Lifestyle

Regulamin konkursu „Otwórz umysł, bądź kreatywny i wygraj nowe urządzenie HP”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
23 sierpnia 2018
Fot. Materiały prasowe
 

Regulamin konkursu „Otwórz umysł, bądź kreatywny i wygraj nowe urządzenie HP”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Otwórz umysł, bądź kreatywny i wygraj nowe urządzenie HP”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Otwórz umysł, bądź kreatywny i wygraj nowe urządzenie HP” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Oh!me, Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 23.08.2018 do 05.09.2018, wyniki zostaną opublikowane na stronie www.ohme.pl do dnia 12.09.2018 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest marka HP zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, odpowiedz na poniższe pytania: 1.Z urządzeniem 3785 od HP można się łączyć bez użycia kabla i drukować mobilnie. Na jakich systemach operacyjnych i przy wykorzystaniu jakich urządzeń mobilnych można drukować bezprzewodowo? 2.Napisz, co ty kreatywnego możesz zrobić z urządzeniem od HP.Prawidłowych odpowiedzi szukaj na stronie: www8.hp.com.plSwoją odpowiedź prześlij na adres: [email protected], z dopiskiem: „Konkurs z HP”. Daj się ponieść wyobraźni i wygraj urządzenie HP Deskjet Ink Advantage 3785.Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora oraz Sponsora konkursu, swoich danych osobowych, uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i RODO.
 1. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
 2. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszą nadesłaną wiadomość.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 2 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 12.09.2018 roku  na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorem nagród w Konkursie jest marka HP.
 2. Laureatami Konkursu zostaną 3 (trzy)) osoby, które wybierze jury na podstawie najciekawszej i prawidłowej odpowiedzi.
 3. Nagrody:

  2 x HP Deskjet Ink Advantage 3785, najmniejsze takie urządzenie na świecie

 4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami RODO. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Imię i nazwisko laureata (lub pseudonim) zostaną opublikowane podczas ogłoszenia wyników konkursu.
 8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub kurierską w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

Nadejdzie dzień, kiedy wyjdziesz i zamkniesz za sobą drzwi. Bo dotrze do ciebie z całą tą cholerną mocą, że nie musisz tak żyć

Listy do redakcji
Listy do redakcji
23 sierpnia 2018
Fot. iStock/Neustockimages
 

Wszyscy mówią, że przecież wystarczy odejść. Spakować walizkę, wyjść i zamknąć za sobą drzwi. To twój wybór, twoja decyzja. Co w tym trudnego? Jeśli nie chcesz tak żyć, po prostu sobie na to nie pozwól, zakończ. Każdy to zrozumie.

Łatwo im mówić, prawda? Ile razy chciałaś odejść? Ile razy wracałaś? Ile razy on ci groził, a ty rozpadałaś się na tysiące cząsteczek trudnych do pozbierania? Jestem pewna, że czułaś się wtedy słaba, bezsilna, a on sprawiał, że wierzyłaś w każdą jego groźbę, w każde ostrzeżenie, które ci dawał.

Mówił ci, że go potrzebujesz? Że bez niego nie dasz sobie z niczym rady, bo jesteś głupia, bo nic nie rozumiesz, bo tylko ci się wydaje, że wszystkie rozumy pozjadałaś? I być może jesteś kobietą, która pracuje gdzieś na stanowisku, zarządza ludźmi, mogłaby być niezależna, to jednak nie ufa sobie, nie ufa własnym umiejętnościom, bo jeden człowiek potrafił jej wmówić, że nic nie potrafi, że życiowo nie jest w stanie sama sobie poradzić.

Mówił ci, że jesteś brzydka i bezużyteczna? Ile obelg usłyszałaś na swój temat? „Zobacz, jak ty wyglądasz” – powtarzał każdego dnia z pogardą podkreślając, że i tak nikt cię nie zechce. Że po co się stroisz, że każdy facet pozna się na tobie szybciej niż ci się wydaje. Zostawałaś, bo wątpiłaś w swoją atrakcyjność, kobiecość, w to, że jesteś jednak coś warta.

Okłamywał cię, mówił, że wszyscy ludzie to oszuści, że tylko udają, że cię lubią. Że gdy tylko odejdziesz, zostaniesz sama jak palec, że nikt nie będzie chciał ci pomóc, bo jak pomagać takiemu śmieciowi jak ty. Nie zasługujesz na nic. Więc ty przestałaś ufać ludziom, nikomu się nie zwierzałaś, nikogo nie śmiałaś prosić o pomoc. Bo jak? Jak o pomoc może prosić ktoś tak nic nie znaczący, jak ty. Ktoś, kto jedyne na co zasługuje, to na tak podłe traktowanie. Widocznie jesteś niewystarczająco dobra, zbyt słabo się starasz, zbyt mało kochasz, by inni ludzie wyciągnęli do ciebie rękę.

Przestajesz wierzyć, że jest lepszy świat, inne życie. Drżysz na dźwięk klucza w zamku, podkulasz nogi i wciskasz się w fotel, by być niewidzialną, niedotykalną, by on przestał zauważać twoją obecność. W końcu jesteś tylko „szczurem”, „kopciuchem”, „dziwką” i „puszczalską”. Nic nie znaczysz. Twoi rodzice tylko ci wmówili, że jesteś wyjątkowa, że zasługujesz na coś dobrego. A to on jest dobrem, które cię spotkało. On pokazuje ci, gdzie twoje miejsce. On upokarza, poniża, krzywdzi. I mówi, że gdy się odważysz, zabije cię, zniszczy ci życie, że popamiętasz, że jego nikt i nigdy nie ma prawa zostawić. A ty się boisz, bo wierzysz w jego słowa, bo myślisz, że on naprawdę do tego jest zdolny.

I przychodzi ten moment, kiedy masz dość. Kiedy dochodzisz do tak destrukcyjnego punktu, w którym przestajesz się przejmować tym wszystkim, co on mówi. Jedyne, co się pojawia w twojej głowie, to myśl, że musisz zatroszczyć się o siebie, o swoje życie. Ta potrzeba troski, z powodu bólu, który czujesz, wydaje ci się tak głęboka i tak nie do zniesienia, że musisz uciec od tej samobójczej destrukcji. Troska staje się silniejsza niż strach, niż zakorzenione w tobie przez lata przekonania, że nie masz prawda do niczego, co dobre.

I wtedy odchodzisz. Najpierw uciekasz. Uciekasz jak najdalej pełna lęku i obaw, że on cię znajdzie, że po raz kolejny przekona cię, że powinnaś do niego wrócić, bo on cię kocha, bo przy nim będziesz szczęśliwa, bo wasze życie już będzie lepsze. Ile razy to słyszałaś? Ile razy uwierzyłaś? Ale teraz jest inaczej, coś w tobie pękło. Choć boisz się tak bardzo, to wiesz, że nie wrócisz, że podjęta w tej chwili decyzja jest ostateczną.

Ale nie jest łatwo. Nie jest łatwo poradzić sobie z nadużyciami, które trwały wobec ciebie przez lata, nie jest łatwo poradzić sobie z bólem, cierpieniem. Chciałabym, żebyś wiedziała, że to jest w porządku. Że wszystko, co czujesz jest dobre. Cokolwiek zrobiłaś, co zamierzałaś jest okej. Bez względu na to, co przeżyłaś, na co jemu pozwoliłaś – możesz być dumna z siebie, z miejsca, w którym się znajdujesz.

To wszystko zajmie trochę czasu. Daj go sobie. Poczekaj. Nic nie zadzieje się od razu. Lęki nie znikną po jednej ciemnej nocy, nie odbudujesz siebie w ciągu doby. To nic, że teraz czujesz się słaba, że brak ci pewności siebie, pewności tego, co będzie jutro. To nic, że myślisz, że go kochasz, nawet jeśli to była zła miłość.

Wszystko, co dzisiaj tobą targa, w końcu odejdzie. W końcu stanie się twoją siłą.

Gdziekolwiek jesteś na swojej drodze do odzyskania siebie, jestem z tobą. Też tam byłam. W tych złych czasach, w tych niepowodzeniach, w tych wątpliwościach i strachu. Chciałabym, żebyś wiedziała, że wierzę, że jesteś w stanie stawić temu czoła, że nie jesteś sama w swojej walce, że masz więcej siły i determinacji, i przyjaciół wokół, niż przypuszczasz.

I wiem, że nadejdzie dzień, kiedy wyjdziesz i zamkniesz za sobą drzwi. Bo dotrze do ciebie z całą tą cholerną mocą, że nie musisz tak żyć. Że jesteś dobrym człowiekiem, który nie może być tak podle traktowany. Że nikt na to nie zasługuje. Zwłaszcza ty.


Lifestyle

„Jestem ważniejszy niż twoje dzieci”. Mocna i bardzo ważna kampania z Jackiem Braciakiem skierowana do kobiet

Ewa Raczyńska
Ewa Raczyńska
23 sierpnia 2018
Fot. Screen z You Tube/You Tube

Kiedy ponad tydzień temu zobaczyłam pierwszy filmik z udziałem Jacka Braciaka zapowiadający nową kampanię, pomyślałam: „Ocho, o przemocy wobec kobiet”. Ale coś mi tam nie pasowało. Z każdym kolejnym filmikiem kampania budziła moją ciekawość, a jej twórcy świetnie grali na emocjach i na czasie. 

„Do niczego się nie nadajesz, jesteś słaba, wszystkie jesteście słabe”.

„Jesteś dla mnie nikim, kolejną słabą kobietą. Odbiorę ci wszystko”.

Mocne, prawda? Problem alkoholowy kobiet w Polsce jest nadal tematem tabu, a przecież wiemy, że coraz więcej jest uzależnionych od alkoholu. Zaczyna się od lampki wina wieczorem, jednego drinka na dobry sen, a później alkohol zaczyna po kolei odbierać wszystko, co najważniejsze – pracę, związek, dzieci, godność, szacunek do siebie, poczucie własnej wartości.

Można dyskutować czy język „seksistowskiej świni” jest odpowiedni. Ja wiem jedno – jeśli kampania budzi zainteresowanie, wywołuje dyskusje, to znaczy, że działa, że zwraca uwagę na problem, którego często nie chcemy widzieć.

W ramach kampanii „Alkohol kobiety traktuje gorzej” (gorzej niż mężczyzn) powstała strona www.10dowodow.pl, gdzie znaleźć można m.in. informacje dotyczące nadużywania przez kobiet alkoholu i jego wpływu na zdrowie psychiczne i fizyczne. Czytamy m.in:

Kobiety mają znacznie mniej enzymów odpowiedzialnych za rozkładanie alkoholu niż mężczyźni. Ponieważ kobiety słabiej metabolizują alkohol w żołądku, do wątroby dociera go więcej, uszkadzając narząd mocniej. Rozwój dysfunkcji wątroby występuje u kobiet po krótszym okresie picia i po mniejszych dawkach alkoholu niż u mężczyzn.

Albo:

W porównaniu do nadmiernie pijących mężczyzn, nadmiernie pijące kobiety częściej padają ofiarami wypadków, urazów, przemocy fizycznej, gwałtów i nadużyć seksualnych.

Na stronie znajduje się test AUDIT  sprawdzający zaburzenia spożywania alkoholu. Twórcy kampanii zachęcają: „Zrób go i przekonaj się, czy pijesz odpowiedzialnie!”.

Zajrzyj na stronę www.10dowodow.pl – może jakaś bliska ci kobieta potrzebuje pomocy.

Kampania powstała ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.


Zobacz także

Akcja "Miłość to spotkania"

Regulamin akcji „Miłość to spotkania”

Realne działania firm dają efekty – wspólnie możemy zapobiec katastrofie klimatycznej

Paryski szyk na polskich ulicach! Co ukraść z szafy Paryżanki?