Go to content

Regulamin konkursu „Cokolwiek robisz w życiu, wybieraj siebie i własną drogę”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE:

§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „ Cokolwiek robisz w życiu, wybieraj siebie i własną drogę” zwanego dalej „konkursem”, jest portal Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora, w okresie od 15.12.2022 do 31.12.2022 roku. Wyniki zostaną opublikowane do 30.01.2023 roku.
3. Sponsorem nagród w Konkursie są Teatr Polonia i JANDA Kosmetyki: – zwani dalej Sponsorami.
4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

§2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.

ZADANIE KONKURSOWE

Jeśli jesteś kobietą, która ma za sobą historię, kiedy odważyła się pójść swoją drogą, postawić na siebie, na swoje szczęście, święty spokój a może wręcz przeciwnie – chciała zacząć swoje życie po swojemu, w zgodzie ze sobą – napisz do nas inspirujący dla innych kobiet list. Wszystkie listy opublikujemy, a dodatkowo nagrodzimy 3 najbardziej inspirujące listy wyjątkowymi nagrodami od Krystyny Jandy!

Nagrody: 2-osobowe zaproszenie na wyjątkowy spektakl Krystyny Jandy (do wykorzystania od lutego 2023 r.) oraz zestaw MY CLINIC Krystyna Janda.

List należy przesłać na adres: kontakt@ohme.pl Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:

Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora oraz Sponsorów konkursu, swoich danych osobowych, uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i RODO.

2. Za moment dokonania zgłoszenia do konkursu w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
3. Jedna osoba może przesłać tylko jeden list. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu, pierwszy nadesłany e-mail.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów konkursu

1. Zwycięzcy  zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
2. Laureaci zostaną wyłonieni na podstawie najciekawszego listu wybranego przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
3. Wyniki zostaną opublikowane do 30.01.2023 roku.

 §5. Nagrody w konkursie i sposób ich przekazania

1. Sponsorem nagród są Teatr Polonia i My Clinic
2. Laureatami konkursu zostaną osoby, które wybierze jury.
3. Nagrody zostaną wysłane bezpośrednio od Sponsorów w terminie do 20.02.2023 r.
4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
5. O wynikach laureat zostanie poinformowany przez profil Oh!Me za pośrednictwem prywatnej wiadomości. Zwycięzca skontaktuje się z Organizatorem za pośrednictwem prywatnej wiadomości. W przypadku braku zgłoszenia się Laureata w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników, nagroda przechodzi na osobę kolejną wg. ocen redakcji.