Lifestyle

Regulamin konkursu „Rosnę, bawię się i kocham to!”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
25 maja 2016
Fot. Materiały prasowe
 

Regulamin konkursu „Rosnę, bawię się i kocham to!”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Rosnę, bawię się i kocham to!”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs„Rosnę, bawię się i kocham to!”zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 25.05.2016 do 07.06.2016 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest firma Skip Wish – zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  Zadanie konkursowe: Pokażcie nam jak wasze dzieci korzystają z pięknej pogody i spędzają aktywnie czas na dworze. Zdjęcia* w formie elektronicznej przesyłajcie na adres [email protected] w temacie wiadomości wpisując Konkurs „Rosnę, bawię się i kocham to!”. Nie zapomnijcie w wiadomości podać swojego imienia i nazwiska.

  Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  *Dopuszczalny jest kolaż składający się maksymalnie z 3 zdjęć.

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi lub przesłania większej ilości zdjęć, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwsze zdjęcie z pierwszej  nadesłanej wiadomości.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 5 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 17.06.2016 roku na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest  Skip Wish.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 5 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  Nagrody:
  5 x  zestaw składający się z koca piknikowego Skip Hop z torbą termiczną
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

Konkurs „Rosnę, bawię się i kocham to!”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
25 maja 2016
Fot. Materiały prasowe
 

Wreszcie! Na taką pogodę czekaliśmy okrągły rok. Bo gdy pogoda dopisuje – najbardziej cieszą się dzieci i rodzice. Pokażcie nam jak razem się bawicie na podwórku lub w parku, ile radości i możliwości niesie za sobą ta odrobina słońca. A żeby po intensywnej zabawie, można było wygodnie odpocząć – mamy coś specjalnego! Najfajniejsze zdjęcia nagrodzimy świetnymi kocami piknikowymi z torba termiczną od SkipHop! No bo kto powiedział, że nie można na dworze zostać jeszcze dłużej?

  1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. Pokażcie nam jak wasze dzieci korzystają z pięknej pogody i spędzają aktywnie czas na dworze.
  2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
  3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszą nadesłaną wiadomość.

Zadanie konkursowe:

Pokażcie nam jak wasze dzieci korzystają z pięknej pogody i spędzają aktywnie czas na dworze. Zdjęcia* w formie elektronicznej przesyłajcie na adres [email protected] w temacie wiadomości wpisując Konkurs „Rosnę, bawię się i kocham to!”. Nie zapomnijcie w wiadomości podać swojego imienia i nazwiska.

Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

*Dopuszczalny jest kolaż składający się maksymalnie z 3 zdjęć.

Nagrody:

5 x  koc piknikowy  z torbą termiczną Skip Hop

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Konkurs trwa od 25.05.2016 do 07.06.2016 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 17.06.2016 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj

GALERIA KONKURSOWA

Justyna Romanowska

Justyna Romanowska

Adam Hodun

Adam Hodun

Katarzyna Pardela

Katarzyna Pardela

Sylwia Matuła-Widomska

Sylwia Matuła-Widomska

Paulina Andres

Paulina Andres

Anna Peters

Anna Peters

Agnieszka Patrzałek

Agnieszka Patrzałek

Magdalena Rostkowska

Magdalena Rostkowska

Anna Duszczyk

Anna Duszczyk

Gabriela Laskowska

Gabriela Laskowska

 Paulina Orlińska


Paulina Orlińska

Aneta Grzelak

Aneta Grzelak

Ewelina Maj

Ewelina Maj

Małgorzata Wierzbicka

Małgorzata Wierzbicka

Joanna Sokołowska

Joanna Sokołowska

Urszula Wolszczak

Urszula Wolszczak

Anna Górecka

Anna Górecka

Łukasz Dąbrowski

Łukasz Dąbrowski

Sylwia Sobieska

Sylwia Sobieska

Paulina Grudzień

Paulina Grudzień

Laura Ciołczyk

Laura Ciołczyk

Kornelia Kwiatek-Sołtysik

Kornelia Kwiatek-Sołtysik

Katarzyna Sajewicz

Katarzyna Sajewicz

Katarzyna Bizowska

Katarzyna Bizowska

Zuzanna Bizowska

Zuzanna Bizowska

Kuczek Katarzyna

Kuczek Katarzyna

Anna Słowik

Anna Słowik

 Małgorzata Bednarek

Małgorzata Bednarek

Ewelina Kapica

Ewelina Kapica

Gabriela Kuźnar

Gabriela Kuźnar

Maria Kowalska-Irek

Maria Kowalska-Irek

Ligia Starak

Ligia Starak

Katarzyna Grzegorowska

Katarzyna Grzegorowska

Natalia Kuskowska

Natalia Kuskowska

Karolina Kopiec

Karolina Kopiec

Tomasz Kutkowski

Tomasz Kutkowski

Dagmara Wojtas

Dagmara Wojtas

Dominika Podgórska

Dominika Podgórska

Marzena Kamińska

Marzena Kamińska

Marta Marcinkowska

Marta Marcinkowska

Justyna Biała

Justyna Biała

Joanna Leśkiewicz

Joanna Leśkiewicz

Magdalena Marjańska

Magdalena Marjańska

Monika Kowalska

Monika Kowalska

 

Karolina Kiraga

Karolina Kiraga

Ola Woć

Ola Woć

Ewa Szczepańska

Ewa Szczepańska

Kuczek Katarzyna

Kuczek Katarzyna

Magdalena Marjańska

Magdalena Marjańska

Karolina Śmiarowska

Karolina Śmiarowska

Agnieszka Ciemińska

Agnieszka Ciemińska

Anna Słowik

Anna Słowik

Sybilla Grzybowska-Jarek

Sybilla Grzybowska-Jarek

Monika Dąbek

Monika Dąbek

Joanna Komisarek

Joanna Komisarek

Anna Guarize

Anna Guarize

Magdalena Kwiecień

Magdalena Kwiecień

Joanna Litwa

Joanna Litwa

 Małgosia Tomczak

Małgosia Tomczak

 Ewa Waluga

Ewa Waluga

Karolina Jaworska

Karolina Jaworska

Milena Zdziarska

Milena Zdziarska

Martyna Jagodzińska

Martyna Jagodzińska

Iwona Podwalna

Iwona Podwalna

Justyna Więckowska

Justyna Więckowska

Małgorzata Głąb

Małgorzata Głąb

Karolina Krawczyk

Karolina Krawczyk

 Joanna Susfał

Joanna Susfał

Kasia Wierzba

Kasia Wierzba

Paulina Terlecka

Paulina Terlecka

Agnieszka Górecka

Agnieszka Górecka

Joanna Skrzypczak

Joanna Skrzypczak

Iwona Frąckowiak

Iwona Frąckowiak

Agnieszka Burek

Agnieszka Burek

Magdalena Halczuk

Magdalena Halczuk

Marta Kujawska

Marta Kujawska

Natalia Kwiecień

Natalia Kwiecień

Agnieszka Kosciolko

Agnieszka Kosciolko

Marta Mosakowska

Marta Mosakowska

 Cięciel Joanna

Cięciel Joanna

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak


Lifestyle

Kochasz letnią pogodę? Świetnie, gdziekolwiek się wybierasz zabierz ze sobą koc piknikowy Central Park

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
24 maja 2016
Fot. Materiały prasowe

Lubicie aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu? Gdziekolwiek się wybieracie – na spacer, plażę, plac zabaw, czy do parku – koniecznie zabierzcie ze sobą Central Park SKIP HOP – multifunkcjonalny koc piknikowy z wbudowaną torbą-lodówką!

Central Park SKIP HOP to wyjątkowy i niezwykle praktyczny zestaw outdoor’owy. Przestronny koc piknikowy, doskonale izoluje podłoże przed chłodem i wilgocią, a po złożeniu zamienia się w wygodną do przenoszenia torbę lub plecak. Specjalna, zapinana na zamek boczna kieszonka jest wypełniona termoizolacyjnym materiałem, który sprawia że można jej używać jak torbę-lodówkę. Dzięki sprytnemu suwakowi – kieszonkę można odczepić od koca – przemieniając ją w podręczną torebkę.

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Potrzebujecie dużo przestrzeni do zabawy i relaksu? A może chcielibyście zabezpieczyć tylko fragment podłoża przed zimnem? Koc – w zależności od Waszych potrzeb – można dowolnie składać. A poza tym… Central Park SKIP HOP będzie Wam służył cały rok! Wiosną na pikniku, latem na piaszczystej plaży, jesienią podczas górskich wędrówek, i zimą na saneczkowym kuligu.

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Dlaczego jest taki fajny? To proste! 

 • Fot. Materiały prasowe

  Fot. Materiały prasowe

  To multifunkcjonalny i niezwykle praktyczny koc piknikowy

 • Doskonale izoluje podłoże przed chłodem i wilgocią – można z niego korzystać o każdej porze roku
 • Wyposażony jest w specjalną kieszonkę, o właściwościach „torby-lodówki”
 • Dzięki suwakowi – kieszonkę można odczepić – przemieniając ją w podręczną torebkę
 • Zestaw wykonany jest z materiału, który łatwo utrzymać w czystości – można go czyścić ściereczką jak i wyprać w pralce
 • Nie zawiera BPA, ftalanów i PCV
 • Złożony – można nosić na dwa sposoby – na ramieniu jak torbę lub na plecach jak plecak
 • Po rozłożeniu mierzy 150×150 cm, po złożeniu 38x38cm

Artykuł powstał we współpracy z Skip Wish


Zobacz także

Potrzeby – własna piramida

Kiedy ja walczyłam o życie, mój mąż miał romans. Nie umiem wybaczyć. Dziś marzę, by móc zasnąć i z uśmiechem się obudzić

13 szczegółów, które zdradzają twoją osobowość