Go to content

Regulamin konkursu „Zainspiruj się wiosną”

Fot. iStock / marigo20

Regulamin konkursu „Zainspiruj się wiosną”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Zainspiruj się wiosną”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Zainspiruj się wiosną” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 25.05.2016 do 08.06.2016 roku.
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Nesperta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu, przy ul. Rejtana 12 A, 62-030 Luboń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 463701, REGON: 302436962, NIP: 7792413878 („Sponsor”).
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem pracy konkursowej (zadania konkursowego), a zgłoszenie przez niego zadania konkursowego nie narusza przepisów prawa ani praw osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  Zadanie konkursowe: Pokażcie nam swoje wiosenne inspiracje i stylizacje. Mogą zagościć na waszych paznokciach, garderobie lub czymkolwiek sobie wymarzycie. Zasada jest tylko jedna – oczarujcie nas wiosną, zaskoczcie! Zdjęcia* w formie elektronicznej przesyłajcie na adres kontakt@ohme.pl w temacie wiadomości wpisując Konkurs „Zainspiruj się wiosną”. Nie zapomnijcie w wiadomości podać swojego imienia i nazwiska.

  Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
  Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  *Dopuszczalny jest kolaż składający się maksymalnie z 3 zdjęć.

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi lub przesłania większej ilości zdjęć, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwsze zdjęcie z pierwszej  nadesłanej wiadomości.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 3 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 18.06.2016 na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Jury dokona oceny zgłoszeń Konkursowych na podstawie następujących kryteriów: oryginalności, pomysłowości oraz kreatywności oraz wyłoni 3 laureatów Konkursu, którzy zostaną wyróżnione nagrodami. Nagrodami w konkursie są:
  3 x zestaw do manicure hybrydowego Semilac, w skład którego wchodzą:zestaw-semilac-zawartosc (1)
 2. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 3. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 4. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 5. Poprzez nadesłanie pracy konkursowej (zgłoszenia konkursowego) uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, 5-letniej licencji na korzystanie i rozpowszechnianie nagrodzonej pracy konkursowej (zgłoszenia konkursowego) dla celów reklamowych i promocyjnych dotyczących Organizatora lub prowadzonej przez niego działalności, na następujących polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także na następujących polach eksploatacji: rozpowszechnianie w Internecie, w tym na stronie internetowej ohme.pl, na profilach, kontach i kanałach Organizatora w następujących portalach społecznościowych: Facebook.
 6. Nagrody zostaną przesłane laureatom przez Organizatora pocztą poleconą lub przesyłką kurierską w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia Organizatorowi danych kontaktowych przez laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę zgłoszenia reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana: (i) e-mailem na następujący adres poczty elektronicznej Organizatora: kontakt@ohme.pl; lub (i) w formie pisemnej na adres Organizatora podany w § 1 ust. 1.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 2. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).