzm.

Od czego tak naprawdę zależy czy sami zajmujemy się rodzicami na starość? Tu nie ma kategorii, że ktoś jest dobry czy zły. Wiele zależy od charakteru opiekujących się,  ich możliwości (czasu, siły), rodzaju więzi jaki tworzyło się z rodzicem ( nie wierzę, że zupełnie nie, może jest trochę tak, że dajemy to, co dostaliśmy).

Śmieszą mnie jednak trochę komentarze: „gdy będę stara, będę wolała być ze starszymi rówieśnikami, a nie czekać na rodzinę”, „dom opieki na 100 proc lepszy” wypowiadane przez osoby młode. Słucham często starszych ludzi, oni chcieliby chorować z nami, blisko nas, otoczeni miłością. Szczególnie, że przeprowadzki, zmiany otoczenia są dla nich bardzo trudne. Oni mogą tylko o tym rzadko mówić, bo nie chcą być ciężarem. I problem w tym, że my im tego często – z różnych względów nie możemy lub nie potrafimy dać.

Starość bliskiej osoby jest intymnym dramatem. I nikt nie wie jak się zachowa sam, gdy będzie musiał się z tym konfrontować. Ani tym bardziej nie wie czego będzie na starość pragnął. I zrozumienie tego jest chyba w tych dyskusjach najważniejsze.


Zobacz także

Konkurs "Mama ma... pomysły i marzenia"

Regulamin konkursu „Mama ma… pomysły i marzenia”

Regulamin akcji Jestem Kobietą

Czy jak nie umyję okien, to Jezus do mnie nie przyjdzie?