Lifestyle

Regulamin konkursu „Mama ma… pomysły i marzenia”

Redakcja
Redakcja
8 marca 2016
Konkurs "Mama ma... pomysły i marzenia"
Fot. iStock / adezhda1906
 

Regulamin konkursu „Mama ma… pomysły i marzenia”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Mama ma… pomysły i marzenia”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Mama ma… pomysły i marzenia” zwanego dalej „Konkursem”, jest Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 08.03.2016 do 22.03.2016 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Mama ma Kornelia Ligaszewska-Leśniak – zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. Odpowiedź na pytanie: „W jaką podróż / na jaką wyprawę zabrałabyś swoją butelkę Paulandstella?” Opowiedz nam o waszej wymarzonej wycieczce, wyprawie czy podróży. Może być bardzo osiągalna lub całkowicie magiczna – wszystko zależy od waszego pomysłu i wyobraźni.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 2 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 29.03.2016 na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest Mama ma Kornelia Ligaszewska-Leśniak
 2. Laureatami Konkursu zostanie 2 osoby, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  Nagrody:
  1x Butelka samonagrzewająca się paulandstella wartość 139 zł
  1x torba dla mamy i dziecka wartość 269 zł
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

Konkurs „Mama ma… pomysły i marzenia”

Redakcja
Redakcja
8 marca 2016
Konkurs "Mama ma... pomysły i marzenia"
Fot. iStock / adezhda1906
 

Chcesz pokazać swojemu dziecku cały świat. Od Bałtyku po Tatry, a potem jeszcze kawałek dalej, i dalej… Cudownie! Razem z wyjątkowym  sklepem dla rodziców Mama-ma.com serdecznie zapraszamy was do zrobienia pierwszego kroku. Opowiedzcie nam o swoich podróżniczych marzeniach – tych realnych i tych całkiem fantastycznych – i wygrajcie magiczną butelkę samonagrzewająca Paullandstella. Z takim gadżetem żadna wyprawa nie ma ograniczeń, nawet z najmłodszym członkiem rodziny.

  1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do tego artykułu odpowiedź na pytanie: „W jaką podróż / na jaką wyprawę zabrałabyś swoją butelkę Paulandstella?” Opowiedz nam o waszej wymarzonej wycieczce, wyprawie czy podróży. Może być bardzo osiągalna lub całkowicie magiczna – wszystko zależy od waszego pomysłu i wyobraźni.
  2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
  3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

Zadanie konkursowe:

W komentarzu do tego artykułu odpowiedź na pytanie: „W jaką podróż / na jaką wyprawę zabrałabyś swoją butelkę Paulandstella?” Opowiedz nam o waszej wymarzonej wycieczce, wyprawie czy podróży. Może być bardzo osiągalna lub całkowicie magiczna – wszystko zależy od waszego pomysłu i wyobraźni. Zaszalej! Razem z butelką Paulandstella, wyprawa do lasu czy na plażę nie jest już wyzwaniem, a może marzysz o Toskanii albo krainie bajek prosto ze stron waszej ulubionej książki?

Nagrody

1 x Butelka samonagrzewająca się Paulandstella

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Z nią nie potrzebujesz prądu, gazu ani baterii by przygotować ciepły napój dla swojego dziecka!

Butelka paulandstella jest najłatwiejszym i najbardziej perfekcyjnym rozwiązaniemułatwiającym karmienie Twojego dziecka zarówno w podróży, jak i w nocy.

Funkcjonowanie butelki jest proste – polega na wciśnięciu guzika.
Wystarczy jedno kliknięcie i zawartość ogrzewa się do optymalnej temperatury.
Mleko możesz rozrobić bezpośrednio w ogrzanej wodzie, dzięki czemu Twoje dziecko może być natychmiast nakarmione.

Paulandstella samonagrzewająca się butelka dla dzieci jest idealna do ogrzania zarówno mleka matki, jak również herbatki.

1 x Torba dla mamy i dziecka

torby paulandstella

Niezastąpiony pomocnik w codziennej opiece i nawet tych najmniejszych podróżach do parku. W torbie znajduje się: mata do przewijania dziecka, kosmetyczka z PVC, oddzielna torebeczka do smoczków, wiele praktycznych kieszonek na butelki dla niemowląt, pieluchy, telefon komórkowy, portfel itp..

Konkurs trwa od 08.03.2016 do 22.03.2016 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 29.03.2016 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj


Lifestyle

Mówisz, że z dziećmi trudno jest osiągnąć zawodowy sukces? Nawet nie wiesz, jak bardzo się mylisz. Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle…

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
8 marca 2016
Fot. iStock / gruizza

– Byłam w siódmym miesiącu ciąży z piątym dzieckiem, gdy zadzwonił telefon. Długo na niego czekałam. To chyba był „ten” znak – mówi pani Kornelia. –  Mój przepis na sukces w pigułce to wytrwałość i siła. Nie wolno się bać podejmować ryzyka, dać się sparaliżować przez strach, że może nie wyjść – dodaje. Nie sposób się nie zgodzić.

Dzieci i do tego własny dobrze prosperujący biznes? Chętnie zgodzimy się, że dziś to osiągalny sukces, ale same wolimy nie wyrywać się przed szereg. A piątka dzieci i własna firma? Robi wrażenie. Poznajcie Kornelię Ligaszewska-Leśniak, właścicielkę i założycielkę firmy Mama Ma, prywatnie pięciokrotną mamę.

 Własna firma – to trzeba kochać

Kornelia Ligaszewska-Leśniak  – Zawsze marzył mi się mój własny biznes… – Tak zaczyna się ta historia. Już jako nastolatka pomagała ojcu w prowadzeniu jego działalności w branży budowlanej. Gdy dopiero poznawała z czym to się je, jej największymi sprzymierzeńcami były zapał i pracowitość.

quote rozowy ohme2„Nie znałam jeszcze dobrze języka, ale to nie przeszkadzało w uczeniu się. Jeszcze jako uczennica pomagałam tacie w firmie. Trochę jako sekretarka, trochę jako młody adept w branży – i przyszły następca.”

Można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że czym skorupka za młodu nasiąknie…, bo już w klasie maturalnej zapytana o swoje plany na przyszłość – Kim zostaniesz? – odpowiedziała śmiało: Businesswoman of the Year. Dziś pani Kornelia podtrzymuje swoje stanowisko i dodaje – Nie podałam roku, więc wszystko przede mną ;).

Nie dla każdego, nie w każdym momencie

Prawie każdy biznesowy happy end ma swojego dobrego anioła, moment przełomowy, w którym waży się decyzja: teraz albo nigdy…

quote rozowy ohme2„Wcześniej z pomocą znajomego próbowałam zdobyć zaufanie marki Paulandstella, czułam, że to jest właśnie ta perełka, której potrzebuję, żeby rozwinąć skrzydła. Ale nie otrzymałam przez dłuższy czas odpowiedzi, sprawa rozeszła się po kościach. Byłam w siódmym miesiącu ciąży z piątym dzieckiem, gdy zadzwonił telefon. Długo na niego czekałam.

Świętowałam urodziny córki, gdy w słuchawce usłyszałam głos założyciela Paulandstella pana Holgera Seidla – zaproponował mi wyłączność do wprowadzenia ich marki na polski rynek… To chyba był „ten” znak.”

Zapytacie, dlaczego akurat wtedy? Nie w każdym momencie życia mamy te same priorytety. Czasem po prostu trzeba poczekać na ten właściwy moment, zaufać intuicji. Wiedzieć, że naprawdę jest się gotowym i że się chce całym sercem.

Wcześniej cały czas pozostawała aktywna zawodowo – pracując w rodzinnej firmie ojca. Branża budowlana, a dokładnie instalacji sanitarnych, nie jest łatwym miejscem dla kobiety. Tu rządzić chcą twardzi faceci. I nie ma chyba lepszego miejsca, żeby udowodnić – że to tylko stereotyp. To pod skrzydłami ukochanego taty, udało się zbudować najcenniejszy kapitał i podwaliny własnej działalności – wiarę w siebie, wiarę we własne możliwości.

quote rozowy ohme2Jest ciężko, czasami padam jak mucha, ale to jest to, co chcę robić. Nikt nie mówił, że droga do sukcesu jest prosta i gładka. Wiedziałam o tym, ale „co cię na zabije, to cię wzmocni” ;).”

Już wcześniej nasza bohaterka bacznie obserwowała branżę dziecięcą. A macierzyństwo doskonale motywowało do tego, by wejść na rynek przebojem i jak najlepiej wykorzystać swoje doświadczenie – nie tylko zawodowe.  Pani Kornelia jako mam piątki dzieci zyskała niesamowity atut – mogła w pełni wykorzystać to kim była. Bycie sobą i dzielenie się z innymi swoją szczerością – zawsze odpłaca się czymś dobrym.

Jak wygrać swój bilet po sukces?

Bycie prawdziwym? Myślę, że właśnie tym wygrywa Mama ma.  Kornelia Ligaszewska-Leśniak służy swoim bogatym doświadczeniem a nie tylko dobrze brzmiącym hasłem reklamowym. A ta szczerość,  to szacunek wobec klienta – tak rzadko dziś spotykany.

Bywa, że to jednak więcej niż praca?

quote rozowy ohme2„Są takie momenty, których nie da się kupić za żadne pieniądze. Gdy moi klienci, piszą do mnie dzwonią, gdy spotykam ich na warsztatach – i są zachwyceni. Dziękują i opowiadają, że to naprawdę fajna butelka, że ułatwiła im rodzicielstwo, pomogła. To jest taki mój osobisty sukces, głaskanie mojego ego. Wiem, że to co robię, nie jest obojętne.”

Wyłączna dystrybutorka marki Paulandstella w Polsce

Biznes-matka

Piątka dzieci i firma – dla wielu brzmi nieprawdopodobnie. Aż ciśnie się na usta pytanie: jakim cudem to się udaje?

quote rozowy ohme2 „Im więcej dzieci, tym lepsza organizacja. Szczególnie, gdy mama jest aktywna zawodowa. Tutaj chyba nie ma aż takiej filozofii, to po prostu naturalna konieczność. Kolejne dzieci w rodzinie powodują zmianę organizacji. Taka mama po prostu wszystko robi szybciej.

Oczywiście jest potrzebne jeszcze szczęście – szczęście, czyli rodzina, która może na siebie liczyć: mama i tata , czasami pomoc dziadków, mądre i obrotne dzieci. Ja jestem szczęściara, mam to wszystko.”

Świat na ciebie nie zaczeka… musisz kochać się rozwijać

Dziś pani Kornelia prowadzi również vloga – i można śmiało powiedzieć, że to kolejne dość absorbujące zajęcie. Skąd pomysł, żeby rozwijać się w tym kierunku?

quote rozowy ohme2„Trzeba ciągle być na bieżąco, przecież świat na nikogo nie będzie czekał. Ja też miałam już potrzebę spróbowania czegoś nowego, może ekscytującego. Vlog na stronie mojego sklepu jest też pomocą dla moich klientów. Wierzę w to co robię, znam te produkty od podszewki i nie oczekuję od nikogo, żeby kupował kota w worku. Mam nadzieję, że moi klienci podchodzą równie entuzjastycznie to tych filmów.

Poza tym to również kolejny krok w  rozwoju firmy. Mój Vlog na razie prowadzę w języku polskim, ale za moment będzie wszystko po niemiecku i po angielsku. Działam prężnie, konkurencja nie śpi ;).”

Życie zaskakuje, ale warto mieć swoje sentymenty

Od niej się wszystko zaczęło i JEJ nie może zabraknąć. Zresztą jak podkreśla właścicielka, samonagrzewająca butelka to okręt flagowy Mama my.

quote rozowy ohme2„Mój ulubiony produkt , to oczywiście butelka Paulandstella, moja torba marki paulandstella, od tego wszystko się zaczęło. Sama ich używam. Oprócz nich mam swoje dopieszczone perełki  – stawiam na polskie i ekologiczne – są dla mnie ważne.

Sama znajduję produkty na targach lub warsztatach. Jako mama – doskonale wiem, co kończy się na przekonywującym haśle reklamowym, a  który produkt ma naprawdę wiele do zaoferowania rodzicom. To jest najważniejsze. Zero tolerancji dla ładnych bubli. I tylko takie – porządne produkty, którym sama ufam, wpuszczam do mojego sklepu. Ma to być od mamy dla mam, z czystym sumieniem.”

Każdy produkt przechodzi testy ogniowe w rękach rodziców – pani Kornelii oraz jej przyjaciół. To do zaufanych osób zwraca się z prośbą o opinię, tak aby mieć pewność, że wszystko jest takie jak być powinno, bez względu na odmienny tryb życia czy osobiste preferencje.

Butelka samonagrzewająca się Paulandstella

 

Sklep jest – można powiedzieć – w ciągłej modernizacji. Zmienia się tak jak jego klienci i ich potrzeby. – Stale nad nim pracuję i to się nigdy nie zmieni- mówi właścicielka Mama ma.

Co dalej? 

quote rozowy ohme2„Lubię polskie produkty, są niedoceniane. Chciałbym Polskę rozreklamować w Europie, na świecie. Mamy tyle fajnych rzeczy, które nie potrafią się wypromować. Zupełnie nie rozumiem dlaczego?! Ja spróbuję – to mój ambitny plan na najbliższą przyszłość.”

Mężczyźni śmieją się w głos mówiąc, że „gdzie diabeł nie może, tam babę poślę”. A my możemy śmiało powiedzieć, że powinni nam tego zazdrościć. Bo kobieta z pasją i charyzmą może osiągnąć więcej niż śniło się filozofom ;), a już na pewno niedowiarkom. Trzeba tylko uwierzyć – na początek  w siebie!linia 2px

Artykuł powstał we współpracy z Mama ma – dziękujemy pani Kornelii Ligaszewskiej-Leśniak za rozmowę.


Zobacz także

Świąteczne kino dla całej rodziny. Nie musisz znów oglądać „Kevina” ;) Prezentownik Oh!me 2018

Street fashion? Nie taki diabeł straszny!

Street fashion? Nie taki diabeł straszny!

Wszystkie kłamstwa narcyzów... Jak to z nimi jest naprawdę?

Wszystkie kłamstwa narcyzów… Jak to z nimi jest naprawdę?