Lifestyle

Regulamin akcji „List do mamy”

Redakcja
Redakcja
17 maja 2016
Napisz list do swojej mamy, my wyślemy go do niej z upominkiem. Nasza nowa akcja na Dzień Matki
Fot. iStock / freemixer
 

Regulamin Akcji „List do mamy”

WEŹ UDZIAŁ w Akcji „List do mamy”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą „List do mamy” zwanego dalej „Konkursem”, jest Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 17.05 – 23.05.2016 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest firma Miralex oraz marka Eveline – zwani dalej Sponsorami.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe:
  „Napisz list do swojej mamy i prześlij go do nas. To może być podziękowanie, prośba o zrozumienie, a może powiedzenie tego, co nie przechodzi przez gardło. Wszystko co tylko chcesz i czujesz. Miłość matki i córki bywa trudna, pełna wzniesień i upadków, ale zawsze zajmuje ogromny kawałek serca, fragment nas samych, naszego życia. Czasem taki list do bliskiej osoby pomoże nie tylko jej, ale też tobie.Wszystkie listy opublikujemy. Wybrane nagrodzimy w wyjątkowy sposób – wydrukujemy i razem z drobnym upominkiem, prześlemy twojej mamie!

  List przesyłajcie na adres [email protected] z dopiskiem „List do mamy” oraz informacją, jak chcecie zostać podpisani.

  Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
 3. Jedna osoba, może wygrać jedną nagrodę.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 10 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Laureaci będą wyłaniani na bieżąco w czasie trwania akcji na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest firma Miralex oraz marka Eveline.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 10 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  Nagrody:
  5 x zestaw od ProVag w pięknej skórzanej kosmetyczce. Zestaw składający się z:- Specjalistyczna emulsja do higieny intymnej,
  – Specjalistyczny żel do zapobiegania i leczenia wspomagającego zakażeń okolic intymnych
  – Probiotyk doustny5 x zestaw kosmetyków Eveline. Zestaw składający się z:- SPA PROFESSIONAL Kawowy peeling do ciała 200ml
  – SPA PROFESSIONAL Trawa cytrynowa peeling do ciała 200m
  – SPA PROFESSIONAL Balsam kwitnąca wiśnia 200ml
  – SPA PROFESSIONAL Balsam pod prysznic mango i papaja 200ml
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

Napisz list do swojej mamy, my wyślemy go do niej z upominkiem. Nasza nowa akcja na Dzień Matki

Redakcja
Redakcja
17 maja 2016
Napisz list do swojej mamy, my wyślemy go do niej z upominkiem. Nasza nowa akcja na Dzień Matki
Fot. iStock / freemixer
 

Matka, pierwsza i najważniejsza osoba w naszym życiu. Jej ciepło, czułość, tembr głosu. Wspomnienia, które nosimy w sobie. Często zaczynamy ją doceniać dopiero, gdy same stajemy się dorosłe. Wówczas zaczynamy ją też rozumieć, więcej wybaczamy, bo widzimy, że same popełniamy błędy. Przychodzi taki czas, gdy wiele rzeczy chciałybyśmy jej powiedzieć, a jednak milczymy, odkładamy rozmowę na „potem”. Kobiety, których matki już odeszły, mówią, że najbardziej żałują tego”potem”, które nie zdążyło nastąpić. Dlatego nie odkładajmy ciepłych i ważnych słów. Już niedługo Dzień Matki, jeśli nie wiesz, co mogłabyś podarować Mamie, tak prosto z serca, wyjątkowego, niepowtarzalnego i bezcennego – podaruj jej swoje uczucia.

Specjalnie dla naszych czytelniczek przygotowałyśmy akcję „List do Mamy”. Napisz list do swojej mamy i prześlij go do nas. To może być podziękowanie, prośba o zrozumienie, a może powiedzenie tego, co nie przechodzi przez gardło. Wszystko, co tylko chcesz i czujesz. Miłość matki i córki bywa trudna, pełna wzniesień i upadków, ale zawsze zajmuje ogromny kawałek serca, fragment nas samych, naszego życia. Czasem taki list do bliskiej osoby pomoże nie tylko jej, ale też tobie.

Wszystkie listy opublikujemy. Wybrane nagrodzimy w wyjątkowy sposób – wydrukujemy i razem z drobnym upominkiem, prześlemy twojej mamie!

Czas trwania akcji: 17.05 – 23.05.2016 roku

Nagrody

5 x zestaw od ProVag w pięknej skórzanej kosmetyczce. Zestaw składający się z:

– Specjalistyczna emulsja do higieny intymnej,
– Specjalistyczny żel do zapobiegania i leczenia wspomagającego zakażeń okolic intymnych
– Probiotyk doustny

 

 

provag kosmetyczka

provag

5 x zestaw kosmetyków Eveline. Zestaw składający się z:

– SPA PROFESSIONAL Kawowy peeling do ciała 200ml
– SPA PROFESSIONAL Trawa cytrynowa peeling do ciała 200m
– SPA PROFESSIONAL Balsam kwitnąca wiśnia 200ml
– SPA PROFESSIONAL Balsam pod prysznic mango i papaja 200ml

 

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Eveline_logo_czarny

List przesyłajcie na adres [email protected] z dopiskiem „List do mamy” oraz informacją, jak chcecie zostać podpisani.

Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Przeczytaj wszystkie listy biorące udział w akcji

Regulamin akcji znajduje się tutaj.


Lifestyle

Lubisz wrzucić coś na ząb wieczorem? Sprawdź, jakich produktów nie powinnaś jeść na noc

Żaklina Kańczucka
Żaklina Kańczucka
17 maja 2016
kolację
Fot. Pixabay / Unsplash / CC0 Public Domain

Nie licząc osób dbających o linię, mało która z nas przestrzega zasady, by nie jeść później niż dwie, trzy godziny przed snem.  Mniej więcej tyle czasu potrzebujemy na strawienie i przyswojenie wartości odżywczych. Oczywiście, o ile spożywamy posiłki lekkostrawne, ale sycące, tak żeby nie dojadać czegoś jeszcze tuż przed snem. 

Teoretycznie wiemy, że objadanie się przed pójściem spać, może skutkować uczuciem ciężkości i kiepskim snem, a przede wszystkim wolniejszym trawieniem i odkładaniem się nadmiaru kalorii w newralgicznych częściach kobiecego ciała. Brzuch i biodra bywają najczęściej poszkodowane naszym zamiłowaniem do podjadania.

Wiemy kiedy zjeść ostatni, wieczorny posiłek, ale czy wiemy, czego lepiej nie jeść przed nocnym odpoczynkiem?

Te produkty lepiej wykreśl z wieczornego menu

1. Czekolada

Lubimy małe, słodkie co nieco, szczególnie gdy spędzamy miło wieczór czytając książkę lub oglądając film. Często też nie kończy się na jednej niewinnej kostce, a pochłaniamy ze smakiem pół tabliczki. Niestety, zawarte w czekoladzie kalorie ekspresowo zamienią się na tłuszcz, magazynowany na gorsze czasy przez organizm. Przecież podczas snu nie spożytkujesz tej kalorycznej bomby, która aż prosi się o rozbrojenie podczas aktywności fizycznej. W dodatku ciemna czekolada zawiera kofeinę, która utrudnia zaśnięcie i teobrominę pobudzającą pracę serca i rozszerzającą naczynia krwionośne.

2. Warzywa

Warzywa są genialną przekąską w ciągu dnia. Zdrowe, pełne cennych składników, doskonale wpływające na zachowanie zdrowia i szczupłej sylwetki. Jednak ich zjadanie przed snem nie jest kojarzone ze słowem fit, a z bezsenną nocą. Wynika to z faktu, że warzywa zawierają dużą ilość błonnika- szczególnie nierozpuszczalnego, który spożywany w nadmiarze wieczorem długo zalega w jelitach, powodując dyskomfort i problemy z trawieniem oraz wzdęciami. Warzywami, które pod tym względem sprawiają najwięcej problemów są: kalafior, kapusta pekińska, szpinak, pomidory, oraz wzdymająca kapusta, brokuły, kalafior, bakłażan, warzywa strączkowe, cebula.

 Fot. Pixabay / Snufkin / CC0 Public Domain


Fot. Pixabay / Snufkin / CC0 Public Domain

3. Owoce

Sytuacja podoba jak w przypadku warzyw- w ciągu dnia bardzo pożądane, na noc już niekoniecznie. Musimy pamiętać, że niektóre z owoców mają działanie moczopędne (agrest, borówki, żurawina, gruszki, truskawki, arbuz, czereśnie,winogrona), więc jest szansa nocnej pobudki na wędrówkę do toalety. Owoce są skarbnicą cukrów prostych dostarczających energii, które są szybko trawione więc poziom energii spada, a my znów czujemy ssanie w brzuchu. Szczególnie znane z kaloryczności są banany, gruszki i pomarańcze.

kolację


Fot. Pixabay / Unsplash / CC0 Public Domain

4. Chipsy, fast foody, pizza

Szczególnie wieczorem, przy wciągającym filmie do naszych żołądków wpadają ich duże ilości. Zagapieni w ekran, jemy mechanicznie, nie skupiając się i nie kontrolując pochłanianych porcji. Napychanie się wieczorem tego rodzaju produktami nie przysłuży się naszemu zdrowiu. Są one wybitnie kaloryczne, zawierają dużo soli i często smażone na głębokim tłuszczu- tłuszcze trans odpowiadają za miażdżycę i wysoki poziom cholesterolu, a sól zatrzymuje wodę w organizmie, powodując nadciśnienie. Nie licząc pizzy lub kebabów z warzywami, są ubogie w składniki odżywcze. Ciężkostrawne długo zalegają w układzie pokarmowym nie dając mu możliwości odpoczynku. Występujące w nich tłuszcze trans odpowiadają za miażdżycę i wysoki poziom cholesterolu, a sól zatrzymuje wodę w organizmie i powoduje nadciśnienie. W dodatku nieprzetrawiony tłuszcz odkłada się np. w naczyniach krwionośnych w postaci płytek miażdżycowych.

Fot. Pixabay / skeeze / CC0 Public Domain

Fot. Pixabay / skeeze / CC0 Public Domain

5. Czerwone mięso

Szczególnie po dniu grillowym, gdy zostaje pyszne mięso z rusztu, wrzucamy je wieczorem na szybkiego do mikrofali lub na patelnie, bo szkoda zmarnować. Tymczasem narażamy się na uczucie ciężkości, a czasem i nieprzyjemne skurcze. Wynika to z faktu, że bogate w białka i tłuszcze czerwone mięso jest ciężkostrawne.

 Fot. Pixabay / charlottem / CC0 Public Domain


Fot. Pixabay / charlottem / CC0 Public Domain

Zamiast tego, warto pić koktajl z jogurtu naturalnego i truskawek, zjeść różnego rodzaju zupy-kremy nie gotowane na mięsie czy lekką sałatkę z oliwą z oliwek. Dobry jest również twaróg i ryba, byle nie smażona. Noc to dobry czas na przyswajanie cennych witamin, podanych w lekkiej formie.


Zobacz także

Jest takie miejsce w mózgu mężczyzny pełne… niczego. Kobieto, wyjdź z tej głowy!

Nożyce wzmocnią brzuch

5 rzeczy, które powinnaś wiedzieć o prawdziwym szczęściu