Lifestyle

Regulamin akcji „#30dnibezkawy”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
28 września 2017
Fot. iStock/Halfpoint
 

Regulamin akcji „#30dnibezkawy””

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE „#30dnibezkawy”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą Konkurs „#30dnibezkawy”” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora, w okresie od 28.09.2017 do 27.10.2017 roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Oh!me do dnia 05.11.2017 roku
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest firma Grana sp. z o.o. – zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  ZADANIE KONKURSOWE
  Przyjmij wyzwanie #30dnibezkawy i pod kolejnymi artykułami dotyczącymi akcji, w komentarzach bądź ze mną, pewnie będę miała niejedno pytanie dotyczące tego, jak się czujecie i czym zastępujecie kawę. Ja chcę na 30 dni wyeliminować kawę, by dać swojemu organizmowi oddech od jej nadmiaru. Co mnie do tego skłoniło? Informacja o tym, jak wiele pozytywnych właściwości ma kawa zbożowa. Czy dam radę? Nie wiem, ale przecież spróbować zawsze mogę. A ty? Dlaczego chcesz dać sobie wytchnienie od kawy naturalnej? Napisz, jak będzie nas więcej, to może damy radę!Nagrody: Dla najbardziej aktywnych i wspierających uczestniczek akcji Inka ufundowała zestawy kawy zbożowej.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania.
 3. W czasie trwania konkursu można dodawać wiele komentarzy. Organizator weźmie również pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu aktywność uczestników podczas wszystkich wyzwań.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 10 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Oh!me do dnia 05.11.2017 roku.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

  1. Sponsorem nagród w Konkursie jest firma Grana sp. z o.o.  – zwana dalej Sponsorem.
  2. Laureatami Konkursu zostanie 10 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  3. Nagrody:

   Nagrody:

   Nagroda I stopnia

   1 x zestaw Inka w skład, którego wchodzą:

   1 x Porcelanowy imbryk Eva Solo w czerwonym „sweterku”

   1 x kubek Inka

   1 x puszka Inka Klasyczna

   1 x Inka Magne

   1 x Inka Błonnik

   1 x Inka Wapń

   1 x Inka z orkiszem

   1 x Inka Bio z figami

   1 x Inka karmelowa

   Nagroda II stopnia

   2 x zestaw Inka w skład, którego wchodzą:

   1 x kubek Inka

   1 x poduszka Hayka wypełniona łuską gryki

   1 x puszka Inka Klasyczna

   1 x Inka Magne

   1 x Inka Błonnik

   1 x Inka Wapń

   1 x Inka z orkiszem

   1 x Inka Bio z figami

   1 x Inka karmelowa

   Nagroda III stopnia

   7 x zestaw Inka w skład, którego wchodzą:

   1 x kubek Inka

   1 x puszka Inka Klasyczna

   1 x Inka Magne

   1 x Inka Błonnik

   1 x Inka Wapń

   1 x Inka z orkiszem

   1 x Inka Bio z figami

   1 x Inka karmelowa

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.

Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.

Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).


Lifestyle

Im częściej i więcej dajesz od siebie innym, tym mniej do ciebie wraca. Jak się w życiu nie rozczarować?

Redakcja
Redakcja
29 września 2017
Ludzie od nas odchodzą, poczucają
Fot. iStock / wundervisuals
 

Umiejętność udzielania pomocy, zdolność do empatii i tzw. zwykła przyzwoitość, są w życiu bardzo potrzebne. Nie żyjemy wyłącznie dla siebie, a chęć do wspierania i dzielenia się z innymi najczęściej przekłada się na konkretne działanie, dyktowane potrzebą serca. Dajemy z siebie czas, zaangażowanie, ładunek emocjonalny całkiem gratis, najczęściej nie oczekując nic w zamian. 

I bywa, że mimo poświęcenia, dostajemy to „nic”, choć kurczowo trzymamy się myśli, że dobro powraca. Dlaczego tak się dzieje, że po braku oczekiwanej reakcji, spotyka nas obojętność, a nawet narastająca postawa roszczeniowa ze strony innych?

Nadmiar troski i poświęcenia szkodzi obu stronom

Zaskakujące, ale prawdziwe bywa stwierdzenie, że im więcej od siebie dajesz, tym mniej do ciebie wraca i mocniej się rozczarowujesz. W wielu przypadkach im więcej robisz dla innych, tym bardziej uciekasz od siebie, bo chcąc zapomnieć o własnych problemach, koncentrujesz się na otoczeniu. W sytuacji, gdy nieustannie poświęcasz się dla innych, ograniczasz ich możliwość wyboru i ponoszenia  konsekwencji. Ci, których otaczasz troską, odpuszczają walkę o własne plany i marzenia, bo tak jest po prostu wygodnie. Z czasem cała odpowiedzialność za to spada na twoje barki i zaczynasz żyć życiem i problemami innych.

Gdy przejawiasz tendencję do oddawania się bez końca dla innych, nie mając na to wystarczająco dużo siły, nie zauważasz, że angażujesz się w cudze życie, zaniedbując własne. To co oddajesz, nie wraca do ciebie, osoba obdarowana idzie dalej, a ty zostajesz w tym samym miejscu, bez zrozumienia. Relacje oparte na zależności, nie prowadzą do zdrowego związku za to uzależniają i sprawiają, że taka pomoc staje się koniecznością.

Pamiętaj, że jeśli starasz się nadmiernie obłaskawić, chronić i żyć za kogoś, czeka cię rozczarowanie. Żyj w zgodzie ze sobą, troszcząc się o siebie, a dopiero później o innych. Bądź dobra i empatyczna, ale nie pozwalaj wysysać z siebie pozytywnej energii i gotowości do działania.


 

źródło: pieknoumyslu.comwww.psychoblog.com.pl


Lifestyle

O tym, co pogarsza twoją depresję. Czego nie zniesie umęczona dusza

Anna Frydrychewicz
Anna Frydrychewicz
28 września 2017
Fot. iStock/DGLimages

Nie prosisz się o nią. Przychodzi, kiedy chce, żeby zabrać ci radość i dobre emocje. Zostaje, czasem na chwilę, innym razem na o wiele za długo. W pewnym sensie stajesz się nawet do niej przywiązany. Depresja nie zawsze dopada cię w swojej najgorszej, najtrudniejszej postaci. Ale nawet jeśli pojawi się łagodnie, delikatnie zaznaczając swoją obecność w twoim życiu, są takie działania, którymi możesz ją pogorszyć. Staraj się tego nie robić.

Co pogarsza twoją depresję? Wszystko to, co tak bardzo wtopiło się w twoją rzeczywistość, że już nie zwracasz na to uwagi. Źle potraktowana codzienność, skomplikowane relacje z innymi, to, w jaki sposób traktujesz swój organizm…

Zły sen

Wielu psychologów identyfikuje problemy związane z uciążliwą bezsennością jako typowe epizody depresyjne. Bezsenność jest powszechna u osób z depresją, podobnie jak bardzo wczesne, poranne przebudzenia.  Kilka dobrych staromodnych zasad higieny snu mogłoby ci pomóc. Kładź się spać o stałej porze, nie patrz w ekran telefonu, czy komputera na kilka godzin przed pójściem do łóżka, regularnie wietrz swoją sypialnię… Sen to regeneracja, również dla twojej umęczonej duszy, wiesz o tym, prawda?

 Złe otoczenie

Praca, które cię dołuje, bo jest odtwórczą, ale nie możesz jej zmienić, szef, który nie grzeszy ani inteligencją, ani wyrozumiałością, a wiedzy mu brak… Czujesz, że nic tu nie zależy od ciebie, że na nic nie masz wpływu. Opanowuje cię przeświadczenie, że twoje życie zawodowe to klęska, a dodatku, że nic tu się długo nie zmieni. Nakręcasz się negatywnym myśleniem, produkujesz tysiące czarnych scenariuszy. Zaczynasz wierzyć, że… przegrałeś. Tymczasem przecież piłka jest wciąż w grze. To tę twoją głowę trzeba tylko „przeskoczyć” …

Ale przede wszystkim są jeszcze bliscy, których obecność sprawia, że trudno ci osiągnąć spokój. Twoja depresja karmi się twoim nieszczęściem w relacjach z innymi. Cieszy się, rośnie w siłę, puchnie z dumy, gdy ci się nie układa w małżeństwie, gdy odchodzi lub umiera przyjaciel albo mama, gdy zawodzi cię ten, kto miał cię nie zawieść.

Twój styl zarządzania stresem

Mówisz, że problemy cię męczą, że nie masz już siły, że dłużej nie wytrzymasz. Że pęka ci czaszka, rozsadza ci głowę od tego napięcia. Stresujące sytuacje mogą pogłębiać depresję. Ale nic z tym nie robisz, nie starasz się sobie pomóc. Uderzenia gorąca, potem to nieprzyjemne zimno wokół serca, spocone, drżące dłonie… Gdybyś nauczył się kontrolować stres, nie karmiłbyś nim swojej depresji. Jest tyle możliwości pracy nad tym problemem, dostępnych na wyciągnięcie ręki.

Sposób, w jaki korzystasz z mediów społecznościowych

Facebook to targowisko próżności. Cierpisz, bo niewiele osób interesuje się tym, co wrzucasz w swoich postach? Bo masz niewielu „znajomych”? Masz poczucie izolacji, niepokoju, kiedy nie możesz sprawdzić powiadomień na twoim profilu? Jeśli Facebook przygnębia cię bardziej niż sprawia, że ​​jesteś szczęśliwy, zrób sobie od niego przerwę. To, co tam znajdujesz, to nie jest prawdziwe życie. Prawdziwe życie bywa nie tylko o wiele bardziej kolorowe, ale również o wiele bardziej smutne.

Twoje nałogi

Alkohol i depresja to zabójcza para. Picie wzmacnia depresję, depresja uzupełnia picie. Nie poprawiaj sobie humoru kieliszkiem wina. To, co poprawia humor, to umiejętność cieszenia się rzeczami prostymi i naturalnymi – ładną pogodą, pięknym widokiem, tym, co masz w zasięgu ręki i potrafisz docenić. Nikt nie powiedział, że to proste.

Brak bliskości

Inaczej samotność. Depresją ją uwielbia. Właściwie ona sama jest samotnością. Kiedy czujesz, że nikt cię nie rozumie, że dla nikogo nie znaczysz tyle, ile byś chciał, kiedy rozglądasz się wokół i nie widzisz nikogo, choć ludzi obok tyle, że co chwila ktoś cię potrąca i obojętnie przechodzi dalej. I jeszcze twój lęk przed tym, by otworzyć się na drugą osobą, opowiedzieć jej o sobie coś trudnego, coś, co może ją przestraszyć i sprawić, że zniknie.

Nie karm depresji. Nie daj jej rosnąć w siłę. Spraw, by odeszła.


Zobacz także

Dlaczego wezmę udział w strajku nauczycieli?

Angel Shot. Tajemny kod, który ma uratować samotną kobietę przed niebezpieczeństwem ze strony nachalnego adoratora

Marzysz o bogactwie? Zobacz, co robią ci, którzy odnieśli finansowy sukces