Lifestyle

Regulamin konkursu „Kreatywnie od kołyski”

Redakcja
Redakcja
21 stycznia 2016
Fot. Materiały prasowe
 

Regulamin konkursu „Kreatywnie od kołyski”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Kreatywnie od kołyski”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Sposób na jesień”zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 21.01.2016 do 03.02.2016 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest firma Da Vinci Media GmbH – zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  Zadanie konkursowe: Pokażcie nam jak kreatywnie spędzacie czas z dziećmi! Niech inspiracją do działań będą programy Da Vinci Learning. Wysyłajcie nam zdjęcia z efektów Waszych kreatywnych zabaw, które łączycie z edukacją swoich pociech.  Zdjęcia* w formie elektronicznej przesyłajcie na adres [email protected] w temacie wiadomości wpisując Konkurs „Kreatywnie od kołyski”.

  Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  *Dopuszczalny jest kolaż składający się maksymalnie z 3 zdjęć.

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi lub przesłania większej ilości zdjęć, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwsze zdjęcie z pierwszej  nadesłanej wiadomości.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 10 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 10.02.2016 na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest  Da Vinci Media GmbH.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 10 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  Nagrody:
  I stopnia:
  1 x Teleskop (o wartości 400 PLN)II stopnia:
  4 x zestaw Młodego Odkrywcy (każdy wartości 100 PLN)III stopnia:
  5 x kubków Da Vinci Learning (każdy wartości 20 PLN)
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

„Tak, jestem sama. Nie przeszkadza mi to. Że niby oszukuję, bo co innego miałabym powiedzieć? Grubo się mylisz”

Ewa Raczyńska
Ewa Raczyńska
21 stycznia 2016
Fot. iStock / skynesher
 

Anka ma 38 lat. Od samego początku inwestowała w swój rozwój. Zresztą zawsze była pewną siebie – najpierw dziewczyną, potem kobietą. – Wiecznie wchodziłam w konflikty z koleżankami, bo otwarcie mówiłam co sądzę o tym, co robiły. Kiedy moja szkolna przyjaciółka biegała za chłopakiem, uważałam, że to głupie, że nie szanuje siebie. Przestała się do mnie odzywać. Mówiła: „zazdrościsz mi”. Czego jej miałam zazdrościć, że ugania się za chłopakiem?

Podobnie było na studiach. Anka ambitna. Zdawała egzaminy w terminach. Chodziła na imprezy, potrafiła być duszą towarzystwa, ale solą w oku dla niektórych były jej wyniki na uczelni. – Wiesz, dostałam staż w świetnej firmy – cieszyła się mówiąc o swoim sukcesie przyjaciółce. „Po co ci to? Jeszcze się w życiu napracujesz” – usłyszała.

– Nie wiem, zawsze była we mnie pewność, gdzie chcę dojść, co osiągnąć. Kocham moich rodziców, ale nie chciałam tak jak oni skończyć. W małym mieszkaniu, w tej samej pracy od lat, z popołudniem spędzanym przed telewizorem. W takiej szarej codzienności. To, kim jestem dzisiaj, zawdzięczam im, bo pokazali mi, jak nie chcę żyć.

Dzisiaj Anka jest dyrektorem w jednym ze znanych banków. – Wiesz dlaczego mi się udało? Bo potrafiłam stawiać granicę. Nie pozwoliłam swoim szefom wejść sobie na głowę. Skończyłam studia z mega wynikami, od razu dostałam pracę. Nie musiałam szukać poklasku w oczach innych. Udowadniać pełnym oddaniem, wieloma nadgodzinami i pracami w weekend, ile jestem warta. Organizacja to moje drugie imię, nie chciałam, żeby praca stała się całym moim życiem. Tak, wiem, takich kobiet się nie lubi.

Anka zakochiwała się, chodziła na randki. Zresztą robi to do teraz. – Jestem otwarta na świat. Kocham towarzystwo, ludzi z pasją. Zapraszam do siebie znajomych. Uwielbiam gotować. W czasie moich podróży poznaję fantastyczne osoby, z którymi często się zaprzyjaźniam. W dobie internetu, jakie ma znaczenie, skąd jesteś. Mam dwie przyjaciółki jeszcze z czasów studiów. One czasami na mnie patrzą pytając z troską: – Anka, czy ty jesteś szczęśliwa? A moje „tak, jestem” – wiem, że ich do końca nie przekonuje. Bo jak być szczęśliwą dobiegającą 40-tki singielką bez dzieci? W ich oczach to niemożliwe. Wiesz, na zasadzie „coś tu nie gra”.

„Z nią jest coś nie tak, skoro nikt jej nie chce”

To chyba najczęściej wypowiadane zdanie za plecami Anki. – Przecież nie jestem głupia. Nikt mi tego wprost nie powie, nie spyta: „A czemu ty właściwie jesteś sama”, jakby miała za to pogryźć, lepiej domniemywać na boku. A ja po prostu nie trafiłam na odpowiedniego faceta. Jakoś tak mam, że przyciągam tych, którymi to ja muszę się opiekować. Mówi, że nie wybrzydza, chce po prostu partnera – do życia, do rozmowy, do dzielenia się swoimi pasjami. – Dlaczego mam wchodzić w związek tylko dlatego, że „lata mi lecą”. I przez resztę życia zastanawiać, co ja robię do cholery z tym facetem? Szczerze wierzę, że znajdę tego odpowiedniego. Rozglądam się, ale nie skupiam na tym szukaniu mojej całej uwagi.

„Co ty wiesz o życiu, skoro nie masz dzieci”

Tak, dzieci uczą życia, wystawiają na próbę cierpliwość, przesuwają granice wytrzymałości, ich obecność testuje związek. – Nie mogę mówić przy koleżankach, które mają dzieci, że byłam na świetnych zajęciach fitness, albo spytać, czy nie poszłyby ze mną do kina w ramach rozrywki. „Stara, ja nie pamiętam, jak kino wygląda” – słyszę. „Jak będziesz miała dzieci, to zobaczysz, wszystko się skończy”. Hmm, cóż, nie mam jeszcze dzieci. Zajmuję się dziećmi mojej siostry, chętnie z nimi zostaję, jak oni chcą gdzieś wyjść sami. Tylko nie rozumiem tego wartościowania – dlaczego moje życie jest słabsze, niepełne? Mogłabym powiedzieć: „Co ty wiesz o życiu, utknęłaś z dziećmi”. Ale ja w ogóle tak nie myślę. Przecież to jest nasz wybór. Decydujesz się na dziecko – świetnie. Ale proszę nie mów, że skoro ja ich nie mam, to g**no wiem. Bo to nie fair.

„Zazdroszczę ci, też bym tak chciała”

– Ostatnio usłyszałam to od koleżanki z pracy. Po 30-tce, dwójka dzieci. W związku. Otworzyłam oczy szeroko. „No chciałabym jak ty, mieć czas na wyjazdy, na basen, na poznawanie innych ludzi”. Zawsze w takich momentach mówię: „Kochana ciesz się z tego, co masz – to dużo, a jeśli chcesz coś zmienić – droga stoi otworem”. Ja naprawdę wiem, że życie jest tylko i wyłącznie w naszych rękach.

Nie bywa smutna wieczorami, samotna. Pewnie myślisz, że siedzi w swoim czystym mieszkaniu, w ciszy z głową między kolanami i marzy, by ktoś ją przytulił, by był obok. Albo, że siedzi z papierami firmowymi, odpisuje na maile. – Żyję jak normalny człowiek, nie jestem jakimś freakiem. To, że jestem sama, to dzisiaj mój wybór. W domu wskakuję w dresy, karmię koty. Dzwonię do mamy, do siostry. Umawiam się na randki, idę do kina. No tak – po prostu. Biorę to, co dostaję.

Z jednym ma problem. – Dlaczego nikt nie martwi się o samotnych facetów dobiegających 40-tki. O nich mówi się, że wybrali wolność, nikt nie pyta dlaczego są sami, czemu nie mają dzieci. Facet może. Takich facetów się podziwia, mówi się o nich, że są silni. Pewni siebie. Jak już wybiorą kobietę, to będą nosić ją na rękach, kochać do końca życia. A tymczasem ja w oczach innych jestem samotną starą panną, na którą ukradkiem patrzy się ze współczuciem, o której mówi się: „Biedna, sama przed sobą nie chce się przyznać, że jest nieszczęśliwa”. Jak walczyć z takim stereotypem? Chyba lepiej odpuścić, bo i tak każdy „wie swoje”.


Lifestyle

Kobiety wolą altruistów

Anna Frydrychewicz
Anna Frydrychewicz
21 stycznia 2016
Fot. Pexels / Binyamin Mellish / stock tookapic / gratisography.com / CC0 Public Domain

Co najbardziej pociąga nas w panach? Ile pań, tyle odpowiedzi… Niektóre kobiety najbardziej cenią dobry wygląd, inne intelekt i zaradność, a jeszcze inne… altruizm. Naukowcy twierdzą nawet, że ta ostatnia cecha jest zdecydowanie najbardziej pożądana :). 
Wyniki ostatnich badań przeprowadzonych na grupie 202 kobiet mówią o tym, że dobre serce to atut stawiany nawet przed powalającą na kolana aparycją. W trakcie eksperymentu paniom pokazywano zdjęcia mniej lub bardziej atrakcyjnych mężczyzn wraz z krótkim opisem jego cech wewnętrznych oraz sytuacji, w których panowie mieli okazję wykazać się pozytywnym zachowaniem.

Okazało się, że panie, które rozważały dłuższy związek z partnerem, świadomie wybierały przede wszystkim tych „pozytywnych” bohaterów. Dobry wygląd zaś okazał się cechą numer jeden w przypadku panów rozpatrywanych jako kandydatów, z którymi można nawiązać  krótki romans. Cóż, prawdziwą sztuką jest dokonanie wyboru zgodnego z  aktualną potrzebą ;).


Źródło: Independent


Zobacz także

Ukręć łeb gremlinowi

poradnik dla zranionych

Jak radzić sobie z poczuciem krzywdy i uspokoić emocje? Poradnik dla zranionych

Przepraszająca, prosząca, zabiegająca, winna. Tysiące kobiet takich, jak ona. Dość!