Lifestyle

Regulamin akcji „Zęby na 6-tkę!”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
5 sierpnia 2019
 

Regulamin akcji „Zęby na 6-tkę!”

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE „Zęby na 6-tkę!”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą „Zęby na 6-tkę!”  zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.

  1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora, w okresie Akcja trwa od 05.08.2019 do 18.08.2019 roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Oh!me do dnia 01.09.2019 roku
 2. Sponsorem nagród w Konkursie jest marka Oral-B. – zwana dalej Partnerem.
 3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Partnera, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  ZADANIE KONKURSOWE – dołącz do ackji tutaj.
  Przez dwa tygodnie będziemy podpowiadać wam, jak dbać o piękny uśmiech wasze dziecka. Pierwszy tydzień dedukujemy maluchom i ich rodzicom, drugi poświęcimy budowaniu nawyków sprzyjających prawidłowej higienie jamy ustnej u starszych dzieci. Bądźcie z nami, podejmujcie codzienne mini-wyzwania i wygrywajcie wspaniałe nagrody od marki Oral-B. Na naszej stronie www.ohme.pl, w czasie trwania akcji, znajdziecie specjalnie oznaczone artykuły, dotyczące prawidłowej higieny jamy ustnej u dzieci.Do wygrania co tydzień 25 elektrycznych szczoteczek do zębów – by mycie zębów było przyjemne i wyjątkowo skuteczne.Pierwszy tydzień naszej zabawy, trwający od 05.08.2019 do 11.08.2019 roku dedykujemy maluchom i ich rodzicom. Uczcie swoje dzieci podstaw prawidłowej higieny jamy ustnej i wygrywajcie dla nich wspaniałe szczoteczki z wizerunkiem ich ulubionych bohaterów z bajek. Sprawdźcie dzisiejsze wyzwanie poniżej. :)Rodziców starszych dzieci zapraszamy do udziału w zabawie w drugim tygodniu akcji – od 12.08.2019 do 18.08.2019 roku. Aby wziąć udział w akcji, należy wykonać mini-wyzwanie i opisać je w komentarzu do artykułu,
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania.
 3. W czasie trwania konkursu można dodawać wiele komentarzy. Organizator weźmie również pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu aktywność uczestników podczas wszystkich wyzwań.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 50 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl. Laureaci zostaną wyłonieniu zgodnie z podziałem akcji na tygodnie (I tydzień – 25. laureatów, II tydzień – 25. laureatów).
 3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Oh!me do dnia 01.09.2019 roku

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

  1. Fundatorem nagród w Konkursie jest marka Oral-B – zwana dalej Partnerem.
  2. Laureatami Konkursu zostanie 5o osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  3. Nagrody:

   Nagrody:

   I tydzień akcji:
   25 laureatów

   II tydzień akcji:
   25 laureatów

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami RODO. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

Lifestyle

Akcja „Zęby na 6-tkę!”. Weź udział w rodzinnej akcji z nagrodami Oral-B!

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
5 sierpnia 2019
 

Dobrze wiemy, że o zęby trzeba dbać! Jednak jak sprostać temu wyzwaniu, gdy maluch nie ma ochoty zaprzyjaźnić się z pastą i szczoteczką? Co robić, gdy starsze dziecko nie daje się przekonać do wieczornego mycia zębów? Wiecie, że co drugie dziecko w Polsce ma próchnicę? Połowa dzieci trzyletnich zmaga się z próchnicą, u nastolatków to już 90 proc.*. Do stomatologa biegniemy dopiero, gdy zaczyna boleć, a raczej, gdy już boli na całego. To ostatni dzwonek, by coś zmienić, by nauczyć nasze dzieci najprostszej i najważniejszej umiejętności. Troski o własne zdrowie.

Małe ząbki – duże wyzwanie! Weź udział w naszej akcji i wygrywaj wspaniałe nagrody od Oral-B!

Akcja „Zęby na 6-tkę!”

Przez dwa tygodnie będziemy zachęcać i podpowiadać wam, jak dbać o piękny uśmiech waszego dziecka. Pierwszy tydzień dedukujemy maluchom i ich rodzicom, drugi poświęcimy budowaniu nawyków sprzyjających prawidłowej higienie jamy ustnej u starszych dzieci. Bądźcie z nami, podejmujcie codzienne mini-wyzwania i wygrywajcie wspaniałe nagrody od marki Oral-B.

Do wygrania co tydzień 25 elektrycznych szczoteczek do zębów – by mycie zębów było przyjemne i wyjątkowo skuteczne.

Poświęćcie nam dwa tygodnie – tylko tyle. Bądźcie uważni na swoje dzieci, jesteśmy z wami, wspieramy was, ale to jest akcja, która wymaga waszej obecności, tej prawdziwej. 5 minut dziennie poświęcone na wspólne mycie zębów to niewielka cena za zdrowie i umiejętność wzięcia za nie odpowiedzialności.

Pierwszy tydzień naszej zabawy, trwający od 05.08.2019 do 11.08.2019 roku dedykujemy maluchom i ich rodzicom. Uczcie swoje dzieci podstaw prawidłowej higieny jamy ustnej i wygrywajcie dla nich wspaniałe szczoteczki z wizerunkiem ich ulubionych bohaterów z bajek. Sprawdźcie dzisiejsze wyzwanie poniżej. 🙂

Rodziców starszych dzieci zapraszamy do udziału w zabawie w drugim tygodniu akcji – od 12.08.2019 do 18.08.2019 roku.

Partnerem akcji jest

Tydzień I – Wyzwanie #1

Nic nie działa lepiej niż skuteczna motywacja. Najlepszą z możliwych jest świadomość dbałości o własne zdrowie, ale… Gdy ma się kilka lat, bardzo trudno jest wybiegać myślami tak daleko w przyszłość. Trudno wam zagonić malucha do szczotkowania? Spróbujcie zrobić swoją tablicę zdrowych zębów. Przybijajcie na niej stemple, naklejacie naklejki i bawcie się przy tym najlepiej na świecie! Już samo przygotowanie takiej planszy to świetna zabawa i zaangażowanie dziecka.

Namalujcie razem zdrowe zęby, za każde umycie stawiajcie serduszko przy ząbku – wymyślcie wspólną nagrodę za cały tydzień porządnego szczotkowania! Możecie rozwinąć nasz pomysł i trochę go „podkręcić”. W komentarzu do tego artykułu napiszcie, jak wam poszło i czy pomysł się spodobał. 

Pamiętajcie o tym, by odwiedzać nas codziennie.  Wśród najfajniejszych odpowiedzi wybierzemy laureatów naszej zabawy. Jak zawsze będziemy premiować waszą kreatywność, zaangażowanie i ilość wykonanych wyzwań.

Nagrody są bajeczne, ale przede wszystkim pamiętajcie, że każdy z was wygrywa ukształtowanie w dzieciach zdrowym nawyków, których nic nie zastąpi. Do dzieła!

Nagrody:

25 x szczoteczka Oral-B Kids z postaciami Disneya – dla dzieci w wieku 3+

 • Dzięki ruchom oscylacyjnym włókna szczoteczki delikatnie i skutecznie usuwają płytkę bakteryjną.
 • 7 600 ruchów oscylacyjno-rotacyjnych na minutę.
 • 2 tryby szczotkowania: tryb czyszczenia codziennego oraz tryb delikatnego czyszczenia.
 • Profesjonalny 2 minutowy timer, który sygnalizuje co 30 sekund, ze należy przejść do czyszczenia kolejnego obszaru jamy ustnej.
 • Kompatybilna z aplikacją Disney Magic Timer, zachęca dzieci do dłuższego szczotkowania zębów.

Sprawdź pozostałe wyzwania w naszej akcji  tutaj.


Akcja trwa od 05.08.2019 do 18.08.2019 roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Oh!me do dnia 01.09.2019 roku

Regulamin akcji dostępny jest tutaj.

TWOJE DANE: Pamiętaj, udział w konkursie jest dobrowolny. Dodając swój komentarz, wyrażasz zgodę na opublikowanie twojego imienia i nazwiska (lub pseudonimu), w przypadku ewentualnej wygranej, na liście laureatów, czyli na wykorzystanie i przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu (zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i RODO). Nie używamy twoich danych do  innych celów, niż czynności związane z niniejszym konkursem.

*wprost.pl

Lifestyle

11 sygnałów, że jesteś za bardzo zestresowana

Redakcja
Redakcja
5 sierpnia 2019
Fot. iStock / filadendron

Stres jest okrutną, niszczącą siłą, której znaczenie rzadko sobie uświadamiamy. „Nerwy” wpływają negatywnie na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Nie zawsze jednak potrafimy odróżnić, czy dolegliwości wynikają z tego, że przeżywamy trudny emocjonalnie okres, czy też są to objawy jakiejś choroby.

11 sygnałów, że jesteś za bardzo zestresowana

1. Bóle głowy i migreny

Częsty stres powoduje chroniczne napięcie, które może przerodzić się w ból głowy. Najczęściej zgłaszanymi rodzajami bólów głowy związanych ze stresem są właśnie bóle napięciowe. Ich objawy obejmują:

– tępy i uporczywy ból odczuwany po obu stronach głowy lub szyi (objawy podobne do migreny)

– uczucie stałego nacisku wokół głowy

– wrażliwość mięśni skóry głowy, szyi lub ramion

2. Ból w klatce piersiowej

Bóle odczuwane w okolicy klatki piersiowej mogą się nasilać, gdy naszym życiem rządzi uczucie niepokoju. Zazwyczaj mają wówczas charakter ostry i przerywany – jak krótkie, bolesne ukłucia.

3. Wypadanie włosów

Rozproszone przerzedzenie włosów na skórze głowy i jest najczęstszym rodzajem łysienia z powodu stresu. Zwykle taka utrata włosów jest tymczasowa. Jednak chroniczny stres powoduje, że proces ten się powtarza.

4. Spadek libido

Żeby uprawiać seks, dobrze mieć „wolną głowę”. Stres, smutek, napięcie bardzo negatywnie wpływają na nasze libido.Hormonalna stabilność i zdrowy stan umysłu są niezbędne do satysfakcjonującego życia seksualnego. Zbyt duży stres „wyrzuca” hormony i wpływa na nasz nastrój – często skutkując niskim popędem seksualnym.

5. Problemy z koncentracją

Stres wzbudza reakcję walki lub ucieczki i zalewa ciało hormonami stresu (np. kortyzolem). Poza wyczerpywaniem rezerw energii naszego mózgu, ciało migdałowate zakłóca normalną aktywność płata czołowego – obszaru mózgu odpowiedzialnego za uwagę i koncentrację.

6. Problemy z pamięcią

Reakcja na stres zakłóca również normalną aktywność w obrębie płata skroniowego, który jest odpowiedzialny za pamięć. W większości przypadków stres przewlekły częściej upośledza pamięć krótkotrwałą, co utrudnia tymczasowe przechowywanie i przywoływanie informacji.

7. Problemy z żołądkiem

Skurcze żołądka, ból brzucha i dyskomfort jelit są często fizycznymi objawami lęków związanych ze stresem.

8. Wahania masy ciała

Przewlekły stres najczęściej powoduje przyrost masy ciała. Kortyzol – hormonu stresu-  ma znaczący wpływ na odczuwanie głodu ponieważ jego wysoki poziom sprawia, że spada poziom cukru we krwi i pragniesz słodkich, tłustych potraw.

9. Kołatanie serca

Większość palpitacji serca, choć potencjalnie przerażających, jest raczej nieszkodliwa. Stres, wraz z nadmiernym spożywaniem alkoholu, kofeiny lub nikotyny, są rozpoznawane jako katalizatory kołatania serca (które można również odczuć w klatce piersiowej, szyi lub gardle).

10. Bóle mięśniowe

Bóle, napięcie i sztywność mięśni są dobrze znanymi objawami hiperstymulacji związanej ze stresem.

11. Nieropoznane objawy fizyczne i psychiczne

Stres jest skomplikowanym stanem; podobnie jak różne zaburzenia i choroby, które wywołuje. Dokładna liczba objawów fizycznych i psychicznych związanych ze stresem nie jest znana. Bywa, że przejdziemy szereg badań laboratoryjnych, które nie wykryją żadnych nieprawidłowości, a lekarz zaliczy nasze dolegliwości do reakcji „psychosomatycznych”.


Na postawie: powerofpsychology


Zobacz także

Czyli czego lepiej nie mówić rozwódce

Czego kobieta po rozwodzie nigdy usłyszeć nie chce, a co zawsze słyszy. Czyli czego lepiej nie mówić rozwódce

20 rzeczy, których nauczysz się stopniowo, gdy przestaniesz kontrolować to, co jest poza twoim zasięgiem

Co ma wisieć nie utonie, czyli do czego naprawdę potrzebujemy małżeństwa