Lifestyle

Regulamin konkursu „Zobacz świat inaczej, zacznij od domu”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
18 września 2017
Fot. iStock / Povareshka
 

Regulamin konkursu „Zobacz świat inaczej, zacznij od domu”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Zobacz świat inaczej, zacznij od domu”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Zobacz świat inaczej, zacznij od domu”zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Oh!me, Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 18.09.2017 do 1.10.2017 . Wyniki zostaną opublikowane do dnia 15.10.2017 roku na www.ohme.pl.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Belbazaar- zwany dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do artykułu KONKURS wykonaj zadanie konkursowe:

  „Napisz o miejscu wyjątkowym w twoim domu. O swojej ukochanej „perełce”, którą skrywa wnętrze. O miejscu czy przedmiocie, które pierwsze kojarzy ci się, gdy usłyszysz słowo „dom”. A jeśli twoje wnętrze, jeszcze nie ma swojego wspomnienia, napisz historię innej perełki – być może tej, z którą kojarzy ci się ważna chwila lub dzieciństwo”.

 1. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania Organizatora.
 2. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 6 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 15.10.2017 roku  na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorem nagród w Konkursie jest Belbazaar
 2. Laureatami Konkursu zostanie 6 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
 3. Nagrody:

  6 x plakat ViSSEVASSE (do wyboru przez zwycięzcę z dostępnego asortymentu sklepu Belbazaar)

 4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub kurierską w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

9 rzeczy, których uczysz swoje dzieci, kiedy dajesz im klapsa

Anna Frydrychewicz
Anna Frydrychewicz
18 września 2017
Fot. iStock/Imgorthand
 

Wydaje się, że na ten temat powiedziano już wszystko. Badania wykazały, że narażanie dzieci na surową karę cielesną może mieć szkodliwy wpływ na rozwój ich mózgu. A jednak, „klapsy” wciąż mają swoich zwolenników. Dlatego warto jeszcze raz przypomnieć dlaczego nigdy, w żadnym wypadku, nie wolno karać w ten sposób dzieci.

Czego dowaduje się twoje dziecko, za kązdym razem, gdy dajesz mu klapsa

1. Osoba „silniejsza” decyduje, co jest słuszne

Kiedy używasz kary fizycznej, aby pokazać dziecku, że zrobiło coś nie tak, wysyłasz komunikat, że ten, kto jest większy i silniejszy decyduje co jest dobre, a co złe.

2. Starsi mogą bić młodszych

Wysyłasz wiadomość, że starsze, większe osoby mają prawo uderzyć te mniejsze, młodsze. Jest to szczególnie mylące, jeśli sam karzesz dziecko za to, że kogoś uderzyło.

3. Przemoc rozwiązuje problemy

Dajesz jasny sygnał: „Jeśli nie podoba mi się to, co robisz, mogę cię uderzyć”.

4. Coś jest nie tak z dzieckiem

Kiedy ten, kto ma chronić, wyrządza krzywdę, dziecko zaczyna uważać, że coś jest z nim nie tak. Poczucie własnej wartości jest fundamentalną sprawą.

5. Masz prawo sprawić, że twoje dziecko czuje się zagrożone emocjonalnie

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w Ontario, kara cielesna powoduje zaburzenia funkcji poznawczych i długotrwałe trudności rozwojowe .

6. Dziecko nie może ci zaufać

Czy pamiętasz moment, kiedy sam zostałeś uderzony przez rodzica? Pamiętasz co, o nim pomyślałeś? Było to coś w rodzaju „nienawidzę cię”, prawda?

7. Boi się ciebie, do tego stopnia, że ten lęk może zaburzać pracę części mózgu

Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko się czegoś nauczyło, wyciągnęło jakąś lekcję wychowawczą, powinieneś starać się zmniejszyć jego strach, a nie zwiększyć go.

8. Traci dla ciebie szacunek

Bo to więź, ta pozytywna, dobra, jest bazą, na której możesz budować swój autorytet. Kiedy myślisz o ludziach, których chcesz słuchasz, którym ufasz i których porad chętnie szukasz, to są raczej osoby, które cię wspierają i motywują, a nie ci, którzy cię „dołują”.

9. Lepiej kłamać i manipulować, aby uniknąć fizycznej kary

Nikt nie lubi odczuwać fizycznego bólu. Dzieci szybko „dostosowują się” do sytuacji, starając się uniknąć tego, co nieprzyjemne.


 

na podstawie: popsugar.com


Lifestyle

Konkurs „Zobacz świat inaczej, zacznij od domu”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
18 września 2017
Fot. iStock / Povareshka

Zdarzyło się wam odwiedzić wnętrze, o którym nie mogłyście przestać myśleć? A ile razy, takie spostrzeżenie dotyczyło waszego domu?

Warto do miejsc, w których spędzamy najwięcej czasu, wprowadzić trochę magii. Szczegółów, które nam się dobrze kojarzą i… które za sprawą tej magii staną się symbolem naszego domu. Obrazem, który będzie nas ciepło witał po powrocie do domu.

Żeby tak się stało, nie można zapominać o jednej bardzo ważnej zasadzie: urządzając jakiekolwiek wnętrze – kieruj się sercem. Sam design, modny kolor czy droga kanapa, nie stworzyły jeszcze nikomu prawdziwego domu. Żeby zrozumieć, jak ważne są takie drobiazgi – często na pierwszy rzut oka nieistotne, wróćcie myślami do dzieciństwa… Co pamiętacie z domu babci, swojego pokoju?

Obrazek, wazon, pościel? Zazwyczaj w naszych wspomnieniach, pierwsze skrzypce gra detal – ten dla nas najważniejszy.

My dziś zachęcamy was do odnalezienia w swoim dorosłym życiu, właśnie takiego detalu. Razem z cudownym sklepem Belbazaar, zapraszamy was do zabawy w czarowanie…

Zasady:

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do tego artykułu napisz nam o swojej perełce w wystroju wnętrza. Napisz o miejscu wyjątkowym w twoim domu. O swojej ukochanej „perełce”, którą skrywa wnętrze. O miejscu czy przedmiocie, które pierwsze kojarzy ci się, gdy usłyszysz słowo „dom”. A jeśli twoje wnętrze, jeszcze nie ma swojego wspomnienia, napisz historię innej perełki – być może tej, z którą kojarzy ci się ważna chwila lub dzieciństwo”.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

Zadanie konkursowe:

Napisz o miejscu wyjątkowym w twoim domu. O swojej ukochanej „perełce”, którą skrywa wnętrze. O miejscu czy przedmiocie, które pierwsze kojarzy ci się, gdy usłyszysz słowo „dom”. A jeśli twoje wnętrze, jeszcze nie ma swojego wspomnienia, napisz historię innej perełki – być może tej, z którą kojarzy ci się ważna chwila lub dzieciństwo.

Nagrody:

6 x plakat ViSSEVASSE (do wyboru przez zwycięzcę)

love-in-bubble-plakat-vissevasse sweden-plakat-vissevasse racing-bicycle-plakat-vissevasse

ViSSEVASSE (w dowolnym tłumaczeniu “banialuki”) to kopenhaskie studio designu z pasją do grafiki. Markę założyli Dorthe Mathiesen i Karsten Noel Poulsen, którzy przez ostatnich 20 lat zajmowali się pracą na styku mody i graficznego designu. Odkąd powstały pierwsze plakaty, kolekcja ViSSEVASSE nieustająco powiększa się o nowe produkty, pomysły i przedmioty użytkowe, jak notatniki cz kalendarze. Wszystkie z nich charakteryzują nostalgiczne, delikatne, pastelowe kolory i charakterystyczny klimat kreski Dorthe.

Konkurs trwa od 18.09.2017 do 1.10.2017 . Wyniki zostaną opublikowane do dnia 15.10.2017 roku na www.ohme.pl.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.


Zobacz także

Jaki naprawdę jesteś? Wystarczy rzut oka na ten obrazek, by odpowiedzieć na to pytanie. Psychotest

Podejmuję wyzwanie: 30 dni bez mleka. Kto jest ze mną?

Skarbie, nawet nie wiesz, gdzie dziś jestem. Nie chcesz tego wiedzieć, tak jest przecież prościej