Lifestyle

Regulamin konkursu „List do siebie samej”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
20 listopada 2020
Fot. iStock
 

Regulamin Konkursu „List do siebie samej”

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE „List do siebie samej”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą Konkurs „List do siebie samej”  zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.

  1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora, w okresie Akcja trwa od 20.11 do 04.12.2020 roku. Wyniki zostaną opublikowane do 14.12.2020 roku.
 2. Sponsorami nagród w Konkursie są: Sylveco, Wydawnictwo Znak – zwani dalej Sponsorami.
 3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  ZADANIE KONKURSOWE
  Zapraszamy Cię do akcji, dzięki której zrobisz pierwszy krok w swoją stronę i zwyczajnie będziesz musiała zacząć ze sobą rozmawiać! Poświęć sobie chociaż jeden wieczór, w którym napiszesz list do siebie samej. Już sam fakt przenoszenia myśli na papier/komputer sprawi, że poczujecie się lepiej. Zdaniem psychologów, to zadanie ma ogromną wartość terapeutyczną. Zafundujcie sobie odrobinę atencji, jesteście tego warte!Niech list będzie odzwierciedleniem Waszych marzeń, pragnień, potrzeb, podzielcie się z nami tym, co dzisiaj dla Was najważniejsze.  Pomyślcie o sobie, jak o największym przyjacielu, do którego zwracacie się z zaufaniem i troską. Opiszcie swoje wszystkie mocne strony i spróbujcie znaleźć dla siebie rozwiązanie. Tak, to działa! Niech ten wieczór dla siebie samej zaowocuje mnóstwem dobrych rozwiązań! List może być długi, krótki, ważne, żebyście pisały do siebie z wielkim zrozumieniem i empatią.

  Najbardziej czułe listy nagrodzimy równie czułym zestawem wspaniałych kosmetyków SYLVECO i książką, z którą nie powinnyście się rozstawać, przynajmniej do Świąt – „CupOfTherapy. Jak dbać o siebie, by być szczęśliwym i dawać szczęście innym”.

  Na Wasze listy czekamy do końca listopada, opublikujemy wszystkie nagrodzone listy, a nagrody dotrą do Was ze specjalną dedykacją Małgosi Ohme pod choinkę!

  To jest Wasz czas kochane, zadbajcie o siebie najlepiej jak potraficie. Piszcie do nas, anonimowo jeśli chcecie. Wybrane listy opublikujemy, a kilka z nich nagrodzimy.

  Prace przesyłajcie na adres [email protected] wpisując w temacie wiadomości „List do samej siebie” oraz z informację, jak chcecie zostać podpisane (w przypadku braku informacji, list podpiszemy pierwszą literą imienia lub nicku).

  Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora oraz Sponsorów konkursu, swoich danych osobowych, uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i RODO.

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu, pierwszy nadesłany e-mail.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 10. laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do 14.12.2020 roku.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

  1. Sponsorami nagród w Konkursie są: Sylveco, Wydawnictwo Znak – zwani dalej Sponsorami.
  2. Laureatami Konkursu zostaną 10 osób, które jury wybierze na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  3. Nagrody:

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i RODO. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.

Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.

Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).


Lifestyle

Prawidłowe tętno – ile powinno wynosić i o czym mogą świadczyć odchylenia od normy?

Żaklina Kańczucka
Żaklina Kańczucka
21 listopada 2020
Prawidłowe tętno - normy u płodu, dziecka, dorosłego
Fot. iStock – Prawidłowe tętno - normy u płodu, dziecka, dorosłego
 

Prawidłowe tętno jest jednym z ważnych wyznaczników zdrowia. Może się ono różnić w poszczególnych przypadkach i nie zawsze jest to oznaka problemów ze zdrowiem. Wiele zależy od wieku, płci czy predyspozycji genetycznych. Aby wiedzieć, czy tętno jest prawidłowe, można posłużyć się  określonymi wytycznymi dla poszczególnych grup wiekowych. 

Prawidłowe tętno — jakie ma znaczenie?

Prawidłowe tętno jest ważną informacją o pracy serca i naczyń krwionośnych. Wiadomo, że im niższe tętno, tym lepiej dla kondycji serca, które musi mniej pracować, by przetoczyć tę samą ilość krwi. Im wyższe tętno spoczynkowe (co najmniej 75-80), tym większe ryzyko przedwczesnej śmierci z różnych przyczyn. Warto wykonywać regularne pomiary tętna, by wiedzieć, jak wygląda sytuacja w indywidualnym przypadku. Należy przy tym pamiętać, że u niektórych osób mogą pojawiać się odstępstwa nawet o 10 uderzeń na minutę, i to nie jest nic niepokojącego. W wielu przypadkach to wręcz standard, stąd mając przed sobą normy nie zawsze trzeba trzymać się ich aż tak sztywno.

Prawidłowe tętno - normy u płodu, dziecka, dorosłego

Fot. iStock

Prawidłowe tętno spoczynkowe —  płodu, dziecka, dorosłego 

Określono normy dla tętna osób w różnym wieku, ponieważ serce dziecka pracuje znacznie intensywniej, w porównaniu do serca osoby dorosłej i starszej:

 • prawidłowe tętno płodu wynosi: 110-150 uderzeń na minutę;
 • norma dla niemowlęcia wynosi: 130 uderzeń na minutę;
 • prawidłowe tętno u dziecka wynosi: 100 uderzeń na minutę;
 • norma dla nastolatka wynosi: 85 uderzeń na minutę;
 • prawidłowe tętno u dorosłego wynosi: 70 uderzeń na minutę;
 • tętno prawidłowe u osoby starszej wynosi: 60 uderzeń na minutę.

Prawidłowe tętno spoczynkowe nie zawsze zawiera się w określonych „widełkach”. W przypadku osób regularnie uprawiających sport, tętno niższe niż zakładają normy jest stanem prawidłowym. Dzieje się tak, ponieważ stała aktywność fizyczna prowadzi do zmian w  wydajności serca. Dzięki temu pracuje ono mniej, ale tak samo efektywnie. To jest dobre, ponieważ tym samym serce nie zużywa się tak szybko, jak to, które musi pracować więcej, by przetoczyć krew. Tak więc niskie tętno, spadające nawet do 30 uderzeń, np. w przypadku zaawansowanych biegaczy, powinno cieszyć. Jednak jeśli ktoś nie jest sportowcem, w dodatku prowadzi niezdrowy tryb życia, powinien zwrócić uwagę na zbyt niskie tętno.

Prawidłowe tętno — jak je zmierzyć?

By sprawdzić, czy tętno jest prawidłowe, można je zmierzyć w gabinecie lekarskim lub samodzielnie w domu. Specjalista zazwyczaj ma do dyspozycji aparat EKG, który w dokładny sposób obrazuje pracę serca. Może również dokonać tego przy pomocy stetoskopu (osłuchowo) jednocześnie przykładając palce do miejsca, gdzie znajduje się tętnica. Najlepiej mierzyć puls na tętnicy szyjnej wewnętrznej (z boku szyi, poniżej żuchwy), ale badanie można przeprowadzić także na tętnicy promieniowej (na wewnętrznej stronie nadgarstka), ramiennej (na wewnętrznej stronie ramienia), udowej (w pachwinie), podkolanowej (w dole pod kolanem), grzbietowej stopy (na górze stopy) i piszczelowej tylnej (wewnątrz za kostką).

Tętno spoczynkowe - normy, tętno za wysokie i za niskie

Fot. iStock/Tętno spoczynkowe

Przeprowadzenie w domu samodzielnego pomiaru także nie nastręcza trudności. W najprostszej metodzie wystarczy do tego zegarek. Należy przyłożyć dwa palce do miejsca, w którym przebiega tętnica i policzyć ilość uderzeń serca w ciągu 60 sekund. Można wykorzystać metodę nieco szybszą — wykonać pomiar 15 sekund i uzyskany wynik pomnożyć razy 4, by wiedzieć, ile razy serce uderzyło w ciągu minuty. Do pomiaru można wykorzystać także ciśnieniomierz z funkcją mierzenia tętna. Sprawdzi się też pulsoksymetr lub zegarek sportowy, który po położeniu na palec pokazuje mi.in. puls. Aby wynik był miarodajny, pomiar najlepiej wykonać po około 10 minutach po zakończeniu aktywności.

Ważne jest także, by pomiar dokonywać w spokojnej atmosferze, bez silnych emocji, które wpływają na przyspieszenie pracy serca, a co za tym idzie, wyższe tętno.

Nieprawidłowe tętno — czy należy się tym martwić?

Przyczyny nieprawidłowego tętna mogą być błahe i kłopot ustępuje po wyeliminowaniu ich źródła. Do podniesienia tętna przyczynia się stres i silne emocje, picie dużej ilości kawy, przyjmowanie pewnych leków, alkoholu lub narkotyków. Na wysokie tętno mogą mieć wpływ poważniejsze przyczyny, które wymagają wizyty u lekarza np.:

 • nadczynność tarczycy
 • gorączka wynikająca z infekcji
 • odwodnienie
 • zaburzenia rytmu serca i choroby serca
 • anemia
 • hipoglikemia (niedocukrzenie)

Fot. iStock

Podobnie rzecz się ma z niskim tętnem, które bywa efektem zmęczenia lub wpływem przyjmowanych leków. Niekiedy niskie ciśnienie mogą powodować zaburzenia metaboliczne, ora choroby serca i układu nerwowego.

Jeśli tętno w kilku badaniach wychodzi zbyt wysokie, lub zbyt niskie, warto skonsultować ten stan z lekarzem rodzinnym. On zdecyduje, czy potrzebne będą inne badania lub wizyta u wskazanego specjalisty.


źródło:  www.mrssporty.pl, www.mp.pl , www.poradnikzdrowie.pl 


Zobacz także

4 znaki zodiaku, którym trudno otworzyć się na innych, czyli dlaczego nie możesz do niego dotrzeć

„Kora dawała ludziom miłość i otoczona była miłością”. Zmarła dzisiaj nad ranem

„Czasem mam ochotę wyjść i nie wrócić. Tak ranisz.” List matki do nastoletniej córki