Lifestyle

Regulamin akcji „Miłość to spotkania”

Redakcja
Redakcja
15 sierpnia 2016
Akcja "Miłość to spotkania"
Fot. iStock / AzmanL
 

Regulamin akcji „Miłość to spotkania”

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE „Miłość to spotkania”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą Konkurs „Miłość to spotkania”zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 15.08.2016 do 15.09.2016 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie są marki Novasol, Provag, Avene, Gynauxil- zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe.Opowiedz nam o swoim wyjątkowym spotkaniu drugiej osoby. Wyślij do nas list (za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail), w którym opowiedz nam historię twojego wyjątkowego spotkania drugiego człowieka Listy przesyłajcie na adres [email protected] w temacie wiadomości wpisując „Miłość to spotkania”. Listy będziemy podpisywać imieniem i nazwiskiem – tak, abyśmy mogli bez trudu wyłonić i ogłosić Laureatów naszej zabawy.

  Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, zapisania wiadomości na serwerze pocztowym Organizatora.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy przesłany e-mail.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 11 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 22.09.2016 na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest Novasol, Provag, Avene, Gynauxil.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 11 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
 3. Nagrody:

  3 x zestaw od marki AVENE

  1) zestaw Xera Calm A.D baume, Xera Calm A.D  Olejek + woda termalna

  2) zestaw kosmetyków z linii PhysioLift (emulsja na dzień, balsam na noc oraz preparat pod oczy)

  3) zestaw Triacneal Expert, żel Cleanance do mycia, płyn micelarny Cleanane

   

  1 x voucher r o wartości 1.000 PLN do zrealizowania na poczet rezerwacji domu wakacyjnego z oferty NOVASOL*

  za najciekawszą i najpiękniej opowiedzianą historię spotkania: 1 x voucher r o wartości 1.000 PLN do zrealizowania na poczet rezerwacji domu wakacyjnego z oferty NOVASOL do końca 2017 roku. (** Szczegóły: Nagroda może zostać zrealizowana w ramach jednej rezerwacji, z terminem wyjazdu, którego koniec przypada najpóźniej na dzień 31.12.2017. Nagroda nie obejmuje niewliczonych w cenę najmu kosztów dodatkowych oraz dojazdu na miejsce i nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny).

  Od marki Gynauxil 3 x zestaw składający się z: Plusssz Kobieta, Witamina D3, Elektrolity, Magnez

  3 x zestaw PROVAG składający się ze skórzanej kosmetyczki, żelu, emulsji i ręcznika do higieny intymnej,

  1 x piękna torba O bag viola

4.  Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

*Aktualizacja 19.08.2016

Lifestyle

Pies na medal? Jasne! Wystarczy zapewnić mu dużo ruchu i dynamiczne zajęcia

Żaklina Kańczucka
Żaklina Kańczucka
15 sierpnia 2016
Fot. iStock / oneinchpunch
 

Obdarzamy nasze zwierzęta bezgraniczną miłością. Szczególnie psy, towarzyszące ludziom od tysięcy lat otoczone są wyjątkowymi względami. Troszczymy się o ich zdrowie, rozważamy zakup najlepszej karmy, otaczamy je uwagą, a w zamian szczęśliwy pies obdarza bezwarunkową miłością tego, kto otworzy dla niego serce.

Przyjaźń człowieka i psa kształtuje się na wielu płaszczyznach 

Aby móc pochwalić się sukcesem zarówno hodowlanym, jak i wychowawczym, nie wystarczy zadbać jedynie o podstawowe, fizjologiczne potrzeby psiaka. Owszem, konieczność regularnych spacerów, czysta woda w misce i zbilansowana karma to obok spokojnego kąta do spania, tylko jedne z wytycznych dobrego samopoczucia pupila. Poza tym należy zapewnić mu szkolenie i naukę podstawowych komend, wskazać miejsce w hierarchii, nauczyć przestrzegania zasad. Wizyty u weterynarza, obowiązek szczepień oraz umilanie czasu wspólną zabawą składają się na ogół  obowiązków gwarantujących psie szczęście i w efekcie oddanie właścicielowi.

Psy są zwierzętami o wielkim potencjale i nieskończonej energii, bardzo łatwo przyswajają nowe obowiązki i rewelacyjnie sprawdzają się podczas uprawiania różnorodnych dyscyplin sportowych. Rozgrywane są w wielu miastach w Polsce profesjonalne zawody sportowe, podczas których właściciele mogą powalczyć o zwycięstwo swojego pupila w danej konkurencji. Zanim jednak będzie można czworonożnego przyjaciela wystawić na psich zawodach, należy wybrać aktywność, która będzie odpowiadała psiemu charakterowi i możliwościom. Trudno oczekiwać od masywnego bernardyna, by jak lekki i zwinny Jack Russel Terrier wyskakiwał w biegu za frisbee.

Jeśli dobrze znasz swojego pupila, wypróbuj z nim różne aktywności fizyczne

Spacer na każdą pogodę

To idealna aktywność dla każdego psa. Najlepiej wybrać urozmaiconą trasę, aby psiak mógł węszyć, kopać i odbiegać na bezpieczną odległość. Intensywny spacer — o ile pies nie cierpi na problemy zdrowotne — spodoba się każdemu pupilowi. Ruch jest niezbędny do utrzymania zdrowia i sprawności fizycznej, a także z powodzeniem można zabrać ze sobą przysmaki i przećwiczyć znane komendy lub nauczyć go nowych. Na ciekawym spacerze ani opiekun, ani pies nie będzie się nudził, warto również zabrać piłkę do zabawy w aportowanie.

Frisbee zachęci psa do ruchu

Frisbee, czyli latający dysk, przypadnie do gustu psom zwinnym, szybkim i o lekkiej budowie ciała. Cała zabawa polega na wyrzucaniu na dalszą odległość silikonowego lub plastikowego dysku, który łagodnie, ale szybko przesuwa się w powietrzu. Pies powinien złapać dysk, zanim spadnie on na ziemię. To poza rozwijaniem szybkości i sprawności u psa, doskonale wpływa na naukę i wzmocnienie komendy przywołania, ponieważ pies musi wrócić i oddać właścicielowi frisbee. Podczas tej zabawy należy mieć ze sobą wodę, którą można nalać do wewnętrznej strony dysku, by pies się napił. Trzeba również uważać na intensywną zabawę podczas wysokich temperatur, by nie narazić psa na kontuzję czy udar.

Agility dla lubiących wyzwania

Agility to niezwykle popularny od wielu lat sport, polegający na pokonywaniu przez psa odpowiednio przygotowanego toru przeszkód. Najlepiej sprawdzą się podczas tej dyscypliny psiaki aktywne i zwinne oraz chętne do współpracy i nauki. Na torze znajdują się przeszkody do przeskoczenia i do pokonania (np. huśtawka). Pies prowadzony jest jedynie przez głos i gesty właściciela. Ideałem jest, by zwierzę pokonało tor w jak najkrótszym czasie oraz bez popełniania błędów. W zakresie agility  podobnie jak dog frisbee organizowane są zawody na różnym szczeblu i zasięgu, także międzynarodowym.

Flyball dla każdego psa

To sport, który od niedawna zyskuje coraz większą popularność. Jest bardziej zróżnicowany niż frisbee, ale wymaga mniej sprawności od agility. Z tego powodu to dobry wybór dla tych mniej zwinnych, a nawet starszych psów. Pies pokonuje na torze szereg niedużych przeszkód ustawionych w linii prostej, aby dobiec do maszyny uwalniającej piłki. Maszyna na skutek dotyku psa wyrzuca piłkę, którą łapie zwierzę i wraca po torze do właściciela, czekającego na starcie. Najlepiej, gdy pies dokona tego bez pomyłek i w najkrótszym czasie.

Każda aktywność jest ważna dla zwierzaka

Jeśli pies nie spełnia wymogów pozwalających wziąć mu udział w powyższych dyscyplinach, można śmiało zaproponować mu mniej angażujące zajęcia. Bieg przy rowerze spokojnym tempem, pływanie w czystym zbiorniku wodnym, tropienie ukrytych przedmiotów, ciągnięcie specjalnego wózka, to kolejne propozycje do rozważenia włączenia psa do aktywności. Nawet swobodne wybiegane z innymi, zaprzyjaźnionymi psami na znanym terenie, pozwoli psu zdrowo się zmęczyć i rozwijać kontakty z psią społecznością.

Pies czerpie energię z wartościowej karmy

Karmiąc psa, który ogrom energii zużywa podczas aktywnosci fizycznej, należy zwrócić uwagę na jej skład. Jedynie pełnowartościowy produkt, dostarczy psu niezbędnych składników do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Karma Dolina Noteci PREMIUM Energy 

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe/ PREMIUM Energy 400g

To karma dedykowana aktywnym i pracującym psom wszystkich ras. Wyselekcjonowane wysokiej jakości mięsa są źródłem pełnowartościowego białka. Jaja kurze dostarczają cennych kwasów tłuszczowych, które idealnie pokrywają zwiększone zapotrzebowanie na składniki odżywcze u psów aktywnych. Źródłem tłuszczu i nienasyconych kwasów tłuszczowych są produkty pochodzenia mięsnego, wysokiej jakości olej lniany i dodatek tłuszczu z łososia o właściwościach przeciwzapalnych. W przypadku psów aktywnych równowaga między kwasami jest szczególnie istotna ze względu na intensywny wysiłek fizyczny, podczas którego pies narażony jest na procesy zapalne – kwasy łagodzą ich następstwa.

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe/PREMIUM Energy 800g

Karma dostępna jest w puszkach 400g i 800g.

Pamiętaj jednak, że każdy pies, niezależnie od rodzaju aktywności, musi mieć czas na odreagowanie i zrelaksowanie się. W innym wypadku nadmierne męczenie pies narażony będzie na długotrwały stres. Pilnuj, by nie przeforsować zwierzęcia oraz umożliwić mu dostęp do świeżej wody, oraz pełnowartościowej karmy.

Więcej informacji o karmach PREMIUM Energy uzyskasz na stronie www.dolina-noteci.pl


Wpis powstał we współpracy z firmą Dolina Noteci

 


Lifestyle

To spotkanie z drugim człowiekiem czyni nasze życie wyjątkowym. Akcja „Miłość to spotkania”

Ewa Raczyńska
Ewa Raczyńska
15 sierpnia 2016
Akcja "Miłość to spotkania"
Fot. iStock / AzmanL

Kim i gdzie byśmy byli, gdyby nie ludzie, których spotkaliśmy. Ile emocji, ile uczuć nie stałoby się nigdy naszym udziałem, gdyby na naszej drodze pewnego dnia nie stanął właśnie ten człowiek. To jedno spotkanie nas odmieniło, zainspirowało, pokazało, w którą stronę chcemy podążać i z kim.

Wiele takich osób spotkałam w swoim życiu. Jedni pojawiali się na chwilę, inni na dłużej, każda z nich dała mi nieprawdopodobnie dużo… Lubię wracać pamięcią do tych spotkań, bo przecież miłość to spotkania…

Pamiętam blondyna o blond oczach i kręconych włosach, dzięki któremu po raz pierwszy kochałam. Pamiętam wysokiego bruneta poznanego w jakieś wakacje, który tak, jak się skończyły, tak i on zniknął z mojego życia – jakoś tak naturalnie. Ale tych oczu brązowych nie zapomnę i tego, że nauczył mnie, że ludzie w naszym życiu pojawiają się i odchodzą, a najważniejsze, to zrozumieć dlaczego się pojawili. Wyciągnąć z tych spotkań wszystko, co najlepsze dla nas, zobaczyć, co otrzymaliśmy. Bo przecież nie tylko smutek i łzy rozstań, rozpacz niepamięci, żal po tym, co nieodwracalne i już nie wróci…

Miłość, którą dostajemy w spotkaniach z innymi ludźmi, jest najpiękniejszym prezentem, jaki mogliśmy otrzymać. To ona nas kształtuje, choć często nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele takim spotkaniom zawdzięczamy. Wakacje to czas, kiedy wracają wspomnienia, kiedy sięgamy pamięcią do takich spotkań. Przecież nie tylko wielkich miłości, ale też wakacyjnych przygód, nie tylko mężczyzn, ale też kobiet, których spotkanie wywarło na nas ogromne wrażenie. Dlatego postanowiliśmy wraz z wami powspominać, usłyszeć historie waszych wyjątkowych spotkań, które wpisują się w naszą akcją „Miłość to spotkania”.

Bo to miłość do innych, miłość do samego siebie, miłość, która naradza się na nowo, ta jedna jedyna i ta kolejna, która zajmuje w naszym sercu ważne i wyjątkowe miejsce. Jakich ważnych dla was spotkań wy doświadczyliście? O jakich zapomnieliście, a teraz właśnie wróciły do was obrazy…? To może być niezwykły czas refleksji, uśmiechu i wzruszeń, które chcielibyśmy z wami dzielić.

Dlatego zachęcamy – piszcie do nas, piszcie o tych ludziach, których kiedyś spotkaliście, których spotykacie nadal. Napiszcie, jak wyjątkowe były to dla was spotkania, a my najciekawsze historie opublikujemy i nagrodzimy wyjątkowymi nagrodami.

Akcja „Miłość to spotkania”

Zadanie konkursowe: Prześlij do nas historię twojego wyjątkowego spotkania z drugim człowiekiem. Spotkania, które na zawsze zapadło w twojej pamięci i wpisuje się w hasło naszej akcji, że miłość to spotkania. To dzięki spotkaniom z drugim człowiekiem odkrywamy najpiękniejsze emocje i uczucia, doświadczamy silnych wzruszeń i wyciągamy lekcję na całe życie.

List przesyłajcie na adres [email protected] z dopiskiem „Miłość to spotkania”.

Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wyłonimy 11 lauretów naszej akcji, którzy otrzymają następujące nagrody:

Nagrody:

3 x zestaw od marki AVENE

1) zestaw Xera Calm A.D baume, Xera Calm A.D  Olejek + woda termalna

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

2) zestaw kosmetyków z linii PhysioLift (emulsja na dzień, balsam na noc oraz preparat pod oczy)

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

3) zestaw Triacneal Expert, żel Cleanance do mycia, płyn micelarny Cleanane

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

AVENE NOWE LOGO 2016

1 x voucher o wartości 1.000 PLN do zrealizowania na poczet rezerwacji domu wakacyjnego z oferty NOVASOL*

f6e076_ec56b491f4584131a954dfc9ce8e4670

domz basensem głowne

Za najciekawszą i najpiękniej opowiedzianą historię spotkania: 1 x voucher r o wartości 1.000 PLN do zrealizowania na poczet rezerwacji domu wakacyjnego z oferty NOVASOL do końca 2017 roku.

Od marki Gynauxil 3 x zestaw składający się z: Plusssz Kobieta, Witamina D3, Elektrolity, Magnez

Gynauxil

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

3 x zestaw PROVAG składający się ze skórzanej kosmetyczki, żelu, emulsji i ręcznika do higieny intymnej

PR_08012016_bwizualizacja_provag_ręcznik

1 x piękna torba O bag viola

logo O bag 2016 (1)

 

obag viola

Fot. Materiały prasowe

 

 

Czas trwania akcji od 15 sierpnia 2016 roku do 15 września 2016 roku.

REGULAMIN AKCJI znajdziecie TUTAJ.


*Voucher o wartości 1.000 PLN do zrealizowania na poczet rezerwacji domu wakacyjnego z oferty NOVASOL do końca 2017 roku.

Szczegóły: Nagroda może zostać zrealizowana w ramach jednej rezerwacji, z terminem wyjazdu, którego koniec przypada najpóźniej na dzień 31.12.2017. Nagroda nie obejmuje nie wliczonych w cenę najmu kosztów dodatkowych oraz dojazdu na miejsce i nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.


Zobacz także

Anna Powierza i jej przygoda z Diu Vitam – wodą życia

27 pytań dzięki którym sprawdzisz swoją siłę psychiczną

Odpuść 16 błędnych przekonań, a twoje życie stanie się prostsze i szczęśliwsze!

O co tyle hałasu? 7 sytuacji, w których nie powinieneś mieć wyrzutów sumienia (nigdy)