Lifestyle

Regulamin konkursu „Zatrzymaj w sobie radość dziecka na zawsze!”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
1 czerwca 2018
Fot. iStock / itsskin
 

Regulamin konkursu „Zatrzymaj w sobie radość dziecka na zawsze!”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Zatrzymaj w sobie radość dziecka na zawsze!”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Zatrzymaj w sobie radość dziecka na zawsze!” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Oh!me, Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 01.06.2018 do 21.06.2018, wyniki zostaną opublikowane na stronie www.ohme.pl do dnia 28.06.2018 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie są 5.10.15. oraz Park Rozrywki Energylandia zwani dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do artykułu KONKURS wykonaj zadanie konkursowe:

  Napisz nam, jaki rodzaj zabawy najbardziej uszczęśliwia twoją rodzinę.

 1. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania Organizatora.
 2. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 11 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 28.06.2018 roku  na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorem nagród w Konkursie są 5.10.15. oraz Park Rozrywki Energylandia
 2. Laureatami Konkursu zostanie 11 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
 3. Nagrody:

  10 x bon na zakupy w sklepach stacjonarnych 5.10.15. o wartości 100 zł każdy

  1 x rodzinny, jednodniowy bilet wstępu do Energylandii (dla 4 osób)

 4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami RODO. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub kurierską w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

9 złotych zasad miłości… Nigdy nie zapominaj o tych kilku rzeczach

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
1 czerwca 2018
Fot. iStock / Peopleimages
 

Wdawać by się mogło, że dla miłości jesteśmy w stanie złamać wszystkie zasady, porzucić własne przekonania czy poświęcić swoje marzenia. Tak bardzo jej pragniemy, że zapominamy o bardzo prostej rzeczy… Miłości nie zbudujesz na przykrych doświadczeniach, niedomówieniach i intrygach. W miłości i na wojnie wszystkie chwyty dozwolone…?  W życiu! Bo czy prawdziwa miłość – relacja między dwojgiem kochających się ludzi, nie może opierać się na jakichkolwiek chwytach.

Jeśli pragniecie miłości, a nie czyjegoś serca w roli trofeum, zasady są bardzo proste. Można śmiało powiedzieć, że prawdziwa, szczera i głęboka miłość, stoi na bardzo solidnych fundamentach. 

Banał? Spróbujcie o tym nie zapomnieć ani na chwileczkę, nie przegapić momentu, w którym te proste podstawy zaczynają umykać…

1. Nigdy nie walcz z prawdziwą osobowością swojego partnera

– nie zaczynaj związku od planu podboju świata, rozrysowania w głowie koniecznych „modyfikacji”

2. Kompromis może się udać tylko wtedy, gdy każdy z partnerów dąży do znalezienia porozumienia

– nie próbuj wygrać, walka na punkty, to nie kompromis

3. Ona i On bronią wspólnych przekonań

– zastanów się czy naprawdę bronisz swojego partnera, i nie mam tu na myśli walki z kieszonkowcem

4. Pamiętaj, dlaczego siebie wybraliście…

– dlaczego akurat on? Pamiętasz jeszcze?

 

5. Graj do jednej bramki

– przecież chcecie spędzić ze sobą życie, czy warto działać przeciwko tak ważnej osobie?

6. Nie udawaj nikogo, bądź najlepszą wersją siebie

– nie graj przed partnerem,  tylko go oszukujesz (i siebie też)

7. Nie wiń za swoje błędy i problemy

– miej odwagę spojrzeć w lustro i poszukać uczciwie przyczyny kłopotu. Nie wszytko jest „jego” winą

8. W miłości nie ma miejsca na władzę

– nigdy nie posiadaj swojego ukochanego, człowiek nie może być niczyją własnością, a każda władza prowadzi w przeciwnym kierunku

9. Zawsze się rozwijaj i pokonuj własne ograniczenia

– tylko tak zyskasz pewność, że robisz naprawdę wiele dla tej miłości, że wystarczy ci sił, by kochać prawdziwie (siebie również).


Lifestyle

Konkurs „Zatrzymaj w sobie radość dziecka na zawsze!”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
1 czerwca 2018
Fot. iStock / itsskin

Dzień Dziecka, to taki dzień, kiedy oddajemy się na naszym dzieciom bez reszty, ale i sami czujemy się troszkę rozgrzeszeni i z waty cukrowej na kołnierzyku, i ze zbyt głośnego śmiechu w kinie. Mówimy sobie w głowie, że to dla nich, że tym razem wypada, wolno nam… Życzymy wam z całego serca, by wasze wewnętrzne dzieci, mogły się zbyt głośno śmiać o wiele częściej niż raz do roku!

Pojedź do wesołego miasteczka, zagraj w ulubioną grę, tańcz przed lustrem i śpiewaj do łyżki, którą mieszasz zupę – bo dlaczego u licha miałbyś tego nie robić? Spraw, aby w tym roku obudziło się w tobie, wewnętrzne dziecko. By cała twoja rodzina bawiła się i cieszyła sobą – od czubka głowy, po mały palec u nogi 😉 . Każdy z nas potrzebuje zabawy, każdy z nas chowa głęboko w sercu choć mały okruszek beztroski.

Razem z marką 5.10.15. oraz Parkiem Rozrywki Energylandia serdecznie zapraszamy was do wspólnej zabawy! Napiszcie nam, jak najlepiej się bawicie – i wygrajcie boskie nagrody!

Więcej o dobrej zabawie, radości i potrzebie doświadczania nowych, pozytywnych emocji, przeczytacie na blogu Akademii 5.10.15. To miejsce, w którym można dowiedzieć się wiele na temat potrzeb dziecka. Znajdziecie tam teksty i porady dla rodziców, pomysły na spędzanie czasu z dziećmi, a także mnóstwo informacji i inspiracji. Nie zabraknie również głosu specjalistów takich, jak Małgorzata Ohme – psychologa dziecięcego i rodzinnego, ekspertki Akademii 5.10.15..

Zasady:

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do tego artykułu napisz nam, jaki rodzaj zabawy najbardziej uszczęśliwia twoją rodzinę.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

Zadanie konkursowe:
W komentarzu do tego artykułu napisz nam, jaki rodzaj zabawy najbardziej uszczęśliwia twoją rodzinę.

Nagrody:

10 x bon na zakupy w sklepach stacjonarnych 5.10.15. o wartości 100 zł każdy

karta podarunkowa

1 x rodzinny, jednodniowy bilet wstępu do Energylandii (dla 4 osób)

zaproszenie_

Regulamin konkursu znajdziecie tutaj.

Konkurs trwa od 01.06.2018 do 21.06.2018, wyniki zostaną opublikowane na stronie www.ohme.pl do dnia 28.06.2018 roku.

TWOJE DANE: Pamiętaj, udział w konkursie jest dobrowolny. Dodając swój komentarz, wyrażasz zgodę na opublikowanie twojego imienia i nazwiska (lub pseudonimu), w przypadku ewentualnej wygranej, na liście laureatów, czyli na wykorzystanie i przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu (zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i RODO). Nie używamy twoich danych do  innych celów, niż czynności związane z niniejszym konkursem.


Zobacz także

Kolejne dziecko tuż przed 40-tką? Nie, dziękuję, jest mi dobrze z tą wygodą, którą teraz mam

14 sekretów, które sprawią, że miesiąc miodowy będzie trwał przez całe wspólne życie

Żyłam złudzeniami, dziś potykam się o rzeczywistość. Miałam wszystko, nie mam nic