Lifestyle

Regulamin konkursu „Przygody latającego Zibiego”

Redakcja
Redakcja
22 lutego 2016
Fot. Materiały prasowe
 

Regulamin konkursu „Przygody latającego Zibiego”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Przygody latającego Zibiego”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Przygody latającego Zibiego” zwanego dalej „Konkursem”, jest Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 22.02.2016 do 06.03.2016 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Agi Bagi – zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. Odpowiedź na pytanie: „Jak myślisz jakie przygody czekają latającego Zibiego w nowej grze?”
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 5 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 13.03.2016 na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest marka Agi Bagi.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 5 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  Nagrody:
  5 x  zestaw upominków od Agi Bagi ( w skład zestawu wchodzą: płyta DVD, płyta audio, breloczki oraz naklejki z bohaterami Agi Bagi)
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

Nie znosisz poniedziałków? 15 sygnałów, które mówią: czas na zmianę

Katarzyna Troszczyńska
Katarzyna Troszczyńska
22 lutego 2016
Fot. iStock / Stolk
 

Czy dużo przychodzi do ciebie ludzi, którzy czują się wypaleni? – pytam Karolinę Cwalinę, coacha, założycielkę  „Seksi zaczyna się w głowie”.  – Nie lubię słowa wypalenie, powiedziałabym bardziej o zmęczeniu aktualną pracą, potrzebie zmiany, marzeniach, by żyć inaczej – takich ludzi jest mnóstwo – odpowiada. Oni wszyscy nienawidzą poniedziałków, bo poniedziałek im uświadamia, że nie są tam gdzie by chcieli.

Hmm, słabo, biorąc pod uwagę, że na pracę poświęcamy większość część dnia. Na początek krótki tekst. Oto 15 sygnałów, że jesteś osobą o której mówiła Karolina.

1. Niedziela wieczór to dla ciebie koszmar koszmarów. Czujesz się zupełnie jak w liceum, tuż przed klasówką z matematyki, która miała odbyć się w poniedziałek na pierwszej lekcji.

2. Poniedziałkowy dźwięk budzika ( każdego następnego dnia w tygodniu) przyprawia cię o ból żołądka, głowy. „Jeszcze 5 min” przestawiasz go. Albo nastawiasz go godzinę wcześniej tylko, żeby jeszcze mieć trochę relaksu w domu.

3. Często wyobrażasz sobie, że rzucasz pracę. Wychodzisz z niej i wreszcie czujesz się wolna. Wizualizujesz nowe życie.

4. W pracy zajmujesz się wszystkim tylko nie pracą. Może jeszcze kawa z koleżanką? Papieros.  A co tam na Facebooku? Myśl o zadaniach przyprawia cię o dreszcze, bo po prostu ich nie lubisz.

5. Czujesz się przeciążona, przemęczona. Gorzej idzie ci organizacja czasu. Nawet jeśli jesteś perfekcjonistką to ten porządek kosztuje cię więcej niż wcześniej.

6. Drażnią cię ludzie z którymi pracujesz. Szczególnie ci bardzo ambitni, na początku drogi ( w jakimś sensie przypominają ciebie– też wierzyłaś, że będzie cudownie)

7. W ogóle zaczynają cię drażnić ludzie. A już najbardziej ci, którzy kochają swoją pracę i osiągają sukcesy. Jak to możliwe, przecież wcześniej nie byłaś nigdy zawistna.

8. Nie masz ochoty rozmawiać o pracy poza pracą. „Brr, skończmy ten temat” albo „Dobrze jest” mówisz, gdy ktoś cię pyta o zawodowe rzeczy. Ale żeby o tym gadać? Oesu.

9. Czujesz się niedoceniana. Rozgoryczona, bo zarabiasz za mało, a dokładają ci obowiązków

10. Przestałaś się rozwijać. Zadania są przewidywalne. Dawno już nie czułaś przyjemnej adrenaliny związanej z pracą.

11. Zauważyłaś, że odreagowujesz pustkę: częściej sięgasz po jedzenie, czasem alkohol. Albo biegasz po galeriach czy obsesyjnie kupujesz na allegro.

12. Rzadziej masz ochotę na spotkania z ludźmi.

13. Robisz się bardziej złośliwa, oceniająca. Ty? W głębi duszy wiesz, że to dlatego, że sama nie jesteś tam, gdzie byś chciała.

14. Wydaje ci się, że tak już będzie i musi być. „Taki lajf, pracować trzeba” wygłaszasz. Chociaż jeszcze jakiś czas temu uważałaś, że wszystko jest w twoich rękach.

15. I jeszcze myślisz: kryzys jest, trzeba siedzieć cicho.

I jak wynik? Jeśli co najmniej połowa pasuje to już sygnał, że czas zastanowić się co dalej. Bo punkt 14 i 15 to tylko nasz lęk i iluzje.

Karolina Cwalina mówi: Jest tylko jeden sposób na radość z pracy. Wiedzieć czego się chce, nie bać się, że to głupie, że się nie uda.

I mówi o trzech złotych myślach zawodowych. Brzmią trochę jak Paulo Coelho, ale są prawdzie. Po pierwsze: wygoda zabija marzenia. Po drugie: niczego nie osiągniesz bez świadomości czego chcesz. Po trzecie: ludzie sukcesu kiedyś zaryzykowali. Po czwarte: jeśli człowiek w coś wierzy i pracuje nad tym, uda się.

Najgorszy jest impas:)

Miłego poniedziałku!


Lifestyle

Konkurs „Przygody latającego Zibiego”

Redakcja
Redakcja
22 lutego 2016
Fot. Materiały prasowe

“Meadow Flyer to typ miłej, spokojnej gry. To podróż jednym z bohaterów serialu Agi Bagi przez pobliską łąkę i przygody, które się z tym wiążą. Przyjazne środowisko, wesołe postaci oraz zaskakujące zdarzenia. Ta gra relaksuje, uspokaja, wciąga.” –  mówi producent kreatywny gry,  Tomek Niedźwiedź. Dlatego dziś wspólnie z Agi Bagi, zapraszamy Was do wspólnej zabawy. Napiszcie nam, jak myślicie jakie przygody czekają na latającego Zibiego w nowej grze?

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do tego artykułu odpowiedź na pytanie: „Jak myślisz jakie przygody czekają latającego Zibiego w nowej grze?”
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

Agi Bagi Meadow Flyer jest kolorową i wesołą grą dla najmłodszych. To pierwsza gra z serii przygodowych gier pod marką Agi Bagi. Główną osią akcji są przygody latającego Zibiego, który na każdym poziomie ma przed sobą do wykonania proste, ale często zaskakujące zadania. Zibi lubi pomagać i… czarować! Gracz może użyć magii Zibiego i aktywnie uczestniczyć w przygodach, np. pomóc Zibiemu zaczarować Grzybka, aby rósł zdrowo; użyć magii Zibiego, żeby wykluć małego Pisklaka z jajka; uwolnić Latajączki z Drzewa Bąbelkowego i pozwolić im swobodnie latać; pomóc Siłaczowi naprawić drzewa; zagrać koncert z zespołem Agi Bagi oraz wiele, wiele innych działań.

Zadanie konkursowe:

Odpowiedź na pytanie: „Jak myślisz jakie przygody czekają latającego Zibiego w nowej grze?”

Nagrody

5 x  zestaw upominków od Agi Bagi ( w skład zestawu wchodzą: płyta DVD, płyta audio, breloczki oraz naklejki z bohaterami Agi Bagi)

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

 

Linki do pobrania gry:

PEŁNA WERSJA

DARMOWA DEMO WERSJA

Konkurs trwa od 22.02.2016 do 06.03.2016 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 13.03.2016 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj


Zobacz także

Nigdy nie wiesz, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami. Jak rozpoznać ofiarę przemocy

„Łap za biust” i wypłyń na morze możliwości! O tym dlaczego warto walczyć o swoje marzenia i się nie poddawać

„Powiedz dość, przestań się starać”. Psycholog – Ewa Woydyłło o tym, jak być kobietą w XXI wieku