Lifestyle

Regulamin Konkursu „Sposób na jesień”

Redakcja
Redakcja
26 października 2015
Fot. Flickr/Hernán Piñera / CC BY-SA
 

Regulamin Konkursu „Sposób na jesień”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Sposób na jesień” TUTAJ

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Sposób na jesień”zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 26.10.2015 do 09.11.2015 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest „MGD” – GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K., Legionów 37, PL-34-100 WADOWICE, NIP: PL5511702355 – zwany dalej Sponsorem
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do wpisu konkursowego, znajdującego się pod adresem: (tutaj link) umieść odpowiedź
  „Napisz, jaki jest twój sposób na jesienno-zimową pogodę, słotę i gorszy nastrój. Podziel się swoim przepisem na zdrowie i uśmiech – te lubią chodzić w parze.”
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 10 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 16.11.20155 na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest „MGD” – GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 10 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi. Każdy z laureatów otrzyma nagrodę rzeczową – 1 zestaw nagród, składający się z:

  1x Plusssz Zizzz Zelki

  2x Plusssz Zizzz gumy

  3x Plusssz Zizzz musujące

  2x Verbascon

  2x Verbascon Kids

  2x Plusssz Magnez Skurcz

  2x Plusssz Żelazo

  2x Plusssz Żeń-szeń

  2x witamina C 1000 mg

 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

Konkurs „Sposób na jesień”

Redakcja
Redakcja
26 października 2015
Fot. Flickr/Hernán Piñera / CC BY-SA
 

Deszcz, słota, zimno. Otwierasz oczy i nadal jest ciemno, jak w takich warunkach w ogóle wyjść rano spod kołdry? No właśnie, jak? Razem z firmą „MGD” serdecznie zapraszamy was do udziału w zabawie „Sposób na jesień”. Zdradźcie nam swoje niezawodne sposoby na jesienną niepogodę, na poprawianie nastroju i formy, gdy wszyscy dookoła kichają i marudzą. Do wygrania fantastyczne zestawy nagród.

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do tego artykułu napisz, jaki jest twój sposób na oswojenie jesieni.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

Zadanie konkursowe:

W komentarzu, pod tym artykułem napisz, jaki jest twój sposób na jesienno-zimową pogodę, słotę i gorszy nastrój. Podziel się swoim przepisem na zdrowie i uśmiech – te lubią chodzić w parze.

Nagrody

10 x zestaw nagród, składający się z:

1x Plusssz Zizzz Zelki

2x Plusssz Zizzz gumy

3x Plusssz Zizzz musujące

2x Verbascon

2x Verbascon Kids

2x Plusssz Magnez Skurcz

2x Plusssz Żelazo

2x Plusssz Żeń-szeń

2x witamina C 1000 mg

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Konkurs trwa od 26.10.2015 do 09.11.2015 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 16.11.2015 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj


Lifestyle

Każdy ma swój niewysłany list. „Wydawało mi się, że znam Cię na pamięć, a tak naprawdę znałam tylko wyobrażenie”

Listy do redakcji
Listy do redakcji
26 października 2015

Drogi (Nie)znajomy,

Choć nigdy nie wyślę Ci tego listu osobiście to bardzo pragnęłam go napisać. Jest on potrzebny mi samej. To mniej więcej jak, rzucając palenie, zostawić napoczętą paczkę papierosów na lodówce i zerkać na nią po kilka razy dziennie, aż stanie się nam obojętna.

Poznaliśmy się rok temu na kulturalnym spędzie u wspólnych znajomych. Podobno wszędzie jest Ciebie pełno, ludzie Cię cenią, lubisz błyszczeć. I robisz to bezkarnie, bo jesteś świetnym i wziętym muzykiem. Nawet największe zołzy wybaczają przystojnym, zdolnym i piekielnie bystrym. Ja, rozważna i przebojowa na zewnątrz, romantyczna i z kompleksami głęboko w środku, zobaczyłam w Tobie coś więcej – zaradnego faceta, który ma, na tym pokręconym świecie, kilka niezmiennych celów, osobisty dekalog i apetyt na życie. Miałeś wtedy partnerkę – odpuściłam bez żalu.

Drugi raz pojawiłeś się w moim życiu znikąd. Czułam, że los wreszcie się do mnie uśmiechnął. Że, po tylu nieudanych próbach, znajdę ciepło, zrozumienie i wsparcie u boku mężczyzny, który nie lubi gdy kobieta jest jego cieniem i ceni sobie niezależność. Planowałam iść do Ciebie kroczkami gejszy. Obiecałeś wiele i ośmielałeś. Chwaliłeś  i adorowałeś. Dawałeś nadzieję na mile spędzone chwile, po czym się wycofywałeś. I czekałeś aż to ja  będę się o Ciebie starać. Poczułam się tak jak gracz, który pojawia się po raz pierwszy w kasynie. Postawiłam wszystko na jedną kartę. Mój brak snu i apetytu również. Oszukiwałeś mnie, że lubisz gdy tak robię. Ostatecznie zamilkłeś i zniknąłeś. A razem z Tobą stanęło moje rozgrzane serce. Wydawało mi się, że znam Cię na pamięć, a tak naprawdę znałam tylko wyobrażenie o Tobie. I chyba to za nim tak bardzo tęsknię.

Dowiedziałam się, że od początku nie pociągałam Cię ani fizycznie, ani charakterologicznie. Że moje pasje, poczucie humoru, inteligencja i takt nie zrobiły na Tobie większego wrażenia. Dlaczego więc dawałeś mi nadzieję, zwodziłeś mnie? Dlaczego zniszczyłeś mi mój mały świat, który, już nie raz, sklejałam od nowa? Czy kobiece, emocjonalne Nagasaki tak bardzo łechce Twoje ego?

A najgorsze jest to, że, nie tylko, przegrałam nierówną wojnę z Tobą – gdzie grałam w otwarte karty, a Ty wciąż wyciągałeś asy z rękawa. Przede wszystkim przegrałam sama ze sobą. I ogromnie jest mi z tego powodu wstyd.

Hebe


Każdy z nas ma swój „niewysłany list”

Czasem zapisany tylko w sercu. Czekający w szufladzie niezałatwionych spraw. Na wysłanie niektórych jest już za późno, na inne brak odwagi, brak aktualnego adresu…  A może wszystko byłoby inne, gdyby się tylko od nich uwolnić?

Piszcie do nas, anonimowo jeśli chcecie. Wyślijcie wreszcie swoje listy i poczujcie ulgę. Wybrane listy nagrodzimy bonami zakupowymi o wartości 200 zł do Limango.

Listy wysyłajcie na adres [email protected] – w temacie wiadomości wpisując „Niewysłany list”

Wszystkie „Niewysłane listy” możecie przeczytać tutaj.

Sponsorem nagród jest LIMANGO


Zobacz także

„#Każdy plakat pomaga” w edukacji uczniów z domów dziecka!

Biała? Niebieska?! Jakiego koloru jest ta torebka?

Jakie czynniki wziąć pod uwagę przy wyborze ubezpieczenia mieszkania?