Lifestyle

Regulamin konkursu „Polko, pokochaj siebie prawdziwą”

Redakcja
Redakcja
15 lutego 2016
Patrycja Załug
Fot. Materiały prasowe
 

Regulamin konkursu „Polko, pokochaj siebie prawdziwą”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Polko, pokochaj siebie prawdziwą”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Polko, pokochaj siebie prawdziwą” zwanego dalej „Konkursem”, jest Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 16.02.2016 do 01.03.2016 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Instytut Przemiany Patrycja Załug, ul. Limanowskiego 11/128, 02-943 Warszawa – zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. Napisz jaki jest twój własny sposób na bycie dla siebie dobrą. Jak się sama doceniasz? Zdradź swój sposób, pokaż nam jak siebie pokochałaś lub jak się zmieniasz. Jak zawsze będziemy doceniać waszą kreatywność :).
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 5 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 08.03.2016 na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest marka Instytut Przemiany Patrycja Załug.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 18 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  Nagrody:
  3 x  półgodzinne sesje coachingowe z coachem i trenerką Patrycją Załug (przez skype) o wartości 150 zł każda
  5  x książka „100 pomysłów jak być dla siebie dobrą” o wartości 33 zł każda10 x audiobook „100 pomysłów jak być dla siebie dobrą” o wartości 33 zł każdy
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

Konkurs „Polko, pokochaj siebie prawdziwą”

Redakcja
Redakcja
15 lutego 2016
Patrycja Załug
Fot. Materiały prasowe
 

–Marzy mi się, aby Polki były naprawdę pewne siebie, abyśmy pozwoliły sobie na autentyczność w relacjach zawodowych i prywatnych, zaufały swoim odczuciom i żyły naprawdę w zgodzie ze sobą – mówi Patrycja Załug, autorka akcji „Polko, pokochaj siebie prawdziwą”. – Trudno jest nam siebie doceniać, zaniżamy nasze aspiracje zawodowe i prywatne, ponieważ w głębi serca wątpimy czy zasługujemy na więcej. Już czas, aby Polki uznały swoją wartość! – dodaje. A wy kochacie siebie? Mądrze, takimi prawdziwymi? Napiszcie nam o tym.

Dlatego dziś wspólnie z Instytutem Przemiany Patrycji Załug, zapraszamy Was do wspólnej zabawy.

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do tego artykułu napisz jaki jest twój własny sposób na bycie dla siebie dobrą. Jak się sama doceniasz? Zdradź swój sposób, pokaż nam jak siebie pokochałaś lub jak się zmieniasz.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

Zadanie konkursowe:

Napisz jaki jest twój własny sposób na bycie dla siebie dobrą. Jak się sama doceniasz? Zdradź swój sposób, pokaż nam jak siebie pokochałaś lub jak się zmieniasz. Jak zawsze będziemy doceniać waszą kreatywność :).

Nagrody

3 x  półgodzinne sesje coachingowe z coachem i trenerką Patrycją Załug (przez skype) o wartości 150 zł każda

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

5  x książka „100 pomysłów jak być dla siebie dobrą” o wartości 33 zł każda

10 x audiobook „100 pomysłów jak być dla siebie dobrą” o wartości 33 zł każdy

 

Konkurs trwa od 16.02.2016 do 01.03.2016 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 08.03.2016 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj


Lifestyle

Miłostek w moim życiu było kilka, teraz w moim życiu jest miłość

Listy do redakcji
Listy do redakcji
15 lutego 2016
Fot. Pixabay / Pixelcreatures / CC0 Public Domain
Moja pierwsza miłość jest zarazem moją ostatnią miłością i jedyną. Bo miłość jest tylko jedna. Wszystko inne co nam się w życiu przytrafia, wpuszczając w nasze brzuchy setki motyli, lecz trwając bardzo krótko, to tylko małe miłostki, które nie są godne zwać się miłością.

Miłostek w moim życiu było kilka. Pierwsza chyba w przedszkolu. Nawet jej dobrze nie pamiętam, ale oglądając zdjęcia z przedszkola, na których wciąż pojawiam się z jednym chłopczykiem, mniemam, że łączyła nas właśnie pierwsza miłostka. Nie umiałam nawet dobrze wypowiedzieć jego imienia, bo zamiast „Adrian”, nazywałam go „AdrYjan” (dobrze, że chociaż wymawiałam „r”).
Później było jeszcze wiele miłostek, które miały być do końca życia, no ale jednak nie były. Teraz w moim życiu jest miłość. Wierzę, że ta jedyna i prawdziwa. Miłość, która pojawiła się niespodziewanie, otuliła bezpiecznym dotykiem, zahamowała na moment oddech. Miłość, która w rzeczywistości jest milionem uczuć, nazwanych tylko tym jednym słowem. Moja miłość nazywa się Jarek.
Pokonała ponad 400 km, by spotkać mnie tam, gdzie mnie spotkała. W małym sklepiku, w którym pomagałam podczas wakacji. On przyjechał na kilka tygodni do rodziny i codziennie bywał w tym sklepie. Właśnie ostatniego dnia mojej pracy, On poprosił o mój numer telefonu. Nie podałam, bo jakbym mogła? Ale i tak go zdobył. Spotkaliśmy się może dwa razy. Potem On wyjechał. Ale wrócił, już na zawsze. Rzucił pracę, zostawił wszystko, zatrzymał się w jakimś pensjonacie. I pozostał, aż do dziś. Jest przy mnie od 6 lat, a od ponad dwóch nosi na palcu taką samą obrączkę jak ja. On jest moją miłością: pierwszą, ostatnią i jedyną.
Katarzyna Zatłoka

Akcja „Moja pierwsza miłość”

Pierwsza miłość jest wyjątkowa, to zauroczenie, motyle w brzuchu, ta szeptana na ucho przyjaciółki tajemnica. Niepewność, ciekawość i radość. Zakochując się po raz pierwszy mamy wrażenie, że unosimy się nad ziemią.

Luty to taki czas, kiedy na chwilę przystajemy w naszej miłości. Może dlatego, że nie obchodzimy Walentynek, a może właśnie dlatego, że je obchodzimy. Jedno jest pewne. W tym zimowy miesiącu o miłości myślimy bardziej niż zwykle. Dlatego  chciałybyśmy was zachęcić do wspomnienia waszej pierwszej miłości. Zakochania, zauroczenia. Odkurzenie w pamięci tych wyjątkowych chwil. To z pewnością są piękne historie.

Zapraszamy – włączcie się do naszej akcji „Pierwsza miłość”. Napiszcie do nas opisując swoją pierwszą miłość. My najciekawsze listy nagrodzimy i opublikujemy. Powspominajcie z nami <3

i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą
ks. Jan Twardowski


 WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE TUTAJ (klik)


Zobacz także

Wychowujemy pokolenie dzieci, które ocenia innych przez pryzmat „mieć, nie być”. To droga donikąd

Drżenie powieki z reguły samo przechodzi. Kiedy należy się niepokoić?

Co mówi o tobie kolor twoich oczu

Joga lekiem na wszystko? Heidi Williams rozkochała w sobie Instagram wspierając innych