Lifestyle

Regulamin akcji „Napisz nam swoją historię”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
5 września 2017
Fot. iStock / nemchinowa
 

Regulamin akcji „Napisz nam swoją historię”

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE „Napisz nam swoją historię”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą Konkurs „Napisz nam swoją historię” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie Czas trwania akcji: 05.09.2017 – 05.10.2017 roku. Wyniki zostaną opublikowane na www.ohme.pl do dnia 15.10.2017.
 3. Sponsorami nagród w Konkursie są  KLAPP Cosmetics, Kneipp®, Filmostrada- zwani dalej Sponsorami.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  ZADANIE KONKURSOWE:

  Przez cały miesiąc będziemy czekać na wasze historie pod adresem [email protected] Będzie nam niezmiernie miło, gdy zechcecie się podzielić tym, co wam w duszy gra. Co was boli, a co cieszy, kim jesteście i gdzie byście chciały być. Najciekawsze z historii opublikujemy na łamach portalu, a najlepsze z nich nagrodzimy.

  Prosimy o dołączenie do wiadomości poniższego oświadczenia:

  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym wiadomość zostanie zapisana na serwerze pocztowym organizatora.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 38 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 15.10.2017. na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

  1. Sponsorami nagród w Konkursie są KLAPP Cosmetics, Kneipp®, Filmostrada – zwani dalej Sponsorami.
  2. Laureatami Konkursu zostanie 38 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  3. Nagrody:

   10 x zestaw 7 dwufazowych ampułek POWER EFFECT Bi-Phase serum od KLAPP Cosmetics, idealny jako 7-dniowa intensywna kuracja
   10 x zestaw kosmetyków Kneipp® – W HARMONII Z NATURĄ, składający się z:
   Bestseller marki Kneipp®BIO-Olejek do ciała, Kneipp®Balsam pod prysznic Kwiat migdała Jedwabna skóra, Kneipp®Olejek do ciała Kwiat migdała Jedwabna skóra, Kneipp®Olejek do kąpieli Kwiat migdała Jedwabna skóra,
   8 x egzemplarz książki „Projekt: Związek”
   10 x film „Azyl” na nośniku DVD

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.

Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.

Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).


Lifestyle

Decydując się na związek, masz do wyboru dwie drogi. Którą z nich pójdziesz?

Anna Frydrychewicz
Anna Frydrychewicz
5 września 2017
Fot. iStock
 

Nie ma jednego, „słusznego” sposobu, w jaki powinien zacząć się udany związek. Spotykamy się z kimś i zaczynamy czuć, że to może być „to”. Potem umawiamy się na następne spotkanie i jeszcze jedno, aż w końcu pewnego dnia po prostu jesteśmy w związku. Czasem przez lata darzymy kogoś wzajemnym, platonicznym uczuciem i pozwalamy temu napięciu między nami rosnąć, aż w końcu jedna ze stron wykonuje „pierwszy krok” i nieoczekiwany pocałunek rozpala namiętność w tej, dotąd przyjacielskiej, relacji. Ale najczęściej sami nie wiemy, dlaczego i jak nagle stajemy się sobie najbliżsi. Wszystko inne przestaje się liczyć. I kochamy na zabój.

Trwa to chwilę, bo po kilku miesiącach, zauważasz zmiany. Ta „doskonała”, dopiero co odkryta osoba zaczyna mówić i robić niedoskonałe rzeczy. Niektóre ze śmiesznych dziwactw, które uwielbiałaś wcześniej wydają się być coraz bardziej irytujące niż śmieszne. I zaczynasz widzieć, że próbujesz się wycofać, że doszukujesz się w ukochanym coraz większej ilości wad, tego, co ci w nim przeszkadza. Tego wszystkiego, przez co „nie możecie być już razem”. I postanawiasz mu o tym powiedzieć.

Wiele związków zakończy się właśnie w tym momencie. Jest decydujący. Bo masz do wyboru dwie drogi. Mieć wszystko, zawsze. I ciągle szukać, ciągle pragnąć kogoś nowego, lepszego, wspanialszego. Albo nie mieć nic dokładnie tak, jak chcesz, ale za to – ciągle na nowo.

Ola i Maciek (4 lata znajomości) – wszystko, zawsze

Poznali się na studiach, na wspólnej imprezie u przyjaciół. To ona pierwsza wpadła mu w oko – była ideałem. Dokładnie tak wyobrażał sobie przyszłą żonę. Była, jak to się mówi „do tańca i do różańca”. Otwarta, radosna, wieczna optymistka, akceptująca jego wybryki, wybaczająca. Trochę postrzelona, choć nie tak bardzo, jak on. A jak trzeba, postawiła go do pionu. Myślał, że się uzupełniają.

Ale Ola skończyła studia, podjęła pracę w wymarzonym zawodzie, zaczęła się zmieniać, bardzo dojrzała emocjonalnie. I Maciek, uroczy, ale „wieczny chłopiec” , przestał w niej widzieć tę samą, roześmianą beztrosko dziewczynę. On także pracował, rozwijał się zawodowo, on także utrzymywał wspólnie wynajęte mieszkanie. Ale Ola, ta zmieniona, dorosła, dbająca o porządek nieco bardziej niż wcześniej, nieco spokojniejsza, bardziej stonowana w emocjach i częściej myśląca o przyszłości, przestała mu się nagle podobać, a zaczęła go drażnić.  Nie potrafił zrozumieć, że połowy z tych cech, które w niej pokochał, nie może w niej teraz odnaleźć. Nie umiał zobaczyć, że on również się zmienił. Pragnął jedynie „tamtej Oli”, podczas gdy ona była już inną osobą, choć przecież tak samo, a może nawet jeszcze bardziej, piękną i wyznającą te same, co kiedyś wartości.

Rozczarowany „nową” Olą, zostawił ją dla nowej miłości. Złamał jej serce.

W jego sercu Ola wciąż tkwi jak zadra. Nie potrafi zrozumieć, dlaczego odszedł, ale nie potrafił też z nią być. Chciał mieć „ten sam pakiet”, „taką samą” Olę, wszystko, co niej pokochał, już zawsze. Ale nie umiał pokochać jej na nowo, kiedy się zmieniła.

Ewa i Patryk (8 lat znajomości) – nic, jeszcze raz

Zakochali się w sobie w pracy. Dla niej zmienił firmę, romans w biurze nie wchodził w grę. Przeżyli romantyczny początek związku i… moment, w którym motyle odfrunęły i zaczęła się zwykła miłość. Czasem bardzo trudna.

Przeszli razem wiele – śmierć mamy Ewy, wypadek brata Patryka, rodzinne i zawodowe problemy po obu stronach. Przez te kilka lat patrzyli na siebie w różnych okolicznościach, wyciągali się „za uszy” z różnych, piekielnie trudnych sytuacji. Oboje bardzo się zmienili, życie doświadczyło ich w podobnym stopniu. Poznali dobrze swoje ciemne strony (jak wtedy, gdy okazało się, że Ewa ukrywała przed Patrykiem swoje długi, albo gdy Patryk o mało co nie wpadł w nałóg alkoholowy). A jednak, wracając do siebie z dalekiej podróży jakimi były ich kłótnie, czy „prawie-rozstania”, ani razu nie byli sobą rozczarowani, tylko przyjmowali tych „nowych siebie” z otwartymi ramionami. Ze zrozumieniem i akceptacją. Miesiąc temu się zaręczyli, oboje uważają, że nigdy wcześniej nie byli siebie bardziej pewni. I przekonani, że chcą być ze sobą już zawsze. Nie przerażają ich zmiany. Przeraża ich to, że mogliby nie dać sobie szansy.

Podobny początek, ale dwa różne zakończenia. Gdybyśmy tak nauczyli się, nie rezygnować tak łatwo, właściwie w pół drogi z człowieka, który jeszcze przed chwilą był nam najbliższy na świecie… Gdybyśmy rozumieli, że zmieniamy się stale i to – oboje. I że te zmiany, te ciągłe zaskoczenia (nie zawsze pozytywne) drugą osobą, mogą być siłą napędową związku, czy małżeństwa. Łatwiej by nam było zostać, trudniej odejść. Odchodząc, manifestujemy, że już nam nie zależy. A jednak, gdzieś w środku nadal boli… Zostając, pokazujemy, że akceptujemy i kochamy. To najlepszy fundament dla tak trwałego związku, jakim powinno być małżeństwo. To prawdziwe, w którym dwoje ludzi spotyka się po to, by się kochać, nie krzywdzić.


Lifestyle

Gdyby nie wy, nie byłoby nas! Akcja na drugie urodziny Oh!Me: „Napisz nam swoją historię”

Ewa Raczyńska
Ewa Raczyńska
5 września 2017
Fot. iStock / nemchinowa

Czy wy wiecie, że my za miesiąc będziemy z wami dwa lata! Rety, kiedy to minęło. Jak dziś pamiętam te emocje tuż przed południem, kiedy serwis ruszał. Nerwowe obserwowanie, czy ktoś nas czyta, czy w ogóle interesuje was to, co mamy do powiedzenia. 

I prawda jest taka, że gdyby nie wy – nasze czytelniczki (ale wiemy, że też czytelnicy), nas by nie było. To wy nas motywujcie do pracy, sprawiacie, że nieustannie chcemy być lepsi dla was. Fakt, że jest nas coraz więcej, też nie pozostaje bez znaczenia. Z niektórymi z was znamy się od początku, inni doszli gdzieś po drodze, ale to, co niezmiennie cieszy – że przychodzicie do nas i tu zostajecie. Że jesteście z nami na dobre i złe, i gdy się z nami zgadzacie i gdy niekoniecznie to, co piszemy jest zgodne z waszą opinią. Jesteśmy wdzięczne za wszystkie dyskusje, uwagi, wymianę poglądów. Oj bywało różnie.

Jedno dla nas jest bardzo ważne – jesteście dla nas nieustającą inspiracją. Ile razy w redakcji wrzało po jakimś z waszych komentarzy, przysłanych listów, maili, wiadomości na Facebooku. Każdy wasz głos ma dla nas ogromne znaczenie, każda wasza historia sprawia, że szukamy głębiej, zastanawiamy się, jak pomóc. Od początku chciałyśmy, abyście to wy – kobiety nam podobne (i miło nam, że też są panowie) tworzyły wraz z nami to miejsce, by dla każdego z nas było wyjątkowe. Dlatego tuż przed naszymi drugimi urodzinami chciałybyśmy, abyście to wy po raz kolejny zabrały głos, byście przesłały nam wasze historie – radosne, dramatyczne, te z happy endem i niekoniecznie kończące się dobrze, te które są dla was ważne, które was zbudowały, które odcisnęły się w waszym życiu, o waszych problemach, rozterkach, wątpliwościach. Oddajemy cały ten miesiąc do waszej dyspozycji. Wy nas znacie, my byśmy chciały poznać was jeszcze bliżej. Dlatego, napiszcie nam waszą historie. Dołączcie się do naszej urodzinowej akcji.

Akcja „Napisz nam swoją historię”

Przez cały miesiąc będziemy czekać na wasze historie pod adresem [email protected] Będzie nam niezmiernie miło, gdy zechcecie się podzielić tym, co wam w duszy gra. Co was boli, a co cieszy, kim jesteście i gdzie byście chciały być. Najciekawsze z historii opublikujemy na łamach portalu, a najlepsze z nich nagrodzimy.

Prosimy o dołączenie do wiadomości poniższego oświadczenia:

Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Nagrody:

10 x zestaw 7 dwufazowych ampułek POWER EFFECT Bi-Phase serum od KLAPP Cosmetics, idealny jako 7-dniowa intensywna kuracja

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe


10 x zestaw kosmetyków Kneipp® – W HARMONII Z NATURĄ, składający się z:

Bestseller marki Kneipp®BIO-Olejek do ciała,

BioOel_100ml_Pl_hi_40

Kneipp®Balsam pod prysznic Kwiat migdała Jedwabna skóra,

BC_PSD0308Duschbalsam_Mandelbluete102_hi_40

Kneipp®Olejek do ciała Kwiat migdała Jedwabna skóra,

Hautoel_Mandel_100ml_Pl_hi_40

Kneipp®Olejek do kąpieli Kwiat migdała Jedwabna skóra,

Oelbad_Mandel_20ml_Pl_hi_40


8 x egzemplarz książki „Projekt: Związek”

To książka, która ukazuje wszystko to co ważne i poważne w naszym związku w formie komiksu. Fantastyczna lektura, w której temat najważniejszej dla nas relacji potraktowano w nietuzinkowy sposób.

projekt zwiazek druk


10 x film „Azyl” na nośniku DVD

FILMOSTRADA_logo_bez_tla

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

W Polsce, w 1939 roku, Antonina Żabińska (dwukrotnie nominowana do Oscara ® Jessica Chastain) i jej mąż, z powodzeniem zarządzają warszawskim ZOO, gdzie mieszkają wraz z rodziną w idyllicznych warunkach. Jednak ich świat wali się w gruzy, gdy hitlerowcy napadają na Polskę, a oni zostają podporządkowani przybyłemu z Rzeszy zoologowi (Daniel Brühl). Dla odzyskania wszystkiego co stracili, Żabińscy ryzykują życiem, podejmując współpracę z ruchem oporu, wykorzystując klatki i sekretne tunele ZOO do ratowania ludzi przed okrucieństwem nazistów.

To jedna z takich historii, o które kino musiało się upomnieć. Poruszająca filmowa opowieść, która wydarzyła się naprawdę. Antonina Żabińska, żona dyrektora warszawskiego zoo, wspólnie z mężem, Janem, ukrywali podczas II wojny światowej dziesiątki Żydów. Osobiście wydostawali ich z getta i pomagali przetrwać w opustoszałych murach ogrodu zoologicznego. Niektórzy ukrywani byli w miejscach przeznaczonych dla zwierząt, inni w willi Żabińskich. W 1965 roku Jan i Antonina Żabińscy zostali odznaczeni przez instytut Jad Waszem tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

Scenariusz filmu powstał w oparciu o wstrząsającą książkę Diane Ackerman „Azyl. Opowieść o Żydach ukrywanych w warszawskim zoo”.

O samej Antoninie mówiono, że była nie tylko piękną kobietą, ale także mądrym, dobrym, odważnym człowiekiem, który dobro innych stawiał nad własne bezpieczeństwo. W roli Antoniny zobaczymy dwukrotnie nominowaną do Oscara Jessicę Chastain. W pozostałych rolach m.in.: Johan Hendelbergh (w roli Jana Żabińskiego) i Daniel Brühl.

Czas trwania akcji: 05.09.2017 – 05.10.2017 roku. Wyniki zostaną opublikowane na www.ohme.pl do dnia 15.10.2017.

Regulamin akcji dostępny jest tutaj.


Zobacz także

Baletmistrzem, kucharzem, piosenkarzem… Chłopcy też mogą być kim chcą! #aboycantoo

9 mitów o schizofrenii, które przeszkadzają nam ją zrozumieć. Nie tylko schizofrenicy słyszą głosy

6 warzyw, które mają więcej wartości ugotowane, niż surowe