Macierzyństwo

Regulamin konkursu „Aktywne wakacje”

Redakcja
Redakcja
18 sierpnia 2016
Mat. prasowe
 

Regulamin konkursu „Aktywne wakacje”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Aktywne wakacje”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Aktywne wakacje” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 18.08.2016 do 31.08.2016 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 10.09.2016 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest firma Overmax – zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  Zadanie konkursowe:Pokażcie nam jak spędzacie aktywne wakacje z waszymi maluchami. Zdjęcia* w formie elektronicznej przesyłajcie na adres [email protected] w temacie wiadomości wpisując Konkurs „Aktywne wakacje”. Nie zapomnijcie w wiadomości podać swojego imienia i nazwiska.

  Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  *Dopuszczalny jest kolaż składający się maksymalnie z 3 zdjęć.

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi lub przesłania większej ilości zdjęć, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwsze zdjęcie z pierwszej  nadesłanej wiadomości.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 2 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 10.09.2016 roku. na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest  Overmax.
 2. Laureatami Konkursu zostaną 2 osoby, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  Nagrody:
  2 x  mata edukacyjna Lionelo IRIS (o wartości ok. 150zł każda)
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Macierzyństwo

Jak kochają faceci

Anna Frydrychewicz
Anna Frydrychewicz
18 sierpnia 2016
Jak kochają faceci
Fot. iStock/mediaphotos
 

Kobiety są takie skomplikowane jeśli chodzi o miłość… Naprawdę? A zastanawiałyście się kiedyś jak zakochują się mężczyźni? Chodzi oczywiście o taki klasyczny, ”randkowy” scenariusz, w którym facet spotyka dziewczynę i postanawia poznać ją trochę lepiej. Okazuje się, że męskie uczucia rozwijają się w siedmiu etapach, a każdy z nich jest zupełnie wyjątkowy :). Przeczytajcie co tak naprawdę dzieje się w głowie mężczyzny, który kocha, albo raczej – mężczyzny, który jest gotowy pokochać…

Jak zakochują się mężczyźni – Siedem etapów miłości

Etap 1 – „To coś”

Tu dzieje się wszystko to, co związane z wyglądem fizycznym i regułą „natychmiastowego przyciągania” (bardziej romantyczna wersja: miłość od pierwszego wejrzenia). I nie mówcie drogie panie, że tylko mężczyźni są wzrokowcami, bo nam również zdarza się „zawiesić oko” (na dłużej) na jakiejś wyjątkowo przystojnej męskiej twarzy (lub innej części męskiego ciała). Faktem jest jednak, że mężczyźni potrafią o wiele głębiej niż my nimi zauroczyć się kobietą jedynie z powodu jej powierzchowności. Kobiety częściej osiągają ten stan zainteresowania mężczyzną podczas pierwszej rozmowy. No, ale oczywiście, nie zapominajmy-  wśród przedstawicieli obu płci zdarzają się wyjątki.

Etap 2 – Zauroczenie

Mężczyźni zauważają wiele „potencjalnie interesujących” 😀 kobiet każdego dnia. Etap zauroczenia to etap próby zdobycia jej uwagi: spojrzeniem, próbą flirtu i randkowania. I choć facetowi może „podobać się” wiele kobiet, naprawdę zauroczony może być jedynie jedną z nich. Nie ma co się jednak rozczulać, bo nie jest to jeszcze etap głębokiego uczucia: jeśli zaloty zostaną odrzucone, następnego dnia po zauroczeniu nie będzie śladu. Jego umysł jest nadal wolny od miłości.

Etap 3 – Przyciąganie

Udało się! Dziewczyna odwzajemniła zainteresowanie, gra okazała się warta świeczki. Do tego momentu, w razie odrzucenia, mógł jeszcze odejść bez złamanego serca (to chyba jednak ciągle zbyt mocne porównanie). Teraz zaczyna się angażować i będzie robił wszystko, żeby ona go polubiła (i podziwiała).

Etap 4 – Czarowanie

To ten etap, w którym on przeczuwa, że za chwilę w jego życiu może wydarzyć się coś dobrego i ważnego, choć wcale jeszcze nie kocha. Stara się, planuje, zastanawia co mogłoby sprawić jej przyjemność, chce pokazać się z jak najlepszej strony. To tak jakby miał powiedzieć: Zobacz, jaka z ciebie szczęściara, że mnie spotkałaś… ;). No i zazwyczaj ona zaczyna w to wierzyć.

Etap 5 – Przekonywanie

Jeśli dotarł aż tutaj, właśnie zaczął się zastanawiać nad swoimi uczuciami. A to już naprawdę bardzo dużo. Ale zamiast zwyczajnie zakochać się, stara się zrobić wszystko, by to ona zaangażowała się emocjonalnie i pokochała jego. Wyszukuje wszelkie oznaki cieplejszych uczuć i czasem błędnie interpretuje dowody sympatii (z reguły zawsze na swoją korzyść).

Etap 6 – Potwierdzenie

Kiedy już jest pewnie, że ona jednak coś do niego czuje, facet dopiero zaczyna na poważnie rozważać, czy mógłby być z tego… związek. Wiem, to okrutne. Będziecie rozczarowane tym egoistycznym posunięciem (z drugiej strony pewnie niejedno teraz zrozumiecie), ale tak to właśnie matka ewolucja zaplanowała. Samiec najpierw kolekcjonuje, a potem wybiera… Lub coś w tym rodzaju. Więc on zazwyczaj w tym momencie popada w lekką panikę i nagle potrzebuje paru chwil samotności. Będzie myślał. Czy jest szczęśliwy? Czy ona jest tą, której naprawdę potrzebuje? Czy to miłość?!

Etap 7 – Gotowość do kochania

Jeśli doszedł do wniosku, że naprawdę bardzo ją lubi i chce z nią być, wchodzi w ten ostatni etap miłości. Może już z czystym sumieniem pokochać. Kiedy jednak uświadamia sobie, że ona „nie jest dla niego”, zaczyna jej unikać (głupio tak stanąć twarzą w twarz, bo co tu właściwie jej teraz powiedzieć), albo traci zainteresowanie.

Więc jeśli kiedykolwiek spotkałaś naprawdę świetnego faceta, który najpierw był tobą zainteresowany, a potem nagle zaczął zachowywać się jak kretyn, to już wiesz dlaczego ten palant nie zadzwonił, prawda?


Macierzyństwo

Konkurs „Aktywne wakacje”

Redakcja
Redakcja
18 sierpnia 2016
Fot. Materiały prasowe
Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Aktywne wakacje z dzieckiem? Udręka i konieczność spędzenia tego lata w czterech ścianach z powodu nowego członka rodziny? Nic z tych rzeczy! Można śmiało powiedzieć, że dopiero teraz macie naprawdę duże pole do popisu. I wcale nie musicie wybierać się w podróż dookoła świata – choć podróże z maluszkiem bywaja dużo mniej skomplikowane niż z bardzo wymagającym przedszkolakiem ;). Aktywne wakacje możecie spędzić na zabawach i grach, małych wycieczkach, możecie szaleć w swoim ogrodzie czy pobliskim parku – albo pojechać tam, gdzie chcecie. Jedno jest pewne – wasze dziecko to odzwierciedlenie aktywności, przyłączcie się do niego!

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Serdecznie zapraszamy was do wspólnej zabawy! Pokażcie nam jak aktywnie spędzacie z dzieckiem wakacje i wygrajcie fantastyczną matę edukacyjną, która zadowoli gusta małych podróżników i domatorów ;).

  1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. Pokażcie nam jak spędzacie aktywne wakacje z waszymi maluchami.
  2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
  3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszą nadesłaną wiadomość.

lionelo logotypy_1

Zadanie konkursowe:

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Pokażcie nam, jak spędzacie aktywne wakacje z waszymi maluchami. Zdjęcia* w formie elektronicznej przesyłajcie na adres [email protected] w temacie wiadomości wpisując Konkurs „Aktywne wakacje”. Nie zapomnijcie w wiadomości podać swojego imienia i nazwiska.

Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

*Dopuszczalny jest kolaż składający się maksymalnie z 3 zdjęć.

Nagrody:

2 x  mata edukacyjna Lionelo IRIS

Konkurs "Aktywne wakacje"

Fot. Materiały prasowe

Konkurs "Aktywne wakacje"

Fot. Materiały prasowe

Konkurs "Aktywne wakacje"

Fot. Materiały prasowe

Konkurs trwa od 18.08.2016 do 31.08.2016 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 10.09.2016 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj

Galeria konkursowa:

Hanna rowska

Hanna rowska

Katarzyna Sirek

Katarzyna Sirek

Joanna Sobaczyńska

Joanna Sobaczyńska

Marek Kowalski

Marek Kowalski

Edyta Dziurzyńska

Edyta Dziurzyńska

Anna Walczak

Anna Walczak

Katarzyna Walczak-Kowalska

Katarzyna Walczak-Kowalska

Monika Folcik

Monika Folcik

Aneta Grzelak

Aneta Grzelak

Joanna Osowska

Joanna Osowska

Magdalena Mogielnicka

Magdalena Mogielnicka

 Adrian Nabiałczyk

Adrian Nabiałczyk

Malwina Chwierut

Malwina Chwierut

Justyna Pichit

Justyna Pichit

Monika Horych

Monika Horych

Joanna Mikołajczak

Joanna Mikołajczak

ANDŻELIKA NADOBNIK

ANDŻELIKA NADOBNIK

Dagmara Kolad-Chodakowska

Dagmara Kolad-Chodakowska

Dominika Podgórska

Dominika Podgórska

Paulina Golda

Paulina Golda

ANNA PRZYBYŁO

ANNA PRZYBYŁO

Klaudia Beśka

Klaudia Beśka

Łukasz Kołek

Łukasz Kołek

Weronika Kępa

Weronika Kępa

Mirosława Murcha

Mirosława Murcha

Łukasz Kołek

Łukasz Kołek

Anna Kołek

Anna Kołek

Barbara Dziok

Barbara Dziok

Agnieszka Kędziora

Agnieszka Kędziora

Jagoda Markanicz

Jagoda Markanicz

Kasia Sosowska

Kasia Sosowska

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Agnieszka Szczygieł

Agnieszka Szczygieł

Roksana Wilk

Roksana Wilk

 Katarzyna Grzegorowska


Katarzyna Grzegorowska

WIOLETA JAGIEŁŁO

WIOLETA JAGIEŁŁO

Karolina Krawczyk

Karolina Krawczyk

Maciej Wieprzycki

Maciej Wieprzycki

Hanna Wasyk

Hanna Wasyk

Anita Kal

Anita Kal

Monika Binkowska

Monika Binkowska

Joanna Sokołowska

Joanna Sokołowska

Ania Hodun

Ania Hodun

Karolina Wiatrowska

Karolina Wiatrowska


Zobacz także

Wspomnienia

Każda mama jest kobietą, każda jest piękna – jeśli tylko pozwolimy temu pięknu rozkwitnąć. Akcja „Mama, znaczy piękna”

Czego dzieci uczą się z bajek? To nieocenione narzędzie w rękach rodziców