Lifestyle

Regulamin konkursu „Nowa JA”

Redakcja
Redakcja
29 lutego 2016
Fot. iStock / BraunS
 

Regulamin konkursu „Nowa JA”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Nowa JA”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Nowa JA” zwanego dalej „Konkursem”, jest Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 29.02.2016 do 14.03.2016 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Wydawnictwo Jedność – zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. Odpowiedź na pytanie: „Jak widzisz nową siebie na wiosnę?” Opowiedz nam jak i co chcesz zmienić w sobie – i co będzie dla Ciebie motywacją.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 10 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 25.03.2016 na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest Wydawnictwo Jedność
 2. Laureatami Konkursu zostanie 10 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  Nagrody:
  Nagroda I stopnia

  5 x  zestaw książek w skład, którego wchodzą:
  Wegetariańska szkoła gotowania 29 zł/ 1 egz.
  Smoothie – dieta koktajlowa 33zł /1 egz.
  Rośliny lecznicze 24 zł /1 egz.Wyróżnienie
  5 x książka Rośliny pomagające zachować młodość 24zł / 1 egz.
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

Aktualizacja: 21.03.2016


Lifestyle

„Zostawiłam klucze, nie zostawiłam kartki”. Jak przestać kochać niewłaściwego faceta

Listy do redakcji
Listy do redakcji
29 lutego 2016
Fot. iStock / chokchaipoomichaiya
 

Kurier przyniósł kwiaty. Z karteczką. „Szaleję za tobą, nikt nigdy nie był mi bliski”. I potem SMS „kocham cię, daj nam szansę”. To była chyba dwusetna taka wiadomość, którą od niego dostałam ( a może milionowa?). Pierwsze kolekcjonowałam. Uważałam, że są dowodem uczucia, a nie szantażem i lękiem, że mnie straci.

Pierwsza lekcja ze związku z panem „Zmienię się”: nie zawracaj jeśli podejmiesz decyzję

Dokończyłam pakowanie. Zostawiłam klucze. Nie zostawiłam kartki.

Nie, broń boże, nie jestem twarda, podła, niezłomna. Wcześniej zostawiałam dziesiątki kartek, SMS-ów, pisałam maile, tłumaczyłam jemu i wspólnym przyjaciołom. Tak, naprawdę ten uroczy facet, który tak czule mnie przytula, obraża się za to, że nie zrobiłam mu kawy rano. Hmm, potrafi nie odzywać się o to trzy dni. „Nigdy o mnie nie myślisz” mówi później. Obraża się również, o nie taki uśmiech do kolegi  („idź, puść się z nim”) , SMS–a (te twoje durne koleżanki).

Sobie też tłumaczyłam. Czułam się coraz bardziej zmęczona i coraz bardziej atakowana. Życie z manipulantem jest jak codzienne oddawanie litrów krwi– zabiera moc. Po takich dniach dopełzałam do łóżka. Było mi wszystko jedno. Zaniedbywałam pracę. Chciałam tylko wyjaśnić jemu, że przecież nic złego nie zrobiłam, nie odchodź, zrozum mnie.

Prosić takiego mężczyznę, żeby zrozumiał to jak błagać rośliny, żeby zaczęły chodzić. Ten sam abstrakt. On cierpi przyjemność z twojego proszenia. To daje mu siłę.

Lekcja z tego związku. Przestań wyjaśniać. Im bardziej wyjaśniasz, tym on bardziej gra w tę grę

Najbardziej zwiódł mnie początek.

On był tak uroczy, tak ciepły i tak bezpieczny (hahahhaa), że uśpił wszystkie mechanizmy obronne.  Zawsze śmieję się z koleżankami, jak to możliwe, że z tymi najgorszymi, najbardziej zamotanymi facetami początki są najlepsze. Jakby oni chcieli omotać nas, zaczarować, żeby potem bolało bardziej. I żebyśmy pamiętały te początki. I się ich trzymały. „Przecież on jest taki cudowny, nie mógł tak się zmienić, na pewno mu przejdzie”.

A może to my tego nie widzimy? Jesteśmy głuche na sygnały. Mój Pan Zmienię Się obrażał się na znajomych i przyjaciół: „muszą zrozumieć, że popełnili błąd” powtarzał. A na ich SMS-y nie odpowiadał. Karał ludzi milczeniem. I wycofaniem. Tak traktował matkę swojego dziecka, a potem, gdy w końcu odebrał od niej telefon, otworzył jej drzwi, mówił: „Ale o co ci chodzi? Co tak histeryzujesz? Widziałaś siebie? Może leki powinnaś brać?”.

A ona nie histeryzowała, ona walczyła o siebie. O to, że wczoraj twierdził jedno, dziś  drugie. I zawsze rozkładał ręce: „Co ona mi zrobi?”. Była w tym i drwina, i lekceważenie, i bezkarność. Kiedyś, po kolejnym jego fochu, myślałam, że to ja wariuję. A potem pomyślałam, że tacy mężczyźni doprowadzają swoje kobiety do obłędu. Bo ta bezkarność rozwala.

Lekcja z tego związku. Patrz jak on traktuje ludzi wokół. Ty masz okres ochronny

Gdy z nim byłam zapomniałam, że jestem fajna i mądra – bo gdy się obrażał, czułam się najgorsza na świecie. Najgorsza na świecie czułam się, gdy patrzył na mnie mrużąc oczy i pytał: „Naprawdę tego nie wiesz?”. Tak jakbym miała być omnibusem, który zna się na pierwiastkach, fizyce kwantowej i prawie wielokrotnych stosunków wagowych.

Gdy byłam z nim, zapominałam, że jestem seksowna. Bo karał mnie brakiem seksu. „Jestem zmęczony, nie rozumiesz?”, o odwadze też zapominałam, bo serio zaczęłam się wszystkiego bać.

Rytm był taki. Jego narastające czepianie się, potem wielka awantura. Powodem mogło być wszystko. Źle odłożona łyżka, spóźnienie, mina. Rozpoczynał się monolog. Dlaczego taka jestem, dlaczego znowu. W końcu się obrażał. Wychodził bez słowa z domu, mówił: „nie obchodzisz mnie, jest mi wszystko jedno” chociaż chwilę wcześniej było cudownie. Biegłam za nim, prosiłam.

Nikt mnie wcześniej tak nie odrzucał.

Potem było kilka dni milczenia (czasem godzin). Gdy nie odpisywałam od razu, zaczynał pisać więcej, pojawiał się pod moim domem, prosił, żebym do niego wróciła, że chce ze mną mieszkać . „Zmienię się” obiecywał. Ale moja przeprowadzka do niego nic nie zmieniła. Było tylko gorzej.

Lekcja z tego związku. Z takimi facetami jest tylko gorzej

Dziś jestem sama. On opowiada wszystkim, że jestem podła, bo go rzuciłam. Ale odebrałam jeszcze jedną lekcje – taki człowiek zawsze będzie uważał, że winni są inni. Jeśli napisałaś do kogoś ileś maili, listów, a to wcale nie naprawiło waszej relacji, jak ma ją polepszyć kolejny mail? Kolejne spotkanie i tłumaczenie swojej decyzji? Lepiej przestać pisać.

Nie będę więcej prosić nikogo, tłumaczyć nikomu nic nie będę, ani o niego zabiegać. Jestem szczęśliwa, a przede wszystkim spokojna. Ludzie teraz często mnie pytają: „Dlaczego taka piękna kobieta jest sama?”. Gdy byłam z nim, niewiele osób pytało: „Dlaczego taka piękna kobieta nie jest sama, tylko z nim?”. Był przystojny, mądry, na stanowisku. Tylko mnie niszczył. Zapomniałam przy nim, że ludzie rozmawiają, mówią do siebie i się słuchają.

Miłość może być prosta. Ale z takim facetem nie będzie nigdy. Wolę do końca życia być sama, niż jeszcze raz się komuś tłumaczyć z nie takiego uśmiechu czy miny.

Anka


Lifestyle

Konkurs „Nowa JA”

Redakcja
Redakcja
29 lutego 2016
Fot. iStock / BraunS

Nowa Ja na wiosnę? Dlaczego nie! To doskonały moment na zmiany w  swoim życiu i zadbanie o siebie – owiany pewną piękną symboliką budzenia się do pełni życia po zimie. A wy planujecie zmiany na lepsze? Zapraszamy do wspólnej zabawy z Wydawnictwem Jedność.  Opowiedzcie nam o swoich planach i wygrajcie fantastyczne książki, które zainspirują was do niejednej dobrej zmiany zgodnie z naturalnym rytmem.

  1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do tego artykułu odpowiedź na pytanie: „Jak widzisz nową siebie na wiosnę?” Opowiedz nam jak i co chcesz zmienić w sobie – i co będzie dla Ciebie motywacją.
  2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
  3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

Zadanie konkursowe:

„Jak widzisz nową siebie na wiosnę?” Opowiedz nam jak i co chcesz zmienić w sobie – i co będzie dla Ciebie motywacją.

Nagrody

Nagroda I stopnia
5 x  zestaw książek w skład, którego wchodzą:

Wegetariańska szkoła gotowania (1 egz.)
Smoothie – dieta koktajlowa (1 egz.)
Rośliny lecznicze (1 egz.)

Wyróżnienie
5 x książka Rośliny pomagające zachować młodość (1 egz.)

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Konkurs trwa od 29.02.2016 do 14.03.2016 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 25.03.2016 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj


Zobacz także

Niech to będzie wasz czas. Akcja #MiesiącKobiet

Jak olejować włosy - krok po kroku

Olejowanie włosów? Od dzisiaj tak!

Stała obok i nagrywała, gdy ktoś gwałcił jej koleżankę. Żeby przez te trzy sekundy błysnąć w Internecie. A że to złe? Nieważne, dziś zło dobrze się sprzedaje