Lifestyle

Konkurs „Naturalne piękno – wasze domowe sposoby na dbanie o urodę”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
4 września 2017
Fot. iStock / BeauSnyder
 

Co sprawia, że czujesz się piękna? Ja mam na swoje naturalne piękno swój sposób. Wyrzucam wszystkich z łazienki, zapalam pachnącą świecę i długo przeglądam swoją łazienkową szafkę. Wyciągam z niej prawie wszystko, co lubię. A potem barykaduje się i znikam dla świata. Peeling, maseczki, dwa razy balsam po kąpieli (a co!) coś na włosy… ach no i paznokcie, piety, peeling ust, maska – wszystko to, co lubię, co sprawia mi przyjemność, choćbym miała z mojej twierdzy nie wyjść przez bite dwie godziny. Wiecie dlaczego?

Bo, gdy poświęcę skrajnie dużo czasu na to, czego na co dzień sobie odmawiam, bo… to wychodząc z tej łazienki w wyciągniętej piżamie i resztką ogórka pod okiem, czuję się jak milion dolarów. I to od razu widać.

A wy, jakie macie swoje sposoby na naturalne, domowe piękno? Lubicie regularne tajemne sposoby na promieniującą świeżością skórę czy spontaniczne domowe SPA w wersji „nie ma mnie dla nikogo?”. Napiszcie nam o tym i wygrajcie boskie kosmetyki od Dr. Belter – eksperta w pielęgnacji w zgodzie z naturą.

Naturalnie piękno – wasze domowe sposoby na dbanie o urodę

Zasady:

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do tego artykułu napisz nam o swoim naturalnym pięknie: „Wasze domowe sposoby na dbanie o urodę”.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

Zadanie konkursowe:

„Jak dbasz o swoją urodę w domowym zaciszu? Może masz swoje małe tajemnice, triki, które skutecznie poprawiają ci nastrój i dodają blasku. Napisz nam o tym! W komentarzu do tego artykułu napisz nam o swoim naturalnym pięknie: „Wasze domowe sposoby na dbanie o urodę”.

Nagrody:

Dr.Belter_Logo - kopia

5 x zestaw kosmetyków, składający się z:

1 x Dr. Belter – Mascara do rzęs Lash Perfector

1 x Dr.Belter – Intensa Ultima Lip Care

1x Dr.Belter – Maseczka odżywcza z baobabem-stay on

901_deco_lash_perfector_mascara_3 502_intensa_naturaVital_2 724_intensa_ultima_lip_care_2

Konkurs trwa od 4.09.2017 do 11.09.2017. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 15.09.2017 roku na www.ohme.pl.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.


Lifestyle

Regulamin konkursu „Naturalne piękno – wasze domowe sposoby na dbanie o urodę”

Redakcja
Redakcja
4 września 2017
Fot. iStock / BeauSnyder
 

Regulamin konkursu „Naturalnie piękno – wasze domowe sposoby na dbanie o urodę”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Naturalnie piękno – wasze domowe sposoby na dbanie o urodę”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Jakim typem słodyczy jesteś?” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Oh!me, Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie Konkurs trwa od 4.09.2017 do 11.09.2017 . Wyniki zostaną opublikowane do dnia 15.09.2017 roku na www.ohme.pl.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Dr. Belter- zwany dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do artykułu KONKURS wykonaj zadanie konkursowe:

  „Jak dbasz o swoją urodę w domowym zaciszu? Może masz swoje małe tajemnice, triki, które skutecznie poprawiają ci nastrój i dodają blasku. Napisz nam o tym! W komentarzu do tego artykułu napisz nam o swoim naturalnym pięknie: „Wasze domowe sposoby na dbanie o urodę”.

 1. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania Organizatora.
 2. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 5 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 15.09.2017 roku  na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorem nagród w Konkursie jest Dr.Belter.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 5 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
 3. Nagrody:

  5 x zestaw kosmetyków, składający się z:

  1 x Dr. Belter – Mascara do rzęs Lash Perfector

  1 x Dr.Belter – Intensa Ultima Lip Care

  1x Dr.Belter – Maseczka odżywcza z baobabem-stay on

 4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub kurierską w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

Royal baby po raz trzeci. Wiadomość prosto z Kensington Palace: Kate i William spodziewają się trzeciego dziecka

Redakcja
Redakcja
4 września 2017
Fot. Screen z Twittera / Kensington Palace

Parę minut temu Kensigton Palace wydał oświadczenie. To już pewne! Świat może już oczekiwać trzeciego królewskiego bobasa!

W dokumencie potwierdzono spekulacje na temat trzeciej ciąży księżnej Kate. Poinformowano, że z powodu porannych mdłości, które i tym razem nieco utrudniają przyszłej mamie życie, odwołano cześć jej spotkań i obowiązków. Czy świat oszaleje po raz trzeci? Pewnie tak. I bardzo dobrze – nic tak nie buduje wiary w ludzi, jak świadomość, że wciąż potrafimy się cieszyć z dobrych wiadomości!

Serdeczne gratulacje dla Księżnej i Księcia! Trzymamy kciuki!

Fot. Screen z Twittera / Kensington Palace

Fot. Screen z Twittera / Kensington Palace

  Źródło: , Telegraph


Zobacz także

5 rzeczy, które musisz wiedzieć o diecie Sirtfood

5 powodów, przez które tracisz pewność siebie

Jak uczyć się języków obcych skutecznie i bez stresu? 7 praktycznych wskazówek lektorki