Lifestyle

Regulamin akcji „Przed Świętami znajdź chwilę – znajdź siebie”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
7 grudnia 2017
Materiały prasowe / Fot. Despositophotos
 

Regulamin konkursu „Przed Świętami znajdź chwilę – znajdź siebie”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Przed Świętami znajdź chwilę – znajdź siebie”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Przed Świętami znajdź chwilę – znajdź siebie” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Oh!me, Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 7.12 – 24.12.2017. Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.ohme.pl do dnia 02.01.2018 roku.*
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Centrum Zdrowej Skóry. zwany dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe:

  W komentarzach do naszych akcyjnych wpisów, piszcie, co udało wam się zrealizować, by znaleźć w świątecznym zamieszaniu chwilę dla siebie – i siebie samą. Napisz w komentarzu swój list do Mikołaja, opowiedzcie mu swoich sukcesach w zadbaniu o siebie i oproście o to, czego jeszcze wam w tym trudnym zadaniu brakuje.

 1. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania Organizatora.
 2. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 5 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 21.12.2017 roku  na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorem nagród w Konkursie jest Centrum Zdrowej Skóry.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 5 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
 3. Nagrody:

  5  x pakiet  zabiegów endermologii całego ciała (w skład których wchodzą 3 rodzaje zabiegów)

  Cały zabieg polega na wykonywaniu specjalistycznego masażu mechanicznego, który wykorzystuje podciśnienie. Odpowiednio prowadzona głowica sprawia, że powstaje fałd skóry. Następnie poddawany jest rolowaniu od wewnątrz i na zewnątrz przez elektronicznie sterowane rolki. Poruszają się one nie tylko ruchem obrotowym wewnątrz głowicy, ale również względem siebie – w zależności od wybranych parametrów zabiegu.

  Korzyści endromologii to:

  • Wyszczuplanie
  • Modelowanie sylwetki
  • Redukcja cellulitu
  • Zwiększenie elastyczności skóry

   

 4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub kurierską w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).
*Aktualizacja 15.12.2017 – wydłużono czas trwania akcji.

Lifestyle

Akcja „Przed Świętami znajdź chwilę – znajdź siebie”. List do Mikołaja

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
7 grudnia 2017
Materiały prasowe / Fot. Despositophotos
 

Święta, Święta i… nawet się nie obejrzysz, jak zmęczona opadniesz na kanapę i zaczniesz myśleć o Nowym Roku. Co zostanie? Piękne wspomnienia, ostatnia puszka pierniczków, ból pleców i worki pod oczami… A gdyby w tym roku Święty Mikołaj odwiedził cię wcześniej, a w prezencie przyniósł ci sposób na Święta piękne wspomnień bez tej całej walki o przetrwanie?

Jak długa jest lista zadań, które przed sobą postawiłaś?

Przygotowanie Wigilii, wysprzątanie, dekoracje, pieczenie, ogarnięcie listy marzeń, żeby pod choinką znalazły się wszystkie małe i duże życzenia? Ach, no tak – pewnie jeszcze możesz pomnożyć część tych zadań, bo i babcia i mama i ciocia potrzebują twojej pomocy… Co jeszcze musisz odhaczyć? Zakupy, gotowanie, papier do pakowania prezentów – dodatki i drobiazgi, które wyczarują dla wszystkich atmosferę?

Masz czasem wrażenie, że Święta są dla wszystkich, tylko nie dla ciebie?

STOP!

Popatrz na to wszystko z szerszej perspektywy, zatrzymaj się, zaplanuj wszystko i pomyśl, co możesz jeszcze zrobić dla siebie! Zobaczysz, nic się nie stanie, jeśli na tegoroczne Święta podarujesz sobie odrobinkę zdrowego egoizmu. Nadejdą Święta – tak jak zawsze, ale tym razem i ty będziesz mogła z uśmiechem z nich korzystać!

Zadbaj o siebie. Tak, o siebie. O swoje dłonie, twarz, o swoje ciało. To samo, dzięki któremu możesz tak wiele. I gwarantujemy ci, że doskonały moment! Nie tylko na to by, poświęcić 10 minut na maseczkę, ale to najlepszy czas na to, by trwale zmienić w swoim życiu pewne priorytety. Ty też jesteś ważna – nawet przed Świętami.

Ruszamy z nową akcją, w której będziemy was zachęcać, do znalezienia czasu na myślenie i dbanie o siebie również (a może przede wszystkim) przed Świętami. Żebyście siadając do wigilijnego stołu czuły się równie wyjątkowo, co reszta domowników. Porzuciły na zawsze rolę „Kopciucha” i z taką pozytywną, świąteczną energią zaczęły nowy rok. Do dzieła! Jesteście tego warte! Zawsze.

Akcja „Przed Świętami znajdź chwilę – znajdź siebie”. List do Mikołaja

W komentarzach do naszych akcyjnych wpisów, piszcie, co udało wam się zrealizować, by znaleźć w świątecznym zamieszaniu chwilę dla siebie – i siebie samą. Napisz w komentarzu swój list do Mikołaja, opowiedzcie mu swoich sukcesach w zadbaniu o siebie i oproście o to, czego jeszcze wam w tym trudnym zadaniu brakuje.

Nagrody:

5  x pakiet  zabiegów endermologii całego ciała (w skład których wchodzą 3 rodzaje zabiegów)*

zaproszenie endermologia1 zaproszenie endermologia2

Cały zabieg polega na wykonywaniu specjalistycznego masażu mechanicznego, który wykorzystuje podciśnienie. Odpowiednio prowadzona głowica sprawia, że powstaje fałd skóry. Następnie poddawany jest rolowaniu od wewnątrz i na zewnątrz przez elektronicznie sterowane rolki. Poruszają się one nie tylko ruchem obrotowym wewnątrz głowicy, ale również względem siebie – w zależności od wybranych parametrów zabiegu.

Korzyści endromologii to:

 • Wyszczuplanie
 • Modelowanie sylwetki
 • Redukcja cellulitu
 • Zwiększenie elastyczności skóry

endermologia-v2

Akcja trwa od 7.12 – 24.12.2017. Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.ohme.pl do dnia 02.01.2018 roku.*

*Regulamin akcji znajduje się tutaj.

*Aktualizacja 15.12.2017 – wydłużono czas trwania akcji.

Lifestyle

Karolina Malinowska: „Co kupić osobie, która ma wszystko? A jak coś chce, to idzie i sobie kupuje? To mnie denerwuje”

Ewelina Celejewska
Ewelina Celejewska
7 grudnia 2017
Karolina Malinowska
Fot. Materiały prasowe

Świąteczne prezenty – dla jednych problem, który spędza sen z powiek, dla drugich okazja, by wyrazić swoją sympatię, miłość czy wdzięczność. O tym, jak szukać i kupować prezenty, żeby sprawiły radość nie tylko obdarowanemu, ale także darczyńcy, opowiada Karolina Malinowska, z którą rozmawiałyśmy na inauguracji Akademii 5 10 15. Polska topmodelka i prezenterka zdradza również, jakie prezenty czekają na jej dzieci i wspomina najbardziej nietrafiony prezent, który otrzymała od… męża.

Ewelina Celejewska: Na myśl o zakupach świątecznych większość z nas dostaje dreszczy. Ty też?

Karolina Malinowska: Nie. I już tłumaczę, dlaczego. Gdy nadchodzi gorączka zakupów, najpierw tych mikołajkowych, a później tych pod choinkę, ja jestem już absolutnie przygotowana. Nie lubię robić żadnych zakupów na ostatnią chwilę i choć może zabrzmieć to schizofrenicznie, ja naprawdę kupuję prezenty dużo wcześniej, ponieważ wiem, jak to później wygląda. Jeżeli chodzę po sklepach, coś mi się spodoba i jednocześnie wiem, że spodoba się to również bliskiej mi osobie, po prostu to kupuję i chowam. Dzięki temu prezenty mam zapewnione dużo wcześniej.

No dobrze, tylko jak się powstrzymać, żeby nie wręczyć ich wcześniej? Podekscytowanie i chęć sprawienia komuś radości mogą wziąć górę.

Mam na to prosty sposób. Tuż po zakupie pakuję upominek w świąteczny papier. Jeśli zapakujesz, na pewno nie dasz go wcześniej. Ja tak robię i przysięgam, że działa.

Najlepszy prezent, jaki kiedykolwiek dostałaś?

Ostrzegam, to może wydać się dziwne. Pochodzę z domu, w którym się nie przelewało. Moja mama wychowywała mnie i mojego młodszego brata sama. Doskonale pamiętam takie momenty, kiedy po wieczerzy wigilijnej chodziliśmy we trójkę na spacer z psem. To były te zamierzchłe czasy, kiedy jeszcze w Święta padał śnieg. Pamiętam, że nigdy nie mogliśmy z bratem pojąć, jak to się dzieje, że my wychodzimy wszyscy razem na spacer, a po powrocie czekają na nas prezenty. To nie były nigdy jakieś spektakularne rzeczy, ponieważ moja mama nigdy nie miała pieniędzy. Ale pracowała w drukarni w Łodzi i tam dawano na Święta paczki pracownicze. Można było w nich znaleźć ananasa i brzoskwinie w puszkach, jakieś cukierki, szynkę konserwową. Najważniejsze jednak dla mnie były pomarańcze – wówczas towar deficytowy. Pamiętam, że zawsze najbardziej cieszyłam się z tych pomarańczy.

Cieszą nas najprostsze rzeczy?

Tak, tylko zdajemy sobie z tego sprawę dopiero po jakimś czasie.

W dzieciństwie najbardziej przecież zależy nam na zabawkach. Co kupujecie waszym dzieciom?

Nasi synowie zawsze robią listy marzeń. Oczywiście zmienia się ona co 5 minut, w zależności od tego, jaka reklama leci akurat w telewizji lub co mają koledzy z klasy. Dlatego też listę marzeń musimy weryfikować. Ostatecznie znajdują się na niej trzy pozycje. Potem dzieci piszą listy do Świętego Mikołaja, ponieważ kultywujemy tę tradycję. Staram się kupić to, o czym marzą. Oczywiście nie wszystko, o co poprosili, ale przynajmniej jedną rzecz z listy kupujemy.

I są zadowoleni?

Na szczęście moje dzieci ze wszystkiego się cieszą. Czasem, gdy idziemy razem do sklepu z zabawkami i mówię, że mogą coś sobie wybrać, że decydują się na… paczkę żelków, które leżą przy kasie.

A mój 4,5-letni syn ostatnio powiedział, że chciałby w tym roku dostać od Świętego Mikołaja dmuchany zamek…

To jeszcze nie jest tak źle. Jak ja ostatnio zapytałam mojego Julka, który jest w tym samym wieku, co chciałby znaleźć pod choinką, to powiedział mi, że on chciałby dostać taką świnkę, która jest w tęczowym kolorze, będzie za nim chodziła jak piesek i będzie z nim codziennie jadła watę cukrową. Więc dopytuję, czy to jest jakaś zabawka, czy gdzieś już taką świnkę widział. Co usłyszałam? Że nie, on to sobie wymyślił, ale przecież jaki to problem, skoro Święty Mikołaj wszystko potrafi przynieść. Więc mnie by chyba dmuchany zamek ucieszył.

Karolina Malinowska

Fot. Materiały prasowe

Fakt. Czasem trudno spełnić czyjeś marzenia. Pamiętasz najbardziej nietrafiony prezent, jaki otrzymałaś?

Pamiętam dwa takie prezenty. Jeden to robot kuchenny, taki blender, ale najgorsze jest to, że dostałam go od męża i moja mina mówiła jedynie: „ale o co chodzi?”. Drugi – też od męża – to taki obraz, przedstawiający jakąś przerażającą postać, przypominającą Matkę Boską. W dodatku namalowany był czarnym węglem. Ten obraz był tak straszny, że bałam się powiesić go na ścianie. Mój mąż chyba uważał, że jest to kawałek naprawdę dobrej sztuki. Zapewne kupił, bo mu się spodobało, ale dlaczego dał mi to w prezencie? Poza tymi wtopami, niczego więcej sobie nie przypominam. Jestem takim typem człowieka, który ucieszy się nawet z tych przysłowiowych skarpet. Ale blender? I to na pierwsze nasze Święta? Błagam.

Obraz chyba gorszy! Ale prawda jest taka, że często kupujemy na prezent coś, co nam się podoba, niekoniecznie patrząc na potrzeby i pragnienia osoby, którą chcemy obdarować. Jak wybrać ten idealny prezent?

Najbardziej widać to w momencie, gdy kupujemy prezent dla dzieci. Każdy rodzic dostaje dreszczy, na widok tych wszystkich grających, świecących, gadających i ruszających się zabawek, a właśnie tego dzieciaki pragną. Uważam, że Święta to jest właśnie taki czas, kiedy należy to dziecięce marzenie spełnić. Trafione prezenty to takie, które są naprawdę przemyślane i wybrane w celu sprawienia radości drugiej osobie. Kompletnie nie rozumiem ludzi, którzy kupują prezenty w dniu Wigilii. Po pierwsze, jest to trudne logistycznie i znacznie obciąża budżet. Lepiej przecież takie wydatki rozłożyć na kilka miesięcy. Po drugie, nie da się w biegu wybrać czegoś, co ucieszy naszych bliskich. Co więcej, ten prezent wcale nie musi nam się podobać. On ma sprawić radość tej drugiej osobie.

Nawet jeśli zaczęłaś rozglądać się dużo wcześniej, to czy zakup jakiegoś prezentu dla konkretnej osoby sprawił ci szczególny kłopot?

Zawsze mam problem z wyborem prezentu dla mojego męża. Co kupić osobie, która ma wszystko? A jak coś chce, to idzie i sobie kupuje? To mnie denerwuje. Ale nie zniechęcam się i zawsze udaje mi się znaleźć coś, co mu się spodoba.

Gdzie szukasz upominków?

Generalnie nie ograniczam się tylko do tego, co jest dostępne w galeriach handlowych. W zeszłym roku moja babcia dostała ode mnie pod choinkę modlitewnik. Taki ołtarz, który był bardzo popularny w okresie II Wojny Światowej. Gdy palono kościoły, ludzie woleli modlić się w domu. Taki modlitewnik robiony był na przykład ze starych drzwi. Miał naklejone różne święte obrazki i funkcjonował jako mały, przenośny ołtarzyk. I mi udało się znaleźć w zeszłym roku dwa takie modlitewniki. Jeden, z 1943 podarowałam mojej przyjaciółce. A drugi, z 1939, dostała moja babcia. To było coś więcej niż prezent. Moja babcia bardzo się ucieszyła, bo w okresie wojny była małą dziewczynką i niewiele pamięta z tego okresu.

Wyszukiwanie takich perełek wymaga dużo czasu i zaangażowania?

A skąd! Trafiłam na nie przypadkiem w jakimś sklepie ze starociami. I w dodatku kosztowało grosze, bo sprzedawca w ogóle nie zdawał sobie sprawy z tego, co u siebie ma. Pamiętam, jak mówił „Pani to kupuje? To już u mnie tyle czasu leży”. Wzięłam oba.

Wyjątkowo niebanalny prezent. A własnoręcznie wykonane upominki?

Bardzo często dajemy je znajomym, gdy przychodzimy z wizytą. Mogą to być na przykład własnoręcznie wykonane pierniczki w jakimś ładnym opakowaniu lub słoju. Wiadomo, że najłatwiej zawsze jest pójść i kupić. Dlatego też prezenty, które zrobimy sami, sprawiają innym tyle radości.

Lepiej prezenty dostawać czy dawać?

Mam takie wrażenie, że my w ogóle nie potrafimy przyjmować prezentów. Że czujemy się zakłopotani i zobligowani do odwdzięczenia się. Nam, dorosłym łatwiej jest dawać prezenty niż je otrzymywać. Małgosia Ohme na konferencji Akademii 5.10.15 powiedziała coś fajnego. Że powinniśmy cieszyć się z prezentów, ponieważ na nie zasługujemy. A skoro ktoś nam go wręcza, to znaczy, że jesteśmy dla tej osoby ważni. Lubimy dawać prezenty, ponieważ widzimy czyjąś radość. Odwdzięczmy się tym samym. Po prostu.

baner Akademii 51015


Zobacz także

NATTY LOOKER – punktem wyjścia są biusty

Dlaczego powinieneś wyrzucić swoją sokowirówkę?

Chcesz zrobić sobie tatuaż? Nie popełniaj żadnego z tych sześciu błędów