Lifestyle

Regulamin akcji „14 dni dla mojego ciała”

Redakcja
Redakcja
17 lutego 2017
Fot. iStock / kieferpix
 

Regulamin akcji „14 dni dla mojego ciała”

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE „14 dni dla mojego ciała”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą Konkurs „14 dni dla mojego ciała” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie 17.02.2017 – 12.03.2017. Wyniki akcji zostaną ogłoszone do dnia 21.03.2017.
 3. Sponsorami nagród w Konkursie jest evrēe- zwani dalej Sponsorami.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  ZADANIE KONKURSOWE: Specjalnie dla was przygotujemy cztery wyzwania dla waszego ciała. Dziś pierwsze z nich – regularna pielęgnacja skóry twarzy. W kolejnych dniach zajmiemy się naszymi dłońmi, ciałem i stopami. 14 dni – to niewiele, ale wystarczająco długo, by zobaczyć i poczuć różnicę.

  twarz-h.fw_ evree-ikona-dlonie-roz evree-cialo-roz stopy-h.fw_

  W komentarzach do artykułów – piszcie, co wam udało się dobrego zrobić dla ciała. Jak przez te 14 dni dbacie o siebie – bez pośpiechu, bez wyrzutów sumienia, z troską i miłością. Zadbajcie o siebie w nowym roku, wszystko w waszych rękach!!!

  Najfajniejsze komentarze nagrodzimy fantastycznymi kosmetykami marki evrēe–  partnera naszej akcji.


  Wśród najpiękniejszych komentarzy wybierzemy laureatów naszej akcji. Liczy się jak zawsze wasza kreatywność i sumienność, jeśli będziecie dodawać komentarze regularnie.

  1. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania.
  2. W czasie trwania konkursu można dodawać wiele komentarzy. Organizator weźmie również pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu aktywność uczestników podczas wszystkich wyzwań.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 10 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 21.03.2017. na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

  1. Sponsorami nagród w Konkursiejest evrēe   – zwany dalej Sponsorem.
  2. Laureatami Konkursu zostanie 10 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  3. Nagrody:

   10 x zestaw Super Slim, w którego skład wchodzi:

   • SUPER SLIM MODELUJĄCY OLEJEK DO CIAŁA,
   • SUPER SLIM NAWILŻAJĄCY OLEJEK DO MYCIA CIAŁA
   • SUPER SLIM WYGŁADZAJĄCY CUKROWO-SOLNY PEELING DO CIAŁA

Akcja trwa w terminie 17.02.2017 – 12.03.2017. Wyniki akcji zostaną ogłoszone do dnia 11.03.2017.

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.

Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.

Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).


[aktualizacja] Czas trwania Akcji zostaje przedłużony do 12.03.2017 r.

Lifestyle

Lekarze odmówili jej cesarskiego cięcia, dziecko zmarło. Ile dzieci jeszcze będzie musiało zginąć w imię upartości lekarzy?

Karolina Krause
Karolina Krause
17 lutego 2017
Fot. iStock/MiQ1969
 

Dla rodziców z gminy Lubawa, 14. lutego już na zawsze obdarty będzie z jego mocy. Bo właśnie w ten wtorek doszło w ich życiu do tragedii, za którą prawdopodobnie odpowiedzialny jest lekarz lub raczej jego zwykła upartość. Mimo wyraźnego wskazania od ginekologa, który skierował pacjentkę do szpitala– odmówił bowiem ciężarnej przeprowadzenia cesarskiego cięcia. W nocy dziecko zmarło w łonie matki. Teraz sprawa trafi do prokuratury.

Do tragedii doszło na oddziale ginekologiczno-położniczym iławskiego szpitala,w nocy z dnia 13. na 14. lutego. Z wstępnych informacji wynika, że kobieta była już w zaawansowanej ciąży (9. miesiąc), choć wciąż przed wyznaczonym terminem porodu. Lekarz prowadzący ciążę miał ją skierować na pilne cesarskie cięcie, którego jednak w Powiatowym Szpitalu w Iławie nie wykonano. Pacjentka została przyjęta wieczorem. Następnego dnia stwierdzono już, że dziecko w jej łonie jest martwe.

We  wtorek (14. lutego) ojciec zmarłego dziecka złożył zawiadomienie na policję. Funkcjonariusze przeprowadzili już wstępne czynności i zabezpieczyli ciało zmarłego noworodka w celu przeprowadzania badań mających wyjaśnić przyczynę śmierci. Lekarzo, który odmówił przeprowadzenia operacji, prawdopodobnie zostanie oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci.

„Do śmierci dziecka doszło w łonie matki, ale zakładamy, że po porodzie byłoby ono zdolne do podjęcia czynności życiowych” – wyjaśnia Jan Wierzbicki, Prokurator Rejonowy w Iławie. – „Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi kara od trzech miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Sąd może także orzec wobec lekarza zakaz wykonywania zawodu. Na razie nie mamy jednak podstaw, by stwierdzić, czy doszło do błędu w sztuce lekarskiej. Postępowanie jest na bardzo wczesnym etapie i nie zgromadziliśmy jeszcze wystarczającej ilości materiału dowodowego.” Czytaj więcej

Badania, mające wyjaśnić bezpośrednią przyczynę śmierci dziecka, zaplanowano na dziś. Do czasu wyjaśnienia sprawy, dyrekcja Powiatowego Szpitala w Iławie podjęła decyzję o wstrzymaniu współpracy z lekarzem.


 

Źródło: infoilawa.pl


Lifestyle

Najlepszy dzień, by poznać lepszą „siebie” – to dziś. Akcja „14 dni dla mojego ciała”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
17 lutego 2017
Fot. iStock / kieferpix

Styczeń za nami… A razem z nim odpłynęły, wyfrunęły – małe i duże postanowienia, te wszystkie zmiany, których ponoć tak bardzo chcemy. Te wszystkie obietnice, że tym razem „inaczej”, że damy radę i że wszystkim „pokażemy”, jakie to jesteśmy twarde. I co?

Nie bójcie się, nie będziemy nikogo ani rozliczać, ani rugać. Bo zmian i tych wszystkich postanowień trzeba mocno chcieć.

Przede wszystkim… dla siebie – nigdy po to, by coś komuś udowodnić.

Właśnie dlatego postanowiłyśmy przygotować dla was akcję  „14 dni dla mojego ciała”. Dwa tygodnie – to na tyle mało, by rozsądnie zaplanować, a potem zrobić „coś” dla siebie – i wystarczająco dużo, by poczuć, że to nasze działanie ma sens, że warto!

14 dni – by pokochać na nowo swoje ciało, by pochylić się nad nim z czułością – a nie z obowiązku. By wystarczyło motywacji i chęci, a także czasu, by nie tylko poczuć na swoim ciele realne zmiany, ale też oswoić nowe rytuały, zaakceptować te zmiany w swoim życiu i…

… chcieć więcej!

evree-ikona-twarzWyzwanie #1 – Twarz

Jedną z pierwszych osób, których twarz powita cię rano – jesteś ty sama. Pora przestać szukać wymówek i zrobić dla siebie kilka drobiazgów, które zmieniają naprawdę wiele!

Jak na nowo uśmiechać się do siebie w lustrze bez makijażu? Przede wszystkim musimy pamiętać, że nasza uroda – wbrew pozorom, to nie tylko powierzchowność – ale i dobre samopoczucie oraz zdrowie, zdrowie naszej skóry.

Wystarczą 4 małe kroki i odrobina samodyscypliny, by po kilku dniach poczuć różnicę. Spróbujcie koniecznie. Rozpoczynamy „14 dni dla mojego ciała” – z uśmiechem i wysoko uniesioną głową.

Cztery kroki, by radość była widoczna na twojej twarzy „na kilometr”

1. Demakijaż i oczyszczanie

2. Peeling

3. Tonizacja

4. Nawilżanie i ochrona

To, co w pielęgnacji jest najważniejsze – to zwykła regularność. Pamiętaj o podstawowej pielęgnacji – a już po kilku dniach zobaczysz różnicę w wyglądzie swojej skóry. Możesz eksperymentalnie spróbować zrezygnować z makijażu – lub po prostu zmywać go od razu, po powrocie do domu. To również bardzo pomaga odsapnąć twojej skórze. Gotowa?

Małe rzeczy, wiele zmieniają.

Akcja „14 dni dla mojego ciała”

Co trzeba zrobić?

ZADANIE KONKURSOWE: 

Specjalnie dla was przygotujemy cztery wyzwania dla waszego ciała. Dziś pierwsze z nich – regularna pielęgnacja skóry twarzy. W kolejnych dniach zajmiemy się naszymi dłońmi, ciałem i stopami. 14 dni – to niewiele, ale wystarczająco długo, by zobaczyć i poczuć różnicę.

twarz-h.fw_ evree-ikona-dlonie-roz evree-cialo-roz stopy-h.fw_

W komentarzach do artykułów – piszcie, co wam udało się dobrego zrobić dla ciała. Jak przez te 14 dni dbacie o siebie – bez pośpiechu, bez wyrzutów sumienia, z troską i miłością. Zadbajcie o siebie w nowym roku, wszystko w waszych rękach!!!

PS: Liczy się jak zawsze wasza kreatywność i sumienność, dodawajcie komentarze regularnie.

Najfajniejsze komentarze nagrodzimy fantastycznymi kosmetykami marki evrēe–  partnera naszej akcji.

Evree grey Logo+claim

Nagrody:

10 x zestaw Super Slim, w którego skład wchodzi:

 • SUPER SLIM MODELUJĄCY OLEJEK DO CIAŁA,
 • SUPER SLIM NAWILŻAJĄCY OLEJEK DO MYCIA CIAŁA
 • SUPER SLIM WYGŁADZAJĄCY CUKROWO-SOLNY PEELING DO CIAŁA
Olejek-do-ciała-SS Super Slim Peeling Super Slim Olejek Prysznic

Super Slim

Czas trwania akcji: 17.02.2017 – 12.03.2017. Ogłoszenie wyników nastąpi do 21.03.2017 roku.

Regulamin akcji dostępny jest tutaj.


 

[aktualizacja] Czas trwania Akcji zostaje przedłużony do 12.03.2017 r.

Zobacz także

14 rzeczy, które każda kobieta przynajmniej raz w tygodniu powinna jeść

Najbardziej zabawne wielkanocne… jaja i zajączki świąteczne

Zaangażowanie to przekonanie, że „jesteśmy w tym razem”. Co to znaczy „zaangażować się” w związek