Kariera

PIT 2018. Ulga rehabilitacyjna – sprawdź, czy możesz z niej skorzystać

Ewelina Celejewska
Ewelina Celejewska
26 marca 2018
Fot. iStock/wutwhanfoto
 

Ulga rehabilitacyjna pozwala uwzględnić w naszym rozliczeniu podatkowym koszty poniesione na zakup sprzętu medycznego i leków oraz wykupienie usług medycznych, niezbędnych do leczenia i prawidłowego funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Jakie kryteria trzeba spełnić, żeby móc skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, rozliczając PIT 2018?

Składając roczne zeznanie podatkowe od osób fizycznych większość z nas szuka sposobów, by uzyskać jak największy zwrot podatku. Jednym z nich może być ulga rehabilitacyjna, przysługująca osobom niepełnosprawnym. Oznacza to jednak, że nie wszyscy, którzy w wyniku choroby muszą wydawać krocie na leczenie i sprzęt medyczny, mogą liczyć na zwrot pieniędzy.

Ulga rehabilitacyjna – dla kogo?

Mogą z niej skorzystać jedynie osoby, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz te, które mają na utrzymaniu kogoś z orzeczoną niepełnosprawnością. Może to być małżonek, dziecko biologiczne, dziecko przysposobione, obce dziecko przyjęte na wychowanie, pasierb, rodzic własny lub małżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięć czy synowa.

Co ważne, by z ulgi mógł skorzystać opiekun, roczne dochody osoby niepełnosprawnej nie mogą przekraczać 10 080 zł (w roku poprzednim było to 9 120 zł). Na szczęście od 2018 r. do dochodów niepełnosprawnego nie zalicza się alimentów przyznanych niepełnosprawnym dzieciom, dodatków pielęgnacyjnych i rent socjalnych. Niemniej, jeżeli osoba niepełnosprawna pozostająca na utrzymaniu jest np. zdolnym artystą, który sprzedaje swoje dzieła, nawet za niewielkie pieniądze, łatwo może z ulgi „wypaść”.

Ulga rehabilitacyjna – na czym polega?

Ulga pozwala na odliczenie określonych wydatków od dochodu osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna, tzn. pozwala na obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W uproszczeniu, pozwala ona na sfinansowanie tych wydatków w określonej części (18 lub 32%, zależnie od tego, ile dana osoba zarobiła w danym roku), dzięki pomniejszeniu podatku do zapłaty.

Ulga rehabilitacyjna – jakie wydatki można odliczyć?

Ustawodawca szczegółowo, w formie zamkniętej listy wymienił wszystkie wydatki, które osoba niepełnosprawna lub opiekun ma prawo odliczyć. Można je podzielić na dwie kategorie – limitowane do określonej kwoty i nielimitowane, których wysokość odliczenia jest nieograniczona kwotowo.

Do wydatków limitowanych zaliczamy:

– Opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł;

– Utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł; Przepis ten obejmuje wszystkie grupy inwalidzkie uprawnione do odliczenia tego wydatku. W roku ubiegłym taką możliwość miały tylko osoby niepełnosprawną z I i II grupą inwalidzką;

– Leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo);

– Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł. Nie zawsze tak było, ponieważ jeszcze w ubiegłym roku odliczeniom mogły podlegać tylko wydatki związane z przewozem osoby niepełnosprawnej na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

W praktyce, wydatki limitowane określa się najczęściej w kwocie maksymalnej, tj. 2280 zł w każdym przypadku.

Do wydatków nielimitowanych zaliczamy:

– Adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

– Przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

– Zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;

– Zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

– Odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;

– Odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;

– Opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;

– Opłacenie tłumacza języka migowego;

– Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia;

– Odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

  1. a) osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
  2. b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a;

– Odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

  1. a) na turnusie rehabilitacyjnym,
  2. b) w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne
  3. c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży.

Ulga rehabilitacyjna – na co uważać?

Wydatki limitowane jak i nielimitowane można odliczyć od dochodu pod warunkiem, że nie zostały one sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacyjnego osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone w jakikolwiek inny sposób. Jeżeli wydatki te były sfinansowane częściowo, wówczas odliczeniu podlega pozostała część wydatków, co oznacza, że odliczyć można tylko te faktycznie poniesione.

Ulga rehabilitacyjna – jakie dokumenty zachować?

Korzystając z możliwości odliczeń należy mieć na uwadze, że organ podatkowy może nas wezwać do udokumentowania odliczonych wydatków, dlatego warto zachować wszystkie rachunki, paragony, umowy, a nawet inne dokumenty, jeżeli tylko mogą stanowić dowód poniesienia określonych wydatków lub ich charakteru, tak by stanowiły podstawę tych odliczeń. Od 2018 r. nie trzeba natomiast składać już osobnego zestawienia takich wydatków na żądanie organu podatkowego.

Z odliczeń wyżej wymienionych wydatków może skorzystać również osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane na podstawie odręcznych przepisów obowiązując do 31 sierpnia 1997 r.

Ulga rehabilitacyjna – dlaczego tylko taka?

Przepisy nie pozostawiają złudzeń, że ta ulga dotyczy jedynie osób, wobec których orzeczono niepełnoprawność. Bezdyskusyjnym pozostaje jej pozytywny charakter, dający wielu ludziom choć trochę pomocy w ciężkiej sytuacji życiowej. Jednakże podczas pisania tego artykułu towarzyszyło mi pytanie, dlaczego tylko tym wybranym? Dlaczego nasze państwo nie uważa za słuszne takiej pomocy udzielić ludziom ciężko chorym, choćby na choroby nowotworowe, a szczególnie rodzicom, którzy niejednokrotnie wydają każdą złotówkę na ratunek swoich dzieci? Dziś nie mogą spodziewać się żadnego wsparcia z tej strony.

 Konsultacja merytoryczna: Mateusz Kamiński – doradca podatkowy, kancelaria Kamiński Majewski Doradcy Podatkowi


Kariera

Dzisiaj bądźcie tu i teraz. Nie musimy robić stu rzeczy na raz. Akcja #MiesiącKobiet

Ewa Raczyńska
Ewa Raczyńska
26 marca 2018
Fot. iStock/francescoch
 

Zastanawiałyście się kiedyś, ile rzeczy na raz jesteście w stanie zrobić? Jasne, że często jest to dla nas powód do dumy. W końcu tyle jesteśmy w stanie ogarnąć. Ale czy aby na pewno? Czy w tym naszym multitaskingu nie gubimy czegoś niezwykle istotnego? Kiedy ostatni raz skupiłyście się tylko na jednej rzeczy? Badania nad uważnością psychologa Matthew A. Killingswortha z Harvardu wykazały, że aż 46% spośród 2250 biorących udzial w badaniu, myśli o różnych rzeczach podczas wykonywania danej czynności. To znaczy, że prawie połowa wykonuje codzienne czynności na tzw. „autopilocie”. To powoduje, że bardzo często nie jesteśmy obecni w naszym życiu. A gdyby tak raz inaczej? Gdyby tak raz skupić się za każdym razem tylko na jednej czynności? Jak bawimy się z dziećmi, to nie rozmawiamy przez telefon, nie sprawdzamy co na Facebooku lub Instagramie. Kiedy jemy kolację nie oglądamy przy okazji telewizji lub nie czytam jakiś informacji. I tak dalej.

Jakie zadanie na dziś? Do końca spróbujcie robiąc cokolwiek skupić się tylko o wyłącznie na tej jednej rzeczy. Jeśli będziecie oglądać film, niech to będzie tylko to. Podobnie z czytaniem książki, gotowaniem. Dajcie znać, czy się wam udało, z czym miałyście największy problem i jak się czułyście z tą uważnością na tu i teraz.

 

Akcja #MiesiącKobiet 

Codziennie będziemy zachęcać was do przyglądania się sobie. Swoim emocjom, radościom, ale też pewnie strachom. Chciałybyśmy, abyście wraz z wiosną budziły się do życia, by móc czerpać z niego jeszcze więcej. By wiedzieć: czego chcę, o czym marzę, co chciałabym zmienić. I nie bać się powiedzieć tego głośno.

To jak? Jesteście chętne? Każdego dnia (do końca marca) umieszczać będziemy codziennie jeden wpis – wyzwanie, które sprawi, że skupicie się na sobie, choćby na chwilę. Ale przecież wszystko zaczyna się od małych kroków i krótkich chwil. Bądźcie z nami, wpisujcie swoje komentarze. Jak zawsze mamy dla was fantastyczne nagrody.

Zadanie na dziś: do końca spróbujcie robiąc cokolwiek skupić się tylko o wyłącznie na tej jednej rzeczy. Jeśli będziecie oglądać film, niech to będzie tylko to. Podobnie z czytaniem książki, gotowaniem. Dajcie znać, czy się wam udało, z czym miałyście największy problem i jak się czułyście z tą uważnością na tu i teraz.

 

Nagrody:

5 x zestaw kosmetyków KOBO, w skład zestawu wchodzą:

KOBO PROFESSIONAL PRIMER APRICOT (1 szt.)

KOBO PROFESSIONAL CUSHION FOUNDATION  (1 szt.)

KOBO PROFESSIONAL 01 GOLDEN SAND HIGHLIGHTER PALETTE  (1 szt.)

KOBO PROFESSIONAL 3 MY FAVORITE COLORS 9X EYESHADOW PALETTE (1 szt.)

KOBO PROFESSIONAL BRILLANT LIPSTICK  (1 szt.)

KOBO PROFESSIONAL MATTE TINT  (1 szt.)

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

4 x bon o wartości 300 zł na zakupy w vippidesign.com oraz designerski kubek, notes i kostka biurowa

vippi

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

1

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

4 x zestaw kosmetyków profesjonalnych Kiwicha Face Care Set 

Kiwicha Face Care Set mit Day Cream 50ml & Line Smoother Serum 30ml KIWICHA


Kiwicha Face Care Set 

Day Cream – przyjemny i łatwy do nałożenia krem rekonstruuje bariery ochronne skóry odwodnionej, suchej i dojrzałej. Redukuje wysuszenie, zmarszczki, utratę elastyczności i konturu. Nadaje skórze świeżości, gładkości oraz poprawia jej wygląd i gęstość. Łatwo się wchłania, zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniami środowiska, sprawia, że skóra staje się miękka i delikatna, a dzięki efektowi anti-aging nadaje jej młody wygląd. Idealny jako baza pod makijaż.

Line Smoother Serum – bogate i intensywne serum, przeznaczone dla skóry wymagającej odżywienia, odwodnionej i dojrzałej. Wygładza zmarszczki i poprawia rysy twarzy. Chroni przed działaniem wolnych rodników, stymuluje wzrost komórek, regeneruje DNA, spowalnia proces starzenia się skóry oraz chroni kolagen przed degradacją.

1 x  depilacja laserowa 1 sesja – 4 dowolne partie ciała 

1 x depilacja laserowa 1 sesja – pachy + bikini + łydki

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

1 x laserowy peeling węglowy twarz + szyja + dekolt

1 x infuzja tlenowa twarz + szyja + dekolt 

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

2 x Obrotowa loko-suszarka z jonizacją AS200E

Stylizuj i susz jednym ruchem. Poznaj loko-suszarkę AS200E od Babyliss Paris, która umożliwia jednoczesne suszenie i modelowanie Twoich włosów. Od dziś ułożenie idealnej fryzury zajmie Ci dosłownie kilka minut. Sprawdź jakie to proste!

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

1 x Automatyczna lokówka Curl Secret C1200E od BaByliss Paris

Automatyczna lokówka Curl Secret C1200E od BaByliss Paris to opatentowana technologia, która sprawi, że w kilka minut uzyskasz piękne i delikatne fale.

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

3 x Zestaw Prezentowy Baton Warszawski, każdy składający  się z:

– pięciu energetycznych Batonów Warszawskich,

– eleganckiego Kremu Warszawskiego,

– przepysznych prażonych na ksylitolu migdałów z cynamonem lub chilli (100g).

Całość pięknie zapakowana w warkocz z celofanu i wstążkę.Wszystkie produkty są bez glutenu i bez cukru, zdrowe słodycze bez wyrzutów sumienia 🙂

BW-7 BW-4
baton_warszawski_truskawka-2 baton_warszawski_figa z goi-2
Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Odwiedź naszych partnerów na Facebooku i Instagramie

NATURA logo

FB/drogerienaturapl

instagram.com/drogerienatura

FB/VippiDesignPolska

instagram.com/vippidesign

klapp-cosmetics.pl

 FB/KLAPPCosmeticsPolska

 instagram.com/klapppolska

klinikamlodosci.com

 FB/klinika.mlodosci

 instagram.com/klinikamlodosci

 babyliss-totallook.pl/

FB/BabylissPolska

  instagram.com/babylisspolska

 logo

 FB/batonwarszawski

instagram.com/baton_warszawski

Czas trwania akcji: 05.03.2018 – 31.03.2018.

Regulamin akcji dostępny jest tutaj.


Kariera

Szef z piekła rodem. Uważaj, jeśli na takiego trafiłaś. Może cię wykończyć

Ewelina Celejewska
Ewelina Celejewska
26 marca 2018
Fot. iStock/skynesher
Następny

Nie ma co się oszukiwać – w dzisiejszych czasach praca to nasz drugi dom. Dlatego tak ważne są warunki i relacje panujące między współpracownikami, a także między pracownikami, a przełożonymi. Kto choć raz trafił na szefa, który ma napady złości, jest nieobliczalny i uwielbia zarzucać innych masą obowiązków, a jednocześnie nie potrafi niczego docenić, ten doskonale wie, co dzieje się z kondycją psychiczną już po kilku miesiącach pracy.

Skoro spędzamy w pracy tak wiele godzin, powinniśmy szukać takiego miejsca, w którym będziemy czuli się dobrze. Nawet jeśli zawodowo zajmujesz się czymś, co jest twoją pasją, ale twoim przełożonym jest toksyczny narcyz lub zazdrosna, pełna kompleksów wariatka, bardzo szybko możesz znienawidzić swoją pracę. Nie każdy z nas może być liderem lub założyć własną działalność gospodarczą. Większość musi niestety każdego dnia stawić czoła swoim przełożonym.

Oto kilka sygnałów ostrzegawczych. Jeśli widzisz takie zachowania u swojego szefa, masz potężny problem. Ten człowiek jest toksyczny i może doprowadzić cię do załamania psychicznego.

„Słucham? Twoja opinia mnie nie interesuje”

Że co proszę? Że niby zarządzone przez niego rozwiązania są nieskuteczne lub niemożliwe do wykonania? Nonsens! Szef z piekła rodem ma gdzieś opinie i zdanie swoich podwładnych. Nie interesuje go informacja zwrotna, masz zasuwać tak, jak kazał. Twoje pomysły są nieistotne. No chyba, że cię o nie wyraźnie zapyta. Wtedy masz zabłysnąć. Choć oczywiście marne są szanse, że wymyślisz coś, co zadowoli twojego szefa. Jakiekolwiek uwagi co do jego zleceń może (jeśli już) wygłaszać wyłącznie ktoś, kto jest wyżej.

Cóż, dobry szef liczy się ze zdaniem pracowników i ceni sobie ich opinię. W końcu to oni wykonują te wszystkie polecenia, więc mogą mieć dobre pomysły i rozwiązania.

„Dziękuję, to moja zasługa”

Och, tak! Gdyby on tak dobrze wami nie zarządzał, sukces byłby niemożliwy do osiągnięcia. Powinniście się cieszyć, że macie takiego wspaniałego lidera. Ta firma by upadła, gdyby nie on. Wy jesteście wyłącznie pionkami w jego grze. To on ma błyszczeć, dlatego bez problemu wykorzysta cały zespół do własnej autopromocji.

Dobry szef kieruje zespołem, ale potrafi docenić wkład pracy każdej z osób. Wie, że wszyscy są odpowiedzialni za sukces i potrafi powiedzieć to głośno.

strona 1 z 2
druga część artykułu na następnej stronie

Zobacz także

„Jesteś nikim, nie jesteś potrzebna, czas się rozstać”. Co czuje kobieta, która traci pracę

O kompleksach, pasji i miłości… Victoria Beckham pisze list do 18-letniej siebie

„Dla ZUS jestem złodziejką i wyzyskiwaczką, tylko dlatego, że prowadzę własną działalność i urodziłam czwarte dziecko”