Lifestyle

Regulamin konkursu „Jestem EKO”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
9 maja 2019
Fot. iStock / Viktor_Gladkov
 

Regulamin Konkursu „Jestem EKO”

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE: „Jestem EKO”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą Konkurs „Jestem EKO” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.

  1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora, w okresie Akcja trwa od 09.05.2019 do 19.05.2019 roku.Wyniki zostaną opublikowane na stronie Oh!me do dnia 21.05.2019 roku
 2. Sponsorem nagród w Konkursie jest marka Remington – zwana dalej Sponsorem.
 3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  ZADANIE KONKURSOWE
  Wyślij do nas swoją pracę pokazującą, jak żyjesz EKO! Wszystkie chwyty dozwolone – to może być list, opowieść, wiersz, zdjęcie, grafika, komiks, film lub piosenka. A może planujesz małe #TrashChallenge? Zachwyć nas i zarażaj świat swoim eko optymizmem! Najfajniejsze prace nagrodzimy cudownymi EKO suszarkami marki Remington, które zużywają mniej prądu i dbają o włosy! Ach i co najlepsze – z okazji Dnia Matki nagradzamy Ciebie i Twoją Mamę! Należy jej się nagroda, skoro wychowała tak wspaniałą EKO babkę!💗Jeśli chcecie przesłać pracę w formie nagrania audio lub wideo – opublikujcie ją na portalu społecznościowym lub swoim kanale YouTube (ustawienia prywatności „publiczne” – i wyślijcie do nas link!Prace przesyłajcie na adres [email protected] z dopiskiem „Jestem EKO”.

  Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora oraz Sponsora konkursu, swoich danych osobowych, uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i RODO.

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu, pierwszy nadesłany e-mail.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 3 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Oh!me do dnia 21.05.2019 r..

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

  1. Sponsorem nagród w Konkursie jest marka Remington- zwana dalej Sponsorem.
  2. Laureatami Konkursu zostaną 3 osoby, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  3. Nagrody:

   1. Dwie suszarki  THERMACARE PRO 2200 DRYER D5710  (kolor czarny) – po jednej dla ciebie i dla mamy

   2. Dwie suszarki THERMOCARE PRO 2300 D5715 (kolor czarno złoty) – po jednej dla ciebie i dla mamy

   3. Dwie suszarki THERMACARE PRO 2400 D5720 (kolor biały) – po jednej dla ciebie i dla mamy

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i RODO. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.

Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.

Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).


Lifestyle

Pokaż, jaka jesteś EKO i wygraj ekologiczną suszarkę Remington dla siebie i swojej mamy. Konkurs jestem EKO

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
9 maja 2019
Fot. iStock / Viktor_Gladkov
 

Zastanawiałyście się kiedyś, za co należą się naszym mamom podziękowania? Albo jaką wyjątkową cechę w sobie macie, którą też jej zawdzięczacie? Dużo mówi się o tym, jak relacje kształtują nas od wczesnego dzieciństwa, o tym, jaką dają siłę, odwagę do dobrego życia. A czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak na nasz styl życia, wpłynęła właśnie mama?

To były inne czasy, a jednak nawet w latach siedemdziesiątych czy osiemdziesiątych, mamy uczyły nas szacunku do życia. Do zwierząt, roślin, planety – choć wtedy nikt nie nazywał tego EKO życiem. Pokazywały nam, jaką wartość ma wszystko, co nas otacza. Dziś EKO oznacza bardzo wiele, bo wreszcie rozumiemy je lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Tak samo jest z relacją z mamą. Dopiero dorosłość i dojrzałość ukazuje nam to, co wcześniej umykało pod płaszczykiem zwyczajności. Żeby uczcić Dzień Matki w bardzo wyjątkowy sposób, serdecznie zapraszamy was do wspólnej zabawy.

Bądźcie EKO, chwalcie się tym i wygrajcie fantastyczne suszarki Remington, które… oszczędzają prąd! Napiszcie nam, jak jesteście EKO! Pokażcie, zaśpiewajcie, namalujcie, zróbcie zdjęcie – pokażcie swoje EKO zalety w dowolnej formie!

Najfajniejsze prace nagrodzimy cudownymi EKO suszarkami marki Remington, które zużywają mniej prądu i dbają o włosy! Ach i co najlepsze – z okazji Dnia Matki nagradzamy Ciebie i Twoją Mamę! Należy jej się nagroda, skoro wychowała tak wspaniałą EKO babkę! 💗

Bycie EKO popłaca! Pokaż, jaka jesteś EKO i wygraj ekologiczną suszarkę dla siebie i swojej mamy!

Fot. Materiały prasowe

Zasady:

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym organizatora.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu, pierwszy nadesłany e-mail.

Co trzeba zrobić?

Wyślij do nas swoją pracę pokazującą, jak żyjesz EKO! Wszystkie chwyty dozwolone – to może być list, opowieść, wiersz, zdjęcie, grafika, komiks, film lub piosenka. A może planujesz małe #TrashChallenge? Zachwyć nas i zarażaj świat swoim eko optymizmem! Najfajniejsze prace nagrodzimy cudownymi EKO suszarkami marki Remington, które zużywają mniej prądu i dbają o włosy! Ach i co najlepsze – z okazji Dnia Matki nagradzamy Ciebie i Twoją Mamę! Należy jej się nagroda, skoro wychowała tak wspaniałą EKO babkę!💗

Jeśli chcecie przesłać pracę w formie nagrania audio lub wideo – opublikujcie ją na portalu społecznościowym lub swoim kanale YouTube (ustawienia prywatności „publiczne” – i wyślijcie do nas link!

Prace przesyłajcie na adres [email protected] z dopiskiem „Jestem EKO”.

Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora oraz Sponsora konkursu, swoich danych osobowych, uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i RODO.

Nagrody:

1. Dwie suszarki  THERMACARE PRO 2200 DRYER D5710  (kolor czarny) – po jednej dla ciebie i dla mamy

Fot. Materiały prasowe

Dzięki Thermacare Pro 2200 szybko wysuszysz włosy przy mniejszym nagrzewaniu*, urządzenie zapewnia odpowiednią ochronę dla włosów, bez kompromisów w zakresie stylizacji.

Mocna, ale delikatna, mniej nagrzewania to większa ochrona Twoich włosów

Suszarka o mocy 2000W z wydajnością suszenia 2200W oznacza, że szybko wysuszysz włosy przy mniejszym nagrzewaniu – pomaga chronić włosy podczas stylizacji.

Ceramiczna kratka jonowa zapewnia równomierne nagrzewanie i zapobiega elektryzowaniu się włosów

Pożegnaj się z elektryzującymi się włosami i złą stylizacją. Równomierne rozprowadzanie ciepła w połączeniu z właściwościami antystatycznymi pozwala uzyskać lśniący efekt za każdym razem.

2. Dwie suszarki THERMOCARE PRO 2300 D5715 (kolor czarno złoty) – po jednej dla ciebie i dla mamy

Fot. Materiały prasowe

Thermacare Pro 2300 oferuje połączenie szybkiego suszenia z większą ochroną* Jako mocna, ale delikatna suszarka 2100W, oferuje taką samą prędkość suszenia jak suszarka 2300W ale przy mniejszej ilości nagrzewania dla większej ochrony.

Wysusz włosy szybko, bez nadmiernego ciepła – dla większej ochrony Twoich włosów

Połączenie wydajności suszarki o mocy 2300W z delikatnością nagrzewania suszarki 2100W, dzięki któremu możesz szybko wysuszyć włosy przy mniejszej ilości nagrzewania. Prosty sposób na ochronę włosów podczas tworzenia Twojej popisowej fryzury.

Kompaktowa i lekka konstrukcja

Kompaktowa i lekka konstrukcja Thermacare 2300 sprawia, że jest to idealne urządzenie do szybkiej pielęgnacji włosów, bez pogarszania wydajności szybkiego suszenia.

3. Dwie suszarki THERMACARE PRO 2400 D5720 (kolor biały) – po jednej dla ciebie i dla mamy

Fot. Materiały prasowe

Najlepsze urządzenie jeśli chodzi o połączenie ogromnej mocy oraz ochrony włosów. Suszarka o mocy 2200W, ale o wydajności suszarki 2400W pozwala szybko wysuszyć włosy przy mniejszej ilości nagrzewania dla większej ochrony Twoich włosów.

Urządzenie Thermacare Pro 2400 posiada dodatkową funkcję turbo boost, do szybkiego i wydajnego suszenia, gdy jest ono najbardziej potrzebne. Ta ultranowoczesna suszarka do włosów, w eleganckim białym kolorze z satynowo-złotymi akcentami, to stylowy dodatek do Twoich urządzeń do pielęgnacji włosów.

Mocna, ale delikatna – dla większej ochrony Twoich włosów*

Ciesz się wydajnością 2400W i prędkością 90km/h, co oznacza szybkie suszenie przy mniejszym nagrzewaniu, dla większej ochrony*.

2 x dłuższa żywotność silnika oznacza, że suszarka wytrzyma dwa razy dłużej

Silnik, który wytrzyma dwa razy dłużej, więc urządzenie Thermacare 2400 nie zawiedzie Cię, kiedy będziesz go najbardziej potrzebował. Możesz skupić się na stworzeniu pożądanego wyglądu i pozwolić, aby suszarka pracowała za Ciebie!

Akcja trwa od 09.05.2019 do 19.05.2019 roku. Regulamin akcji dostępny jest tutaj.

TWOJE DANE: Pamiętaj, udział w konkursie jest dobrowolny. Dodając swój komentarz, wyrażasz zgodę na opublikowanie twojego imienia i nazwiska (lub pseudonimu), w przypadku ewentualnej wygranej, na liście laureatów, czyli na wykorzystanie i przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu (zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i RODO). Nie używamy twoich danych do  innych celów, niż czynności związane z niniejszym konkursem.


Lifestyle

„Wybaczam ci. Zamykam te drzwi”. List żony do kochanki męża

Ewa Raczyńska
Ewa Raczyńska
9 maja 2019
Fot. iStock/Orla

Właściwie nie wiem, dlaczego do ciebie piszę. Minęło kilka lat, ty pewnie nawet mnie nie pamiętasz, może podobnie jak mojego byłego męża. W końcu się wam nie ułożyło, każde poszło swoją drogą, ale to ciebie za to nienawidziłam i winiłam. Bo kto inny mógł być winny tragedii jaka wydarzyła się w moim życiu, jeżeli nie ty.

To ty odebrałaś mi męża, zniszczyłaś wszystko to, w co ja włożyłam swoją energię. Wkradłaś się jakimś podstępem w naszą codzienności i skradłaś ją nam kawałek po kawałku. Najpierw odebrałaś wspólne wieczory, później weekendy, noce, by w końcu zabrać wszystko. Nie chciałam słyszeć, że wina nie jest jednostronna, że warto spojrzeć szerzej, że to pomaga. W dupie miałam te mądrości. Siedziałam i wyłam, bałam się, straciłam poczucie bezpieczeństwa, pewność, plany na przyszłość. Zostałam z ogromną stratą, której nie byłam w stanie w sobie pomieścić. A ty? Ty bawiłaś się w najlepsze z moim mężem. Kiedy ja cierpiałam, wy planowaliście wakacje, urządzenie sypialni, chodziliście na kolacje, do kina. Umawialiście się z naszymi wspólnymi znajomymi. Nawet nasze dzieci zabrałaś do zoo, podczas gdy ja każdego dnia walczyłam ze sobą, by zrobić im obiad.

Życzyła ci najgorzej na świecie. Nie mogłam na ciebie patrzeć, na tę twoją buzię roześmianą. Powtarzałam sobie, że drzemie w tobie coś złego, co w końcu mój mąż zobaczy. Tak się nie stawało, a ja byłam coraz bardziej rozżalona, choć nie traciłam nadziei, że on wróci. Tak, nawet o tym nie wiesz, czekałam na niego bardzo długo. Miałam nadzieję, że przejrzy na oczy, że zrozumie, że jestem lepsza od ciebie.

Kiedy nie wracała, nauczyłam się żyć bez niego, a z czasem także i bez ciebie. Rozwód, podział majątku, opieka nad dziećmi. Poszło gładko, bo on nie chciał mnie bardziej krzywdzić. Za to dziś jestem mu wdzięczna.

Kiedyś natrafiłam na artykuł o związkach, a raczej o ich rozpadzie. Ktoś punkt po punkcie wyliczał, co staje się powodem rozwodu. Nie było tam innej kobiety. Za to były rzeczy, których wcześniej nie dostrzegłam. Brak rozmów, wieczne oczekiwania, pretensje. Zobaczyłam moje małżeństwo przez pryzmat tych błędów – obopólnych, bo i ja i mój były mąż nie byliśmy w niczym lepsi, oboje przyłożyliśmy rękę do tego, co się stało.

Poszłam na terapię, chciałam to wszystko zrozumieć, ułożyć sobie w głowie. I tak dotarło do mnie, że twoje pojawienie się w naszym życiu nie było przypadkowe, było konsekwencją wielu składowych, do których także i ja, niestety, się przyłożyłam. Rozstaliście się, a ja nie poczułam radości czy ulgi. Myślałam wcześniej, że będę triumfować, jeśli wam nie wyjdzie. Nic takiego nie miało miejsca. A ty właściwie zniknęłaś zupełnie z mojego życia. Od dłuższego czasu nie interesował mnie wasz związek, ty, twoje życie. Zaczęłam żyć swoim, choć gdzieś drzazga w sercu została.

Minęło osiem lat. Dzieci właściwie za chwilę dorosłe. Ja mam dobre życie. Mój były mąż chyba też. Ciebie czasami widuję. Mijamy się samochodami, może raz na pół roku migniesz mi w jakieś galerii handlowej. Nie boję się już ciebie. Nie napawasz mnie lękiem, nie śni mi się, że odbierasz mi wszystko, jak to bywało kiedyś. Te koszmary były straszne, nawet skarpetki kazałaś mi ściągać ze stóp. Zostawiałaś mnie nagą w tych snach.

Nie wiem, czy masz męża, dzieci, jak wygląda dzisiaj twoje życie, ale, kiedy ostatnio obudziłam się w środku nocy, poczułam, że muszę tobie wybaczyć. Że czas to zrobić, by pójść dalej. Bardzo dużo czasu poświęciłam na pracę ze sobą, na zrozumienie swoich mechanizmów, dostrzeżenie fałszywych przekonań. Dało mi to siłę i pewność, że podążam dobrą dla siebie drogą. Wybaczenie, to ostatni punkt. Myślę, że wybaczyłam ci już dawno, choć nie zdawałam sobie z tego sprawy. Nazwanie swoich uczuć przyniosło mi ogromną ulgę. Wtedy w nocy wyszeptałam: „Wybaczam ci” i poczułam spokój. I wdzięczność za to uczucie.

Dlatego piszę, bo chcę, żebyś wiedziała, że nie mam do ciebie żalu, nie mam złości, zawiści, zazdrości. Jest wybaczenie, które jednocześnie staje się pożegnaniem z tym, co było, zamknięciem drzwi i otwarciem zupełnie nowych.

Życzę ci wszystkiego co najlepsze, mam nadzieję, że twoje życie będzie szczęśliwe.


Zobacz także

Ty jesteś dziennikarką, a ja dziwką. Każda z nas ma swoje, inne życia. Lepsze czy gorsze?

Specjalnie dla kobiecych oczu, czyli 10 filmów z niezwykle przystojną obsadą

Jaka jest wasza miłość? Namiętność, intymność czy zobowiązanie – składniki miłości można zmierzyć