Go to content

On też czuje tę presję – co piąty facet uważa, że NIE jest atrakcyjny! Daj mu wsparcie – REGULAMIN KONKURSU

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE: „On też czuje tę presję – co piąty facet uważa, że NIE jest atrakcyjny! Daj mu wsparcie”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą „On też czuje tę presję – co piąty facet uważa, że NIE jest atrakcyjny! Daj mu wsparcie” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora, w okresie Akcja trwa 04.02.2022 od 16.02.2022 do roku. Wyniki zostaną opublikowane do 28.02.2022 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest marka   Bulldog – zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  ZADANIE KONKURSOWE

  Co Ty robisz lub co możesz zrobić, żeby Twój partner czuł się dobrze we własnej skórze?

  Pomyśl, jak Ty się czujesz, oglądając kobiece magazyny i Instagram, pełne wyretuszowanych zdjęć modelek i setek porad „jak być sexy”, „jak w każdej sytuacji wyglądać dobrze”, „jak osiągnąć IDEALNĄ sylwetkę”. I teraz uświadom sobie, że On ma tak samo! Na nim też ciąży presja współczesnego świata. Jak jej nie ulegać? Jak pomóc sobie nawzajem, jak się wspierać i dawać sobie siłę? Opisz nam swój sposób, a może macie w związku jakiś wspólny – każda rada dobra!

  Wybrane listy opublikujemy, a kilka z nich nagrodzimy. Prace przesyłajcie na adres kontakt@ohme.pl wpisując w temacie wiadomości „On też czuje tę presję – co piąty facet uważa, że NIE jest atrakcyjny! Daj mu wsparcie” oraz z informacją, jak chcecie zostać podpisane (w przypadku braku informacji, list podpiszemy pierwszą literą imienia lub nicku).

  Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora oraz Sponsorów konkursu, swoich danych osobowych, uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i RODO.

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu, pierwszy nadesłany e-mail.
 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. Laureaci zostaną wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do 28.02.2022 roku.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

  1. Sponsorem nagród w Konkursie jest:  Bulldog 
  2. Laureatami Konkursu zostaną osoby, które jury wybierze na podstawie najciekawszej odpowiedzi.