Lifestyle

Konkurs „Nowa JA”

Redakcja
Redakcja
29 lutego 2016
Fot. iStock / BraunS
 

Nowa Ja na wiosnę? Dlaczego nie! To doskonały moment na zmiany w  swoim życiu i zadbanie o siebie – owiany pewną piękną symboliką budzenia się do pełni życia po zimie. A wy planujecie zmiany na lepsze? Zapraszamy do wspólnej zabawy z Wydawnictwem Jedność.  Opowiedzcie nam o swoich planach i wygrajcie fantastyczne książki, które zainspirują was do niejednej dobrej zmiany zgodnie z naturalnym rytmem.

  1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do tego artykułu odpowiedź na pytanie: „Jak widzisz nową siebie na wiosnę?” Opowiedz nam jak i co chcesz zmienić w sobie – i co będzie dla Ciebie motywacją.
  2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
  3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

Zadanie konkursowe:

„Jak widzisz nową siebie na wiosnę?” Opowiedz nam jak i co chcesz zmienić w sobie – i co będzie dla Ciebie motywacją.

Nagrody

Nagroda I stopnia
5 x  zestaw książek w skład, którego wchodzą:

Wegetariańska szkoła gotowania (1 egz.)
Smoothie – dieta koktajlowa (1 egz.)
Rośliny lecznicze (1 egz.)

Wyróżnienie
5 x książka Rośliny pomagające zachować młodość (1 egz.)

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Konkurs trwa od 29.02.2016 do 14.03.2016 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 25.03.2016 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj


Lifestyle

Regulamin konkursu „Nowa JA”

Redakcja
Redakcja
29 lutego 2016
Fot. iStock / BraunS
 

Regulamin konkursu „Nowa JA”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Nowa JA”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Nowa JA” zwanego dalej „Konkursem”, jest Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 29.02.2016 do 14.03.2016 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Wydawnictwo Jedność – zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. Odpowiedź na pytanie: „Jak widzisz nową siebie na wiosnę?” Opowiedz nam jak i co chcesz zmienić w sobie – i co będzie dla Ciebie motywacją.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 10 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 25.03.2016 na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest Wydawnictwo Jedność
 2. Laureatami Konkursu zostanie 10 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  Nagrody:
  Nagroda I stopnia

  5 x  zestaw książek w skład, którego wchodzą:
  Wegetariańska szkoła gotowania 29 zł/ 1 egz.
  Smoothie – dieta koktajlowa 33zł /1 egz.
  Rośliny lecznicze 24 zł /1 egz.Wyróżnienie
  5 x książka Rośliny pomagające zachować młodość 24zł / 1 egz.
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

Aktualizacja: 21.03.2016


Lifestyle

Bez skalpela – czyli wszystko, co musisz wiedzieć o nowoczesnych metodach modelowania sylwetki

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
29 lutego 2016
Fot. iStock / Vizerskaya

Medycyna estetyczna kusi i kusi. Ceny są coraz bardziej przystępne, dostęp i akceptacja innych  w kwestii zabiegów poprawiających to i owo – coraz większe. Nic dziwnego, że chcemy skorzystać z możliwości, ale… Właśnie tutaj zazwyczaj pojawia się bardzo duże ALE. Bo nie dla każdego inwazyjne zabiegi na stole operacyjnym są akceptowalne, więc zapominamy o pomyśle, a marzenie chowamy do szuflady. I szkoda – bo przecież wachlarz zabiegów – tych nieinwazyjnych i bardziej przypominających wizytę u kosmetyczki czy zabieg u fizjoterapeuty jest całe mnóstwo.

Poznajcie dwie wyróżniające się metody modelowania sylwetki, czyli bezkrwawą walkę z niedoskonałościami.

Therapy Cool

cytat kolkaTo innowacyjny system medyczny do kriolipolizy i kompleksowej terapii kontrastami (spokojnie, szczegóły poznacie już za chwilę), które efektywnie oddziałują na wszystkie funkcje organizmu. To innowacyjna metoda, ponieważ jej działanie jest globalne, a nie punktowe.

Na czym polega metoda?

Specjalne urządzenie i swego rodzaju „kokon”, w którym miło i wygodnie spoczywa nasze jeszcze niedoskonałe ciało i odrobina relaksu (podczas zabiegu kontrastami). Zabieg polega na naprzemiennym poddawaniu się działaniu temperatury niskiej i wysokiej. Wyróżnia się sposobem działania, bo oprócz przykrych skutków niewłaściwego stanu naszego ciała oddziałuje również na ich przyczyny. Jednak tzw. kontrasty, to nie wszystko, co ta sprytna maszynka może paniom zaoferować.

Zabiegi Therapy cool:

 • kriolipoliza na ciało i twarz
 • zniszczenie komórek tłuszczowych
 • skuteczne wyszczuplanie
 • redukcja cellulitu
 • najskuteczniejsze i globalne zabiegi odmładzające na ciało i twarz

Bezpieczne niszczenie komórek tłuszczowych – Kriopoliza

Oddziaływanie zimnem na tkankę tłuszczową powoduje tzw. apoptozę (śmierć komórek tłuszczowych) – i jest całkowicie bezpieczne i nieinwazyjne. Zniszczone komórki tłuszczowe „opuszczą” nasze ciało w wyniku fagocytozy (nie powodując podwyższenia poziomu lipidów we krwi). Najlepsze efekty są widoczne po około 2-3 miesiącach – tyle czasu potrzebuje nasze ciało, aby pozbyć się zniszczonych komórek tłuszczowych. Po zabiegu należy wykonać drenaż limfatyczny.

Zabieg polega na poddawaniu wybranej partii ciała działaniu niskiej temperatury.

Zalety?

Przede wszystkim nie wymaga hospitalizacji, jak w przypadku liposukcji, a efekty są nam gwarantowane przy dużo mniejszym ryzyku. Również wachlarz przeciwwskazań do zabiegu jest dużo skromniejszy niż w przypadku zdecydowanej chirurgicznej interwencji. Nie obserwuje się również efektów ubocznych.

Terapia kontrastami

Czyli terapia poddawania ciału działaniu naprzemiennym (kontrastowym) temperaturom. Cóż takiego niezwykłego kryje się za zimnem i ciepłem?

– poprawa cyrkulacji krwi
– dotlenienie
– odżywienie tkanek

Krew dostarczana do komórek w fazie zimnej zabiegu pobiera ciepło. Ten mechanizm powoduje, że urządzenie oprócz ujędrnienia i odżywienia tkanek uruchamia proces spalania tłuszczu, a to prowadzi do utracenia zbędnych centymetrów. Całość opiera się na precyzyjnym kontrolowaniu parametrów temperatury, aby osiągnąć jak najbardziej efektywną formę zabiegu. Dzięki najnowszym osiągnięciom kosmetologii oraz fizjoterapii – urządzenie pozwala na wykonanie zabiegu bez konieczności kontaktu z wodą.

Therapy cool oprócz działania wyszczuplającego jest genialnym zabiegiem odprężającym, relaksującym i poprawiającym samopoczucie oraz jędrność ciała.

Jak często wykonywać zabiegi?

Można wykonać pojedynczy zabieg lub całą ich serię (z częstotliwością 2-3 razy w tygodniu). Jeśli jednak zależy wam na uzyskaniu efektów w modelowaniu ciała, zaleca się sesję składającą się z minimum 10 zabiegów.

cosmo14d

Nie tylko piękno – Theraphy cool w służbie medycynie

Zastosowanie tego typu zabiegów ma swoje osiągnięcia nie tylko jako metoda modelowania sylwetki. Okazuje się bowiem, że terapia z zastosowaniem temperatury przynosi ulgę i poprawę jakości życia w niektórych przewlekłych schorzeniach.

Terapia doskonale sprawdza się w przypadku dolegliwości związanych ze stanami przykurczy mięśni: kręczy szyi, lumbago, kolek, chorobie Heinego-Medina. Pomaga w przypadku przewlekłych stanów zapalnych (nie ostrych) oraz w łagodzeniu skutków fibromialgii (chorobie charakteryzującej się przewlekłymi bólami kostno-mięśniowymi). Zdecydowanie warto zapytać swojego fizjoterapeutę o zdanie, Therapy cool może okazać się długo poszukiwaną metodą na przykre dolegliwości.

Vanquish

Nowoczesny i obsypany nagrodami sposób na wymarzone ciało. Amerykańskie urządzenie zagościło na dobre w polskich klinikach piękna i wymierzyło tłuszczowi ostateczny policzek. VANQUISH® BTL™ to broń ostatecznego starcia dla wszystkich, którzy potrzebują wsparcia w trudnej walce o piękną sylwetkę. Wyszczuplenie, redukcja tkanki tłuszczowej a nawet walka z rozstępami – ta zabawka to potrafi. I robi to z efektem WOW.

quote szaryZabieg modelujący sylwetkę VANQUISH® BTL™ otrzymał nagrodę ”Prix de Beauté 2014r.” czytelniczek czasopisma COSMOPOLITAN za najlepszy zabieg medycyny estetycznej 2014 roku oraz nagrodę „JOY TRENDY 2014r.” przyznaną przez jury w kategorii ”Styl życia – Zabieg modelujący sylwetkę”.

Na czym polega metoda?

Urządzenie Vanquish wyróżnia się metodą oddziaływania, używa płytowego aplikatora, który emituje energię RF (w przeciwieństwie do wielu urządzeń działających punktowo). Właśnie dzięki temu jest swego rodzaju kamieniem milowym w modelowaniu sylwetki. Urządzenie stopniowo podgrzewa podskórną tkankę tłuszczową do temperatury około 45-46 stopni Celsjusza, jednocześnie nie przegrzewając tkanki skórnej. Ta pozostaje w temperaturze około 40 stopni. Dzięki temu zabieg ma bardzo wysoki profil bezpieczeństwa jest całkowicie bezbolesny i całkowicie wyeliminował możliwość poparzenia pacjenta. VANQUISH® używa technologii energii Selective HF.

Celem jest zlikwidowanie tkanki tłuszczowej.

Vanquish w badaniach

quote rozowy ohme„Test ultradźwiękowy przeprowadzony po zabiegu wykazał niemal 60% redukcję tkanki tłuszczowej (z 7.6 mm do 2.9mm), co świadczy o znaczącym wpływie na komórki tłuszczowe i efektywności zabiegu. Badania histologiczne wykazały, że struktury naskórka, skóry i podobne jak np. mieszki włosowe nie zostały w znaczący sposób zmienione podczas zabiegu.”

Podczas zabiegu płytka jest skierowana na wybrany obszar ciała. Zabieg jest w pełnie zautomatyzowany. Temperatura ma doprowadzić do procesu apoptozy czyli zaplanowanej naturalnej śmierci komórki. Przewaga nad chirurgicznym usunięciem polega na mechanizmie naturalnego oddziaływania i braku ingerencji w powłoki ciała. Głowica znajduję się około 1 cm nad powierzchnią skóry. Reszta dzieje się już w środku.

Zastosowanie płytki (powodujące oddziaływanie na całe pole – a nie, jak w przypadku innych urządzeń działanie punktowe) pozwala na objęcie działaniem Vanquish większej partii ciała i skraca znacznie czas zabiegu.

Metody modelowania sylwetki coraz częściej wygrywają w starciu z radykalną chirurgią. I bardzo dobrze, bo im bliżej natury tym lepiej – nawet jeśli mówi o modelowaniu ludzką ręką. Ryzyko jest mniejsze, realizacja nie jest obarczona bólem czy skutkami ubocznymi. A ich popularność wzrasta, bo coraz więcej wiemy. Modelowanie – to nie czary mary, a udowodnione działanie korzystające realnie istniejących mechanizmów czy osiągnięć nauki.  Pozostaje jedynie wybór miejsca – najlepiej oddać się w ręce fachowców z doświadczeniem i dysponującymi oryginalnym sprzętem – dla zadowalających efektów i własnego bezpieczeństwa.


Zabiegi Thearpy cool oraz Vaquish wykonacie bezpiecznie w Klinice Medycyny Estetycznej Cosmopolitan w Warszawie

cosmo4d

 Artykuł powstał we współpracy z Kliniką Medycyny Estetycznej Cosmopolitan w Warszawie


Zobacz także

Czy zdajesz sobie sprawę z tego, jak łatwo jest porwać twoje dziecko? Zobacz ten film!

Żyj w zgodzie ze swoim ciałem

Podejmuję wyzwanie: 30 dni bez mleka. Kto jest ze mną?