Lifestyle

Weź udział w naszej zabawie „Zabierz Nissana Juke na weekend!”

Redakcja
Redakcja
27 listopada 2016
Mat. prasowe
 

3. grudnia zbliża się coraz większymi krokami! A my nie zwalniamy wcale tempa, wręcz przeciwnie, podkręcamy atmosferę podając wam coraz więcej szczegółów i atrakcji.

I jeśli o atrakcje chodzi, mamy dla uczestników „Wyższego Poziomu Kobiecości” propozycję nie do odrzucenia.

Jak wiecie Głównym Partnerem naszego wydarzenia został Nissan Juke. A 3 grudnia będzie się działo na stoisku Nissana!

Zachęcamy was do fantastycznej zabawy. W trakcie trwania „Wyższego Poziomu Kobiecości” zrób sobie zdjęcie z żółtym Nissanem Juke – może być wraz z koleżanką lub mężem – a następnie opublikuj je na swoim facebookowym profilu wraz z hasztagami #nissan, #ohmepl i oznaczeniem profilu marki @nissan, i weź udział w zabawie.

Nagrodzone zostanie najbardziej radosne i oryginalne zdjęcie. Autor zdjęcia będzie mógł zabrać słonecznego Juka na zimowy weekend!

Odwiedź nas 3 grudnia i zabaw się z marką Nissan!

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

nissan_brand_logo

15032170_1828316427426813_3649196637530783820_n

Czas trwania zabawy: 3.12.2016 – 4.12.2016, wyniki konkursu ogłosimy do dnia 12.12.2016.

Regulamin konkursu znajdziesz TUTAJ.

 


Lifestyle

Regulamin konkursu „Zabierz Nissana Juke na weekend!”

Redakcja
Redakcja
27 listopada 2016
Mat. prasowe
 

Regulamin konkursu „Zabierz Nissana Juke na weekend!”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE”Zabierz Nissana Juke na weekend!”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Zabierz Nissana Juke na weekend!” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 03.12.2016 do 04.12.2016 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 12.12.2016 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Nissan Juke – zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  Zadanie konkursowe: W trakcie trwania „Wyższego Poziomu Kobiecości” zrób sobie zdjęcie z żółtym Nissanem Juke – może być wraz z koleżanką lub mężem – a następnie opublikuj je na swoim facebookowym profilu wraz z hasztagami #nissan, #ohmepl i oznaczeniem profilu marki @nissan
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane portalu społecznościowym Facebook.
 3. Jedna osoba może umieścić tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi lub zamieszczenia większej ilości zdjęć, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwsze zdjęcie z pierwszej  nadesłanej wiadomości.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 2 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 10.09.2016 roku. na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest  Overmax.
 2. Laureatem Konkursu zostanie ta osoba, którą wybierze jury na podstawie najciekawszego, najbardziej radosnego zdjęcia.
  Nagroda:
  w ustalonym ze sponsorem i laureatem terminie – wypożyczenie na weekend Nissana Juke
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

5 sygnałów świadczących o tym, że jemu chodzi o seks (tylko)

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
27 listopada 2016
Fot. iStock / CoffeeAndMilk
Następny

Stereotypy czasem się potwierdzają. Naukowcy nie od dziś rzucają twardymi dowodami, że to właśnie mężczyźni dużo częściej skorzy są do łóżkowych „układów” niż pełnego zaangażowania. I niby to wiemy, a jednak gdzieś tam w środku niewieściego serca tli się nadzieja, że inaczej będzie, że to coś na poważnie, tylko…

… tylko on jest taki zamknięty w sobie, zapracowany, introwertyczny… Niestety, nie zawsze. Jak poznać, że mimo wszystkich nadziei jakie wiązałyśmy z nowym partnerem, z tej mąki chleba nie będzie?

Jest kilka sygnałów świadczących o tym, że chodzi tylko o seks…

 

Zobacz także

Regulamin akcji: „A co ty byś sobie podarowała w prezencie?”

10 nie zawsze oczywistych powodów, dla których czasami warto zrezygnować z alkoholu

Konkurs „Jesteś gotowa zdradzić swoje mroczne sekrety? My wymażemy twoje złe wspomnienia…”