Lifestyle

Regulamin konkursu „Poczuj się dobrze w swojej skórze”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
27 listopada 2017
Fot. iStock / CoffeeAndMilk
 

Regulamin konkursu „Poczuj się dobrze w swojej skórze”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Poczuj się dobrze w swojej skórze”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Poczuj się dobrze w swojej skórze” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Oh!me, Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 24.11.2017 do 07.12.2017 . Wyniki zostaną opublikowane do dnia 17.12.2017 roku na www.ohme.pl.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest marka BANDI. zwany dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do artykułu KONKURS wykonaj zadanie konkursowe:

  Napisz nam, czy czujesz się dobrze w swojej skórze. Opowiedz nam o tym – bardzo dosłownie lub metaforycznie. Jak zawsze liczymy na waszą kreatywność!

 1. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania Organizatora.
 2. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 5 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 17.12.2017 roku  na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorem nagród w Konkursie jest BANDI.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 5 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
 3. Nagrody:

  5 x zestaw kosmetyków marki BANDI, w skład, którego wchodzą:

  – Morski żel oczyszczający do twarzy Pure Care
  – Bio-esencja naprawcza Pure Care
  – Lotion złuszczający PHA Pure Care
 4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub kurierską w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

Konkurs „Poczuj się dobrze w swojej skórze”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
27 listopada 2017
Fot. iStock / CoffeeAndMilk
 

Czy czujesz się dobrze w swojej skórze? Ja nie zawsze, ale mimo to, za nic nie zamieniłabym jej na inną. Lubię ją. Bardzo dosłownie i w przenośni. Jest moim najlepszym meteorologiem i lekarzem. To ona stawia pierwsze diagnozy, czasem krzyczy: zwolnij odrobinę, zobacz, co widzisz? I jakbym się na tę skórę nie denerwowała, to często właśnie ona ostrzega mnie przed zaniedbywaniem ciała i siebie w ogóle. Sygnalizuje swoje potrzeby wprost bez żadnych kompromisów.

Co mówi moja skóra?

 • Przypomina mi o tym,  żeby dobrze się odżywiać.
 • Przypomina, żebym o nią (i o siebie) dbała.
 • Dziękuje mi za pięć minut uwagi dziennie.
 • Ostrzega, gdy moje ciało nie ma się najlepiej.

A metaforycznie, czy kocham swoją skórę i dobrze się w niej czuję? Lubię ją bardzo, bo ona to ja. I nawet gdybym spotkała wróżkę, nie zamieniłabym jej, życzenie zostawiłabym na coś zupełnie innego, bo o skórę sama mogę świetnie zadbać. I podziękować jej za wszystko. A ty?

Napisz nam, czy czujesz się dobrze w swojej skórze i weź udział w naszej zabawie. Do wygrania w konkursie są super kosmetyki marki BANDI, które sprawią, że z pewnością już nigdy nie będziesz chciała wskoczyć w cudzą skórę 😉 .

Jak się dobrze poczuć w swojej skórze? Jest na to kilka prostych sposobów!

 1. Dbaj o nią tak, jak lubisz. To jeden z niewielu obowiązków wobec niej – i w dodatku może być przyjemny.

 2. Pamiętaj o niej, jest częścią ciebie. Nie rób jej przykrości – zmyj makijaż, zdrowo się odżywiaj i pij dużo wody – obie na tym skorzystacie!

 3. Bądź dla niej wyrozumiała, nie złość się tak na nią. Zaakceptuj siebie, zbyt często stawiamy przed sobą nierealne oczekiwania i zadania. Lubić siebie, to lubić swoją skórę, nawet z jej fochami. Ttak, wiemy doskonale, że potrafi dać ci w kość, ale nie krzycz na nią, tylko się nią zaopiekuj. Obiecujemy, że wtedy obie będziecie szczęśliwe.

Zasady:

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do tego artykułu napisz, czy czujesz się dobrze w swojej skórze. Opowiedz nam o tym – bardzo dosłownie lub metaforycznie. Jak zawsze liczymy na waszą kreatywność!
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

Zadanie konkursowe:

Napisz nam, czy czujesz się dobrze w swojej skórze. Opowiedz nam o tym – bardzo dosłownie lub metaforycznie. Jak zawsze liczymy na waszą kreatywność!

Nagrody:

5 x zestaw kosmetyków marki BANDI, w skład, którego wchodzą:

– Morski żel oczyszczający do twarzy Pure Care
– Bio-esencja naprawcza Pure Care
– Lotion złuszczający PHA Pure Care
Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Konkurs trwa od 24.11.2017 do 07.12.2017 . Wyniki zostaną opublikowane do dnia 17.12.2017 roku na www.ohme.pl.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.


Lifestyle

Czekają, co przyniesie im dzisiejsza noc. Co przeżyją, czego doświadczą. Czy znajdą tu miłość?

Ewelina Celejewska
Ewelina Celejewska
26 listopada 2017
Fot. Marta Kossakowska / hrum.nl

Kilka dni wcześniej zapytałam Marię, jak powinnam się zachowywać i co na siebie założyć. Nie wiedziałam, czy odnajdę się w tej rzeczywistości. W końcu nigdy nie byłam na milondze, nie wiem czym jest tango. „Spokojnie. Jeśli ktoś będzie chciał z Tobą zatańczyć, po prostu odmów. Nikogo nie urazisz” – mówi. Po chwili dodaje „Obserwuj. Może wsiąkniesz… A jeśli nie – przynajmniej będziesz wiedziała, co tracisz” – dodała. No to spróbujemy…

Sobota, centrum Warszawy, po 22:00. Na Nowym Świecie tłumy. Wchodzę do jednego z budynków po kamiennych schodach. Ona czeka już na mnie przy szatni. W pięknej sukience, idealnie przylegającej do jej ciała. Sala znajduje się gdzieś w pobliżu. Wiem to, bo słyszę muzykę. Coś dusznego jest w miejscu, w którym teraz przebywam. Dziwne stężenie CZEGOŚ, co wywołuje uczucie zbliżone do pierwszego miłosnego zauroczenia.

Przedstawia mnie kilku osobom, wszyscy są bardzo serdeczni. Rozumiem, że znają się od dawna. „Z T. przetańczyłam niejeden wieczór. Jest wspaniałym tancerzem” – opowiada mi Maria. „Milonga jest spotkaniem tańczących tango, obietnicą przeżycia czegoś wyjątkowego – emocjonalną metafizyką, którą można umiejscowić między pożądaniem a potrzebą odkrycia prawdziwego siebie. Chodź, zaraz zobaczysz”.

Duża, ale kameralna sala. Przydymione światło. Wszyscy poruszają się po zewnętrznej linii prostokątnego parkietu w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. Mimo głośnej muzyki słychać dźwięk sunących obcasów, co raz zaczepiających o parkietowe pułapki. Dookoła stoliki i krzesła. Wiele osób siedzi, piją kawę, wino. Nie wiem kim są ci ludzie, ale między nimi jest pewna tajemnica. Dostrzegam jedną z par – w wieku moich dziadków. Powoli, niespiesznie tańczą po lewej. Na drugim krańcu para 30-latków. Tańczą w skupieniu. Chyba się nie znają. Wszyscy w pewnego rodzaju transie.

Fot. Marta Kossakowska / hrum.nl

Fot. Marta Kossakowska / hrum.nl

Czujesz na sobie to spojrzenie

Siadamy. Maria nagle wstaje – ktoś poprosił ją do tańca. Obserwuję ją. Jest taka piękna, radosna, a jednocześnie seksowna. Czuję się zawstydzona. Jakbym kogoś podglądała. Głupio mi, więc wodzę wzrokiem po sali. Ktoś ewidentnie mnie obserwuje. Patrzył w oczy i skinął głową. Siedział na drugim końcu sali. Stchórzyłam, spuściłam wzrok. Nie tym razem. Nie dam rady. Ale jestem pod wrażeniem.

Właśnie skończyła się tanda (seria od trzech do czterech tang wykonywanych bez przerw). Mimo późnej godziny jest tłoczno. Wciąż przychodzą nowe osoby. Niektórzy się znają, inni siadają samotnie, jakby w oczekiwaniu, co przyniesie im dzisiejsza noc. Co przeżyją, czego doświadczą.

Fot. Marta Kossakowska /hrum.nl

Fot. Marta Kossakowska /hrum.nl

Wydobyć właśnie TO

– Tango jest ze mną od 15 roku życia. Właśnie wtedy zobaczyłam film Carlosa Saury „Tango” i już wiedziałam, że to co we mnie drzemie muszę wytańczyć. Jednak zanim zaczęłam tę przygodę minęło aż 10 lat. Początki były trudne. Sporym problemem był… brak partnera. Właśnie ta „przeszkoda” ciągle rozwlekała w czasie moją decyzję o zapisaniu się na zajęcia. Wizja pojawienia się na sali samej była bardzo krępująca. Minęło sporo czasu zanim przełamałam swoją nieśmiałość i wewnętrzną blokadę. Uznałam, że nie ma sensu tworzyć sztucznych problemów. Zapisałam się, kupiłam pierwsze buty i poszło… Dzięki Paulinie Policzkiewicz-Woźniak zatrzymałam się w tangu na ładnych parę lat. Wszystkie emocje, których szukałam w tańcu, odnalazłam właśnie na jej zajęciach. Mając przed sobą kobietę, która w tangu wygląda zjawiskowo, pragnie się wydobyć właśnie TO z siebie. Minęły miesiące, kilkadziesiąt milong, maratonów oraz festiwali, a pasja nadal trwa. Wszystko ciągle dojrzewa. Ja się zmieniam, a tango wraz ze mną – opowiada mi w przerwie Maria.

Dziś, Maria Pałasz z Pauliną Policzkiewicz-Wooźniak (pionierka tanga w Polsce), organizują Tango Secreto Encuentro Milongiero – jedno z pierwszych tego typu wydarzeń w Polsce, na które zjeżdżają się ludzie z całego świata. Pomaga im Marta Kossakowska – niezwykle utalentowana artystka, która dba o graficzną oprawę i jest duszą wydarzenia. – Encuentro to ciąg kilku milong z przerwami, w tym samym miejscu, odbywających się podczas jednego weekendu. Wyróżnia się trzy rodzaje spotkań tangowych: maratony, festiwale i encuentra właśnie. To, co charakterystyczne dla encuentro to nie tylko kameralność wydarzenia, ale także styl tańca. Osoby zaproszone na encuentro tańczą w bliskim trzymaniu, posługują się kodem mirada/cabeceo (czyli proszeniem przez spojrzenie). Tańczący nie wykonują kroków na pokaz, nie popisują się. Spotykają się po to, by tworzyć wspólny taniec i przestrzeń – nie po to by, na nich patrzono. Tego typu spotkania to bardzo tradycyjne milongi, odnoszące się do klimatu milong z Buenos Aires – tłumaczy Maria.

Fot. Marta Kossakowska / hrum.nl

Fot. Marta Kossakowska / hrum.nl

Wybór

J. nie ma na co narzekać. Zawsze elegancka i eteryczna. Mężczyźni lubią ją obserwować i z nią tańczyć. Ale chyba nikt, by nie pomyślał, że tango jest dla niej odskocznią od samotności. – Jestem tu i teraz. Tańczę z mężczyzną i wiem, że w tej danej chwili jestem dla niego najważniejsza. Jestem matką, która ma wspaniałego, dorosłego już syna. Przez lata byłam poświęcona tylko jemu. Dziś mam wrażenie, że musze nadrobić ten czas. Milongi pozwalają mi koncentrować się na sobie. Odkrywam znów siebie na nowo. Nie jest łatwo. Rozwiodłam się kilka lat temu. Przez długi czas byłam sama. Chorowałam na depresję. Teraz wracam do równowagi. Przeżywam romanse, fascynacje… Warto czasami dać sobie szansę. – powiedziała J.

K. przeczuwała, że rutyna może zabić małżeństwo. Powoli tak się działo. A w końcu chciała czegoś więcej od związku. Szukała rozwiązania, które zbliży ją do męża. Odświeży namiętność. Tango wydawało się idealne. Wspólne zajęcia, milongi wyjazdy.  – Było bardzo źle. Już wszystko zbliżało się ku końcowi. Nie ważne, że dzieci, dom… Wszystko, co budowaliśmy razem nagle przestało być istotne, bo każde z nas chciało iść swoją drogą.  Postanowiliśmy zawalczyć. Tango miało stać się tym łącznikiem. Po dwóch latach, zdecydowaliśmy się na rozwód. Tango zostało. Paradoksalnie, dało nam drugie życie. Teraz osobno budujemy swoją przyszłość, ale nie jesteśmy samotni. Tango pozwoliło nam podjąć decyzję i zawalczyć o siebie. Nadal widujemy się na milongach, ale przychodzimy z innymi partnerami. Czy jest ciężko? Owszem, ale decyzja była świadoma. – mówi K.

Fot. Ela Petryka / na zdjęciu Maria Pałasz

Fot. Ela Petryka / na zdjęciu Maria Pałasz

Tango dużo daje, ale potrafi wiele odebrać

Patrzę na tańczących. Widzę w nich pasję. Są tu i teraz.  Mężczyźni są tak troskliwi, a jednocześnie władczy dla swych partnerek. Kobiety subtelne i pociągające zarazem. Każda z tańczących par ma własne terytorium, swój świat. Przez te kilka minut liczy się to, co każde z nich przeżywa.

Pytam Marię, czy można znaleźć tu miłość. „Oczywiście. Jest mnóstwo par, które poznały się na tangu. Może to właśnie te mocje, które uwalniają się w objęciu, są dobrym początkiem? Niestety nie zawsze wspólny taniec jest zarzewiem miłości. Bywa, że staje się powodem rozstań. Cóż, właśnie takie jest tango – bardzo dużo daje, ale potrafi też odebrać. W końcu życie to nieskończona liczba scenariuszy” – mówi.

Choć jestem pod wrażeniem tego, co zobaczyłam w tę noc, nie wiem, czy będę miała odwagę wybrać się z nią jeszcze raz. Bo teraz wiem, co miała na myśli Maria, mówiąc mi kiedyś o emocjach, towarzyszących partnerom: „Tango ma trzy historie: twoją, moją i naszą – wspólną”.


Zobacz także

Rozwiązanie konkursu „Zatrzymaj w sobie radość dziecka na zawsze!”

Dzień #22. Zadbaj o siebie naprawdę. #SlimemGO

Portrety: Chuda – życie z Hashimoto