Lifestyle

Regulamin konkursu „Pomóż dziecku odkryć fascynujący świat i zachęć je do nauki”

Redakcja
Redakcja
5 września 2016
Fot. iStock/FamVeld
 

Regulamin konkursu „Pomóż dziecku odkryć fascynujący świat i zachęć je do nauki”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Pomóż dziecku odkryć fascynujący świat i zachęć je do nauki”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Pomóż dziecku odkryć fascynujący świat i zachęć je do nauki” zwanego dalej „Konkursem”, jest Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 05.09.2016 do 16.09. 2016 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 19.09.2016 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Grupa Wydawnicza FOKSAL sp. z .o.o. – zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

  1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do artykułu KONKURS napisz: „Jak zachęcasz dziecko do nauki”.
  2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
  3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 5 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszych odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 19.09.2016 roku. na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest Grupa Wydawnicza FOKSAL sp. z .o.o
 2. Laureatem Konkursu zostanie 5 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszych odpowiedzi.
  5 x jedna książka spośród podanych tytułów: Franek Einstein i turbomózg Olimpiada pana LemoncellaAtlas magicznych stworzeń Pip BartlettŚcieżka bestiiSpirit Animals
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

Lifestyle

Uśmiechaj się, serio – to nie boli. Uśmiechniętym ludziom żyje się lepiej

Anika Zadylak
Anika Zadylak
5 września 2016
Uśmiechaj się
Fot. iStock / Petar Chernaev
 

Rodzimy się, dorastamy, żyjemy. Tworzymy związki międzyludzkie, pracujemy, wychowujemy dzieci, najczęściej niestety w nieustającym galopie. Czasy w których żyjemy, nie pozwalają zwolnić, wyluzować, odpuścić, wymagają od na nas ciągłej gotowości, co jakiś czas podrzucając przeszkody w postaci problemów. Zaczynamy się wściekać, denerwować, nie spać, pomiata nami stres. A przecież pewnych rzeczy i tak nie będziemy w stanie przyspieszyć, czy przeskoczyć. A gdyby tak podejść do życia i tego, co nam przynosi z uśmiechem, z optymizmem – wiem, absurdalnie brzmi – ale jednak, jest to możliwe! I przynosi zaskakujące efekty! Bo nawet, jeśli czegoś nadal nie uda nam się załatwić, to przynajmniej będziemy zdrowsi. I weselsi.

Zasada numer 1

Nie przejmuj się na zapas, nie myśl o tym, jak to będzie, jak tego dokonasz, że to właściwie prawie niemożliwe. Często łapię się na tym, że nosi mnie, zanim się upewnię czy nie dająca mi spać w nocy sprawa, w ogóle będzie mnie dotyczyć. Albo z lękiem podliczam środki na koncie, choć nikt jeszcze nie potwierdził, że mają mi dojść dodatkowe wydatki. Albo przed pierwszą randką znajduję milion negatywnych argumentów i to najczęściej po swojej stronie, żeby tylko mieć wytłumaczenie i zwyczajnie nie iść. Bo przecież jestem zbyt problemowa, za mało atrakcyjna, on mnie na pewno nie polubi a co dopiero pokocha, czy  zechce częściej spotykać, zapomnij!

Mogłabym mnożyć takich przypadków więcej, ale wszyscy doskonale znamy je na pamięć. I po co to nam?  Przez takie przejmowanie się tracimy cenny sen, a bez niego nie ma mowy o stuprocentowym działaniu, wydajności, chęci do czegokolwiek. Nie zyskujemy kompletnie nic w zamian, za to ucieka nam całe mnóstwo energii na coś, co jak się potem często okazuje, w ogóle się nie stało, było tylko problemem rozdmuchanym w naszej głowie.

A nawet, jeśli coś później faktycznie jest na rzeczy, to wypłukani emocjonalnie i nerwowo wcześniejszym nakręcaniem się, teraz nie mamy sił na to, by się z tym zmierzyć. Warto?

Zasada numer 2

Nie ma rzeczy niemożliwych. Pozytywne nastawienie, to nie tylko ciągle uśmiechnięta twarz i umiejętność opowiadania dowcipów. To przede wszystkim wiara w to, że wszystko może się udać, a niektóre sprawy, wymagają tylko więcej czasu czy poświecenia. Bez tego ani rusz i faktycznie, ludzie którzy gonią na oślep, żeby jeszcze choć na chwilę złapać mijający dzień za chwilę nas staranują lub porwą w ten oszalały tłum, jeśli nie przestawimy myślenia.

Wczoraj kolega, uświadomił mi to jednym pytaniem. Siedzieliśmy na murku, ja  głośno zastanawiałam się, a raczej uświadomiłam sobie, że mam zbyt mało czasu na przeprowadzkę przy tak ogromnej ilości rzeczy, których nawet jeszcze nie zaczęłam pakować i nagle kolega pyta – A masz wiolonczelę? Patrzę na niego jak na idiotę i myślę, a na cholerę mi wiolonczela?! Nikt u nas na tym nie gra, duże to i problemowe, bo to jednak instrument, z którym trzeba wybitnie delikatnie, itd.. I nagle uświadamiam sobie, że nie mam tej cholernej wiolonczeli, a to dopiero byłby kłopot! 🙂

Więc się i spakuję, i wyprowadzę o czasie. Nie jesteśmy na tym świecie sami, zawsze mamy kogoś obok, chociażby sąsiadów czy kolegę z pracy. On też może kogoś zna, kto zechce w czymś pomóc i doradzić. Na wszystko jest rada, nie ma przecież pytań bez odpowiedzi. Im szybciej to sobie uzmysłowimy, tym łatwiej będzie nam zmagać się z tym, co przyniesie los. I na większym luzie, wszak niektórzy posiadają kontrabasy, o zgrozo!

Zasada numer 3. Żelazna Zasada!

Uśmiechaj się, serio, to nie boli, ani ciebie ani kogoś, kogo właśnie mijasz. A może właśnie tym uśmiechem ratujesz czyjeś życie, bo pogrążony w depresji szedł nie wiadomo gdzie. Albo zaczynasz wspaniałą, szaloną miłość lub dozgonną przyjaźń. Lub po postu sprawiasz, że komuś zrobiło się miło.

Ostatnio widziałam u znajomego post na facebookowej tablicy, mówił o tym, że właśnie idzie ulicami Warszawy i obserwuje ludzi. Siedzą w kawiarenkach, na ławkach, stoją na chodnikach. Niby rozmawiają, niby jest fajnie, piątek wieczór, niby gwar. No właśnie, wszystko niby, bo na ich twarzach widać zmęczenie, ciałem są tu, a myślami przy poniedziałku, przy chorej mamie w szpitalu, przy zamkniętym żłobku, przy pracy. I tak jest u większości z nas, niestety.  A przecież tego dnia, o tej godzinie już nic konkretnego nie załatwimy, nasz smutek, czy stres, tylko nam zaszkodzi, a niczego nie naprawi. Nie pozwoli nam się wyspać, wypocząć i nabrać sił.

A gdyby tak się uśmiechnąć, do siebie. Pomyśleć o tym, że ok, jeszcze tyle mam na głowie, ale już tak wiele udało mi się poukładać. Ba! Dobrze, że w ogóle ruszyłem z miejsca. Odetchnąć, wpuścić trochę słońca, poskakać po kałuży. A potem z tą radością w sobie iść do pracy, do urzędów, na randkę. I sprawdzić, jak to działa. A co wam zależy, nic nie stracicie, za to zyski, mogą was bardzo zaskoczyć. Pozytywnie! 🙂


Lifestyle

Konkurs „Pomóż dziecku odkryć fascynujący świat i zachęć je do nauki”

Redakcja
Redakcja
5 września 2016
Fot. iStock/FamVeld

Co jest największą zmorą rodziców, kiedy zaczyna się wrzesień? Oczywiście zachęcenie dziecka do nauki. My wiemy, jakie to ważne, ile w życiu znaczy, ale dzieciaki najzwyczajniej w świecie miewają w nosie tabliczkę mnożenia, zasady ortografii, poznawanie nowych historii, dowiadywanie się o miejscach na ziemi więcej niż z przyhotelowych basenów i z pocztówek.

Myślimy: „Ile byśmy oddali, by wrócić do szkoły”. I nasze dzieci pewnie też kiedyś będą tak myśleć. Tymczasem pozostaje nam szukanie sposobu, by nasze dziecko polubiło naukę. By z chęcią siadało do podręczników i poszerzało swoje zainteresowanie i wiedzę na tematy, które je fascynują.

Tak naprawdę wcale nie musimy stosować przymusu, wcale nie trzeba krzyczeć i wymagać nieustannie. Bardzo często wystarczy podsunąć dziecku coś, co je zainteresuje. Czymś takim może być chociażby książka, którą nasze dziecko będzie czytać z wypiekami na twarzy, a która stanie się początkiem fascynacji nowymi historiami, innymi kulturami, światami. Odwieczne pytanie brzmi – jak trafić na taką książkę. My mamy dla was kilka propozycji, a nawet książek do wygrania w naszym konkursie „Pomóż dziecku odkryć fascynujący świat i zachęć je do nauki”. Chcielibyśmy, byście w komentarzach pod tym tekstem napisali, w jaki sposób wy zachęcacie dziecko do nauki, jakie macie sprawdzone sposoby, jak radzicie sobie z zaszczepieniem w dziecku ciekawości nauką i zdobywaniem wiedzy. Z pewnością komentarze okażą się inspirujące dla innych rodziców. My te najlepsze nagrodzimy wyjątkowymi książkami dla dzieci wydawnictwa WILGA. Zapraszamy do udziału.

„Pomóż dziecku odkryć fascynujący świat i zachęć je do nauki”

 

Zasady:

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do tego artykułu napisz: „Jak zachęcasz dziecko do nauki”.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

Nagrody:

Na podstawie najciekawszych komentarzy wyłonionych zostanie pięciu laureatów. Każdy otrzyma nagrodę w postaci jednej wybranej spośród podanych niżej książek.

Franek Einstein i turbomózg

Franek Einstein to genialny dziecięcy naukowiec, który wraz z przyjaciółmi musi pomóc przyjaciółce trenującej baseball przed ważnych zawodami. Czasu jest mało, więc pomóc mogą jedynie niezwykłe wynalazki Franka. Czy młodzi naukowcy zdołają uwolnić moc kryjącą się w ludzkim ciele?

Mat. prasowe

Mat. prasowe

Olimpiada pana Lemoncella

Z biblioteki pana Lemoncella, autora gier, giną książki. Czy ktoś usiłuje cenzorować to, co czytają dzieci? Pomiędzy zagadkami, od których mózg dymi, dzieci będą musiały połączyć siły, żeby dotrzeć do sedna zagadki… To już nie jest gra – czy pan Lemoncello zdoła znaleźć prawdziwych obrońców książek i mistrzów bibliotek?

Mat. prasowe

Mat. prasowe

Atlas magicznych stworzeń Pip Bartlett

Pip Bartlett potrafi rozmawiać ze zwięrztami, ale nie za dobrze wychodzi jej porozumiewanie się z ludźmi. Pip spędza całe lato u cioci Emmy, która prowadzi lecznicę dla magicznych stworzeń w Clovertown. Dziewczynka jest w swoim żywiole – obserwuje nowe gatunki zwierząt, dyskutuje ze zrzędliwym psiwronem, pomaga jednorożcowi opanować strach przed światem i… prowadzi śledztwo w sprawie plagi kłąbków, która nawiedziła miasteczko. Czy Pip i jej nowym przyjaciołom uda się rozwikłać tajemnicę wybuchających ogniem stworzonek, zanim będzie za późno?

Mat. prasowe

Mat. prasowe

Ścieżka bestii

Kiedy Złotka, Żabismark i Krasa wracają do Klejnotu, odkrywają, że miastem znów rządzi Naczelnik, a ulice kontrolują błogosławieni stróże i armia bezwzględnych najemników. Muzeum Duntu jest w niebezpieczeństwie. Przyjaciele będą musieli użyć całego swego sprytu i odwagi, by obalić brutalny reżim Naczelnika, nim ten zdoła dokończyć obławę na dzieci Klejnotu. Czy tym razem im się uda?

Mat. prasowe

Mat. prasowe

Spirit Animals tom 6 książka ukaże się na rynku 29 września

Głęboko na pustyni kryje się piękna oaza rządzona przez władcę, jakiego próżno szukać na całej Erdas. To Cabaro – lew władający królestwem zwierząt i zazdrośnie strzegący swojego złotego talizmanu. Żaden człowiek nie postawił dotąd stopy na jego terytorium. Czy bohaterom tej niezwykłej opowieści uda się dotrzeć do oazy? W końcu już dokonywali rzeczy niemożliwych.

Mat. prasowe

Mat. prasowe

Termin trwania konkursu: 05.09.2016 – 16.09. 2016. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 19.09/2016

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.


Zobacz także

FEMESTAGE

KAMPANIA FEMESTAGE EVA MINGE JESIEŃ-ZIMA 2016/2017

Jak silny jest twój związek? [QUIZ]

Idź w tango i… przejdź przez dzień tanecznym krokiem. Akcja #ŁapENDORFINY, wyzwanie #11