Lifestyle

Regulamin konkursu „Jesteś gotowa zdradzić swoje mroczne sekrety? My wymażemy twoje złe wspomnienia…”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
18 grudnia 2017
Fot. iStock / BraunS
 

Regulamin konkursu „Jesteś gotowa zdradzić swoje mroczne sekrety? My wymażemy twoje złe wspomnienia…”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Jesteś gotowa zdradzić swoje mroczne sekrety? My wymażemy twoje złe wspomnienia…

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Jesteś gotowa zdradzić swoje mroczne sekrety? My wymażemy twoje złe wspomnienia…”  zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Oh!me, Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 18.12.2017 do 31.12.2017 . Wyniki zostaną opublikowane do dnia 07.01.2018 roku na www.ohme.pl.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie są salony Atelier Urody Mokotów oraz Atelier Urody Wilanów zwany dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do artykułu KONKURS wykonaj zadanie konkursowe:

  Opisz swój najgorszy eksperyment kosmetyczny i pozwól, że wymażemy złe wspomnienia. 😉  Jak zawsze liczymy na waszą kreatywność!

 1. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania Organizatora.
 2. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 6 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 07.01.2018 roku  na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorem nagród w Konkursie jest Atelier Urody Mokotów oraz Atelier Urody Wilanów zwany dalej Sponsorem.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 6 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
 3. Nagrody:

  2 x Zabieg Botox na włosy o wartości 230 zł
  Jeden zabieg w Atelier Urody Mokotów, drugi w Atelier Urody Wilanów – napiszcie w komentarzach, gdzie chcecie się wybrać 😉

  2 x Zabieg Adamantium na włosy o wartości 350 zł
  Jeden zabieg w Atelier Urody Mokotów, drugi w Atelier Urody Wilanów – napiszcie w komentarzach, gdzie chcecie się wybrać 😉

  2 x koloryzacja Jean Paul Myne o wartości 450 zł
  Jeden zabieg w Atelier Urody Mokotów, drugi w Atelier Urody Wilanów – napiszcie w komentarzach, gdzie chcecie się wybrać 😉

 4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub kurierską w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

Konkurs „Jesteś gotowa zdradzić swoje mroczne sekrety? My wymażemy twoje złe wspomnienia…”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
18 grudnia 2017
Fot. iStock / BraunS
 

„A pamiętasz, jak postanowiłaś zostać: brunetką/blondynką/rudą…”(niepotrzebne skreślić) albo gdy zachciało ci się brwi, niczym Cara Delevingne? Pobiegłaś z tym marzeniem do drogerii, a potem do łazienki… i tu ta historia prawie się kończy, bo z tej łazienki myślałaś, że już nigdy w życiu nie wyjdziesz… No to drogie Panie, pora na chwilę szczerości…

Robiłam różne dziwne i naiwne rzeczy (ku chwale nauki i urody oczywiście), co najgorszego zrobiłam? Hmm, chyba na TOP mojej listy muszę wpisać domowe prostowanie włosóww… gdy miałam 19 lat i zamarzyły mi się proste włosy (a nie dysponowałam zbyt wielkim budżetem, za to żelazną logiką) zrobiłam najgorszy (ever) eksperyment z włosami.

Logika była przekonująca (skoro płyn do trwałej ondulacji „utrwala” zakręcone loki – dlaczego nie miałby utrwalić prostych włosów, hę(?) ), materiały w domu (zostało po starszej siostrze), i odpowiedni moment (nie było nikogo, kto by mnie uratował). Jak się domyślacie, naciąganie zmoczonych płynem włosów, nawet siłą woli, nie wystarczyło, by mój pokrętny plan się powiódł, a skoro nie działało, trzeba było jeszcze chwilę dłużej potrzymać (i jeszcze chwilę, jeszcze 5 minut, a może za mało, skoro nie działa?).

Spaliłam włosy tak, że trudno było je zmoczyć 😀 – na szczęście z wrodzonym optymizmem, uznałam, że nie jest tak źle, prawie da się je posmarować oliwą, więc może kiedyś się wchłonie i nastanie cud. Nie nastał, ale po długim czasie, dzięki temu eksperymentowi, wróciłam do zapomnianej nieco krótkiej (bardzo krótkiej) fryzury. No i włosy… nie wyprostowały się, raczej skręciły (prawie, a pamiętajcie, że prawie robi różnicę).

To było sto lat temu, ale jest topem topów moich eksperymentów – i do dziś się sama z siebie śmieje, a ty? Jaka jest twoja mroczna tajemnica? Mamy dla was propozycję nie do odrzucenia. Wy wyciągacie swoje „urodowe” trupy z szafy i opowiadacie nam swoje największe urodowe wpadki, a my postaramy się rękami Atelier Urody Mokotów i  Atelier Urody Wilanów – wymazać wasze złe wspomnienia i odczarować 🙂 Gotowe?

Zasady:

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do tego artykułu opisz swój najgorszy eksperyment kosmetyczny i pozwól, że wymażemy złe wspomnienia.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

Zadanie konkursowe:

Opisz swój najgorszy eksperyment kosmetyczny i pozwól, że wymażemy złe wspomnienia. 😉  Jak zawsze liczymy na waszą kreatywność!

Nagrody:

2 x Zabieg Botox na włosy o wartości 230 zł

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Jeden zabieg w Atelier Urody Mokotów, drugi w Atelier Urody Wilanów – napiszcie w komentarzach, gdzie chcecie się wybrać 😉

2 x Zabieg Adamantium na włosy o wartości 350 zł

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Jeden zabieg w Atelier Urody Mokotów, drugi w Atelier Urody Wilanów – napiszcie w komentarzach, gdzie chcecie się wybrać 😉

2 x koloryzacja Jean Paul Myne o wartości 450 zł

images

Jeden zabieg w Atelier Urody Mokotów, drugi w Atelier Urody Wilanów – napiszcie w komentarzach, gdzie chcecie się wybrać 😉

Pozwól się odczarować! Wszystko, czego potrzebujesz  znajdziesz w Atelier Urody Mokotów i Atelier Urody Wilanów

Czeka tu na Ciebie nowoczesne centrum urody, stylizacji oraz pielęgnacji włosów i ciała. Atelier Urody Mokotów i Wilanów oferują zabiegi pielęgnacyjne na najwyższym poziomie, opierając się na luksusowych i selektywnych markach kosmetycznych takich, jak LOREAL, LOTHMANN, WATERCLOUDS, OPI, pHformula, Jean D’ARCEL, LIGHT SHEER DESIRE, SERCET SOAP STORE . Bogata oferta Atelier pozwala odpowiedzieć na indywidualne potrzeby pielęgnacji różnych typów skóry. W salonach każdy poczuje się wyjątkowo, dzięki profesjonalnej konsultacji dostosowanej do indywidualnych potrzeb twojej skóry i włosów.

Przyjdź i sama się przekonaj!

Konkurs trwa od 18.12.2017 do 31.12.2017 . Wyniki zostaną opublikowane do dnia 07.01.2018 roku na www.ohme.pl.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.


Lifestyle

Świąteczny poradnik minimalistki. Nie dajmy się zwariować

Anna Frydrychewicz
Anna Frydrychewicz
18 grudnia 2017
Fot. iStock/svetikd

Święta to czas obfitości i nadmiaru: jemy na potęgę, spożywamy więcej alkoholu i wydajemy mnóstwo pieniędzy, żeby wszystko wypadło „idealnie”. Tymczasem przepisem na bożonarodzeniowy spokój i prostą, zwykłą radość z bycia razem może być minimalizm.

Jak to zrobić? Pomyśl…

Kiedy dekorujesz swój dom:

Stwórz własne ozdoby, nie kupuj nowych. Pamiętasz, jakie to było fajne, w dzieciństwie, kleić z rodzicami kolorowy łańcuch na choinkę? Potraktuj to jako coś, co cię odstresuje. A poza tym, po co kupować coś, czego używasz jedynie raz w roku, a potem chowasz na dnie piwnicy albo szafy? Świece, przytulne koce, białe dekoracje – może mogą u ciebie zagościć na dłużej nić dwa tygodnie? Może warto nadać im jakąś nową funkcję?

Kiedy wybierasz prezenty:

Ustaw limit wydatków i ilość prezentów i trzymaj się tego, co postanowiłeś. Wybieraj jeden, góra dwa prezenty, ale takie, które dajesz z myślą o konkretnej osobie, o tym, jaka jest, co lubi, o czym marzy. Opakuj je w papier, który można potem ponownie wykorzystać, a najlepiej włóż do kolorowej torebki. Myśl ekologicznie.

A tak, w ogóle – ucz dzieci, od małego, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, i że największym prezentem jest możliwość bycia razem, spędzenia ze sobą czasu, w bliskości i czułości.

Fot. iStock/jakkapan21

Fot. iStock/jakkapan21

Kiedy planujesz, co będziesz robić w święta:

Zaplanuj czas na rozmowę, a nie na kilkugodzinny seans przed telewizorem. Wyciągnij stare gry z dzieciństwa. Poproś każdego, by powiedział za jakie wydarzenie kończącego się roku jest wdzięczny. I praktykuj szczęście. To proste.

Pogubiliśmy się. Tłumy w sklepach, świąteczna gorączka, lęk przed tym, że „nie zdążymy” czegoś kupić, ugotować, posprzątać… Zapomnieliśmy, czym powinien być ten zimowy czas, spędzony razem. Pora to sobie przypomnieć.


Na podstawie: mindbodygreen.com

 


Zobacz także

Do kobiety, która w tramwaju nazwała mnie złą matką: nic o mnie nie wiesz, nie masz pojęcia, jak daleko prawdy jesteś

Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Jak czerpać siłę z porażki

Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Jak czerpać siłę z porażki?

strój kąpielowy

Jak dobrać strój kąpielowy do sylwetki? Z tymi poradami nie zginiesz