Lifestyle Macierzyństwo

Regulamin akcji „Rodzic wraca do szkoły”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
31 sierpnia 2017
Fot. iStock/Imgorthand
 

Regulamin akcji „Rodzic wraca do szkoły”

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE „Rodzic wraca do szkoły”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą Konkurs „Rodzic wraca do szkoły” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora, w okresie od 31.08.2017 do 30.09.2017 roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Oh!me do dnia 15.10.2017 roku
 3. Sponsorami nagród w Konkursie są Foot Medica, VOX, Wola, Familiowo.pl – zwani dalej Sponsorami.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  ZADANIE KONKURSOWE
  Dwa razy w tygodniu będziemy publikować wpis dotyczący naszej akcji, w którym będziemy was zachęcać do przyjrzenia się sobie, dziecku, samej też szkole z początkiem roku szkolnego, tak, aby może ten rok przejść mniej boleśnie, z minimalnym stresem? Pierwsze zadanie to: napisz w komentarzu pod tym wpisem, dlaczego lubiliście chodzić do szkoły? Jakie są wasze najmilsze wspomnienia?Wśród najbardziej aktywnych uczestników naszej akcji, wybierzemy laureatów, na których czekają nagrody.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania.
 3. W czasie trwania konkursu można dodawać wiele komentarzy. Organizator weźmie również pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu aktywność uczestników podczas wszystkich wyzwań.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 15 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Oh!me do dnia 15.10.2017 roku.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

  1. Sponsorami nagród w Konkursie są Foot Medica, VOX, Wola, Familiowo.pl –  – zwani dalej Sponsorami.
  2. Laureatami Konkursu zostanie 15 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  3. Nagrody:

   3 x voucher na zakupy w sklepie vox.pl o wartości 450 zł (każdy!)

   3 x zestaw składający się z  LAMPY WISZĄCEJ BULB i LAMPY KOMODOWEJ CORALL W KOLORZE BIAŁYM

   3 x voucher na zakupy w sklepie wola.pl o wartości 100 zł (każdy)

   2 x zestaw PLANER DLA UCZNIA – MAGNETIC (ZESTAW)

   2 x zestaw – KALENDARZ TYGODNIOWY I MIESIĘCZNY – PLANER DUO MAGNETIC

   2 x zestaw – KALENDARZ DWUTYGODNIOWY – PLANER DWA TYGODNIE MAGNETIC

   Dodatkowo na każdego uczestnika naszej akcji czeka niespodzianka!

   Dzięki uprzejmości Foot Medica, każdy kto weźmie udział w naszej zabawie i pobierze kod promocyjny na badanie , będzie mógł skorzystać z badania stóp w 1 z warszawskich placówek FootMedica (ul. Ogrodowa 58 albo Wiertnicza 124). Ponadto dla mam, które skorzystają z badania stóp dzieci, czeka bezpłatna konsultacja podologiczna. KUPON RABATOWY MOŻECIE POBRAĆ TUTAJ (KLIK).

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.

Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.

Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).


Lifestyle Macierzyństwo

Jak stać się lepszą wersją siebie samego? I czy jest to nam w ogóle potrzebne?

Ewa Raczyńska
Ewa Raczyńska
1 września 2017
Fot. iStock/filadendron
 

Można się zjeżyć, bo wydawać by się mogło, że lepsza wersja siebie, to stawianie sobie wymagań, oczekiwań i zawieszania poprzeczki tak wysoko, że staje się ona piekielnie trudna do przeskoczenia. Ale to zupełnie nie o to chodzi.

Aby stać się lepszą wersję siebie, należy zacząć od zrozumienia, że to my sami jesteśmy dla siebie najważniejsi. Że dopiero budując dobrą relację z samym sobą, jesteśmy w stanie budować dobre relacje z innymi ludźmi. Wchodzić w zdrowe związki, umieć stawiać granice, nie pozwolić, by inni nami manipulowali, by wykorzystywali. Być lepszą wersją siebie, to być dla siebie lepszym człowiekiem, to traktować siebie z szacunkiem, z miłością. To zaprzyjaźnić się najpierw ze sobą, a zaraz potem z całym światem. To w końcu być szczerym wobec siebie, szczerym czasami do bólu, bo dopiero świadomość tego, kim jestem, pozwala nam bez strachu i obaw patrzeć na świat i spotykać innych ludzi.

Jak stać się lepszą wersją siebie? Trzeba by było odrobić kilka lekcji.

Naucz się słuchać siebie

To nie jest łatwe i jeśli ktoś twierdzi inaczej, to nigdy tak naprawdę siebie nie słuchał. Bo tu chodzi o zatrzymanie się, wyłączenie wtyczki do wszystkich zewnętrznych bodźców i przyjrzenie się sobie. Posłuchanie, co chce nam powiedzieć intuicja, nasze ciało, emocje. Spytać siebie: „ale o co tak naprawdę chodzi” i usiąść ze sobą, pogrzebać w środku i znaleźć prawdziwą przyczynę niepokoju, stresu, chęci zmiany. Tylko sami jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, co nam przeszkadza, co nas blokuje. Trzeba tylko (albo aż) się zatrzymać i zdobyć na szczerą rozmowę z samym sobą.

Naucz się być dobrym dla siebie

Wiesz, co lubisz robić? O czym marzysz? Może jest coś, co przez całe życie odkładałaś, a teraz być może przyszedł czas na realizację swoich marzeń. Na przykład nauka gry na gitarze, lepienie z gliny, nauka rysunku? Nigdy nie jest za późno na robienie tego, co robić lubimy, a co przynosi nam niesamowitą frajdę, co – mamy takie poczucie – wzbogaca nas samych, a przede wszystkim uszczęśliwia. Nie mówię, że masz rzucić pracę, zakończyć związek, ale może zamiast skupiać się na tym, co złe, spróbować czegoś, co wniesie w nasze życie jego pozytywne aspekty.

Pomyśl, na co masz ochotę – teraz, w tym momencie i zrób to, nawet jeśli miałaby to być kawa w łóżku w duecie z dobrą książką. Zrób dla siebie coś dobrego, bo na to zasługujesz.

Naucz się przyjmować porażki i straty

Nigdy nie jest tak, że nasze życie składa się jedynie z pozytywów. Zawsze przychodzi moment, gdy musimy się zmierzyć z porażką, ze stratą. Kiedy wzbiera w nas smutek, złość, gdy jedynym sposobem na rozładowanie emocji jest płacz. Przyjmując, że to też część naszego życia, że warto ją do siebie dopuścić, wcale nie okazujemy słabości, wręcz przeciwnie, dzięki temu stajemy się dojrzalsi. Możemy się oszukiwać, że nasze życie jest pasmem sukcesów, dobrych relacji, cudownych znajomych, że wszystko układa się jak najlepiej, ale wówczas żyjemy iluzją, iluzją życia, które istnieje tylko w naszym wyobrażeniu. A co, gdy bańka pęknie pewnego dnia? A pęknie na pewno.

Naucz się żyć z dobrymi ludźmi

Nie zwracamy na to uwagi, ale istotne znaczenie ma, kim się otaczamy. Rozejrzyj się, jakich ludzi masz wokół? Czy tych, co widzą szklankę do połowy pustą czy pełną? Ważne jest, aby blisko siebie mieć ludzi, którzy mają dobre i spokojne życie. Może się nam to wydawać nudne i zupełnie niepotrzebne, a jednak to z takiej relacji jesteśmy w stanie wziąć dla siebie jak najwięcej. Bo nasze życie to zbiór wszystkich doświadczeń i obserwacji, zachowań, które często zupełnie nieświadomie naśladujemy.

Naucz się być sama ze sobą

Bardzo często zagłuszamy wszystko, co głęboko w nas, otaczając się nieustannie ludźmi. Zapraszając na kolację, umawiając się na wspólne wakacje, wyjazdy, szukając cały czas nowych znajomości. Dlaczego? Bo boimy się zostać sami, bo nie chcemy dopuścić do głosu tego, co nam naprawdę w duszy gra. Bo nie lubimy siebie, do czego nie chcemy się przyznać, bo ponosimy w jakiś obszarach naszego życia porażki, a przecież jesteśmy ludźmi sukcesu. Bo boimy się zajrzeć za kotarę, bo wiemy, że wówczas musielibyśmy się zmierzyć z naszymi słabościami i lękami. Spojrzeć prawdzie w oczy. Jasne, że można tak żyć, oszukiwać się, trwać w nieświadomości. Tylko jak długo? Dopóki nie pobędziemy ze sobą sami, dopóki nie poznamy siebie, nie pokochamy, to zawsze będziemy gonić za iluzją szczęśliwego życia. Tylko iluzją, czy o to nam w życiu chodzi? Żeby udawać szczęście, czy żeby prawdziwie je poczuć i żyć w zgodzie ze sobą?


Lifestyle Macierzyństwo

A ty? Jak się czujesz przed powrotem do szkoły? Nasza nowa akcja „Rodzic wraca do szkoły”

Ewa Raczyńska
Ewa Raczyńska
31 sierpnia 2017
Fot. iStock/Imgorthand

Pamiętacie ten moment, jak kończyliście szkołę? Wtedy myśleliśmy, to już koniec, może i wspominać będę z sentymentem, ale już nigdy więcej. Tymczasem, choćbyśmy czasem o szkole chcieli zapomnieć, ona o nas nie zapomina. Bo kiedy tylko nasze dzieci wchodzą w wiek szkolny, my wracamy do szkoły. Co prawda w innej już roli, ale jednak.

Kończą się wakacje. Nerwowo patrzymy w kalendarz, czy wszystko zdążyliśmy kupić, załatwić, o wszystkim pomyśleć. Pięć razy zaglądamy na stronę szkoły, zastanawiamy się, co to będzie za rok, jacy nauczyciele, co nowego przyniesie. Wiadomo, że jedni z nas bardziej to przeżywają, inni mniej. Ale niemal każdego z nas – rodzica  – dopada stres przed-szkolny. Jak się nam uda zorganizować czas, jak nasze dziecko poradzi sobie w tym roku z obowiązkami, na jakie dodatkowe zajęcia je zapisać.

Wszystkie te emocje są też naszym udziałem. Dlatego stwierdziłyśmy, że razem łatwiej przejść przez wszystkie zawiłości i trudności początku roku szkolnego i postanowiłyśmy nowy rok szkolny zainaugurować akcją „Rodzic wraca do szkoły”. Co wy na to? Chcemy podzielić się z wami naszymi przemyśleniami, pomysłami i spostrzeżeniami na temat szkoły, a raczej nas rodziców w szkole.

I może zamiast się denerwować i myśleć o wszystkim, co złe zaczniemy od pozytywnego nastawienia? Co wy na to, aby w komentarzach pod tym wpisem napisać, dlaczego lubiliście chodzić do szkoły? Z czym wiążą się wasze najmilsze szkolne wspomnienia. Być może jak wrócimy pamięcią do tych dobrych chwil, a co więcej opowiemy je naszym dzieciom, jakoś łatwiej otrząśniemy się z powakacyjnej depresji, że znowu obowiązki, bieganie i wszystko na czas wyliczone do ostatniej minuty?

Akcja „Rodzic wraca do szkoły”

Zadanie konkursowe

Dwa razy w tygodniu będziemy publikować wpis dotyczący naszej akcji, w którym chcemy was zachęcić do przyjrzenia się sobie, dziecku, samej też szkole z początkiem roku szkolnego, tak, aby może ten rok przejść mniej boleśnie, z minimalnym stresem? Pierwsze zadanie to: napisz w komentarzu pod tym wpisem, dlaczego lubiliście chodzić do szkoły? Jakie są wasze najmilsze wspomnienia?

Wśród najbardziej aktywnych uczestników naszej akcji, wybierzemy laureatów, na których czekają nagrody.

Dodatkowo na każdego uczestnika naszej akcji czeka niespodzianka!

Dzięki uprzejmości Foot Medica, każdy kto weźmie udział w naszej zabawie i pobierze kod promocyjny, będzie mógł skorzystać z rabatu na badanie stóp dziecka/dzieci w 1 z warszawskich placówek FootMedica (ul. Ogrodowa 58 albo Wiertnicza 124). Ponadto dla mam, które skorzystają z badania stóp swoich pociech, czeka bezpłatna konsultacja podologiczna.

Mat. prasowe

Mat. prasowe

KUPON RABATOWY MOŻECIE POBRAĆ TUTAJ (KLIK). Promocja obowiązuje do 7 października br..

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Nagrody:

3 x voucher na zakupy w sklepie vox.pl o wartości 450 zł (każdy!)

Banner-Voucher-VOX-ohme

3 x zestaw składający się z  LAMPY WISZĄCEJ BULB i LAMPY KOMODOWEJ CORALL W KOLORZE BIAŁYM

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe


logo wola

3 x voucher na zakupy w sklepie wola.pl o wartości 100 zł (każdy)

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Be active colour od Woli

Aktywnie, sportowo i … modnie – oto najlepszy przepis na udany rodzinny wyjazd czy krótki wypad za miasto. Gdy już zdecydujemy o miejscu podróży warto skompletować wygodny strój. Pamiętajmy, by zwrócić uwagę także na kolory naszego ubrania. To, że barwy potrafią zmienić nasz nastrój widać zwłaszcza wiosną, gdy świat rozkwita żywymi kolorami, a my czujemy przypływ sił witalnych. Właśnie dlatego firma Wola, znana z produkcji skarpet dla całej rodzinny, przygotowała serię „Be Active” i „Be Active Colour” w najmodniejszych odcieniach sezonu. Gładkie czy wzorzyste, ale zawsze kolorowe skarpetki to ważny element garderoby miłośnika aktywnego odpoczynku. Wybierane przez kolejne pokolenia kobiet – dla siebie i dla całej rodziny, są gwarancją najlepszej jakości i niezbędnego podczas podróży komfortu.


 

Familiowo_Logo_new

2 x zestaw PLANER DLA UCZNIA – MAGNETIC (ZESTAW)

2 x zestaw – PLANER TYGODNIOWY I MIESIĘCZNY – PLANER DUO MAGNETIC

2 x zestaw – PLANER DWUTYGODNIOWY – PLANER DWA TYGODNIE MAGNETIC

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Akcja trwa od 31.08.2017 do 30.09.2017 roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Oh!me do dnia 15.10.2017 roku

Regulamin akcji dostępny jest tutaj.

 


Zobacz także

Sny często nas ostrzegają! Kilka wskazówek jak je interpretować

List tego dyrektora szkoły podbił serca rodziców. „Pamiętajcie, że jest tu jakiś artysta, który nie musi rozumieć matematyki”

Weekendowe zadanie specjalne! Znajdź swojego trenera. Akcja #ŁapENDORFINY