Lifestyle

Regulamin konkursu „Czuję się piękna, gdy…”

Redakcja
Redakcja
19 października 2015
Fot. iStock
 

Regulamin Konkursu „Czuję się piękna, gdy…”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Czuję się piękna, gdy…” TUTAJ

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Czuję się piękna, gdy…”zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 19.10.2015 do 02.11.2015 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest marka Be Organic.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do wpisu konkursowego dokończ zdanie: „Czuję się piękna, gdy…”
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 5 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 9.11.20155 na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest marka Be Organic
 2. Laureatami Konkursu zostanie 5 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi. Każdy z laureatów otrzyma nagrodę rzeczową, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

  I miejsce

  Komplet kosmetyków be organic (be organic Masło do ciała SZAŁWIA MUSZKATOŁOWA & MIŁORZĄB JAPOŃSKI, be organic Peeling do ciała OLEJ ARGANOWY & SŁONECZNIK, be organic 100% Olej kokosowy, be organic Mleczko do demakijażu JAGODY GOJI & ACAI, be organic Peeling do twarzy BAMBUS & RYŻ, be organic Krem do twarzy MASŁO KAKAOWE & KWAS HIALURONOWY oraz be organic Serum pod oczy OLEJ MAKADAMIA & CENTELLA)

  II miejsce

  Komplet kosmetyków be organic do twarzy (Mleczko do demakijażu JAGODY GOJI & ACAI, be organic Peeling do twarzy BAMBUS & RYŻ, be organic Krem do twarzy MASŁO KAKAOWE & KWAS HIALURONOWY oraz be organic Serum pod oczy OLEJ MAKADAMIA & CENTELLA)

  III miejsce

  Komplet kosmetyków be organic do ciała (be organic Masło do ciała SZAŁWIA MUSZKATOŁOWA & MIŁORZĄB JAPOŃSKI, be organic Peeling do ciała OLEJ ARGANOWY & SŁONECZNIK, be organic 100% Olej kokosowy)

  Wyróżnienie I

  Komplet kosmetyków be organic (be organic Krem do twarzy MASŁO KAKAOWE & KWAS HIALURONOWY oraz be organic Serum pod oczy OLEJ MAKADAMIA & CENTELLA)

  Wyróżnienie II

  Komplet kosmetyków be organic (be organic Masło do ciała SZAŁWIA MUSZKATOŁOWA & MIŁORZĄB JAPOŃSKI, be organic Krem do twarzy MASŁO KAKAOWE & KWAS HIALURONOWY)

 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

Konkurs „Czuję się piękna, gdy…”

Redakcja
Redakcja
19 października 2015
Fot. iStock
 

Kiedy czujecie się naprawdę cudownie? Podzielcie się z nami swoimi emocjami, uczuciami i receptą na naturalne piękno. Weźcie udział w konkursie, napiszcie co sprawia, że czujecie się piękne i wygrywajcie swoje naturalne piękno i wspaniałe nagrody. Serdecznie zapraszamy was do wspólnej zabawy z be organic marką polskich naturalnych kosmetyków aptecznych.

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do wpisu konkursowego dokończ zdanie: „Czuję się piękna, gdy…”
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

Zadanie konkursowe:

W komentarzu, pod tym artykułem dokończ zdanie : „Czuję się piękna, gdy…”

Nagrody

I miejsce

Komplet kosmetyków be organic (be organic Masło do ciała SZAŁWIA MUSZKATOŁOWA & MIŁORZĄB JAPOŃSKI, be organic Peeling do ciała OLEJ ARGANOWY & SŁONECZNIK, be organic 100% Olej kokosowy, be organic Mleczko do demakijażu JAGODY GOJI & ACAI, be organic Peeling do twarzy BAMBUS & RYŻ, be organic Krem do twarzy MASŁO KAKAOWE & KWAS HIALURONOWY oraz be organic Serum pod oczy OLEJ MAKADAMIA & CENTELLA)

II miejsce

Komplet kosmetyków be organic do twarzy (Mleczko do demakijażu JAGODY GOJI & ACAI, be organic Peeling do twarzy BAMBUS & RYŻ, be organic Krem do twarzy MASŁO KAKAOWE & KWAS HIALURONOWY oraz be organic Serum pod oczy OLEJ MAKADAMIA & CENTELLA)

III miejsce

Komplet kosmetyków be organic do ciała (be organic Masło do ciała SZAŁWIA MUSZKATOŁOWA & MIŁORZĄB JAPOŃSKI, be organic Peeling do ciała OLEJ ARGANOWY & SŁONECZNIK, be organic 100% Olej kokosowy)

Wyróżnienie I

Komplet kosmetyków be organic (be organic Krem do twarzy MASŁO KAKAOWE & KWAS HIALURONOWY oraz be organic Serum pod oczy OLEJ MAKADAMIA & CENTELLA)

Wyróżnienie II

Komplet kosmetyków be organic (be organic Masło do ciała SZAŁWIA MUSZKATOŁOWA & MIŁORZĄB JAPOŃSKI, be organic Krem do twarzy MASŁO KAKAOWE & KWAS HIALURONOWY)

 

serum_pod_oczy-poziom

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Konkurs trwa od 19.10.2015 do 02.11.2015 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 9.11.2015 roku.

Więcej o kosmetykach Be Organic możecie przeczytać w artykule To musisz wiedzieć. Co „siedzi” w organicznych kosmetykach?

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj


Lifestyle

Idealna łazienka? Poznaj 4 sprytne pomysły na czystość

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
19 października 2015
Fot. iStock / scyther5

Masz dreszcze na myśl o sprzątaniu łazienki? To żadna przyjemność. Szorowanie, odświeżacze, zakamarki i ta nieszczęsna muszla… ale do pachnącej toalety przyjemnie wejść, prawda? Ułatw sobie życie. Wprowadź kilka zmian w swojej łazience – zyskaj czas i święty spokój. Nawet najbardziej designerska łazienka nie zrobi wrażenia, gdy nie będzie czysta – o zapachu nawet nie wspomnę.

Poznaj łazienkowe life-hacki, czyli 4 sprytne pomysły na czystość:

Po pierwsze – minimalizm

Czysta – to klucz do sukcesu. A im więcej bibelotów, buteleczek i gąbeczek – tym więcej sprzątania. Zrób łazienkową czystkę! Wszystko lub prawie wszystko schowaj do szafek. Albo przynajmniej ukryj w pudełkach czy zamykanych koszykach. Zdecydowanie łatwiej umyć pudło lub front szafki niż 20 flakoników o wymyślnych kształtach. W łazience tak jak w kuchni brud ma swój raj. Jest tam wilgotno i ciepło. Osad z mydła lubi zakłócać kobiecy zen. Po co sobie utrudniać? Brudne świeczki i klejące buteleczki nie będą ładnie wyglądały, naprawdę masz czas na częste szorowanie?

Po drugie – dyscyplina

O tak! Bez niej ani rusz. Na szczęście jeśli masz już za sobą krok pierwszy, będzie łatwo i przyjemnie. Masz teraz mniej do sprzątania – to dość optymistyczne. Żeby nie płakać nad swoją łazienką staraj działać na bieżąco. Nie musisz sprzątać całej toalety czy łazienki codziennie. Ale codziennie zrób jedną drobną rzecz. Widzisz, że umywalka jest już w wersji „mat”? Umyj od razu! W kuchni też ścierasz blaty, gdy się ubrudzą – a nie raz w tygodniu, prawda?

Po trzecie – gadżety

Kochamy gadżety. Zaczynając od fajnego odświeżacza powietrza po elektryczny grzejnik (nie ma nic gorszego nad „podśmierdujące”, ukiszone wilgotne ręczniki). Ale najlepszym łazienkowym gadżetem są jednorazowe ściereczki nasączone detergentem do sprzątania (jak nawilżane chusteczki). Zawsze pod ręką, na szybko a jednak skutecznie.

Po czwarte – pożegnaj muszlę z piekła rodem

Zanim ropłaczesz się nas swoją porcelaną, egzekwuj. Każdy myje po sobie muszlę. A żeby było zawsze świeżo , czysto i bezpiecznie zaopatrz się dobrą kostkę toaletową. Mała rzecz, a cieszy! Zadba o czystość, zabije niebezpieczne bakterie i odświeży toaletę. Dobra kostka, która ładnie pachnie świetnie wyręczy dodatkowy odświeżacz powietrza. Wybierz swój ulubiony zapach: Kwiatowy, cytrynowy, leśny lub morski.

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe


Artykuł powstał we współpracy z marką GENERAL FRESH

 


Zobacz także

"Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie"

„Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie”. A wy? Nie macie żadnych tajemnic przed swoimi przyjaciółmi?

Kamil Pawelski: Nie oszukujmy się, mężczyźni nie rozumieją kobiet, a kobiety nie rozumieją mężczyzn. Musimy zacząć szukać zbieżnych punktów w których zaczniemy się rozumieć

Uważaj, bo się przewrócisz

Uważaj, bo się przewrócisz… Ranking najsmaczniejszych haseł naszych rodziców w satyrycznej pigułce