Lifestyle

Regulamin konkursu „Zainspiruj się wiosną”

Redakcja
Redakcja
20 kwietnia 2016
Fot. iStock / marigo20
 

Regulamin konkursu „Zainspiruj się wiosną”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Zainspiruj się wiosną”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Zainspiruj się wiosną” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 25.05.2016 do 08.06.2016 roku.
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Nesperta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu, przy ul. Rejtana 12 A, 62-030 Luboń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 463701, REGON: 302436962, NIP: 7792413878 („Sponsor”).
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem pracy konkursowej (zadania konkursowego), a zgłoszenie przez niego zadania konkursowego nie narusza przepisów prawa ani praw osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  Zadanie konkursowe: Pokażcie nam swoje wiosenne inspiracje i stylizacje. Mogą zagościć na waszych paznokciach, garderobie lub czymkolwiek sobie wymarzycie. Zasada jest tylko jedna – oczarujcie nas wiosną, zaskoczcie! Zdjęcia* w formie elektronicznej przesyłajcie na adres [email protected] w temacie wiadomości wpisując Konkurs „Zainspiruj się wiosną”. Nie zapomnijcie w wiadomości podać swojego imienia i nazwiska.

  Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
  Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  *Dopuszczalny jest kolaż składający się maksymalnie z 3 zdjęć.

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi lub przesłania większej ilości zdjęć, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwsze zdjęcie z pierwszej  nadesłanej wiadomości.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 3 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 18.06.2016 na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Jury dokona oceny zgłoszeń Konkursowych na podstawie następujących kryteriów: oryginalności, pomysłowości oraz kreatywności oraz wyłoni 3 laureatów Konkursu, którzy zostaną wyróżnione nagrodami. Nagrodami w konkursie są:
  3 x zestaw do manicure hybrydowego Semilac, w skład którego wchodzą:zestaw-semilac-zawartosc (1)
 2. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 3. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 4. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 5. Poprzez nadesłanie pracy konkursowej (zgłoszenia konkursowego) uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, 5-letniej licencji na korzystanie i rozpowszechnianie nagrodzonej pracy konkursowej (zgłoszenia konkursowego) dla celów reklamowych i promocyjnych dotyczących Organizatora lub prowadzonej przez niego działalności, na następujących polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także na następujących polach eksploatacji: rozpowszechnianie w Internecie, w tym na stronie internetowej ohme.pl, na profilach, kontach i kanałach Organizatora w następujących portalach społecznościowych: Facebook.
 6. Nagrody zostaną przesłane laureatom przez Organizatora pocztą poleconą lub przesyłką kurierską w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia Organizatorowi danych kontaktowych przez laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę zgłoszenia reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana: (i) e-mailem na następujący adres poczty elektronicznej Organizatora: [email protected]; lub (i) w formie pisemnej na adres Organizatora podany w § 1 ust. 1.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 2. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

Akcja „Bądź piękna każdego dnia”

Ewa Raczyńska
Ewa Raczyńska
20 kwietnia 2016
Akcja "Bądź piękna każdego dnia"
Fot. Kaboompics/Kaboompisc / CCO
 

Podobno nie szata zdobi człowieka, ale nie ma co ukrywać, że zawsze to pierwsze wrażenie ma znaczenie. Te pierwsze 15 sekund, kiedy obejmujemy kogoś wzrokiem i już rysujemy w głowie obraz tej osoby.

I choćby nie wiem, jak ktoś się zapierał, że liczy się wnętrze, i to jakim kto jest człowiekiem, to jednak nie można pominąć tego, że ważne jest, jak wyglądamy. I nie ma w tym nic złego.

Makijaż, świeżo obcięte lub pofarbowane włosy, modna fryzura, pomalowane paznokcie – wiele z nas z tymi atrybutami kobiecości czuje się świetnie i w ten sposób nierzadko poprawia sobie nastrój. Wiele jest sposobów na to, by uczynić  się piękniejszą i dobrze czuć się we własnej skórze. My chcemy was zachęcić do dbania o swoją urodę i swój wygląd.

Tym razem chcemy was zaprosić do udziału w akcji „Bądź piękna każdego dnia”. Od dzisiaj do 18 maja będziemy codziennie umieszczać dla was wpisy dotyczące urodowych wyzwań. Będziemy was namawiać do odrobiny szaleństwa, do zadbania o to, by wasza uroda była tej wiosny widoczna w wyjątkowy sposób.

Miło nam również przekazać, że do naszej nowej akcji włącza się marka BaByliss, która ufundowała dla uczestniczek „Bądź piękna każdego dnia” fantastyczne nagrody.

Co trzeba zrobić? Pod codziennym wpisem dotyczącym naszej akcji zamieść komentarz, w którym napiszesz, co takiego dzisiaj zrobiłaś dla swojej urody. Najciekawsze z komentarzy zostaną nagrodzone.

 

Depilator IPL

Depilator IPL BaByliss | Akcja "Bądź piękna każdego dnia"

Mat. prasowe

Prostownicę 

Mat. prasowe

Mat. prasowe

Lokówkę

Mat. prasowe

Mat. prasowe

 

Czas trwania: 20.04.2016 – 18.05.2016. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 27.05.2016

Regulamin akcji dostępny jest tutaj.

Zobacz wszystkie wyzwania w naszej akcji


Lifestyle

Konkurs „Zainspiruj się wiosną”

Redakcja
Redakcja
20 kwietnia 2016
Fot. iStock / marigo20

Weź głęboki oddech, poczuj wiosnę i daj się jej całkowicie ponieść! Kochamy hybrydowy manicure, nie kochamy tylko płacić za niego w kasie gabinetu kosmetycznego… A gdyby tak złapać wiosnę za rogi, pozwolić jej rozgościć się na naszych paznokciach i w dodatku cieszyć się ukochaną „hybrydą” w domu? Co wy na to?

Pokażcie nam swoje wiosenne inspiracje i stylizacje – i wygrajcie 1 z 3 fantastycznych zestawów SEMILAC do samodzielnego wykonania manicure hybrydowego w domu! Żeby cieszyć się pięknymi dłońmi jeszcze dłużej!

Zasady:

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe, czyli przesłać zdjęcie ilustrujące waszą wiosenną inspirację i stylizację.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi lub przesłania większej ilości zdjęć, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwsze zdjęcie z pierwszej  nadesłanej wiadomości.

Zadanie konkursowe:

Pokażcie nam swoje wiosenne inspiracje i stylizacje. Mogą zagościć na waszych paznokciach, garderobie lub czymkolwiek sobie wymarzycie. Zasada jest tylko jedna – oczarujcie nas wiosną, zaskoczcie!  Zdjęcia* w formie elektronicznej przesyłajcie na adres [email protected] w temacie wiadomości wpisując Konkurs Konkurs „Zainspiruj się wiosną”. Nie zapomnijcie w wiadomości podać swojego imienia i nazwiska.

Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

*Dopuszczalny jest kolaż składający się maksymalnie z 3 zdjęć.

Nagrody

3 x zestaw do manicure hybrydowego Semilac, w skład którego wchodzą:

zestaw-semilac-zawartosc (1) zestaw-semilac (1)

 

Konkurs trwa od 25.05.2016 do 08.06.2016 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 18.06.2016 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.

GALERIA KONKURSOWA

Dorota Kuczyńska

Dorota Kuczyńska

Zuzanna Wybraniec

Zuzanna Wybraniec

Edyta Ziora

Edyta Ziora

Natalia Kapela

Natalia Kapela

Karolina Jodko

Karolina Jodko

Alina Mermer

Alina Mermer

Sylwia Ziółkowska

Sylwia Ziółkowska

Ewa Sokołowska.

Ewa Sokołowska.

Katarzyna Mrożek

Katarzyna Mrożek

 Marta Słota

Marta Słota

Anna Gałaszewska

Anna Gałaszewska

Katarzyna Bodzioch

Katarzyna Bodzioch

Małgorzata Bodzioch

Małgorzata Bodzioch

Kinga Kierońska

Kinga Kierońska

Roksana Ciołczyk

Roksana Ciołczyk

 Socha Maria


Socha Maria

Ksenia Zabielska

Ksenia Zabielska

 Wiktoria Owsiak

Wiktoria Owsiak

Dagmara Drewniak

Dagmara Drewniak

Paweł Serafin

Paweł Serafin

Dominika Kowalczyk

Dominika Kowalczyk

Weronika Pawlaczyk

Weronika Pawlaczyk

Weronika Kozłowska

Weronika Kozłowska

Anna Abram

Anna Abram

 Aleksandra Podkówka

Aleksandra Podkówka

Natalia Ciepła

Natalia Ciepła

Paulina Sarapata

Paulina Sarapata

Małgorzata Kluska-Żuber

Małgorzata Kluska-Żuber

Małgorzata Sikora

Małgorzata Sikora

 Aniela Szczytko


Aniela Szczytko

Justyna Bednarek

Justyna Bednarek

Beata Gardoń :)

Beata Gardoń 🙂

Martyna Machno

Martyna Machno

Aneta Pietrzak

Aneta Pietrzak

Karolina Zygmunt

Karolina Zygmunt

Mirka Wawrzyniak

Mirka Wawrzyniak

Anna Wajda

Anna Wajda

Renata Pytlos

Renata Pytlos

Marta Gąsior

Marta Gąsior

Aleksandra Kalicka

Aleksandra Kalicka

Karolina Bętlewska

Karolina Bętlewska

Wiktoria Mazur

Wiktoria Mazur

Dagmara Haber

Dagmara Haber

Magda Stróżynska

Magda Stróżynska

Klaudia Zub

Klaudia Zub

ewaa_13

ewaa_13

 Anita Nowak


Anita Nowak

Basia Leśnowolska

Basia Leśnowolska

 

 Ewa Dyś


Ewa Dyś

Monika Krygier

Monika Krygier

Ewelina Kwiatkowska

Ewelina Kwiatkowska

 Daria Przasnyska


Daria Przasnyska

Aleksandra Filipowska

Aleksandra Filipowska

 

Agnieszka Fyrla

Agnieszka Fyrla

Agnieszka Szumska

Agnieszka Szumska

Henryka Skulska

Henryka Skulska

Katarzyna Dąbrowska

Katarzyna Dąbrowska

 Weronika Michalec


Weronika Michalec

Martyna Hinz

Martyna Hinz

Grażyna Orpel

Grażyna Orpel

Karolina Engiel

Karolina Engiel

Bogusława Kowalczyk

Bogusława Kowalczyk

Elżbieta Skulska

Elżbieta Skulska

Kinga Wegner

Kinga Wegner

Kinga Wójtowicz

Kinga Wójtowicz

Karolina Kruk.

Karolina Kruk.

Paulina Czerwińska

Paulina Czerwińska

Paulina Liwenda

Paulina Liwenda

Daria Madeja

Daria Madeja

Mirosława Osuch-Nowicka

Mirosława Osuch-Nowicka

Alicja Czarnomska

Alicja Czarnomska

Daniel Rokicki

Daniel Rokicki

Monika Wróbel

Monika Wróbel

Wiktoria Kajdanowicz

Wiktoria Kajdanowicz

Marta Kurek

Marta Kurek

 Małgorzata Ciupa

Małgorzata Ciupa

Urszula Gebicz

Urszula Gebicz

 

Paulina Cebula

Paulina Cebula

Sylwia Kurys

Sylwia Kurys

Katarzyna Sajewicz

Katarzyna Sajewicz

Marzena Brzezińska

Marzena Brzezińska

KINGA KACZMAREK

KINGA KACZMAREK

Agata Szymańska

Agata Szymańska

Paulina Rokicka

Paulina Rokicka

Agata Nasiłowska

Agata Nasiłowska

Zajączkowska Barbara

Zajączkowska Barbara

Sandra Janiak

Sandra Janiak

Magdalena Stróżynska

Magdalena Stróżynska

Małgorzata Muszalik

Małgorzata Muszalik

Kinga Czerwińska

Kinga Czerwińska

Karolina Kruk

Karolina Kruk

Zuzanna Bizowska

Zuzanna Bizowska

Katarzyna Bizowska

Katarzyna Bizowska

Klaudia Warchoł

Klaudia Warchoł

Izabela Bugdoł

Izabela Bugdoł

 Krzysztof Woźniak


Krzysztof Woźniak

tylusia95

tylusia95

Julia Ludwikowska

Julia Ludwikowska

KINGA KACZMAREK

KINGA KACZMAREK

Zuzanna Wierzbowska

Zuzanna Wierzbowska

Magdalena Staniszewska

Magdalena Staniszewska

Monika Jęziorska

Monika Jęziorska

KRZYSZTOF SZOKALSKI

KRZYSZTOF SZOKALSKI

Iwona Benc

Iwona Benc

Grażyna Kowalińska

Grażyna Kowalińska

Barbara Kulwicka

Barbara Kulwicka

Dorota Florkowska

Dorota Florkowska

Olga Liberek

Olga Liberek

Katarzyna KRUŻYCKA

Katarzyna KRUŻYCKA

 Alicja Zieniewicz

Alicja Zieniewicz

Paulina Bilińska

Paulina Bilińska

Monika Brendel

Monika Brendel

Małgorzata Warchoł

Małgorzata Warchoł

Marta Nowak

Marta Nowak

Marta Gawrońska

Marta Gawrońska

 MARTYNA IWASZKIEWICZ


MARTYNA IWASZKIEWICZ

Dorota Dąbrowska

Dorota Dąbrowska

Ewa Sikora

Ewa Sikora

Kinga Dałomis

Kinga Dałomis

Dominika Kowalczyk

Dominika Kowalczyk

Lidia Zwierz

Lidia Zwierz

Eliza Okułowicz-Waś

Eliza Okułowicz-Waś

Sonia Zieleniewska

Sonia Zieleniewska

Marika Sońta

Marika Sońta

Kinga Kowalska

Kinga Kowalska

Anna Śmigielska

Anna Śmigielska

kasia2006222

kasia2006222

Weneta Wietecha

Weneta Wietecha

 Żaneta Andrzejczyk


Żaneta Andrzejczyk

Kinga Bajer

Kinga Bajer

Natalia Woźna

Natalia Woźna

Błażej Kołodziejczyk

Błażej Kołodziejczyk

Katarzyna Woźna

Katarzyna Woźna

 Karolina Usień

Karolina Usień

Małgorzata Ostrowska

Małgorzata Ostrowska

Patrycja Pośpieszna

Patrycja Pośpieszna

Gabriela Zaczyk

Gabriela Zaczyk

 dorota okonkowsk


dorota okonkowsk

 Arleta Lewandowska

Arleta Lewandowska

Paulina Włodarczyk

Paulina Włodarczyk

Agnieszka Przybyszek

Agnieszka Przybyszek

Patrycja Przygócka

Patrycja Przygócka

Barbara Kaczmarczyk

Barbara Kaczmarczyk

Gosia Strociak

Gosia Strociak

Aleksandra Tomaszewska

Aleksandra Tomaszewska

Natalia Kotlarz

Natalia Kotlarz

Zofia Byczyk

Zofia Byczyk

Daria Rogalska

Daria Rogalska

Olga Kosińska

Olga Kosińska

Michalina Kowalczyk.

Michalina Kowalczyk.

Beata Justyna Wadowska

Beata Justyna Wadowska

Justyna Więczkowska

Justyna Więczkowska

Anita Rudnicka

Anita Rudnicka

Sylwia Ciszek

Sylwia Ciszek

 Anna Jarmołowska

Anna Jarmołowska

Monika Wypiorczyk

Monika Wypiorczyk

Małgorzata Podwika

Małgorzata Podwika

Natalia Studniarz

Natalia Studniarz

Justyna Rzeźnicka

Justyna Rzeźnicka

Dominika Budzińska

Dominika Budzińska

Patrycja Czaińska

Patrycja Czaińska

 

Klaudia Stec

Klaudia Stec


Zobacz także

Zdjęcie młodej wolontariuszki obiegło świat. Zginęła, kiedy wojsko rosyjskie ostrzelało auto, którym jechała

Jest jedna ważna rzecz, którą powinniśmy sobie uzmysłowić na temat rozwodu

5 rzeczy, które musisz wiedzieć o diecie Sirtfood