Lifestyle

Regulamin konkursu „Eko, to się dziedziczy”

Redakcja
Redakcja
26 listopada 2015
Fot. iStock / thawornnurak
 

Regulamin konkursu „Eko, to się dziedziczy”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Eko, to się dziedziczy” TUTAJ

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Sposób na jesień”zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 01.12.2015 do 14.12.2015 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest marka MomMe – zwana dalej Sponsorem
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do wpisu konkursowego, znajdującego się pod adresem:  umieść odpowiedź
  „Napisz, jak uczysz swoje dzieci eko-życia. Co wasza rodzina i nawet jej najmniejsi członkowie robią dla naszej planety? Może macie swój autorski pomysł, na naukę dziecka odpowiedzialności za matkę naturę?”
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 5 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 21.12.2015 na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest marka MomMe.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 5 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi. Każdy z laureatów otrzyma nagrodę rzeczową – 1 zestaw nagród, składający się z:
  – Aksamitna oliwka pielęgnacyjna 100ml
  – Łagodny żel do mycia 2 w 1 150ml
  – Puszysty krem łagodzący 75ml  
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

Rafał Olbiński, mistrz obrazu i plakatu w książce dla dzieci!

Redakcja
Redakcja
27 listopada 2015
Fot. Materiały prasowe
 

Czy książka dla dzieci może być jednocześnie dziełem sztuki? Czy połączenie poezji z „kulturą wysoką” jest dobrą formą uwrażliwiania od najmłodszych lat na piękno? I czy wiele poziomów przekazu i zabawa formą to dobry kierunek rozwoju wyobraźni i prowokowania do myślenia?

Odpowiedzią jest wystawa, którą będzie można obejrzeć podczas 24. Wrocławskich Promocji Dobrych Książek w dniach 3-6 grudnia 2015r. we Wrocławskim Centrum Kongresowym (przy Hali Stulecia ul. Wystawowa 1). Ekspozycja, składająca się z osiemnastu plansz w formacie B1, pobudza wyobraźnię zarówno małych, jak i dużych odbiorców.

Wystawa jest wielkoformatową odsłoną książki. „Galeria bajek. Wiersze czytane obrazem” to synergia pasji obrazu Rafała Olbińskiego z pasją słowa Michała Zawadki. Dwuznaczność przekazu w twórczości malarza znakomicie interpretuje metaforykę życiowych umiejętności z zakresu kompetencji miękkich i relacji międzyludzkich, zawartych w tekstach wierszy. 11 bajek swoim przesłaniem uczy m.in. wiary w siebie, doceniania innych, asertywności, sztuki dobierania mentorów, określania marzeń, zarządzania czasem czy współdziałania w grupie.

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Profesor Tony Buzan, autor przedmowy, napisał o publikacji: „Piękna książka, dwóch pięknych umysłów, dla miliardów pięknych umysłów dziecięcych.” Autor zatroszczył się jednocześnie o dorosłego odbiorcę. Przedstawia w książce przewodnik dla rodziców  i nauczycieli „Kompetencje miękkie w zabawach”. To gotowe narzędzie do budowania świadomego rozwoju dzieci. Zawiera anegdoty i scenariusze zabaw, podpowiada historie, które pomogą wyobrazić dzieciom wartości omawiane w wierszach.

Po książkę z autografem Michała Zawadki zapraszamy na stoisko 47 Wydawnictwa Mind&Dream.

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe


Artykuł powstał we współpracy z Wydawnictwem Mind&Dream

 


Lifestyle

Konkurs „Eko, to się dziedziczy”

Redakcja
Redakcja
26 listopada 2015
Fot. iStock / thawornnurak

Dbamy, kochamy, pokazujemy i uczymy życia. Bardzo mocno wierzymy, że świat, o który dziś się troszczymy, odwdzięczy się naszym dzieciom. Dlatego chyba każdy rodzic na swój sposób i swoją pomysowością uczy i pokazuje dzieciom, jak troszczyć się o planetę. Od wyboru ekologicznych produktów czy kosmetyków, po domowy recykling. A my wraz z marką MomMe, która ekologicznie dba nie tylko o matkę naturę, ale i o skórę waszych pociech, serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.

Opowiedzcie nam, jak w waszych domach uczycie swoje dzieci eko-życia.

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do tego artykułu napisz, jak uczysz swoje dzieci eko-życia. Co wasza rodzina i nawet jej najmniejsi członkowie robią dla naszej planety?
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

Zadanie konkursowe:

W komentarzu, pod tym artykułem napisz, jak uczysz swoje dzieci eko-życia. Co wasza rodzina i nawet jej najmniejsi członkowie robią dla naszej planety? Może macie swój autorski pomysł, na naukę dziecka odpowiedzialności za matkę naturę?

Nagrody

5 x zestaw nagród, składający się z:

– Aksamitna oliwka pielęgnacyjna 100 ml

oliwka pielegnacyjne_wizerunek

– Łagodny żel do mycia 2 w 1 150 ml  

zel_wizerunek 2

– Puszysty krem łagodzący 75 ml  

puszysty krem_wizerunek

Konkurs trwa od 01.12.2015 do 14.12.2015 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 21.12.2015 roku.

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj: MomMe – EKO-REWOLUCJA w pielęgnacji dzieci

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj


Zobacz także

Matko dorastających dzieci... "To przez ciebie, taka jestem!". Ile razy w swoim życiu usłyszałaś takie lub podobne słowa od swojej nastoletniej córki czy dorastającego syna?

Ty, która dwoisz się i troisz, rozpadasz na kawałki… Matko dorastających dzieci, przecież to wszystko twoja wina

Piękna, zadbana, elegancka odzież bez wychodzenia z domu!

epilacja laserowa

Epilacja laserowa – co powinnaś wiedzieć zanim zdecydujesz się na zabieg