Go to content

Rok szkolny 2022/2023 – jakie zmiany czekają na uczniów? HiT to nie wszystko

Rok szkolny 2022/2023
fot. Ivan Aleksic/Unsplash

Rok szkolny 2022/2023 właśnie się uroczyście rozpoczął. Uczniowie tłumnie ruszyli do szkół, w których czeka na nich trochę zmian, przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zajęcia w szkołach zakończą się 23 czerwca 2023 r. Przerwa wakacyjna będzie trwała od 24 czerwca do 31 sierpnia 2023 r.

Wprowadzenie nowego przedmiotu historia i teraźniejszość, zmiany w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, uproszczenie procedury awansu zawodowego, nowe zawody w szkolnictwie branżowym, zwiększenie liczby specjalistów w szkołach – to tylko niektóre zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 września. W nowym roku szkolnym 2022/2023 będą także kontynuowane najważniejsze programy i przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki. Zostanie również ogłoszony konkurs na utworzenie branżowych centrów umiejętności.

Minister Edukacji i Nauki skierował list do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów. Przedstawił w nim kluczowe programy i przedsięwzięcia MEiN związane z unowocześnieniem edukacji oraz zmiany, które obowiązują od 1 września.

Nowy przedmiot w szkole ponadpodstawowej – historia i teraźniejszość

Nowy przedmiot historia i teraźniejszość (HiT) od 1 września 2022 r. zastąpi przedmiot wiedza o społeczeństwie (w zakresie podstawowym) i będzie realizowany w wymiarze 3 godzin tygodniowo w cyklu kształcenia. Uczniowie szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia) na zajęciach z tego przedmiotu będą poznawać według porządku chronologicznego najważniejsze wydarzenia i procesy zachodzące w kolejnych dekadach II poł. XX w. i początku XXI w. w Polsce i na świecie (w sferze politycznej, społecznej, kulturalnej i gospodarczej). Program przedmiotu obejmuje okres od 1945 do 2015 r. i łączy treści z zakresu historii powojennej z treściami z zakresu wiedzy o społeczeństwie – czytamy na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zmiany w egzaminach – informacja dla ósmoklasistów i maturzystów

Egzamin ósmoklasisty, podobnie jak w minionym roku szkolnym, odbędzie się w maju. Uczniowie zdawać będą język polski, matematykę oraz z język obcy. Wbrew zapowiedziom nie będzie egzaminu z czwartego przedmiotu.

W nowym roku zmiany czekają też egzaminy maturalne. Do tzw. egzaminu dojrzałości podejdzie pierwszy rocznik uczniów 4-letnich liceów, uczących się wg nowej podstawy programowej, wprowadzonej po likwidacji gimnazjów. Obowiązkowe będą egzaminy na poziomie podstawowym z polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz jednego z przedmiotów do wyboru. Chętni oczywiście będą mogli zdawać je w rozszerzeniu. Powracają też po pandemicznej przerwie egzaminy ustne – z języka polskiego i języka obcego. Maturzystów obowiązywać będzie dłuższa lista lektur na egzaminie z języka polskiego. Wymagane będzie też napisanie dłuższego wypracowania.

Zwolnienia z lekcji WF

Począwszy od tego roku szkolnego trudniej będzie zwolnić ucznia z obowiązku uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego. Chodzi konkretnie o długoterminowe zwolnienia lekarskie, skutkujące np. rokiem nieuczęszczania na lekcje. „Aby zwolnienie zostało zaakceptowane przez nauczyciela, uczeń lub rodzic ucznia będzie musiał przedstawić zwolnienie semestralne albo dłuższe wydane przez lekarza specjalistę. Do tej pory, taki dokument mógł wystawić nawet lekarz rodzinny”.

Pojawiły się też nowe zapisy dotyczące nauki zdalnej

Od nowego roku szkolnego możliwe będzie zawieszenie zajęć w szkołach i placówkach na czas określony w przypadku:

  • zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich i międzynarodowych,
  • temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,
  • zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
  • nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż określone w pkt 1-3.

W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor ma obowiązek zorganizować dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Powinny być one zorganizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć.

Gorący posiłek dla każdego ucznia szkoły podstawowej

Na stronie internetowej ministerstwa pojawiła się też informacja o tym, że od 1 września 2022 r. szkoła podstawowa będzie miała obowiązek zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenia im możliwości jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Korzystanie z tego posiłku będzie dobrowolne i odpłatne, a kwestie ponoszenia kosztów pozostają bez zmian.

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2022/2023

Ferie zimowe potrwają od 16 stycznia do 26 lutego 2023 r.

  • Pierwsi wypoczynek zimowy zaczną uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego (od 16 do 29 stycznia 2023 r.).
  • W kolejnej turze – od 23 stycznia do 5 lutego 2023 r. – ferie będą mieli uczniowie z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.
  • Od 30 stycznia do 12 lutego 2023 r. będą odpoczywali uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego,
  • a od 13 do 26 lutego 2023 r. z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

„Godziny czarnkowe” – zmiana dla nauczycieli

Nauczyciele będą musieli przeznaczyć dodatkowy czas na obecność w szkole i konsultacje z uczniami bądź rodzicami. Pedagodzy zatrudnieni na co najmniej połowę obowiązkowego wymiaru zajęć spędzą w szkole o jedną godzinę tygodniowo więcej. Natomiast pedagodzy zatrudnieni w mniejszych wymiarze czasu przeznaczą na to godzinę, ale raz na dwa tygodnie” — czytamy w „Super Expresie”.