Lifestyle

Regulamin konkursu „List do siebie samej”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
20 listopada 2020
Fot. iStock
 

Regulamin Konkursu „List do siebie samej”

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE „List do siebie samej”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą Konkurs „List do siebie samej”  zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.

  1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora, w okresie Akcja trwa od 20.11 do 04.12.2020 roku. Wyniki zostaną opublikowane do 14.12.2020 roku.
 2. Sponsorami nagród w Konkursie są: Sylveco, Wydawnictwo Znak – zwani dalej Sponsorami.
 3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  ZADANIE KONKURSOWE
  Zapraszamy Cię do akcji, dzięki której zrobisz pierwszy krok w swoją stronę i zwyczajnie będziesz musiała zacząć ze sobą rozmawiać! Poświęć sobie chociaż jeden wieczór, w którym napiszesz list do siebie samej. Już sam fakt przenoszenia myśli na papier/komputer sprawi, że poczujecie się lepiej. Zdaniem psychologów, to zadanie ma ogromną wartość terapeutyczną. Zafundujcie sobie odrobinę atencji, jesteście tego warte!Niech list będzie odzwierciedleniem Waszych marzeń, pragnień, potrzeb, podzielcie się z nami tym, co dzisiaj dla Was najważniejsze.  Pomyślcie o sobie, jak o największym przyjacielu, do którego zwracacie się z zaufaniem i troską. Opiszcie swoje wszystkie mocne strony i spróbujcie znaleźć dla siebie rozwiązanie. Tak, to działa! Niech ten wieczór dla siebie samej zaowocuje mnóstwem dobrych rozwiązań! List może być długi, krótki, ważne, żebyście pisały do siebie z wielkim zrozumieniem i empatią.

  Najbardziej czułe listy nagrodzimy równie czułym zestawem wspaniałych kosmetyków SYLVECO i książką, z którą nie powinnyście się rozstawać, przynajmniej do Świąt – „CupOfTherapy. Jak dbać o siebie, by być szczęśliwym i dawać szczęście innym”.

  Na Wasze listy czekamy do końca listopada, opublikujemy wszystkie nagrodzone listy, a nagrody dotrą do Was ze specjalną dedykacją Małgosi Ohme pod choinkę!

  To jest Wasz czas kochane, zadbajcie o siebie najlepiej jak potraficie. Piszcie do nas, anonimowo jeśli chcecie. Wybrane listy opublikujemy, a kilka z nich nagrodzimy.

  Prace przesyłajcie na adres [email protected] wpisując w temacie wiadomości „List do samej siebie” oraz z informację, jak chcecie zostać podpisane (w przypadku braku informacji, list podpiszemy pierwszą literą imienia lub nicku).

  Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora oraz Sponsorów konkursu, swoich danych osobowych, uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i RODO.

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu, pierwszy nadesłany e-mail.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 10. laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do 14.12.2020 roku.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

  1. Sponsorami nagród w Konkursie są: Sylveco, Wydawnictwo Znak – zwani dalej Sponsorami.
  2. Laureatami Konkursu zostaną 10 osób, które jury wybierze na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  3. Nagrody:

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i RODO. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.

Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.

Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).


Lifestyle

Jak sprzątać dom szybko i z przyjemnością?

Redakcja
Redakcja
20 listopada 2020
Fot. Materiały prasowe

Sprzątanie domu to zdecydowanie nielubiany obowiązek. Tym bardziej, gdy ciągłe porządkowanie nie przynosi efektu i bałagan nadal się tworzy. Jak efektywnie sprzątać w domu? Sprawdź, jak ułatwić sobie pracę i co może być pomocne. Czy sprzątanie da się polubić?

Jak uniknąć bałaganu?

Utrzymanie porządku w domu wcale nie oznacza poświęcania całych dni na sprzątanie. Istnieją proste sposoby na ułatwienie sobie pracy. Jednym z nich jest pozbycie się niepotrzebnych rzeczy, czyli tzw. rupieci. Zepsute i nieużywane przedmioty zagracają przestrzeń i tworzą bałagan. Dlatego podstawową zasadą jest, by w domu znajdowały się tylko rzeczy potrzebne, piękne lub o dużym znaczeniu sentymentalnym.

Unikanie bałaganu to podstawa utrzymania porządku w domu. Dlatego warto pozbyć się rupieci. Każda rzecz, która zostanie, musi mieć swoje miejsce. To prosta recepta na zachowanie ładu. Potem wystarczy tylko odkładać wszystko na swoje miejsce i porządek będzie zachowany.

Lepiej unikać np. gromadzenia ubrań na krześle – ich miejsce jest w szafie albo w koszu na pranie. Podobnie w kuchni – kiedy brudne naczynia włożymy od razu do zmywarki, nie tworzą bałaganu na zlewie. Dobra organizacja i unikanie nadmiaru rzeczy pozwalają utrzymać porządek w domu.

Od czego zacząć sprzątanie?

Jeżeli mamy problem z utrzymaniem porządku w domu, warto pomyśleć o generalnym sprzątaniu. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest decluttering, czyli odgracanie przestrzeni oraz jej organizacja.

Zatem należy zacząć od pozbycia się niepotrzebnych rzeczy. Sposobów na to jest kilka. Zepsute i zniszczone przedmioty należy po prostu wyrzucić do śmieci. Niektóre jednak można sprzedać (np. za pomocą portali internetowych) lub oddać potrzebującym.

Odgracanie domu wymaga dużo wysiłku i czasu, ale jest tego warte, ponieważ w ten sposób zlikwidujemy ogniska bałaganu. Rzeczy, które zostaną, trzeba uporządkować i ułożyć. Każdy przedmiot powinien mieć swoje miejsce. Dobra organizacja to klucz do sukcesu. Jak znaleźć miejsce na wszystko? Możliwości jest wiele – specjalne pojemniki i kosze, rozmaite akcesoria do przechowywania ubrań i butów czy wiele innych rozwiązań, np. do organizacji przestrzeni w kuchni.

Gdy już odgracimy swój dom i znajdziemy miejsce do przechowywania każdej rzeczy, przychodzi pora na sprzątanie. Nawet minimalistyczne wnętrza wymagają usuwania kurzu i innych zabrudzeń. Jak posprzątać dom? Ważne, by ułożyć plan działania dopasowany do siebie. To sprawi, że porządki nie będą przykrym obowiązkiem, ale dadzą satysfakcję i przede wszystkim znakomite rezultaty.

Jak szybko posprzątać dom?

Działanie według ustalonego planu sprawi, że nabierzemy wprawy w sprzątaniu, a co za tym idzie, dużo szybciej będziemy radzić sobie z porządkowaniem domu. Oto kilka praktycznych wskazówek, jak usprawnić i ułatwić sobie pracę.

Przede wszystkim warto sobie uświadomić, że w domu nie musi być sterylnie niczym na sali operacyjnej. Dom powinien być czysty, schludny i funkcjonalny. Sprzątanie warto podzielić na etapy możliwe do jednorazowego wykonania. Warto także tak organizować pracę, by ją ułatwiać, np. wyciąganie deski, by uprasować 3 bluzki, nie ma sensu, lepiej poczekać, aż uzbiera się więcej ubrań (ale niezbyt dużo).

Pierwszą zasadą jest sprzątanie od góry do dołu. Pozostawiony na meblach czy lampach kurz może opaść na wyczyszczoną już podłogę. To zniweczy efekty. Dlatego należy pozbyć się kurzu z mebli, dekoracji, oświetlenia czy żaluzji przed odkurzaniem i myciem podłóg.

Na początku warto skupić się na dużych powierzchniach, bo to one głównie wpływają na ogólne wrażenie. Zadbanie o czystość okien, frontów mebli, ścian oraz podłóg i dywanów jest bardzo ważne. W tym przypadku trzeba sięgnąć po odkurzacz. To znacznie ułatwi porządki.

Idealnym rozwiązaniem jest odkurzacz wielofunkcyjny marki Kärcher z serii WD. Bez względu na to, który model wybierzemy, będzie on niezastąpiony – od codziennych porządków po awaryjne sytuacje, jak remont czy zalanie. Odkurzacz uniwersalny Kärcher usuwa bowiem wszelkiego rodzaju zabrudzenia suche i mokre. Przyda się zwłaszcza przy generalnych porządkach. Za meblami przez wiele lat mogło zebrać się sporo brudu, z którym tradycyjny odkurzacz sobie nie poradzi. Poza tym urządzenia z serii WD sprawdzą się także w garażu, na tarasie czy w samochodzie:

Czyszczenie wnętrza samochodu: jak sprzątać i odkurzać auto? >>

Jaki domowy odkurzacz do garażu i warsztatu wybrać? >>

Warty uwagi jest model WD 3 Kärcher, który cechuje znakomity stosunek ceny do jakości. To kompaktowy i funkcjonalny odkurzacz bezprzewodowy (dostępna także wersja zasilana kablem) na każdą kieszeń. Z kolei Kärcher WD 6 stworzony został dla osób potrzebujących bardziej zaawansowanego sprzętu. Model ten cechuje wysoka moc ssania i niskie zużycie energii elektrycznej.

Każdy z odkurzaczy uniwersalnych Kärcher ma bogatą gamę akcesoriów, które ułatwiają usuwanie zabrudzeń z różnych powierzchni – pomagają pozbyć się kurzu nie tylko z dywanów i podłóg, ale także z abażurów czy grzbietów książek. Nie można zapominać, że zanieczyszczenia zbierają się wszędzie. Jeśli zauważysz, że potrzebujesz czegoś jeszcze, w każdej chwili możesz doposażyć swój odkurzacz – gama akcesoriów jest przebogata!

Fot. Materiały prasowe

Zapoznaj się z pełną ofertą odkurzaczy uniwersalnych Kärcher >>

Jaki jest następny krok po wyczyszczeniu z kurzu dużych powierzchni? Dalsze prace warto podzielić na etapy i każde z pomieszczeń sprzątać w ustalonej przez siebie kolejności. Niektórych motywuje posprzątanie najpierw mniej wymagających pokoi (szybki efekt), a potem kuchni i łazienki. Inni wolą na odwrót – najpierw skupić się na trudnych pomieszczeniach, a na końcu na pokojach wymagających mniejszego zaangażowania.

W czasie sprzątania warto korzystać z zaawansowanych technologicznie urządzeń, które znacznie ułatwiają i przyspieszają pracę. Trzeba przyznać, że utrzymanie porządku wymaga czasu. Dlatego marka Kärcher od lat projektuje sprzęty, które są bardzo pomocne podczas domowych prac. Takie urządzenia jak: odkurzacze, mopy elektryczne, myjki do okien czy parownice kosztują więcej niż ścierka i woda z detergentem, ale wpływają na wygodę i oszczędzają dużo czasu, a także wysiłku. Wiele osób po wypróbowaniu np. myjki do okien nie wyobraża sobie powrotu do tradycyjnego czyszczenia.

Jak sprzątać szybko? Regularność pomoże!

Przeprowadzenie generalnego sprzątania kosztuje dużo wysiłku i czasu, ale się opłaca, ponieważ później wystarczy tylko regularnie robić porządki, a bałagan zniknie raz na zawsze. Warto stworzyć sobie harmonogram i wyznaczyć, np. poszczególne dni tygodnia na porządkowanie innego pomieszczenia lub codziennie poświęcić określoną ilość czasu na odkładanie rzeczy na swoje miejsce. Sprzątanie na bieżąco pozwoli uniknąć robienia się bałaganu.

Fot. Materiały prasowe

Tak naprawdę tylko w kuchni i łazience trzeba sprzątać codziennie. Pozostałe pomieszczenia wymagają większej uwagi raz w tygodniu, a w inne dni wystarczy tylko kilka minut na przywrócenie ładu. Unikanie bałaganu sprawia, że sprzątanie nie będzie wymagało wielkich nakładów pracy i czasu. Wystarczy tylko wytrzeć kurz, odkurzyć i umyć podłogi. Regularne sprzątanie oznacza, że nieplanowani goście nie usłyszą, że przepraszamy za bałagan. Dom zawsze będzie czysty i gotowy na niezapowiedziane wizyty.

Kluczem do sukcesu jest także wyznaczenie obowiązków innym członkom rodziny. Zaangażowanie wszystkich domowników sprawi, że porządki w domu będą przebiegały dużo szybciej.

Jak polubić sprzątanie?

Czy w ogóle to możliwe, by polubić sprzątanie? Istnieją sposoby na umilenie sobie obowiązków. Jednak najważniejsza jest regularność. Dbanie o porządek na co dzień nie będzie wymagało mozolnego sprzątania rujnującego każdy weekend.

Jeżeli jednak przyjdzie pora na sprzątanie, warto zrobić wszystko, by spędzić ten czas w miarę możliwości przyjemnie. Porządkowanie można potraktować jako chwilę dla siebie i posłuchać w tym czasie ulubionej muzyki, audiobooka czy podcastu. Wówczas nie tylko będzie czysto, ale także wysłuchamy książki, której nie mieliśmy czasu przeczytać.

Osoby, które wyjątkowo nie lubią sprzątać, mogą się motywować przez nagradzanie samych siebie. Po zrealizowaniu wyznaczonego celu można sprawić sobie drobną przyjemność, np. wziąć długą pachnącą kąpiel w świeżo wysprzątanej łazience. Dobrze wykonaną pracę warto docenić!

Innym sposobem na polubienie sprzątania jest unikanie nielubianych obowiązków. Warto dzielić się pracami z innymi domownikami. Może się okazać, że to, czego nie lubimy robić, nie sprawia problemu komuś innemu. W ten sposób każdy będzie wykonywał pracę, która nie jest dla niego uciążliwa, a dom stanie się czysty – bez aktów heroizmu i poświęcenia.

Ostatnim pomysłem na polubienie sprzątania jest wykorzystanie do tego technologii. Sprzęty są po to, by pomagać w domowych obowiązkach, i warto z nich korzystać.


Materiał Informacyjny Partnera


Zobacz także

Filip Chajzer: „Z ojcem cały czas jesteśmy kompletnie różni. Łączy nas głównie ten pracoholizm”

3 sytuacje, w których powinnaś zakończyć związek, a przynajmniej poważnie zastanowić się nad jego przyszłością

A ty, co dzisiaj zrobiłeś dla miłości? Nasza nowa akcja „Pokaż, jak kochasz”