Lifestyle

Regulamin konkursu „Otwórz umysł, bądź kreatywny i wygraj nowe urządzenie HP”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
23 sierpnia 2018
Fot. Materiały prasowe
 

Regulamin konkursu „Otwórz umysł, bądź kreatywny i wygraj nowe urządzenie HP”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Otwórz umysł, bądź kreatywny i wygraj nowe urządzenie HP”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Otwórz umysł, bądź kreatywny i wygraj nowe urządzenie HP” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Oh!me, Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 23.08.2018 do 05.09.2018, wyniki zostaną opublikowane na stronie www.ohme.pl do dnia 12.09.2018 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest marka HP zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, odpowiedz na poniższe pytania: 1.Z urządzeniem 3785 od HP można się łączyć bez użycia kabla i drukować mobilnie. Na jakich systemach operacyjnych i przy wykorzystaniu jakich urządzeń mobilnych można drukować bezprzewodowo? 2.Napisz, co ty kreatywnego możesz zrobić z urządzeniem od HP.Prawidłowych odpowiedzi szukaj na stronie: www8.hp.com.plSwoją odpowiedź prześlij na adres: [email protected], z dopiskiem: „Konkurs z HP”. Daj się ponieść wyobraźni i wygraj urządzenie HP Deskjet Ink Advantage 3785.Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora oraz Sponsora konkursu, swoich danych osobowych, uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i RODO.
 1. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
 2. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszą nadesłaną wiadomość.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 2 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 12.09.2018 roku  na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorem nagród w Konkursie jest marka HP.
 2. Laureatami Konkursu zostaną 3 (trzy)) osoby, które wybierze jury na podstawie najciekawszej i prawidłowej odpowiedzi.
 3. Nagrody:

  2 x HP Deskjet Ink Advantage 3785, najmniejsze takie urządzenie na świecie

 4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami RODO. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Imię i nazwisko laureata (lub pseudonim) zostaną opublikowane podczas ogłoszenia wyników konkursu.
 8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub kurierską w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

Nadejdzie dzień, kiedy wyjdziesz i zamkniesz za sobą drzwi. Bo dotrze do ciebie z całą tą cholerną mocą, że nie musisz tak żyć

Listy do redakcji
Listy do redakcji
23 sierpnia 2018
Fot. iStock/Neustockimages
 

Wszyscy mówią, że przecież wystarczy odejść. Spakować walizkę, wyjść i zamknąć za sobą drzwi. To twój wybór, twoja decyzja. Co w tym trudnego? Jeśli nie chcesz tak żyć, po prostu sobie na to nie pozwól, zakończ. Każdy to zrozumie.

Łatwo im mówić, prawda? Ile razy chciałaś odejść? Ile razy wracałaś? Ile razy on ci groził, a ty rozpadałaś się na tysiące cząsteczek trudnych do pozbierania? Jestem pewna, że czułaś się wtedy słaba, bezsilna, a on sprawiał, że wierzyłaś w każdą jego groźbę, w każde ostrzeżenie, które ci dawał.

Mówił ci, że go potrzebujesz? Że bez niego nie dasz sobie z niczym rady, bo jesteś głupia, bo nic nie rozumiesz, bo tylko ci się wydaje, że wszystkie rozumy pozjadałaś? I być może jesteś kobietą, która pracuje gdzieś na stanowisku, zarządza ludźmi, mogłaby być niezależna, to jednak nie ufa sobie, nie ufa własnym umiejętnościom, bo jeden człowiek potrafił jej wmówić, że nic nie potrafi, że życiowo nie jest w stanie sama sobie poradzić.

Mówił ci, że jesteś brzydka i bezużyteczna? Ile obelg usłyszałaś na swój temat? „Zobacz, jak ty wyglądasz” – powtarzał każdego dnia z pogardą podkreślając, że i tak nikt cię nie zechce. Że po co się stroisz, że każdy facet pozna się na tobie szybciej niż ci się wydaje. Zostawałaś, bo wątpiłaś w swoją atrakcyjność, kobiecość, w to, że jesteś jednak coś warta.

Okłamywał cię, mówił, że wszyscy ludzie to oszuści, że tylko udają, że cię lubią. Że gdy tylko odejdziesz, zostaniesz sama jak palec, że nikt nie będzie chciał ci pomóc, bo jak pomagać takiemu śmieciowi jak ty. Nie zasługujesz na nic. Więc ty przestałaś ufać ludziom, nikomu się nie zwierzałaś, nikogo nie śmiałaś prosić o pomoc. Bo jak? Jak o pomoc może prosić ktoś tak nic nie znaczący, jak ty. Ktoś, kto jedyne na co zasługuje, to na tak podłe traktowanie. Widocznie jesteś niewystarczająco dobra, zbyt słabo się starasz, zbyt mało kochasz, by inni ludzie wyciągnęli do ciebie rękę.

Przestajesz wierzyć, że jest lepszy świat, inne życie. Drżysz na dźwięk klucza w zamku, podkulasz nogi i wciskasz się w fotel, by być niewidzialną, niedotykalną, by on przestał zauważać twoją obecność. W końcu jesteś tylko „szczurem”, „kopciuchem”, „dziwką” i „puszczalską”. Nic nie znaczysz. Twoi rodzice tylko ci wmówili, że jesteś wyjątkowa, że zasługujesz na coś dobrego. A to on jest dobrem, które cię spotkało. On pokazuje ci, gdzie twoje miejsce. On upokarza, poniża, krzywdzi. I mówi, że gdy się odważysz, zabije cię, zniszczy ci życie, że popamiętasz, że jego nikt i nigdy nie ma prawa zostawić. A ty się boisz, bo wierzysz w jego słowa, bo myślisz, że on naprawdę do tego jest zdolny.

I przychodzi ten moment, kiedy masz dość. Kiedy dochodzisz do tak destrukcyjnego punktu, w którym przestajesz się przejmować tym wszystkim, co on mówi. Jedyne, co się pojawia w twojej głowie, to myśl, że musisz zatroszczyć się o siebie, o swoje życie. Ta potrzeba troski, z powodu bólu, który czujesz, wydaje ci się tak głęboka i tak nie do zniesienia, że musisz uciec od tej samobójczej destrukcji. Troska staje się silniejsza niż strach, niż zakorzenione w tobie przez lata przekonania, że nie masz prawda do niczego, co dobre.

I wtedy odchodzisz. Najpierw uciekasz. Uciekasz jak najdalej pełna lęku i obaw, że on cię znajdzie, że po raz kolejny przekona cię, że powinnaś do niego wrócić, bo on cię kocha, bo przy nim będziesz szczęśliwa, bo wasze życie już będzie lepsze. Ile razy to słyszałaś? Ile razy uwierzyłaś? Ale teraz jest inaczej, coś w tobie pękło. Choć boisz się tak bardzo, to wiesz, że nie wrócisz, że podjęta w tej chwili decyzja jest ostateczną.

Ale nie jest łatwo. Nie jest łatwo poradzić sobie z nadużyciami, które trwały wobec ciebie przez lata, nie jest łatwo poradzić sobie z bólem, cierpieniem. Chciałabym, żebyś wiedziała, że to jest w porządku. Że wszystko, co czujesz jest dobre. Cokolwiek zrobiłaś, co zamierzałaś jest okej. Bez względu na to, co przeżyłaś, na co jemu pozwoliłaś – możesz być dumna z siebie, z miejsca, w którym się znajdujesz.

To wszystko zajmie trochę czasu. Daj go sobie. Poczekaj. Nic nie zadzieje się od razu. Lęki nie znikną po jednej ciemnej nocy, nie odbudujesz siebie w ciągu doby. To nic, że teraz czujesz się słaba, że brak ci pewności siebie, pewności tego, co będzie jutro. To nic, że myślisz, że go kochasz, nawet jeśli to była zła miłość.

Wszystko, co dzisiaj tobą targa, w końcu odejdzie. W końcu stanie się twoją siłą.

Gdziekolwiek jesteś na swojej drodze do odzyskania siebie, jestem z tobą. Też tam byłam. W tych złych czasach, w tych niepowodzeniach, w tych wątpliwościach i strachu. Chciałabym, żebyś wiedziała, że wierzę, że jesteś w stanie stawić temu czoła, że nie jesteś sama w swojej walce, że masz więcej siły i determinacji, i przyjaciół wokół, niż przypuszczasz.

I wiem, że nadejdzie dzień, kiedy wyjdziesz i zamkniesz za sobą drzwi. Bo dotrze do ciebie z całą tą cholerną mocą, że nie musisz tak żyć. Że jesteś dobrym człowiekiem, który nie może być tak podle traktowany. Że nikt na to nie zasługuje. Zwłaszcza ty.


Lifestyle

W jakim miesiącu się urodziłeś? Czy wiesz, co rujnuje twoje szczęście?

Redakcja
Redakcja
23 sierpnia 2018
Fot. iStock/stock_colors

Nasze życie często determinują przekonania, które zostały w nas zakorzenione. Ile razy słyszałaś, że dziewczynki powinny być ładne i grzeczne? Czy ktoś wmówił ci, że musisz być najlepszą?

Czy możliwe, że oprócz tego, co słyszałyśmy w dzieciństwie, wpływ na nas może mieć także data urodzenia i wpływ gwiazd? Astrolodzy pokusili się o pokazanie, jak rujnujemy sobie życie w zależności od naszego miesiąca urodzin.

Styczeń

Zrujnujesz swoje życie odpuszczając

Kiedy odpuszczasz, tracisz najlepszą część swojego życia. Naprawdę aż tak cię przeraża wyjście poza swoją strefę komfortu? Czego się boisz? Tkwienie w jednym miejscu, w rutynie nie sprawi, że będziesz dorastać i uczyć się.

Luty

Zrujnujesz swoje życie żyjąc w przeszłości

Za każdym razem gdy patrzysz za siebie, jesteś przygnębiony. To co tu i teraz zaczynasz doceniać dopiero, gdy stanie się przeszłością. Tylko nią żyjesz nie dostrzegając, jak ważne rzeczy dla ciebie dzieją się właśnie dzisiaj.

Marzec

Zrujnujesz własne życie wybierając nieodpowiednich ludzi

W każdym człowieku widzisz to, co najlepsze. Wierzysz, że każdy jest dobry i zasługuje na szansę i zrozumienie. Pewnie dlatego często obrywasz od tych, którzy wydawali ci się najbliżsi. Zamiast zastanawiać się, dlaczego tak się dzieje, popracuj nad swoją naiwnością.

Kwiecień

Zrujnujesz swoje życie będąc swoim najgorszym wrogiem i krytykiem

Dobrze jest być wymagającym wobec siebie. Ale zapamiętaj jedno – nigdy nie osiągniesz doskonałości. Jesteś dla siebie zbyt surowy. Nie potrafisz wybaczyć sobie błędów. Wywierasz na sobie presję, którą nieświadomie narzucasz innym. Żyjąc w ten sposób nie stworzysz dobrego związku. Zaakceptuj, że nikt nie jest idealny, nawet ty.

Maj

Zrujnujesz własne życie skupiając się na innych

Nie chcesz nikogo rozczarować swoją osobą. Szczęście i zadowolenie innych stawiasz ponad swoje własne. Uświadom sobie, że skupianie się na sobie i swoich potrzebach jest zdrowym egoizmem niezbędnym do osiągnięcia własnego szczęścia.

Czerwiec

Zrujnujesz własne życie godząc się z tym, co masz

Bycie zadowolonym z tego, co się posiada, kim się jest prowadzi do stagnacji. Fajnie myśleć o sobie dobrze, pogodzić się z tym, jak wygląda moje życie. Ale to nas nie rozwija, wręcz przeciwnie – kotwiczy tylko w jednym miejscu. W życiu chodzi o to, by ryzykować i mieć nadzieję na lepsze.

Lipiec

Zrujnujesz swoje życie wracając do ludzi, którzy cię skrzywdzili

Krzywdzimy się nawzajem cały czas. Ale nie można wyrządzić sobie większej krzywdy niż tak, gdy decydujesz się wrócić do tego, kto cię zranił. Otwierasz rany, sprawiasz, że nigdy się nie goją. Oszukujesz siebie mając nadzieję, że ta druga osoba się zmieni. Prawda jest taka, że zmienic się możesz tylko ty. Uratuj siebie.

Sierpień

Zrujnujesz własne życie nie żyjąc w pełni

Planuj swoje życie, organizuj je, oszczędzaj, wyznaczaj cele, ale uważaj – nie daj się temu pochłonąć. Zostaw w sobie otwartość na coś nieprzewidzianego, na coś zaskakującego. Upewnij się, że życie, które masz, sprawia, że jesteś szczęśliwa. Jeśli tak nie jest – czas na zmiany. Nie musisz żyć w utartych schematach.

Wrzesień

Zrujnujesz swoje życie porównując je do innych

Zacznij zdawać sobie sprawę, w konkurencji o lepsze życie występujesz tylko ty sam. Z nikim się nie ścigasz, nikogo nie próbujesz dogonić. To twoje życie. Za nie bierzesz odpowiedzialność. Skup się na swoim torze, a wtedy osiągniesz lepsze wyniki. Jeśli wciąż patrzysz na kogoś innego, zawsze będziesz czuł, że jesteś krok z tyłu. Tu nie chodzi o innych, ty chodzi o ciebie.

Październik

Zrujnujesz swoje życie żyjąc w izolacji

Boisz się wpuszczać ludzi do swojego życia, nie chcesz, by byli zbyt blisko. Obawiasz się, że jeśli ktoś zbytnio się zbliży i tak odejdzie, a ty będziesz cierpień. Twój mechanizm obronny to odtrącanie ludzi. Powinieneś to zrozumieć.

Listopad

Zrujnujesz swoje życie będąc zbytnim pesymistą

Negatywne nastawienie do życia zniszczy wszystko, co dobre na twojej drodze. Zapamiętaj, że to, co sam projektujesz, przyciąga. Jeśli więc wokół widzisz same negatywy, wielce prawdopodobne, że twoje życie takie właśnie będzie.

Grudzień

Zrujnujesz swoje życie zachowując urazy

Przebaczanie i zapominanie nie jest w twoim stylu. Nawet kiedy mówisz, że wybaczasz, wciąż trzymasz urazy w sobie. Tak się tylko składa, że ludzie czasami popełniają błędy. Twoim największym problemem jest ufanie jedynie sobie, nikomu innemu.


źródło: ThoughtCatalogy


Zobacz także

Ile wody potrzebuje twoje ciało i jak pić jej więcej? 8 trików, które nauczą cię pić wodę

Ściśnięty żołądek i złamane serce? Sprawdź, dlaczego ostatnią rzeczą, o której myślisz podczas rozstania jest jedzenie

5 niezwykłych zalet owsianki. Jest przynajmniej 5 powodów, by jeść ją codziennie! Akcja #rodzINKA. Tydzień I, wyzwanie 2