Lifestyle

Regulamin akcji „Wielkanoc pachnąca tradycją z babcinymi przepisami oraz dekoracjami”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
6 kwietnia 2017
Fot. iStock / gpointstudio
 

Regulamin akcji „Wielkanoc pachnąca tradycją z babcinymi przepisami oraz dekoracjami”

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE „Wielkanoc pachnąca tradycją z babcinymi przepisami oraz dekoracjami”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą Konkurs „Wielkanoc pachnąca tradycją z babcinymi przepisami oraz dekoracjami” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie Czas trwania akcji: 06.04.2017 – 19.04.2017 roku. Wyniki zostaną opublikowane na www.ohme.pl do dnia 27.04.2017 roku.
 3. Sponsorami nagród w Konkursie są Bakalland i Dekoria.pl  – zwani dalej Sponsorami.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  ZADANIE KONKURSOWE:
  W ramach naszej zabawy, będziemy publikować dla was artykuły pełne wielkanocnych inspiracji, trików i najlepszych przepisów. Przesyłajcie do nas swoje przepisy, zdjęcia i świąteczne aranżacje! Wszystko to, co dla was jest symbolem Świąt Wielkiej Nocy, jest fragmentem waszej tradycji, tworzy wasze najpiękniejsze wspomnienia.Przepisy, zdjęcia, filmy – wszystkie chwyty dozwolone 😉 Czekamy na wasze wiadomości – piszcie na adres [email protected] w temacie wiadomości wpisując „Wielkanoc”.

  Prosimy o dołączenie do wiadomości poniższego oświadczenia:

  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  Najciekawsze propozycje opublikujemy na łamach naszego magazynu, a na autorów najlepszych, najpiękniejszych czy najbardziej chwytających nas za serca prac czekają fantastyczne nagrody!


  1. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym wiadomość zostanie zapisana na serwerze pocztowym organizatora.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 27.04.2017. na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

  1. Sponsorami nagród w Konkursie są Bakalland i Dekoria.pl   – zwani dalej Sponsorami.
  2. Laureatami Konkursu zostaną 8 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  3. Nagrody:

   3 x Zestaw bakalii marki Bakalland (o wartości ok. 200 zł każdy)

   1 x POŚCIEL DWUSTRONNA PASTICHE BUTTERFLY BLUE

   2 x Obrus prostokątny 130 x 160 cm

   2 x Taca BUTTERFLY.

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.

Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.

Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

Ile jesteś w stanie unieść, czyli o pięciu punktach „kontrolnych”, sprawdzających nasze życiowe granice

Anna Frydrychewicz
Anna Frydrychewicz
6 kwietnia 2017
Fot. iStock/filadendron
 

Pewnie każdy z was miał w swoim życiu taki moment, kiedy wydawało mu się, że nie jest w stanie już więcej unieść, że doszedł do przysłowiowej „ściany”, że tu stoi granica, za którą znajduje się bliżej nieokreślona „nicość”. Czy to w sprawach zawodowych, czy bardzo osobistych, zatrzymaliście się w punkcie, który wydawał się absolutnym końcem wszystkiego. Po jakimś czasie okazywało się jednak, że po nocy nadchodzi dzień. Że życie toczy się dalej. Wasze również. Że nawet jeśli z jakiejś sytuacji nie ma już wyjścia, jeśli czegoś nie można cofnąć, to da się to przetrwać. I wracało wówczas pytanie: Ile jestem w stanie znieść? Gdzie leżą moje granice? 

Oczywiście, te nasze granice, to sprawa bardzo osobista i indywidualna. Każdy z nas ma inną wrażliwość, każdy inaczej i w innym tempie czerpie z życiowych doświadczeń.

Psychologia mówi o pięciu punktach granicznych, sprawdzających wytrzymałość każdego z nas i to, jak potrafimy sobie radzić w sytuacjach ekstremalnie trudnych, z emocjonalnego punktu widzenia. Najwięcej dowiemy się o swojej sile w pięciu sytuacjach: kiedy umiera ktoś, kogo kochamy, kiedy odchodzimy z bardzo bliskiej relacji, kiedy tracimy pracę, kiedy poważnie chorujemy lub mierzymy się z poważną chorobą partnera lub dziecka oraz kiedy doświadczamy fizycznego i emocjonalnego nadużycia ze strony współmałżonka/partnera.

Śmierć

Kiedy umiera bliska nam osoba, w naturalny sposób popadamy w żałobę, która, dla naszego dobra i zdrowia psychicznego powinna składać się z kilku etapów (jednym z nich jest zaprzeczanie temu, co się wydarzyło). Cierpienie związane z odejściem kogoś, z kim dzieliliśmy nasze życie jest tym większe, że wraz z jego zniknięciem zmienia się nasza codzienność i najbliższa nam rzeczywistość (pomyślcie o parach, które spędziły ze sobą kilkadziesiąt lat). Odnaleźć motywację, pokonać granice cierpienia, znów chcieć żyć – ale jak, kiedy jego/jej już nie ma? Odpowiedz brzmi: dla siebie samego, bo nasza przyszłość jest wciąż wielką niewiadomą. Ale nie każdy chce to wyzwanie podjąć.

Psycholodzy twierdzą zgodnie, że śmiercią, z której najtrudniej się nam podnieść, jest śmierć dziecka. Fakt, że jest ona niezgodna z rytmem natury, według którego najpierw odchodzą rodzice, a potem dzieci, potęguje poczucie olbrzymiej krzywdy i niesprawiedliwości, odbiera chęć życia w świecie, w którym los łamie tak podstawowe zasady. Dzieci nie powinny cierpieć, nie powinny umierać – mówimy często. I wierzymy w to, a kiedy dzieje się coś, co nam tę wiarę zabiera, jesteśmy

Rozstanie

Ból związany z rozstaniem wydaje nam się czymś błahym i nieznaczącym w kontekście wszystkich życiowych doświadczeń. To jest dla nas coś „do przejścia”. Uważamy nawet, że każdy z nas powinien choć raz bezgranicznie cierpieć z powodu miłości, żeby ją naprawdę poznać.

O ile twoja miłość nie jest obsesyjna, chora, uzależniająca, cierpienie po rozstaniu z ukochanym, jest najmniej „groźnym” typem bólu emocjonalnego. I z reguły najkrócej trwającym. Rzadko kiedy cierpimy z powodu rozstania tak mocno i tak długo, by nie podejmować już nigdy więcej prób „ułożenia sobie życia”. Pokonanie tej granicy, to taki „chrzest bojowy” dla naszego związkowego doświadczenia. Następne rozstania bywają łatwiejsze, dlatego, że już wiemy, że koniec relacji, to nie koniec miłości w naszym życiu.

Utrata pracy

Może się to wam wydać dziwne, ale są ludzie, którzy tak mocno angażują się w swoje życie zawodowe (najczęściej kosztem życia osobistego), że utrata pracy, czy stanowiska, do którego dochodzili latami, kończy się załamaniem psychicznym i emocjonalnym. Przysłowiowa „ściana” to między innymi moment niedowierzania, że ich zaangażowanie, gotowość do poświęceń, wysiłek i energia nie zostały docenione. Porażka jest odbierana bardzo osobiście, a wrażenie krzywdy i niesprawiedliwości potęguje fakt, że w gruncie rzeczy straciliśmy o wiele więcej. Tak intensywne życie zawodowe oznacza przecież bardzo często katastrofę w życiu rodzinnym, uczuciowym. Szansą na odbicie się od tej „ściany” jest przewartościowanie życiowych priorytetów.

Choroba

Nie ma znaczenia, czy jest to choroba fizyczna, czy na przykład rodzaj ciężkiego uzależnienia, lub zaburzenia emocjonalnego.  Kiedy niemoc fizyczna lub psychiczna komplikuje nam życie do tego stopnia, że wszystko, co najważniejsze zaczyna się „sypać”, albo wytrzymujemy i trwamy, mając nadzieję na wyzdrowienie, na przełom w chorobie, albo poddajemy się i przestajemy o siebie walczyć.

Zła, poniżająca relacja

Zła miłość w wyjątkowo okrutny sposób wystawia na próbę naszą wytrzymałość. Osoby poniżane i bite przez swoich partnerów przez lata, żyją w pułapce, która zdaje się nie mieć jednego, dobrego rozwiązania. Z jednej strony ograniczają ich uczucie do „kata”, poczucie przywiązania, lojalność, lęk, z drugiej obrzydzenie do samego siebie i wstyd, że się na to pozwala. Ile jest w stanie znieść ofiara toksycznego związku,w którym występują różne rodzaje przemocy? Zdaje się, że granice tu nie istnieją, lub, że można je w nieskończoność przesuwać. Jest to wyjatkowo niebezpieczna, bo autodestrukcyjna postawa.

O tym, gdzie leżą nasze granice, uczymy się przez całe życie, bo też stale kształtują nas różne doświadczenia. Warto być świadomym swojej wytrzymałości, swojej wenwętrznej siły, ale i słabości.

 

 

 

 

 


Lifestyle

Jaki jest twój przepis na święta jak z bajki? Rusza nasza akcja „Wielkanoc pachnąca tradycją z babcinymi przepisami oraz dekoracjami”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
6 kwietnia 2017
Fot. iStock / gpointstudio

Jaki jest twój przepis na święta jak z bajki? A może jeszcze nie zaczęłaś świątecznych przygotowań?

Bez obaw, zostało jeszcze sporo czasu, by w tym roku zaczarować wielkanocny stół i nie stracić przy tym całej energii. A co w święta sprawdza się najlepiej – wszystko to, co jest dla NAS samych najważniejsze.

Razem z firmą Bakalland oraz Dekoria serdecznie zapraszamy was do wspólnych przygotowań.

Będzie smacznie, pięknie i… sprytnie. Podpowiemy wam, jak okiełznać przedświąteczny bałagan i odmienić swój dom i stół. A co wy macie zrobić? To proste, zdradźcie nam swoje świąteczne tradycje, najlepsze przepisy i sposoby na udekorowanie domu czy mieszkania. Napiszcie nam o waszych najpiękniejszych świątecznych wspomnieniach. Podzielcie się z nami swoim przepisem na świąteczne menu lub dekorację domu.

Razem czekają nas nie tylko wspaniałe Święta, ale więcej czasu na korzystanie z tego rodzinnego czasu i… wspaniałe nagrody!

 

Zaczaruj sobie święta

Akcja „Wielkanoc pachnąca tradycją z babcinymi przepisami oraz dekoracjami”

Przez najbliższe dwa tygodnie serdecznie zapraszamy was do wspólnych przygotowań  i delektowania się wielkanocnymi smakami, dekoracjami i pomysłami na to, co zapada w naszej pamięci na długie lata. Piszcie do nas!

W ramach naszej zabawy będziemy publikować dla was artykuły pełne wielkanocnych inspiracji, trików i najlepszych przepisów. Przesyłajcie do nas swoje przepisy, zdjęcia i świąteczne aranżacje! Wszystko to, co dla was jest symbolem Świąt Wielkiej Nocy, jest fragmentem waszej tradycji, tworzy wasze najpiękniejsze wspomnienia.

Przepisy, zdjęcia, filmy – wszystkie chwyty dozwolone 😉 Czekamy na wasze wiadomości – piszcie na adres [email protected] w temacie wiadomości wpisując „Wielkanoc”.

Prosimy o dołączenie do wiadomości poniższego oświadczenia:

Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Najciekawsze propozycje opublikujemy na łamach naszego magazynu, a na autorów najlepszych, najpiękniejszych czy najbardziej chwytających nas za serca prac czekają fantastyczne nagrody!

Do dzieła!

Czas trwania akcji: 06.04.2017 – 19.04.2017 roku. Wyniki zostaną opublikowane na www.ohme.pl do dnia 27.04.2017 roku.

Nagrody:

logo ze sloncem

3 x Zestaw bakalii marki Bakalland (o wartości ok. 200 zł każdy)

IMG_4041

Świąteczne zestawy nagród od Bakalland

 

Święta najlepiej smakują z bakaliami, dlatego nie może zabraknąć ich na naszych świątecznych stołach i w potrawach, które będziemy przygotowywać. Dla Laureatów Bakalland przygotował zestawy bakalii, które doskonale sprawdzą się zarówno w daniach wytrawnych, , sałatkach jak i deserach. Bakalie to również doskonała przekąska w takcie przygotowań. W zestawach znajdują się między innymi: Złote owoce (miechunka peruwiańska), Orzechy włoskie Chandler, Mango, Ananas, Migdały, Śliwki całe owoce, Chrupiąca Sałatka, Nerkowiec, Wiśnia soczysta, Rodzynki Bursztynowe, Żurawina z sokiem z granatu.

logo-210x120px

1 x POŚCIEL DWUSTRONNA PASTICHE BUTTERFLY BLUE

Posciel-dwustronna-Pastiche-Butterfly-blue

2 x Obrus prostokątny 130 x 160 cm

1 141-13

Obrus prostokątny to doskonała dekoracja stołu, umili czas przy porannej kawie, nada podniosły ton ważnej uroczystości, przykryje zadrapany blat ukrywając jego mankamenty – charakter i styl obrusu zależy od tkaniny z jakiej zostanie uszyty.

2 x Taca BUTTERFLY

Taca-Butterfly-45x31-cm

Regulamin akcji dostępny jest tutaj.


Zobacz także

Jak robić dobre pierwsze wrażenie? Psychologiczne triki + jedna zaskakująca ciekawostka

Dobrze mieć sąsiada… Obejrzyjcie ten sympatyczny filmik i rozejrzyjcie się wokół!

Piękne dłonie zimą w czterech krokach