Lifestyle

Regulamin akcji „Zęby na 6-tkę!”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
5 sierpnia 2019
 

Regulamin akcji „Zęby na 6-tkę!”

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE „Zęby na 6-tkę!”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą „Zęby na 6-tkę!”  zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.

  1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora, w okresie Akcja trwa od 05.08.2019 do 18.08.2019 roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Oh!me do dnia 01.09.2019 roku
 2. Sponsorem nagród w Konkursie jest marka Oral-B. – zwana dalej Partnerem.
 3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Partnera, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  ZADANIE KONKURSOWE – dołącz do ackji tutaj.
  Przez dwa tygodnie będziemy podpowiadać wam, jak dbać o piękny uśmiech wasze dziecka. Pierwszy tydzień dedukujemy maluchom i ich rodzicom, drugi poświęcimy budowaniu nawyków sprzyjających prawidłowej higienie jamy ustnej u starszych dzieci. Bądźcie z nami, podejmujcie codzienne mini-wyzwania i wygrywajcie wspaniałe nagrody od marki Oral-B. Na naszej stronie www.ohme.pl, w czasie trwania akcji, znajdziecie specjalnie oznaczone artykuły, dotyczące prawidłowej higieny jamy ustnej u dzieci.Do wygrania co tydzień 25 elektrycznych szczoteczek do zębów – by mycie zębów było przyjemne i wyjątkowo skuteczne.Pierwszy tydzień naszej zabawy, trwający od 05.08.2019 do 11.08.2019 roku dedykujemy maluchom i ich rodzicom. Uczcie swoje dzieci podstaw prawidłowej higieny jamy ustnej i wygrywajcie dla nich wspaniałe szczoteczki z wizerunkiem ich ulubionych bohaterów z bajek. Sprawdźcie dzisiejsze wyzwanie poniżej. :)Rodziców starszych dzieci zapraszamy do udziału w zabawie w drugim tygodniu akcji – od 12.08.2019 do 18.08.2019 roku. Aby wziąć udział w akcji, należy wykonać mini-wyzwanie i opisać je w komentarzu do artykułu,
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania.
 3. W czasie trwania konkursu można dodawać wiele komentarzy. Organizator weźmie również pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu aktywność uczestników podczas wszystkich wyzwań.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 50 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl. Laureaci zostaną wyłonieniu zgodnie z podziałem akcji na tygodnie (I tydzień – 25. laureatów, II tydzień – 25. laureatów).
 3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Oh!me do dnia 01.09.2019 roku

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

  1. Fundatorem nagród w Konkursie jest marka Oral-B – zwana dalej Partnerem.
  2. Laureatami Konkursu zostanie 5o osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  3. Nagrody:

   Nagrody:

   I tydzień akcji:
   25 laureatów

   II tydzień akcji:
   25 laureatów

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami RODO. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

Lifestyle

Masz problem z wyrażaniem uczuć? Może jesteś jednym z tych czterech znaków zodiaku?

Redakcja
Redakcja
5 sierpnia 2019
Fot. iStock / OcusFocus
 

W każdym dobrym i mocnym związku liczysz na to, że partner powie ci o swoich emocjach, zasygnalizuje, gdy mu źle, smutno, gdy jest zdenerwowany lub podzieli się swoją ekscytacją. Tyle tylko, że jeśli on lub ona mają problem z wyrażeniem swoich uczuć, ten rodzaj emocjonalnej intymności może nie przyjść naturalnie, bez względu na to, jak dobrze się znacie. I chociaż każdy może mieć trudności z dzieleniem się swoimi emocjami, niektóre znaki zodiaku mają z tym większy problem.

Rak (21 czerwca – 22 lipca)

Dla niektórych osób trudności z wyrażaniem emocji mogą wynikać z trudności z nawiązaniem kontaktu z samym sobą. Jednak zdecydowanie nie jest tak w przypadku Raka. To właśnie ten znak zodiaku prawdopodobnie bardzo świadomy swoich uczuć. Problem pojawia się, gdy zaczyna się zastanawiać, jak inne osoby mogą na nie zareagować. Raki są bardzo wrażliwe i wycofują się, gdy obawiają się odrzucenia lub niezrozumienia. Zwykle płaczą wyrażając swoje uczucia, ponieważ tak głęboko odczuwają różne emocje.

Rada dla Raka:

Chociaż może to być naprawdę trudne, spróbuj podzielić się tym, jak się czujesz. Tłamszenie w sobie negatywnych emocji może być bardzo bolesne, powiesz o niej komuś, komu ufasz, na pewno cię nie odrzuci.

Panna (23 sierpnia – 22 września)

Chociaż niektórzy nie mają problemu z rozmawianiem o wszystkim ze wszystkimi, są osoby, które nie wyobrażają sobie takiej sytuacji. Panny nie lubią publicznych pokazów, a pod ich zachowawczym zachowaniem kryje się bardzo wrażliwa dusza. Panny boją się, że zostaną osądzone jako słabe, więc zazwyczaj starają się mówić bardzo rzeczowo. Tyle tylko, że Panna, która udaje, że nigdy się nie denerwuje, w końcu będzie potrzebować emocjonalnego wsparcia.

Rada dla Panny:

Jeśli dzielenie się swoimi uczuciami jest dla ciebie trudne, spróbuj wyrazić je pisząc. Wyślij komuś, komu ufasz, list lub e-mail wyjaśniający, co się z tobą dzieje.

Skorpion (23 października – 21 listopada)

Skorpiony są tajemnicze i intensywne. Wolą obserwować uczucia innych niż swobodnie wyrażać swoje. Jeśli jesteś Skorpionem, możesz mieć problemy z zaufaniem do innych, co sprawia, że wydajesz się oderwany od tego, co czujesz.

Rada dla Skorpiona:

Jeśli masz trudności z otwarciem się na kogoś w swoim życiu, zacznij od pytania, jak się ostatnio czuł. Słuchanie może sprawić, że poczujesz się bezpieczniej, jeśli chodzi o dzielenie się własnymi uczuciami.

Wodnik (20 stycznia – 18 lutego)

Jako Wodnik prawdopodobnie nie jesteś osobą wylewną. W rzeczywistości ten znak zodiaku może być bardzo zdystansowany, bo nie lubi dramatycznych sytuacji. Wodni woli zachować spokój, podczas gdy inni próbują odgadnąć, co myśli. Fakt, że po pewnym czasie, taki rodzaj odcięcia może prowadzić do poczucia osamotnienia.

Rada dla Wodnika:

Nikt nie mówi, że masz o swoich emocjach dyskutować publicznie. Zaproś bliskiego przyjaciela do domu, abyś mógł wyrazić to, co czujesz w bardziej intymnym otoczeniu, w którym nie będziesz musiał myśleć, jak zareagują inni ludzie.


Lifestyle

11 sygnałów, że jesteś za bardzo zestresowana

Redakcja
Redakcja
5 sierpnia 2019
Fot. iStock / filadendron

Stres jest okrutną, niszczącą siłą, której znaczenie rzadko sobie uświadamiamy. „Nerwy” wpływają negatywnie na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Nie zawsze jednak potrafimy odróżnić, czy dolegliwości wynikają z tego, że przeżywamy trudny emocjonalnie okres, czy też są to objawy jakiejś choroby.

11 sygnałów, że jesteś za bardzo zestresowana

1. Bóle głowy i migreny

Częsty stres powoduje chroniczne napięcie, które może przerodzić się w ból głowy. Najczęściej zgłaszanymi rodzajami bólów głowy związanych ze stresem są właśnie bóle napięciowe. Ich objawy obejmują:

– tępy i uporczywy ból odczuwany po obu stronach głowy lub szyi (objawy podobne do migreny)

– uczucie stałego nacisku wokół głowy

– wrażliwość mięśni skóry głowy, szyi lub ramion

2. Ból w klatce piersiowej

Bóle odczuwane w okolicy klatki piersiowej mogą się nasilać, gdy naszym życiem rządzi uczucie niepokoju. Zazwyczaj mają wówczas charakter ostry i przerywany – jak krótkie, bolesne ukłucia.

3. Wypadanie włosów

Rozproszone przerzedzenie włosów na skórze głowy i jest najczęstszym rodzajem łysienia z powodu stresu. Zwykle taka utrata włosów jest tymczasowa. Jednak chroniczny stres powoduje, że proces ten się powtarza.

4. Spadek libido

Żeby uprawiać seks, dobrze mieć „wolną głowę”. Stres, smutek, napięcie bardzo negatywnie wpływają na nasze libido.Hormonalna stabilność i zdrowy stan umysłu są niezbędne do satysfakcjonującego życia seksualnego. Zbyt duży stres „wyrzuca” hormony i wpływa na nasz nastrój – często skutkując niskim popędem seksualnym.

5. Problemy z koncentracją

Stres wzbudza reakcję walki lub ucieczki i zalewa ciało hormonami stresu (np. kortyzolem). Poza wyczerpywaniem rezerw energii naszego mózgu, ciało migdałowate zakłóca normalną aktywność płata czołowego – obszaru mózgu odpowiedzialnego za uwagę i koncentrację.

6. Problemy z pamięcią

Reakcja na stres zakłóca również normalną aktywność w obrębie płata skroniowego, który jest odpowiedzialny za pamięć. W większości przypadków stres przewlekły częściej upośledza pamięć krótkotrwałą, co utrudnia tymczasowe przechowywanie i przywoływanie informacji.

7. Problemy z żołądkiem

Skurcze żołądka, ból brzucha i dyskomfort jelit są często fizycznymi objawami lęków związanych ze stresem.

8. Wahania masy ciała

Przewlekły stres najczęściej powoduje przyrost masy ciała. Kortyzol – hormonu stresu-  ma znaczący wpływ na odczuwanie głodu ponieważ jego wysoki poziom sprawia, że spada poziom cukru we krwi i pragniesz słodkich, tłustych potraw.

9. Kołatanie serca

Większość palpitacji serca, choć potencjalnie przerażających, jest raczej nieszkodliwa. Stres, wraz z nadmiernym spożywaniem alkoholu, kofeiny lub nikotyny, są rozpoznawane jako katalizatory kołatania serca (które można również odczuć w klatce piersiowej, szyi lub gardle).

10. Bóle mięśniowe

Bóle, napięcie i sztywność mięśni są dobrze znanymi objawami hiperstymulacji związanej ze stresem.

11. Nieropoznane objawy fizyczne i psychiczne

Stres jest skomplikowanym stanem; podobnie jak różne zaburzenia i choroby, które wywołuje. Dokładna liczba objawów fizycznych i psychicznych związanych ze stresem nie jest znana. Bywa, że przejdziemy szereg badań laboratoryjnych, które nie wykryją żadnych nieprawidłowości, a lekarz zaliczy nasze dolegliwości do reakcji „psychosomatycznych”.


Na postawie: powerofpsychology


Zobacz także

Ałbena Grabowska: Najprzyjemniej pisze się pierwsze pięćdziesiąt stron powieści

Czy wybaczanie innym nam popłaca?

Cecilia Chiang – kobieta, która odmieniła oblicze chińskiej kuchni w USA