Lifestyle

Konkurs „Przygody latającego Zibiego”

Redakcja
Redakcja
22 lutego 2016
Fot. Materiały prasowe
 

“Meadow Flyer to typ miłej, spokojnej gry. To podróż jednym z bohaterów serialu Agi Bagi przez pobliską łąkę i przygody, które się z tym wiążą. Przyjazne środowisko, wesołe postaci oraz zaskakujące zdarzenia. Ta gra relaksuje, uspokaja, wciąga.” –  mówi producent kreatywny gry,  Tomek Niedźwiedź. Dlatego dziś wspólnie z Agi Bagi, zapraszamy Was do wspólnej zabawy. Napiszcie nam, jak myślicie jakie przygody czekają na latającego Zibiego w nowej grze?

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do tego artykułu odpowiedź na pytanie: „Jak myślisz jakie przygody czekają latającego Zibiego w nowej grze?”
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

Agi Bagi Meadow Flyer jest kolorową i wesołą grą dla najmłodszych. To pierwsza gra z serii przygodowych gier pod marką Agi Bagi. Główną osią akcji są przygody latającego Zibiego, który na każdym poziomie ma przed sobą do wykonania proste, ale często zaskakujące zadania. Zibi lubi pomagać i… czarować! Gracz może użyć magii Zibiego i aktywnie uczestniczyć w przygodach, np. pomóc Zibiemu zaczarować Grzybka, aby rósł zdrowo; użyć magii Zibiego, żeby wykluć małego Pisklaka z jajka; uwolnić Latajączki z Drzewa Bąbelkowego i pozwolić im swobodnie latać; pomóc Siłaczowi naprawić drzewa; zagrać koncert z zespołem Agi Bagi oraz wiele, wiele innych działań.

Zadanie konkursowe:

Odpowiedź na pytanie: „Jak myślisz jakie przygody czekają latającego Zibiego w nowej grze?”

Nagrody

5 x  zestaw upominków od Agi Bagi ( w skład zestawu wchodzą: płyta DVD, płyta audio, breloczki oraz naklejki z bohaterami Agi Bagi)

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

 

Linki do pobrania gry:

PEŁNA WERSJA

DARMOWA DEMO WERSJA

Konkurs trwa od 22.02.2016 do 06.03.2016 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 13.03.2016 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj


Lifestyle

Regulamin konkursu „Przygody latającego Zibiego”

Redakcja
Redakcja
22 lutego 2016
Fot. Materiały prasowe
 

Regulamin konkursu „Przygody latającego Zibiego”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Przygody latającego Zibiego”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Przygody latającego Zibiego” zwanego dalej „Konkursem”, jest Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 22.02.2016 do 06.03.2016 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Agi Bagi – zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. Odpowiedź na pytanie: „Jak myślisz jakie przygody czekają latającego Zibiego w nowej grze?”
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 5 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 13.03.2016 na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest marka Agi Bagi.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 5 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  Nagrody:
  5 x  zestaw upominków od Agi Bagi ( w skład zestawu wchodzą: płyta DVD, płyta audio, breloczki oraz naklejki z bohaterami Agi Bagi)
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

„Niech go diabli. Niczego nie jestem już pewna. Wystarczyło kilka chwil”

Listy do redakcji
Listy do redakcji
21 lutego 2016
Fot. Unsplash / Milada Vigerova / CC0 Public Domain

Powiedział: „Jak będziesz czegoś potrzebować, daj znać”. „Jasne” – odpowiedziałam i puściłam to luźno. Tańczyliśmy na imprezie. Znajomy moich rodziców, choć znacznie od nich młodszy. Właściwie nie wiem, ile ma lat.

SMS w nocy: „Zakochałem się”. Zaspana zostawiam. Dopiero rano drugi raz patrzę w telefon. Kiepski żart? Jakaś durna prowokacja. Co znaczy – zakochałem się? I co, że ja mam teraz jak na skrzydłach lecieć?

„Pomyłka” – odpisuję. „Chciałbym”. No nie wierzę. Choć czuję na plecach dreszcz ciekawości i podniecenia. Oczywiście, że nie piszę od razu. Taka gra – idiotyczna, ale lubiana, przez każdego.

Być dla kogoś atrakcyjną. Najlepsze. Jasne, że w to zakochanie nie wierzę, bo nie o miłość tu chodzi. Na pewno nie. Uśmiecham się do siebie. Dobrze mi z tą myślą. To nie jest tak, że się martwisz, że kogoś zranisz, bo odrzucisz. To gra dorosłych, która z uczuciami ma mało wspólnego.

Kobieta lubi ten moment, kiedy czuje przewagę, kiedy wszystkie najlepsze karty są po jej stronie. Tak rzadko może dominować nad mężczyzną. Mieć go w garści, zwodzić i cieszyć się tym bezkarnie.

Bo to on proponuje ci romans. Chce delikatnie, żeby nie przestraszyć. Myśli, że jak zagra miłością, to ty jak idiotka w to wejdziesz. „Zakochałem się” – łechta, ale obnaża śmieszność sytuacji.

On – ojciec dwójki nastoletnich dzieci, mąż od jakiś 20 lat. Zakochał się. No brawo. I myśli, że na to zakochanie się połasisz. Na romantyczne spotkania w ukryciu, wyjazdy na weekend i bezpieczeństwo – bo to fakt, on może dać ci poczucie bezpieczeństwa. Już wcześniej mogłaś na niego liczyć. Jakby to sobie przemyślał. Był jednym z tych znajomych, który mówił: „Nie ma problemu, pomogę”.

Mogę kalkulować na zimno: opłaca się, czy nie. Ale nie jestem zimną suką, która bez emocji, dla czystych korzyści wchodziłaby komuś do łóżka. Tak wiem, miał dwie inne. Ktoś gdzieś kiedyś go widział. Zresztą mnie samą podwoził kiedyś z jakąś lalą na przednim siedzeniu.

„Pomyliłeś adres” – odpisuję. Nie chcę ciągnąć tej bezsensownej wymiany SMS-ów. Nerwowo zerkam w telefon, bo wiem, że nie odpuści. Zaraz – chciałabym, żeby nie odpuścił tak łatwo. Niech trochę powalczy.

Właściwie niewiele o nim wiem. Że raczej nie kocha żony, że ją zdradza – to już było. Przystojny. Zawsze przykuwał uwagę. I to poczucie humoru – lubię bardzo. Czy tylko przystojni faceci mają kochanki? Głupia myśl. Że też w ogóle o tym myślę. Swoja drogą ciekawe, jaki jest w łóżku. Pewny siebie typ. Brrrr. Otrząsam się.

„Za kogo ty mnie masz?” – telefon. Za gościa, który bez skrupułów proponuje romans? Przecież nie chodzi o żadne budowanie związku. Znam jego żonę i dzieci. W ogóle co za gówniarska wymiana zdań. Za kogo ty mnie masz – też mi coś. Czemu się tak wkurzam? Czemu to w ogóle ciągnę. Już czuję się winna, choć to tylko SMS-y. Nie odpisuję. Bez sensu. Po co?

Urok tajemnicy, kłamstw, zakazanego i nowości. Właściwie, co mam do stracenia. Jestem sama. „Ciekawe jaki jest w łóżku” – nie daje mi spokoju. I jest we mnie pewność, że mogłabym w to wejść, chociaż na chwilę w pełni kontrolując to, co się dzieje. Właśnie. Kontrola – dałoby się ją utrzymać, bez zaangażowanina? „Kobiety nie nadają się do romansów” – usłyszałam kiedyś rozmowę facetów. „Dlaczego?”. „Bo one zawsze prędzej, czy później się zaangażują”. Ale oni jednak nam te romanse proponują. Mówią, że to tylko seks wiedząc, że dla nas za chwilę będzie czymś więcej.

Może faktycznie nie jesteśmy stworzeni do monogamii. Instynkt przetrwania gatunku jest silniejszy. Podniecają nas atrakcyjni i pewni siebie faceci, bo to z nimi chciałybyśmy mieć równie atrakcyjne i znające swoją wartość dzieci. Czysta biologia. Gdyby tylko do takiej ją sprowadzić. Idziemy do łóżka nie zapominając o antykoncepcji. Bo przecież nie o te dzieci nam chodzi. Tylko o atrakcyjność. O pewność, że jeszcze umiem zdobywać i że ktoś chce zdobyć nas.

I znowu gapię się w ten cholerny telefon.

„Jesteś?” – jak rażeniem prądem. Tysiąc wersji w głowie: „Tak” – i czekać, co napisze. „Nie”-  i też czekać? Przecież nie podda się tak łatwo. Nie lubię tego rozedrgania. Wolę pewność. „To bez sensu” – piszę.

Bo tak też myślę. Choć od tego „zakochałem się” lekko uniosłam się nad ziemią. Bo przecież mógłby zakochać się w kimś innym. Bo niby kim ja jestem – wyjątkowa? Słyszysz siebie – zakochać się – jakie kochać? Hahaha wciąga cię w swoją grę, przeciąga na swoją stronę.

Wybrana? Z tłumu? I jeszcze te wątpliwości. Że może on jednak tak naprawdę. A co jak się zakochał? A ja go spławiam tak po prostu. W końcu fajny, na kawę moglibyśmy wyskoczyć, czy kolację nawet. Zawsze w ramach wdzięczności za pomoc przy ostatniej przeprowadzce. Zawiódł mnie instynkt. Że on tak bezinteresownie. A z drugiej strony, tyle czasu się nie zdradził. Może to prawda?

„Jesteś pewna?” – zapytał. Niech go diabli. Niczego nie jestem pewna. Już teraz. Wystarczyło kilka chwil, by z pewności, że to idiotyczny żart stanąć: „A co jak kocha?”. I rozważania, że może w to wejść. „Może kawa?”. Co będziemy tak pisać…

Zagrać w tę grę oszukując się, że z ciekawości? Przecież doskonale wiem, co czeka za kolejnym SMS-em.


Zobacz także

Dlaczego trzeba zawsze wyprać nowe ubrania. Wiedzieliście, że to konieczne?

„To matka daje córce moc. Przykro mi, że nie wszystkie kobiety tego doświadczają”. List córki do matki

Pamiętajcie, że dobro, które dajemy, zawsze do nas wraca. Przyjdź, spotkaj się z nami, a przy okazji zrób coś wyjątkowego!