Lifestyle

Konkurs „Eko, to się dziedziczy”

Redakcja
Redakcja
26 listopada 2015
Fot. iStock / thawornnurak
 

Dbamy, kochamy, pokazujemy i uczymy życia. Bardzo mocno wierzymy, że świat, o który dziś się troszczymy, odwdzięczy się naszym dzieciom. Dlatego chyba każdy rodzic na swój sposób i swoją pomysowością uczy i pokazuje dzieciom, jak troszczyć się o planetę. Od wyboru ekologicznych produktów czy kosmetyków, po domowy recykling. A my wraz z marką MomMe, która ekologicznie dba nie tylko o matkę naturę, ale i o skórę waszych pociech, serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.

Opowiedzcie nam, jak w waszych domach uczycie swoje dzieci eko-życia.

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do tego artykułu napisz, jak uczysz swoje dzieci eko-życia. Co wasza rodzina i nawet jej najmniejsi członkowie robią dla naszej planety?
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

Zadanie konkursowe:

W komentarzu, pod tym artykułem napisz, jak uczysz swoje dzieci eko-życia. Co wasza rodzina i nawet jej najmniejsi członkowie robią dla naszej planety? Może macie swój autorski pomysł, na naukę dziecka odpowiedzialności za matkę naturę?

Nagrody

5 x zestaw nagród, składający się z:

– Aksamitna oliwka pielęgnacyjna 100 ml

oliwka pielegnacyjne_wizerunek

– Łagodny żel do mycia 2 w 1 150 ml  

zel_wizerunek 2

– Puszysty krem łagodzący 75 ml  

puszysty krem_wizerunek

Konkurs trwa od 01.12.2015 do 14.12.2015 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 21.12.2015 roku.

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj: MomMe – EKO-REWOLUCJA w pielęgnacji dzieci

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj


Lifestyle

Regulamin konkursu „Eko, to się dziedziczy”

Redakcja
Redakcja
26 listopada 2015
Fot. iStock / thawornnurak
 

Regulamin konkursu „Eko, to się dziedziczy”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Eko, to się dziedziczy” TUTAJ

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Sposób na jesień”zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 01.12.2015 do 14.12.2015 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest marka MomMe – zwana dalej Sponsorem
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do wpisu konkursowego, znajdującego się pod adresem:  umieść odpowiedź
  „Napisz, jak uczysz swoje dzieci eko-życia. Co wasza rodzina i nawet jej najmniejsi członkowie robią dla naszej planety? Może macie swój autorski pomysł, na naukę dziecka odpowiedzialności za matkę naturę?”
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 5 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 21.12.2015 na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest marka MomMe.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 5 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi. Każdy z laureatów otrzyma nagrodę rzeczową – 1 zestaw nagród, składający się z:
  – Aksamitna oliwka pielęgnacyjna 100ml
  – Łagodny żel do mycia 2 w 1 150ml
  – Puszysty krem łagodzący 75ml  
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

Dlaczego mężczyźni boją się inteligentnych kobiet? Bo boją się na pewno…

Anna Frydrychewicz
Anna Frydrychewicz
26 listopada 2015
Fot. iStock / mediaphotos

Niektórzy mężczyźni boją się mądrych kobiet. Podziwiać z daleka? Owszem, czemu nie. Ale za bliższe relacje – dziękuję bardzo. Nie brzmi to odkrywczo, prawda? Doskonale wiecie, że są panowie, którzy jak ognia unikają związków z bardziej inteligentnymi (niż oni) partnerkami i świadomie wybierają towarzystwo tych nieco „słabszych” intelektualnie.

Całkiem niedawno magazyn the Personality and Social Psychology Bulletin opublikował wyniki badań, które jasno potwierdzają tę niezbyt chlubną tezę: dla dość znacznej grupy mężczyzn mądra kobieta nie jest kandydatką na partnerkę, z którą można kroczyć przez życie. Z czego wynika taki stan rzeczy? Poszukajmy odpowiedzi…

Badanie przeprowadzone przez amerykańskich naukowców miało formę tzw. „szybkiej randki” (ang. speed dating) i odbyło się w dwóch rundach. W pierwszej części, panowie opowiadali o tym, jak rozumieją pojęcie atrakcyjności w odniesieniu do płci pięknej. I tu – zdecydowana większość z nich zadeklarowała, że bardziej atrakcyjna jest dla nich partnerka inteligentna, a nawet przewyższająca ich swoją wiedzą, niż partnerka o nieco mniejszych możliwościach intelektualnych.

W drugiej części badania jednak, ci sami panowie postawieni oko w oko z kobietami, które biły ich na głowę w wielu dziedzinach wiedzy, nabrali niepokojącego dystansu do swych wcześniejszych deklaracji. Swoje „kandydatki” oceniali surowo, jako zdecydowanie mniej atrakcyjne i wykazali znacznie mniej chęci do kontynuowania znajomości.

Cóż takiego się stało? Otóż zdaniem naukowców, w towarzystwie pań inteligentniejszych od siebie, panowie poczuli się mniej męscy. To z kolei znacznie ostudziło ich romantyczne zapędy…

Wśród znajomych przykładów takiej postawy nie muszę szukać długo.

Mateusz, 34 latek, który prowadzi własną działalność i myśli o założeniu rodziny, przyznaje otwarcie: – Spotykam się tylko z głupszymi (!) kobietami. Przyjaźnię z inteligentnymi (to o mnie i o naszej znajomej 🙂 ) i to ich się radzę.

Choć mam swoje podejrzenia, pytam co jest przyczyną takiego stanu rzeczy. – Nie lubię komplikacji – odpowiada wymijająco Mateusz – Z inteligentnymi kobietami jest zawsze mnóstwo komplikacji. Analizują, przeżywają. A drobne kłamstewka wyczuwają na kilometr. Proste dziewczyny są bardziej uczuciowe i może mniej wymagają?

– A więc wszystko jasne. Głupszą partnerką łatwiej manipulować – denerwuje się nasza wspólna znajoma, która jak mówi „na męskiej głupocie zęby zjadła” – Czy taki związek naprawdę może być dla was satysfakcjonujący? – My kobiety, często przeżywamy fascynację mężczyznami, którzy są dla nas atrakcyjni intelektualnie. Inteligencja naszego partnera jest dla nas czymś zmysłowym, seksualnym. Takie porozumienie intelektu i ciał to ideał – mówię bezlitośnie. – Nigdy nie poczułeś więzi wynikającej z intelektualnego porozumienia? Nie nudzą ci się związki, w których nie ma o czym porozmawiać? Sam seks to chyba jednak za mało?

– Raz byłem w związku z bardzo mądrą dziewczyną. Ona robiła doktorat, a ja zatrzymałem się na licencjacie – przyznaje wreszcie Mateusz – Chwilami czułem się przy niej jak kompletny matoł, a nie jak facet. Imponowała mi tym, jaka jest mądra. Ale po pewnym czasie moje ego nie było już w stanie tego wytrzymać.

Mateusz trafia w sedno. Według psychologów przeprowadzających badanie o którym pisałam, istnieje grupa mężczyzn, którzy świadomie lub instynktownie dążą do związków z głupszymi partnerkami, bo to znacznie podnosi ich samoocenę, łechcąc mile ego. Cóż, nic dziwnego:  w towarzystwie głupiej partnerki można bez trudu błysnąć intelektem. A potem z przyjemnością wysłuchać słów podziwu…

Te bardziej inteligentne panie są po prostu zbyt dużym wyzwaniem. Panowie widząc, że istnieje dziedzina (i to nie tylko jedna!), w której nie są w stanie im zaimponować, tracą grunt pod nogami. Włosy na klacie przestają wystarczać, gdy rzeczowych argumentów w dyskusji brak.  No i jeszcze,  przecież zamiast równać w górę, zawsze lepiej równać w dół i się nie wysilać…

Łatwość manipulacji partnerką też odgrywa tu dużą rolę, jako czynnik umożliwiający przejęcie kontroli w związku. To ON, jako ten mądrzejszy, będzie podejmował ostateczne decyzje dotyczące wspólnej codzienności i bliższej lub dalszej przyszłości. A ONA go posłucha.

Co ciekawe, taka tendencja wśród pań dotyczy znacznie mniejszej grupy kobiet. Panie o wiele częściej wybierają na partnerów mężczyzn równych sobie intelektem, lub nawet odrobinę je przewyższających.

Trochę mi was żal, panowie, ale nie zagramy razem w Scrabble. Żadna frajda grać z kimś, kto nie umie przegrywać ;).


Zobacz także

Z tęsknoty za babcią, z nienawiści do niej. 5 pytań do terapeutki o relację z babcią

Jest jeszcze lepsza niż myślałyśmy – robi dobrze nie tylko sylwetce, ale i sercu!

„Schudnij, a mój syn przestanie ci dokuczać”. Gwiazda TVN Style Kinga Zawodnik czekała na swoje szczęście 26 lat