Lifestyle

Czy nastoletni chłopak może się bać? Czy może lubić koty? Nowa reklama Axe zachęca chłopców do życia w zgodzie ze sobą

Anna Wójtowicz
Anna Wójtowicz
19 maja 2017
Fot. Screen YouTube/AXE
 

Marka Axe zrywa z seksistowskimi reklamami, w których facet był typem silnego maczo i w nowym projekcie postanowiła pokazać chłopcom, że mają prawo do słabości. Zaangażowana społecznie kampania „Find your magic” podjęła walkę ze stereotypami dotyczącymi chłopców w wieku nastoletnim. Chcą im uświadomić, że mają prawo do lęku, do lubienia kotów i stresowania się przed ważnymi wydarzeniami. Przekaz jest jasny – chcą pokazać chłopcom, że ich uczucia są całkowicie normalne i nie są ich słabością, do której – jak im się wmawia – ze względu na płeć nie mają prawa.

Reklama została zainspirowana hasłami wpisywanymi w wyszukiwarkę przez nastoletnich chłopców, które zaczynają się od słów: „Czy to ok, że chłopak…”… lubi koty, …ma depresję lub …ubiera się na różowo. Na koniec pada pytanie, „czy to ok, że facet jest po prostu sobą?”. Pokazuje to, że chłopcy w dzisiejszym świecie są zagubieni i boją się pokazywać swojej prawdziwej twarzy, bo wmawia się im, że muszą być silni, męscy i być wsparciem dla kobiety, dlatego nie mogą okazywać słabości.

Kampania jest głosem, który chce uświadomić chłopców, że jest to jak najbardziej w porządku i mają prawo do takich samych uczuć, słabości i lęków jak dziewczyny. I nie ma w tym nic złego, że mają gorsze dni, w których nie chcą ruszać się z łóżka bądź płaczą, kiedy jest im źle.

Reklama została bardzo dobrze przyjęta. Internauci gratulują firmie, że wreszcie zaczęła tworzyć wartościowe treści. Z komentarzy wynika, że młodzież potrzebuje takich akcji, które pomagają im w rozpoczęciu życia w zgodzie ze sobą.


Lifestyle

Regulamin akcji „Dziękuję Ci, Mamo”

Ewa Raczyńska
Ewa Raczyńska
19 maja 2017
Fot. iStock/Xesai
 

Regulamin akcji „Dziękuję Ci, Mamo”

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE „Dziękuję Ci, Mamo”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą Konkurs „”Dziękuję Ci, Mamo”” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie Czas trwania akcji: 19.05.2017 – 31.05.2017 roku. Wyniki zostaną opublikowane na www.ohme.pl do dnia 7 czerwca 2017.
 3. Sponsorami nagród w Konkursie są Remington, Janpol, Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris sp. z o.o.  – zwani dalej Sponsorami.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  ZADANIE KONKURSOWE:
  Jeśli chcesz wziąć udział w akcji „Dziękuję Ci, Mamo”, prześlij do nas swój list, napisz o tym, za co jesteś wdzięczna swojej mamie, za co chcesz jej podziękować. Na wasze prace czekamy pod adresem: [email protected]. Najciekawsze z nich opublikujemy i nagrodzimy.

  Prosimy o dołączenie do wiadomości poniższego oświadczenia:

  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym wiadomość zostanie zapisana na serwerze pocztowym organizatora.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 15 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 07.06.2017. na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

  1. Sponsorami nagród w Konkursie są Remington, Janpol, Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris sp. z o.o.  – zwani dalej Sponsorami.
  2. Laureatami Konkursu zostanie 15 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  3. Nagrody:

   5 x Remington Prostownica Air Plates S7412

   5 x Niezbędnik marzeń sennych

   5 x zestaw kosmetyków marki Lirene

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.

Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.

Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

Czego to ludzie nie wymyślą: witaminy na włosy w postaci żelek!

Redakcja
Redakcja
19 maja 2017
Fot. Screen z Instagrama /noblehealth

Żelki kojarzą się nam z niepohamowaną dziecięcą radością, stanowiąc niezwykle prosty sposób na poprawę humoru. Od niedawna mogą kojarzyć się też ze… zdrowymi włosami!

Brzmi to nieprawdopodobnie, aby uwielbiany przez wielu smakołyk był w stanie poprawiać wygląd i dbać o kondycję naszych włosów. Witaminy o nazwie Misie na zdrowe włosy są produktem produkowanym przez polską firmę i co więcej – cieszą się od dnia premiery wielką popularnością w social media. Komentarze i wpisy zadowolonych osób świadczą o sukcesie tego niecodziennego preparatu. Czy to tylko efekt słodkiej formy podania i zgrabnego marketingu? Dlaczego ludzie tak chętnie sięgają po witaminy na włosy w postaci żelek?

Fot. Materiały prasowe / Facebook - Misie na zdrowe włosy

Fot. Materiały prasowe / Facebook – Misie na zdrowe włosy

Okazuje się, że zewnętrzna pielęgnacja włosów może nie być wystarczająca. Wzmacnianie włosów warto rozpocząć od wewnątrz. Dbanie o właściwą ilość witamin, minerałów i mikroelementów w diecie sprawi, że włosy staną się mocniejsze i gęstsze. Między innymi z tego powodu witaminy na włosy stały się niezwykle popularne. Producent Misiów na zdrowe włosy zapewnia, że w składzie produktu znajduje się aż 13 składników odżywczych, w tym biotyna, której w dwóch żelkach jest aż 500% dziennego zapotrzebowania, oraz miedź która pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji włosów, korzystnie wpływając na ich kolor i blask. Oczywiście nie mogło obyć się bez zapewnień, że produkt jest ,,BEZ” – bezglutenowy, bezlaktozowy, GMO FREE. Produkt idealny? A co z cukrem? Przecież forma tych witamin to słodkie i smaczne żelki.  

Gdy Misie na zdrowe włosy trafiły do sprzedaży od razu zostały skonfrontowane z opinią mówiącą o tym, że głównym ich składnikiem jest cukier. Dobrze wiemy, w jaki sposób nadmiar tej białej substancji wpływa na nasz organizm, dlatego nikogo nie dziwi zainteresowanie zawartością cukru w nowym produkcie. Jednak naprzeciw tym opiniom wyszedł producent, który poinformował, że 1 żelek zawiera tylko 3 (słownie: TRZY) kalorie. Wątpliwości zostały rozwiane – od misiów nie przytyjemy (chyba że naraz opróżnimy całe opakowanie – zawierające około 60 żelek).

 Rynek witamin i suplementów potrzebował zmian – tabletki i kapsułki stały się nudne, a ich łykanie dla wielu było dość uciążliwe. Produkt prezentuje się niezwykle miło dla oka. Gdziekolwiek trafimy na Misie na zdrowe włosy wręcz tryskają one szczęściem i krzyczą do nas: ,,zjedz mnie! Zjedz mnie, a ja zajmę się Twoimi włosami!” Ogólny pomysł witamin przypomina znaną zagraniczną konkurencję. Pojawia się więc  pytanie: ,,czy Misie na zdrowe włosy to podróbka?” Przyglądając się z bliska i porównując składy zauważamy znaczące różnice przemawiające o dziwo na korzyść rodzimego produktu. Więcej witamin, zdecydowanie mniej cukru i ponad trzykrotnie niższa cena (jedno opakowanie – miesięczna kuracja kosztuje na oficjalnej stronie 38,99 zł). Warto?  


Zdecydowanie tak – choćby z czystej ciekawości w jakie rejony zawędrował rynek suplementów wspomagających kondycję naszych włosów. Ilość składników odżywczych na pewno nam nie zaszkodzi, a co więcej z pewnością uzupełni braki niektórych substancji, o które trudno zadbać w swoim codziennym menu.


Artykuł powstał we współpracy z Noble Health


Zobacz także

Co chciałbyś powiedzieć nauczycielowi twojego dziecka? Akcja „Lekcja przetrwania”

Baba babie wrogiem. Połóż kres nienawiści do innych kobiet

Uroczyście postanawiam: Jestem kobietą, nie zgubię siebie! Akcja „Mówię dość niezrealizowanym postanowieniom noworocznym” [Wyzwanie specjalne]