Lifestyle

Regulamin konkursu „Czym jest dla mnie tolerancja”

Ewa Raczyńska
Ewa Raczyńska
19 sierpnia 2016
Konkurs "Czym jest dla mnie tolerancja?"
Fot. iStock / levers2007
 

Regulamin konkursu „Czym jest dla mnie tolerancja”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Czym jest dla mnie tolerancja”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Czym jest dla mnie tolerancja” zwanego dalej „Konkursem”, jest Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 19.08.2016  do 30.08.2016 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 10.09.2016 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest firma Wydawnictwo Lekarskie PZWL – zwane dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do artykułu KONKURS odpowiedz na pytanie: „Czym jest dla mnie tolerancja” i wygraj książkę „LGB zdrowie psychiczne i seksualne”.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania Organizatora.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator podczas rozstrzygania konkursu weźmie pod uwagę pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 5 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszych odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 10.09.2016 roku. na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest Wydawnictwo Lekarskie PZWL
 2. Laureatem Konkursu zostanie 5 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszych odpowiedzi.
  5 x  książka „LGB zdrowie psychiczne i seksualne”.
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

Lifestyle

10 najczęstszych błędów, które popełniają rodzice po rozstaniu. Nie rób tego!

Małgorzata Ohme
Małgorzata Ohme
19 sierpnia 2016
10 najczęstszych błędów, które popełniają rodzice po rozstaniu. Nie rób tego!
Fot. iStock / AOtzen
 

Rodzice się rozstają, tata lub mama się wyprowadza, dalej biorą rozwód. Zaczyna się nowe życie dla nich, ale także dla dziecka. W tej nowej rzeczywistości próbują stworzyć świat najlepszy z możliwych mimo rozpadu rodziny. Bardzo często jednak popełniają błędy, które odciskają piętno na psychice dzieci. Obserwuję to bardzo często w swojej praktyce terapeutycznej. Niektóre błędy powtarzają się nagminnie.

Najczęstsze to:

Udowodnię, że jestem lepsza niż tata

Lub jestem lepszy niż mama. Nieustająca rywalizacja wokół tego, który dom jest fajniejszy, gdzie jest ładniejszy pokój, większa liczba zabawek, atrakcji. Kto zorganizuje lepszy wyjazd, weekend, kto zrobi lepsze zdjęcie lub kanapkę z szynką. O ważne i nieważne sprawy wciąż toczy się zacięty bój. A dziecko? Co sprytniejsze korzysta. Szybko uczy się, że aby coś uzyskać, wystarczy powiedzieć „A u Taty można jeść kanapki z nutellą!“

Mam inne zdanie niż twój ojciec

Jedno wprowadza jakieś reguły, drugie je łamie. Wieczorne podjadanie? U taty tak, u mamy nie. Zwolnienie z wf-u? Tylko mama może podpisać, tata się nie zgadza. „Masz być z powrotem do 22-ej!“. U taty w domu można godzinę później. Dzieci szybko orientują się, że nic nie jest stałe, wszystko można podważyć i zmienić. Wystarczy tylko dobrze rozegrać to między rodzicami.

Gdy mówisz, że u taty było super, robi mi się smutno

Większość rodziców zaprzeczy. „Ależ nie, ja nigdy nie okazuję dezaprobaty dla ich wspólnego spędzania czasu, dziecko sobie coś ubzdurało“. Dziecko nie musi czegoś usłyszeć wprost, by prawidłowo odczytać nasze emocje. Niepotrzebne SMS-y „Tęsknię, smutno gdy cię nie ma“ , które wysyłamy, gdy dziecko spędza weekend u drugiego rodzica. Dla nas to zwykły odruch, a dla dziecka komunikat, że rodzic nie jest szczęśliwy bez niego. A więc przestaje i ono być szczęśliwe bez rodzica.

Gdy tata/mama ułoży sobie życie przestanie cię kochać

Będzie nowa żona, mąż, dziecko, a dalej rodzina. Podświadomie przekazujemy dziecku nasz własny lęk, że drugi rodzic zapomni o naszym synu lub córce. Co oczywiście się zdarza, ale zdarzyć się nie musi. Dla dziecka takie zdanie wzbudza ogromny strach i niechęć wobec jakiekogolwiek partnera rodzica, co czasami jest celem drugiego.

Wybieraj po której jesteś stronie

Najgorsze. Dziecko znajduje się w konflikcie lojalności w różnych sytuacjach. Gdy jest kłótnia. Gdy ma zdecydować z kim chce mieszkać. Gdy chodzi o święta lub urodziny. To sytuacja emocjonalnie niemożliwa dla dziecka i powodująca w nim ogromne poczucie winy, którego mały człowiek nie potrafi unieść.

Twój tata NAS zostawił

Nie mnie, kobietę, ale nas. Ciebie też. Wiele osob, które doświadczają porzucenia, przenoszą na dziecko swój ból. Wciągają go w swoje porzucenie. A przecież nawet jeśli taka sytuacja je dotyka, nie musi ona dotykać dziecka. Ojciec pozostaje ojcem, a matką matką. Dziecko natomiast czując się porzucone przez tatę lub mamę, często przez całe życie boi się porzucenia ze strony innych ludzi. To niszczy jego dorosłe relacje.

Partner twojej mamy nie jest od wychowywania

Nie może od ciebie wymagać ani zwracać ci uwagi. Od tego jest tata lub mama. Niby tak, ale dotyczy to kluczowych decyzji, a nie życia codziennego. Jeśli dziecko mieszka z partnerem swojego rodzica to obowiązują go zasady, których wspólnie przestrzegają. Wielu rodziców postępuje tak w obawie przed tym, że partner zastąpi dziecku mamę lub tatę,

Jesteś dzieckiem z rozbitego domu, muszę ci to wynagrodzić

Taka pieczątka, która zwalnia dziecko z wielu obowiązków. Ze względu na poczucie winy rodzica, pozwala się dziecku na znacznie więcej. Nie można od niego wymagać, nie można go stresować, wszystkie problemy z nim są utożsamiane z rozwodem rodziców. Błąd. Wiele z trudności, które się pojawiają są spowodowane zbyt pobłażliwym stosunkiem do dziecka albo też wynikają z temperamentu czy etapu rozwoju dziecka. Najprawdopoodbniej trudności te pojawiłyby się także w sytuacji, gdyby rodzice pozostali razem.

Czas przypisany mamie/tacie powinieneś spędzać tylko z nim

Nie z jego partnerką/partnerem, nie z dziadkami ani też nie w grupie przyjaciół. Twój tata powinien ten czas poświęcić tylko tobie. Taki komunikat słyszy dziecko. Rodzic powinien zostawić rodzinę, przyjaciół, wynająć osobne mieszkanie i co drugi weekend udawać, że nie ma swojego życia. Tak uważa wielu rodziców. Nieprawda. Dobrze jeśli rodzic znajduje chwilę, by pobyć sam na sam ze swoim synem/córką, ale powinien go też włączać w swoje życie. Oswajać, przyzwyczajać do tego, że sytuacja się zmieniła, dla dziecka również.

Twoi rodzice kiedyś się kochali, a dziś się nienawidzą

Najokrutniejsza lekcja miłości, jaką możemy dać swojemu dziecku. Obserwując wojnę rodziców uczy się, że każda bliska relacja kończy się nienawiścią. A więc w miłość wpisana jest nienawiść. Potem strach kogoś pokochać.

Rozstania są bolesne, wiem. Trudno złapać dystans, gdy zostało się zranionym. Trudno mówić o kimś dobrze, gdy nas zawiódł. Trudno o obiektywizm i pokorę. Ale bycie rodzicem to umowa na całe życie. Obowiązuje nawet, gdy inne umowy zostają zerwane. Najlepsze co możesz zrobić, to pomóc dziecku odnaleźć się w tej trudnej dla niego sytuacji. A najtrudniejsza staje się wtedy, gdy musi dokonywać wyboru między tymi, których kocha najbardziej. Gdy każesz mu być dorosłym, którym nie jest.


Lifestyle

Boimy się tego, czego nie znamy. Konkurs „Czym jest dla mnie tolerancja?”

Ewa Raczyńska
Ewa Raczyńska
19 sierpnia 2016
Konkurs "Czym jest dla mnie tolerancja?"
Fot. iStock / levers2007

Mój młodszy syn powiedział mi wczoraj: Wiesz, mamo, bo ważna jest tolerancja”. Rozmawialiśmy o dziewczynie, która minęła nas na wózku inwalidzkim. „A co to jest tolerancja” – spytałam. „No, jak tego, że ktoś jest inny nie traktujesz ze zdziwieniem” – powiedział mój ośmiolatek.

Pomyślałam, że tak rzadko rozmawiamy tolerancji, częściej mówimy, że ktoś jest inny, że jest odmieńcem, że się chce się wyróżnić swoją odmiennością. W dobie hejtu i agresji, tolerancja schodzi na plan dalszy. A przecież nie tak dawno jeszcze przy ognisku, z gitarą śpiewaliśmy na cały głos „Tolerancję” Sojki. Co z tej tolerancji w nas zostało, czy o niej rozmawiamy, czy uczymy jej nasze dzieci, czy może pogłębiamy wzajemną niechęć do odmienności – religijnej, rasowej, seksualnej?

A gdyby tak się zatrzymać? Gdyby odgrzebać w sobie definicję tolerancji?

Zapraszamy was do konkursu, w którym wystarczy w komentarzu do tego tekstu odpowiedzieć na pytanie:

„Czym jest dla mnie tolerancja?”

Fot. MAteriały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Najciekawsze komentarze zostaną nagrodzone książką „LGB zdrowie psychiczne i seksualne” pod red. Roberta Kowalczyka, Remigiusza Jarosława Tritta, Zbigniewa, Lwa Starowicza, wydanej przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Serdecznie zapraszamy.

Zasady:

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do tego artykułu napisz: „Czym jest dla mnie tolerancja?”
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

Nagrody:

5 x książka LGB zdrowie psychiczne i seksualne” pod red. Roberta Kowalczyka, Remigiusza Jarosława Tritta, Zbigniewa, Lwa Starowicza, wydanej przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL

LGB baner 639x239

O książce:

Jak dbać o zdrowie psychiczne i seksualne osób z grupy LGB?

To fakt, że osoby homoseksualne i biseksualne z uwagi na ostracyzm, homofobię i heteroseksizm unikają kontaktów nawet z podstawową opieką medyczną. Większość lekarzy postrzega grupę LGB
w sposób osądzający, a uprzedzenia wpływają negatywnie na zdrowie psychiczne każdej narażonej
na taką dyskryminację jednostki.

„(…) dali mi kartkę do podpisania, kogo zawiadomić w razie powikłań. Mówię, że moją partnerkę. „A w biznesie?” – „Nie, w miłości”. (śmiech) Myślały, że ja sobie żartuję.”

Lesbijka, miasto 100- 200 tys. mieszkańców

„Pani doktor zapytała mnie, czy jestem pedofilem. Automatycznie założyła, że homoseksualizm jest związany z pedofilią.”

Gej, miasto powyżej 500 tys. mieszkańców

„Obawiam się przede wszystkim negatywnej reakcji, nie chcę mieć jakichkolwiek problemów czy przez całą wizytę wysłuchiwać głupich docinków”

Lesbijka, miasto powyżej 200 tys. mieszkańców

Na polskim rynku wydawniczym ukazała się pierwsza publikacja, pod redakcją Zbigniewa Lwa- Starowicza, Jarosława Tritta, Roberta Kowalczyka, która w całości została poświęcona zdrowiu psychicznemu lesbijek, gejów i osób biseksualnych. Autorzy to uznani eksperci, klinicyści praktycy, naukowcy i nauczyciele akademiccy. Publikacja, stanowiąca ważny głos w dyskusji poświęconej opracowywaniu standardów postępowania z osobami z grupy LGB, przedstawia rozmaite zagadnienia m.in.:

 • postrzeganie seksualności na przestrzeni wieków (w chrześcijaństwie, w kulturze arabskiej i chińskiej)
 • zaburzenia psychiczne u osób biseksualnych i homoseksualnych w kontekście stresu mniejszościowego
 • problem samobójstw w populacjach LGB
 • promocję zdrowia psychicznego i edukację seksualną w grupie osób nieheteroseksualnych
 • specyfikę wieku senioralnego osób LGB
 • nierówne traktowanie osób LGB w opiece zdrowotnej

Czas trwania konkursu od 19 sierpnia do 30 sierpnia 2016 roku. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do dnia 10.09.2016 roku na stronie ohme.pl.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

 


Zobacz także

Młodość jest hot, a starość is not

Są rzeczy, które nie śniły się nawet facetom, czyli po co kobiecie potrzebna jest druga kobieta

Często mówimy, że one są daleko od domu po to, żeby do tego domu mogły wrócić